EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0743

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 743/2008/ES z 9. júla 2008 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi (Text s významom pre EHP)

OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj

30.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/58


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 743/2008/ES

z 9. júla 2008

o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 169 a článok 172 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

V rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (3) (ďalej len „siedmy rámcový program“) sa stanovuje účasť Spoločenstva na programoch výskumu a vývoja uskutočňovaných niekoľkými členskými štátmi vrátane účasti v štruktúrach vytvorených na vykonávanie týchto programov v zmysle článku 169 zmluvy.

(2)

Siedmy rámcový program stanovil súbor kritérií na identifikáciu oblastí pre takéto iniciatívy na základe článku 169 zmluvy: relevantnosť cieľov Spoločenstva, jasné vymedzenie cieľa, ktorý sa má sledovať, a jeho relevantnosť pre ciele siedmeho rámcového programu, prítomnosť predtým existujúceho základu (existujúcich alebo predpokladaných národných výskumných programov), európska pridaná hodnota, rozhodujúce množstvo, pokiaľ ide o rozsah a počet zapojených programov, a podobnosť činností, na ktoré sa vzťahujú, a efektívnosť článku 169 zmluvy ako najvhodnejšieho prostriedku na dosiahnutie cieľov.

(3)

V rozhodnutí Rady 2006/974/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Kapacity, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (4) (ďalej len „osobitný program Kapacity“) sa označuje iniciatíva na základe článku 169 zmluvy v oblasti malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“) vykonávajúcich výskum za jednu z oblastí vhodných na účasť Spoločenstva v národných výskumných programoch realizovaných spoločne na základe článku 169 zmluvy.

(4)

Rada uznala vo svojich záveroch z 24. septembra 2004 dôležitú úlohu siedmeho rámcového programu pri ďalšom rozvoji Európskeho výskumného priestoru a v tejto súvislosti zdôraznila dôležitosť posilnenia väzieb medzi Európskym výskumným priestorom a európskymi medzivládnymi organizáciami, ako napríklad Eureka.

(5)

Rada vo svojich záveroch z 25. a 26. novembra 2004 zdôraznila význam MSP pre rast a konkurencieschopnosť Európy, a tým aj potrebu, aby členské štáty a Komisia zvýšili efektívnosť a komplementárnosť národných a európskych programov podpory pre MSP. Rada povzbudila Komisiu, aby preskúmala možný rozvoj vzostupnej schémy (zdola nahor) pre MSP vykonávajúce výskum. Rada pripomenula dôležitosť koordinácie národných programov pre rozvoj Európskeho výskumného priestoru. Rada vyzvala členské štáty a Komisiu, aby úzko spolupracovali na identifikácii obmedzeného počtu oblastí na ďalšie uplatňovanie článku 169 zmluvy. Vyzvala tiež Komisiu na ďalšie rozvíjanie spolupráce a koordinácie medzi Spoločenstvami a aktivitami vykonávanými v rámci medzivládnych štruktúr, menovite s iniciatívou Eureka, odvolávajúc sa na konferenciu ministrov z 18. júna 2004 venovanú iniciatíve Eureka.

(6)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 10. marca 2005 o vede a technológii – usmernenia pre budúcu politiku Európskej únie na podporu výskumu (5) nabádal členské štáty, aby prijali daňové a iné stimuly na presadzovanie priemyselných inovácií, vrátane prepojenia s iniciatívou Eureka, osobitne v súvislosti s MSP, a zdôraznil, že Európsky výskumný priestor by mohol byť možný len vtedy, ak by Európska únia vyčlenila na výskum rastúci podiel finančných prostriedkov na účely užšej koordinácie európskych, národných a regionálnych výskumných politík, pokiaľ ide o ich podstatu aj financovanie, a ak by bolo toto financovanie doplnkové k výskumnej politike v členských štátoch a medzi nimi. Európsky parlament požadoval, aby sa účinnejšie a koordinovanejšie využívali ďalšie mechanizmy financovania a mechanizmy podpory pre výskum a vývoj a inovácie, pričom okrem iného uviedol iniciatívu Eureka. Požadoval širšiu spoluprácu medzi národnými výskumnými programami a vyzval Komisiu, aby prevzala iniciatívu podľa článku 169 zmluvy.

(7)

Komisia vo svojom oznámení zo 4. júna 2003 o investíciách do výskumu: akčný plán pre Európu zdôraznila dôležitosť účasti MSP na priamych opatreniach na podporu výskumu a inovácií, čo je kľúčové pre nárast inovačnej kapacity veľkých segmentov hospodárstva.

(8)

Viaceré programy a aktivity v oblasti výskumu a vývoja uskutočňované členskými štátmi individuálne na národnej úrovni s cieľom podporiť aktivity MSP v oblasti výskumu a vývoja nie sú v súčasnosti dostatočne koordinované na európskej úrovni a neumožňujú koherentný prístup na európskej úrovni k efektívnej realizácii programu výskumu a technického rozvoja.

(9)

Niekoľko členských štátov, ktoré chcú uplatňovať koherentný prístup na európskej úrovni v oblasti MSP vykonávajúcich výskum a vývoj a účinne konať, prevzalo iniciatívu v rámci iniciatívy Eureka pri zostavovaní spoločného programu výskumu a vývoja s názvom Eurostars (ďalej len „spoločný program Eurostars“) v prospech MSP vykonávajúcich výskum a vývoj, aby získali rozhodujúce množstvo v zmysle riadenia a finančných zdrojov a kombinácie ďalších odborných znalostí a zdrojov dostupných v rôznych krajinách v celej Európe.

(10)

Cieľom spoločného programu Eurostars je podporiť MSP, ktoré vykonávajú výskum a vývoj, prostredníctvom vytvorenia nevyhnutného právneho a organizačného rámca pre rozsiahlu európsku spoluprácu medzi členskými štátmi pri aplikovanom výskume a inováciách v akejkoľvek oblasti technológií alebo priemyslu, a to v prospech týchto MSP. Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) a Island, Izrael, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko (ďalej len „ostatné zúčastnené krajiny“) sa dohodli, že budú koordinovať a spoločne vykonávať aktivity s cieľom prispievať k spoločnému programu Eurostars. Celková hodnota ich účasti sa odhaduje najmenej na 300 miliónov EUR na navrhované šesťročné obdobie. Finančný príspevok Spoločenstva by mal predstavovať maximálne 25 % z celkového verejného príspevku do spoločného programu Eurostars, ktorý sa odhaduje na 400 miliónov EUR.

(11)

V záujme zvýšenia vplyvu spoločného programu Eurostars sa zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny dohodli na účasti Spoločenstva na tomto programe. Spoločenstvo by sa na spoločnom programe Eurostars malo podieľať poskytnutím finančného príspevku do výšky 100 miliónov EUR počas trvania tohto programu. Vzhľadom na to, že spoločný program Eurostars spĺňa vedecké ciele siedmeho rámcového programu a že oblasť spoločného programu Eurostars spadá do časti Výskum v prospech MSP osobitného programu Kapacity, finančný príspevok Spoločenstva by sa mal čerpať z rozpočtových prostriedkov vyčlenených na uvedenú časť. K dispozícii môžu byť aj ďalšie možnosti financovania, okrem iného z Európskej investičnej banky (EIB), najmä prostredníctvom finančného nástroja s rozdelením rizika vytvoreného spoločne EIB a Komisiou podľa prílohy III k rozhodnutiu 2006/974/ES.

(12)

Finančná podpora Spoločenstva by sa mala poskytovať v súlade s vymedzením finančného plánu založeným na formálnych záväzkoch príslušných vnútroštátnych orgánov spoločne realizovať programy a aktivity v oblasti výskumu a vývoja uskutočňované na vnútroštátnej úrovni a prispievať k financovaniu spoločného vykonávania spoločného programu Eurostars.

(13)

Spoločná realizácia národných výskumných programov vyžaduje vytvorenie alebo existenciu špecializovanej realizačnej štruktúry, ako to stanovuje osobitný program Kapacity.

(14)

Zúčastnené členské štáty sa dohodli na takejto špecializovanej realizačnej štruktúre na realizáciu spoločného programu Eurostars.

(15)

Špecializovaná realizačná štruktúra by mala byť príjemcom finančného príspevku Spoločenstva a mala by zabezpečiť efektívne vykonávanie spoločného programu Eurostars.

(16)

Príspevok Spoločenstva by mal byť podmienený prísľubom zdrojov od zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín a skutočným vyplatením ich finančných príspevkov.

(17)

Vyplatenie príspevku Spoločenstva by malo byť podmienené uzavretím všeobecnej dohody medzi Komisiou v mene Európskeho spoločenstva a špecializovanou realizačnou štruktúrou, obsahujúcej podrobné mechanizmy využívania príspevku Spoločenstva. Táto všeobecná dohoda by mala obsahovať nevyhnutné ustanovenia, aby sa zabezpečila ochrana finančných záujmov Spoločenstva.

(18)

Úrok vytvorený finančným príspevkom Spoločenstva by sa mal považovať za pripísaný príjem v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Maximálny príspevok Spoločenstva uvedený v tomto rozhodnutí môže Komisia zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť.

(19)

Spoločenstvo by malo mať právo znížiť, pozastaviť alebo zrušiť svoj finančný príspevok, ak sa spoločný program Eurostars realizuje neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, alebo ak zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny neprispievajú, prispievajú čiastočne alebo oneskorene na financovanie spoločného programu Eurostars, a to za podmienok stanovených v dohode, ktorá sa uzatvorí medzi Spoločenstvom a špecializovanou realizačnou štruktúrou.

(20)

V záujme efektívnej realizácie spoločného programu Eurostars by sa účastníkom projektov tohto programu (ďalej len „projekty Eurostars“), ktorí boli vybraní na centrálnej úrovni na základe výziev na predkladanie návrhov, mala poskytnúť finančná podpora. Táto finančná podpora a s ňou súvisiace platby by mali byť transparentné a efektívne. Tieto platby by sa mali realizovať v lehote stanovenej v dohode, ktorú uzavrú vnútroštátne financujúce subjekty a špecializovaná realizačná štruktúra. Špecializovaná realizačná štruktúra by mala povzbudiť zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny, aby uľahčili platby pre účastníkov vybraných projektov Eurostars, v prípade potreby vrátane jednorazových platieb.

(21)

Hodnotenie návrhov by mali uskutočniť nezávislí odborníci na centrálnej úrovni. Klasifikačný zoznam by mal byť schválený na centrálnej úrovni a mal by byť záväzný pri prideľovaní finančných prostriedkov z príspevku Spoločenstva a z národných rozpočtov vyčlenených na projekty Eurostars.

(22)

Príspevok Spoločenstva by sa mal spravovať v rámci nepriameho centralizovaného riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7) (ďalej len „vykonávacie pravidlá“).

(23)

V prípade každého vybraného projektu Eurostars by mali MSP vykonávajúce výskum a vývoj kolektívne prispievať na väčšiu časť celkových nákladov súvisiacich s výskumnými a vývojovými činnosťami všetkých účastníkov.

(24)

Každý členský štát by mal mať možnosť pripojiť sa k spoločnému programu Eurostars.

(25)

V súlade s cieľmi siedmeho rámcového programu by mala byť účasť krajín pridružených k siedmemu rámcovému programu alebo aj iných krajín na spoločnom programe Eurostars možná za predpokladu, že táto účasť sa predpokladá v príslušných medzinárodných dohodách, a za predpokladu, že s ňou súhlasí Komisia aj zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny.

(26)

V súlade so siedmym rámcovým programom by Spoločenstvo malo mať právo schváliť podmienky týkajúce sa jeho finančného príspevku k spoločnému programu Eurostars, pokiaľ ide o účasť na tomto programe zo strany ktorejkoľvek krajiny, ktorá je pridružená k siedmemu rámcovému programu, alebo, ak je to dôležité z hľadiska realizácie spoločného programu Eurostars, ktorejkoľvek inej krajiny, ktorá pristúpila k programu v priebehu jeho realizácie, v súlade s pravidlami a podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí.

(27)

Mali by sa prijať primerané opatrenia, aby sa zabránilo nezrovnalostiam a podvodom, a urobiť nevyhnutné kroky na vymáhanie stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (8), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (9) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (10).

(28)

Je dôležité, aby výskumné činnosti vykonávané v rámci spoločného programu Eurostars boli v súlade so základnými etickými zásadami, vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a v Charte základných práv Európskej únie, a aby sa riadili zásadami uplatňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti.

(29)

Komisia by mala vykonať predbežné hodnotenie posudzujúce najmä možnosť MSP vykonávajúcich výskum a vývoj mať prístup k spoločnému programu Eurostars, ako aj kvalitu a efektívnosť jeho realizácie a pokrok dosiahnutý pri plnení stanovených cieľov, ako aj záverečné hodnotenie.

(30)

Monitorovanie vykonávania spoločného programu Eurostars by malo byť efektívne a nemalo by zbytočne zaťažovať účastníkov programu, najmä MSP.

(31)

Špecializovaná realizačná štruktúra by mala podnecovať účastníkov vybraných projektov Eurostars k oznamovaniu a šíreniu ich výsledkov a k sprístupneniu týchto informácií verejnosti,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V rámci realizácie siedmeho rámcového programu Spoločenstvo poskytne finančný príspevok na spoločný program Eurostars, ktorý spoločne uskutočňujú Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (zúčastnené členské štáty) a Island, Izrael, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko (ostatné zúčastnené krajiny).

2.   Spoločenstvo poskytne finančný príspevok vo výške zodpovedajúcej najviac jednej tretine skutočných príspevkov zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín, v rámci stropu 100 miliónov EUR počas trvania siedmeho rámcového programu v súlade so zásadami uvedenými v prílohe I.

3.   Finančný príspevok Spoločenstva sa uhradí z prostriedkov všeobecného rozpočtu Európskej únie vyčlenených na časť Výskum v prospech MSP osobitného programu Kapacity.

Článok 2

Finančný príspevok Spoločenstva je podmienený:

a)

tým, že zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny preukážu, že spoločný program Eurostars opísaný v prílohe I bol skutočne zahájený;

b)

tým, že zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny alebo organizácie určené zúčastnenými členskými štátmi a ostatnými zúčastnenými krajinami formálne ustanovia alebo určia špecializovanú realizačnú štruktúru s právnou subjektivitou zodpovednú za realizáciu spoločného programu Eurostars a za prevzatie, prideľovanie a monitorovanie finančného príspevku Spoločenstva v rámci nepriameho centralizovaného riadenia v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) a článkom 56 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 35, článkom 38 ods. 2 a článkom 41 vykonávacích pravidiel;

c)

zavedením primeraného a efektívneho modelu riadenia spoločného programu Eurostars v súlade s prílohou II;

d)

tým, že špecializovaná realizačná štruktúra bude efektívne vykonávať činnosti v rámci spoločného programu Eurostars opísané v prílohe I, k čomu patrí podávanie výziev na predkladanie návrhov na udeľovanie grantov;

e)

tým, že sa zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny zaviažu prispieť k financovaniu spoločného programu Eurostars a skutočne uhradia svoj finančný príspevok, najmä k financovaniu účastníkov vybraných projektov Eurostars na základe výziev na predkladanie návrhov podaných v rámci spoločného programu Eurostars;

f)

dodržiavaním pravidiel Spoločenstva o štátnej pomoci, a najmä pravidiel stanovených v rámci Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (11);

g)

zabezpečením vysokej úrovne vedeckej excelentnosti a dodržiavaním etických zásad v súlade so všeobecnými zásadami siedmeho rámcového programu, uplatňovaním rodového hľadiska a rodovej rovnosti a udržateľného rozvoja a

h)

vypracovaním ustanovení upravujúcich práva duševného a priemyselného vlastníctva, ktoré vyplývajú z činností vykonávaných v rámci spoločného programu Eurostars, a realizáciou a koordináciou programov a činností výskumu a vývoja uskutočňovaných na vnútroštátnej úrovni zúčastnenými členskými štátmi a ostatnými zúčastnenými krajinami takým spôsobom, že ich cieľom bude presadzovanie vytvárania takýchto poznatkov a podporovanie širokého využívania a šírenia vytvorených poznatkov.

Článok 3

Pri realizácii spoločného programu Eurostars podlieha udeľovanie finančnej podpory účastníkom projektov Eurostars vybraným na centrálnej úrovni v súlade s prílohou II na základe výziev na predkladanie návrhov na udelenie grantov zásadám rovnakého zaobchádzania a transparentnosti. Finančná podpora sa udeľuje na základe vedeckej excelentnosti a s prihliadnutím na osobitný charakter cieľovej skupiny MSP, sociálno-ekonomický vplyv na európskej úrovni a význam z hľadiska celkových cieľov programu v súlade so zásadami a postupmi stanovenými v prílohe I.

Článok 4

Mechanizmy poskytovania finančného príspevku Spoločenstva a pravidlá týkajúce sa finančnej zodpovednosti a práv duševného a priemyselného vlastníctva, ako aj podrobné pravidlá poskytovania finančnej podpory tretím osobám špecializovanou realizačnou štruktúrou stanoví všeobecná dohoda, ktorú uzavrie Komisia v mene Spoločenstva so špecializovanou realizačnou štruktúrou, a ročné dohody o financovaní.

Článok 5

V súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa úroky vytvorené finančným príspevkom Spoločenstva prideleným spoločnému programu Eurostars pokladajú za pripísané príjmy. Maximálny príspevok Spoločenstva uvedený v článku 1 tohto rozhodnutia môže Komisia zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť.

Článok 6

Ak sa spoločný program Eurostars nerealizuje alebo sa realizuje neprimerane, čiastočne alebo oneskorene, alebo ak zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny neprispievajú, prispievajú čiastočne alebo oneskorene na financovanie spoločného programu Eurostars, Spoločenstvo môže znížiť, pozastaviť alebo zrušiť svoj finančný príspevok v súlade so skutočnou realizáciou spoločného programu Eurostars a so sumou verejných finančných prostriedkov, ktoré zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny vyčlenili na realizáciu spoločného programu Eurostars, za podmienok stanovených v dohode, ktorú uzavrie Komisia so špecializovanou realizačnou štruktúrou.

Článok 7

Pri realizácii spoločného programu Eurostars zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny prijmú legislatívne, regulačné, administratívne alebo iné opatrenia nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Spoločenstiev. Zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny prijmú najmä opatrenia potrebné na zabezpečenie vymoženia všetkých súm dlžných Spoločenstvu v plnom rozsahu v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 38 ods. 2 vykonávacích pravidiel.

Článok 8

Komisia a Dvor audítorov môžu prostredníctvom svojich úradníkov alebo zástupcov vykonávať všetky kontroly a inšpekcie potrebné na zabezpečenie riadneho spravovania finančných prostriedkov Spoločenstva a na ochranu finančných záujmov Spoločenstva pred akýmikoľvek podvodmi alebo nezrovnalosťami. Zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny a špecializovaná realizačná štruktúra včas sprístupnia na tento účel Komisii a Dvoru audítorov všetky relevantné dokumenty.

Článok 9

Komisia oznámi všetky príslušné informácie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov. Zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny sa vyzývajú, aby prostredníctvom špecializovanej realizačnej štruktúry predložili Komisii všetky doplňujúce informácie, o ktoré požiada Európsky parlament, Rada alebo Dvor audítorov a ktoré sa týkajú finančného riadenia špecializovanej realizačnej štruktúry.

Článok 10

K spoločnému programu Eurostars sa v súlade s kritériami ustanovenými v článku 2 písm. e) až h) môže pripojiť ktorýkoľvek členský štát.

Článok 11

Ktorákoľvek tretia krajina sa môže pripojiť k spoločnému programu Eurostars v súlade s kritériami ustanovenými v článku 2 písm. e) až h) a za predpokladu, že sa takáto účasť predpokladá v príslušnej medzinárodnej dohode, a ak s tým súhlasí Komisia a zúčastnené členské štáty i ostatné zúčastnené krajiny.

Článok 12

Podmienky týkajúce sa finančného príspevku Spoločenstva, pokiaľ ide o účasť akejkoľvek krajiny na spoločnom programe Eurostars, ktorá je pridružená k siedmemu rámcovému programu, alebo, ak je to dôležité z hľadiska realizácie spoločného programu Eurostars, ktorejkoľvek inej krajiny, môže Spoločenstvo schváliť na základe pravidiel ustanovených v tomto rozhodnutí a akýchkoľvek vykonávacích pravidiel a mechanizmov.

Článok 13

1.   Výročná správa o siedmom rámcovom programe predložená Európskemu parlamentu a Rade v súlade s článkom 173 zmluvy obsahuje zhrnutie aktivít spoločného programu Eurostars na základe výročnej správy, ktorú má špecializovaná realizačná štruktúra predložiť Komisii.

2.   Komisia vykoná predbežné hodnotenie spoločného programu Eurostars dva roky po začatí jeho realizácie, pričom zhodnotí pokrok pri dosahovaní cieľov stanovených v prílohe I. Súčasťou tohto hodnotenia budú aj odporúčania o najvhodnejších spôsoboch ďalšieho posilnenia vedeckej, riadiacej a finančnej integrácie a vyhodnotí sa v ňom najmä možnosť MSP vykonávajúcich výskum a vývoj mať prístup k spoločnému programu Eurostars, ako aj kvalita a efektívnosť jeho realizácie. Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade závery hodnotenia doplnené svojimi poznámkami a prípadne návrhmi na zmenu tohto rozhodnutia.

3.   Komisia vykoná na konci spoločného programu Eurostars jeho záverečné hodnotenie. Výsledky záverečného hodnotenia sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 14

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 9. júla 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Stanovisko z 29. mája 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. apríla 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. júna 2008.

(3)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 299. Korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 101.

(5)  Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 259.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1525/2007 (Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9).

(7)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 478/2007 (Ú. v. EÚ L 111, 28.4.2007, s. 13).

(8)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1233/2007 (Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 10).

(9)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(10)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

OPIS CIEĽOV A AKTIVÍT SPOLOČNÉHO PROGRAMU EUROSTARS

I.   Ciele

Cieľom tejto iniciatívy predloženej členskými krajinami iniciatívy Eureka je vytvoriť spoločný program Eurostars zameraný na MSP vykonávajúce výskum a vývoj. Tieto MSP sú spoločnosti s rozsiahlymi znalosťami založené na technológii/inováciách, ktoré v inovatívnych procesoch zohrávajú kľúčovú úlohu. Sú charakterizované výraznou orientáciou na zákazníka alebo na trh s cieľom dosiahnuť silné medzinárodné postavenie prostredníctvom vykonávania vysoko inovačných, trhovo orientovaných projektov. Na základe svojej vlastnej výskumno-vývojovej kapacity sú schopné vyvíjať produkty, procesy a služby, ktoré majú zjavné inovačné alebo technologické prednosti. Spoločnosti sa môžu líšiť veľkosťou a rozsahom činností, pričom to môžu byť napríklad etablované podniky s preukázanými skúsenosťami s vykonávaním špičkového výskumu a vývoja orientovaného na aplikácie alebo to môžu byť novozaložené spoločnosti s vysokým potenciálom. Výskum a vývoj predstavuje kľúčový prvok v ich podnikovej stratégii a podnikateľských plánoch. Tieto spoločnosti by mali byť MSP v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov (1), a mali by venovať značnú časť svojich činností výskumu a vývoju. Podrobný podiel tejto činnosti sa objasní v súlade s prílohou II.

Cieľom spoločného programu Eurostars je podporiť MSP, ktoré vykonávajú výskum a vývoj, prostredníctvom:

1.

vytvorenia jednoducho dostupného a udržateľného európskeho mechanizmu na podporu výskumu a vývoja pre tieto MSP;

2.

podnecovania týchto MSP, aby vytvorili nové hospodárske činnosti na základe výsledkov výskumu a vývoja a prinášali na trh nové produkty, procesy a služby rýchlejšie, než by to bolo možné inak;

3.

propagovania technického rozvoja a rozvoja podnikateľskej činnosti týchto MSP a ich internacionalizácie.

Spoločný program Eurostars dopĺňa existujúce národné programy a programy Európskej únie zamerané na podporu MSP vykonávajúcich výskum a vývoj v ich inovačnom procese.

Prispieva k európskej konkurencieschopnosti, inováciám, zamestnanosti, hospodárskej zmene, udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia a pomáha dosiahnuť lisabonské a barcelonské ciele. Svojím vzostupným prístupom (prístup zdola nahor) podporuje výskumné, vývojové a demonštračné činnosti, ktoré vykonávajú nadnárodné konzorciá, na čele ktorých sú MSP vykonávajúce výskum a vývoj, a prípadne spolupracujúce s výskumnými organizáciami a/alebo veľkými podnikmi.

Spoločný program Eurostars je zameraný na zosúladenie a synchronizáciu príslušných národných programov výskumu a inovácií, aby sa vytvoril spoločný program, ktorý bude predstavovať vedeckú, riadiacu a finančnú integráciu a znamenať dôležitý príspevok k realizácii Európskeho výskumného priestoru. Vedecká integrácia sa dosiahne spoločným vymedzením a vykonávaním aktivít v rámci spoločného programu Eurostars. Riadiaca integrácia sa dosiahne využívaním sekretariátu iniciatívy Eureka ako špecializovanej realizačnej štruktúry. Jej úlohou je riadiť spoločný program Eurostars a monitorovať jeho realizáciu, ako sa ďalej podrobne uvádza v prílohe II. Z finančnej integrácie vyplýva, že zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny účinne prispievajú k financovaniu spoločného programu Eurostars, čo zahŕňa najmä záväzok financovať účastníkov vybraných projektov Eurostars z národných rozpočtov vyčlenených na spoločný program Eurostars.

Z dlhodobejšieho hľadiska by sa táto iniciatíva mala usilovať o vytvorenie pevnejších foriem vedeckej, riadiacej a finančnej integrácie. Zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny by mali naďalej v rámci iniciatívy upevňovať integráciu a odstraňovať existujúce vnútroštátne zákonné a administratívne prekážky medzinárodnej spolupráce.

II.   Aktivity

Hlavná aktivita spoločného programu Eurostars spočíva v aktivitách v oblasti výskumu a vývoja realizovaných jedným alebo viacerými MSP vykonávajúcimi výskum a vývoj, zriadenými v zúčastnených členských štátoch alebo ostatných zúčastnených krajinách. Výskumné organizácie, univerzity, iné MSP alebo veľké spoločnosti sa tiež môžu zúčastňovať na tomto programe. Aktivity v oblasti výskumu a vývoja sa môžu vykonávať v celej oblasti vedy a technológie a:

1.

uskutočňujú sa cez viacpartnerské nadnárodné projekty s účasťou najmenej dvoch nezávislých účastníkov z rôznych zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín zaoberajúcich sa aktivitami v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností, odbornej prípravy a šírenia poznatkov;

2.

vo svojej základnej časti ich vykonávajú MSP vykonávajúce výskum a vývoj; v prípade každého vybraného projektu Eurostars by mali MSP vykonávajúce výskum a vývoj kolektívne prispievať na väčšiu časť celkových nákladov súvisiacich s výskumnými a vývojovými činnosťami všetkých účastníkov; ak je to pre projekt nevyhnutné, možno v menšom rozsahu povoliť zmluvy o subdodávke;

3.

sú zamerané na trhovo orientovaný výskum a vývoj a mali by mať krátkodobé až strednodobé trvanie a mali by sa zaoberať náročnou výskumnou a vývojovou prácou; MSP by mali preukázať schopnosť využívať výsledky projektov v reálnom časovom horizonte;

4.

vedie a koordinuje ich zúčastnený MSP vykonávajúci výskum a vývoj, tzv. „vedúci MSP“.

Okrem toho sa v obmedzenom rozsahu budú podporovať aktivity v oblasti sprostredkovania, propagácie programu a vytvárania sietí, aby sa spoločný program Eurostars propagoval a zvýšil sa jeho vplyv. Medzi tieto aktivity patrí organizovanie odborných seminárov a nadväzovanie kontaktov s inými zainteresovanými subjektmi, ako sú investori a poskytovatelia služieb v oblasti manažmentu znalostí.

III.   Očakávané prínosy realizácie programu

Hlavným prínosom spoločného programu Eurostars je nový spoločný európsky program výskumu a vývoja pre MSP vykonávajúce výskum a vývoj, ktorý spočíva na postupe zdola nahor, je založený na iniciatíve Eureka a spolufinancovaný prostredníctvom príspevkov národných programov výskumu a vývoja a Spoločenstva.

Špecializovaná realizačná štruktúra predkladá výročnú správu, v ktorej uvedie podrobný prehľad o realizácii programu (vyhodnotenie a proces výberu, štatistické údaje o zložení skupiny hodnotiteľov, počet projektov predložených a vybraných na financovanie, využitie finančných prostriedkov Spoločenstva, rozdelenie národných finančných prostriedkov, druh účastníkov, štatistické údaje krajín, sprostredkovateľské podujatia a aktivity spojené so šírením poznatkov atď.) a pokrok dosiahnutý smerom k ďalšej integrácii. Následné hodnotenie vplyvu programu vykoná špecializovaná realizačná štruktúra na jeho konci.

IV.   Realizácia programu

Spoločný program Eurostars riadi špecializovaná realizačná štruktúra. Žiadatelia predkladajú návrhy špecializovanej realizačnej štruktúre centrálne (jediný vstupný bod) na základe centrálnej a všeobecnej ročnej výzvy na predkladanie návrhov s niekoľkými termínmi uzávierky. Návrhy projektov sa vyhodnocujú a vyberajú centrálne na základe transparentných a spoločných kritérií oprávnenosti a hodnotiacich kritérií v dvojkrokovom postupe. V prvom kroku návrhy posudzujú najmenej dvaja nezávislí odborníci, ktorí preskúmajú technické aj trhové aspekty návrhu. Títo odborníci môžu svoju úlohu vykonávať na diaľku. V druhom kroku zostaví medzinárodná hodnotiaca komisia zložená z nezávislých odborníkov klasifikačné poradie návrhov. Klasifikačný zoznam schválený centrálne je pri prideľovaní finančných prostriedkov z príspevku Spoločenstva a z národných rozpočtov vyčlenených na projekty Eurostars záväzný. Špecializovaná realizačná štruktúra je zodpovedná za monitorovanie projektov a na riadenie celého cyklu projektu sa zavedú spoločné prevádzkové postupy. Špecializovaná realizačná štruktúra prijme primerané opatrenia s cieľom podporiť uznanie významu príspevku Spoločenstva k spoločnému programu Eurostars, a to pokiaľ ide o program ako taký, ako aj o jednotlivé projekty. Mala by podporovať primerané zviditeľnenie tohto príspevku prostredníctvom využitia loga Spoločenstva vo všetkých zverejňovaných materiáloch, vrátane tlačených a elektronických publikácií, ktoré súvisia so spoločným programom Eurostars. Účastníkmi projektov vo vybraných projektoch Eurostars sa budú po administratívnej stránke zaoberať ich príslušné národné programy.

V.   Mechanizmus financovania

Spoločný program Eurostars spolufinancujú zúčastnené členské štáty, ostatné zúčastnené krajiny a Spoločenstvo. Zúčastnené členské štáty a ostatné zúčastnené krajiny zostavia viacročný plán financovania svojej účasti na spoločnom programe Eurostars a prispievajú na spolufinancovanie jeho aktivít. Národné príspevky môžu pochádzať z existujúcich alebo z novovytvorených národných programov, pokiaľ sa zhodujú so vzostupným charakterom spoločného programu Eurostars (zdola nahor). Ktorýkoľvek zúčastnený členský štát alebo ostatná zúčastnená krajina môže kedykoľvek počas trvania programu zvýšiť sumu svojich vnútroštátnych prostriedkov vyčlenených na jeho financovanie.

Financovanie na úrovni programu

Príspevok Spoločenstva na spoločný program Eurostars, ktorý spravuje špecializovaná realizačná štruktúra, sa vypočíta ako maximum z jednej tretiny skutočných finančných príspevkov od zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín, so stropom 100 miliónov EUR.

Ako príspevok k celkovým prevádzkovým nákladom spoločného programu Eurostars použije špecializovaná realizačná štruktúra najviac 4,5 % finančného príspevku Spoločenstva.

Finančný príspevok Spoločenstva na vybrané projekty Eurostars prevedie špecializovaná realizačná štruktúra na vnútroštátne financujúce subjekty určené zúčastnenými členskými štátmi a ostatnými zúčastnenými krajinami, a to na základe dohody medzi vnútroštátnymi financujúcimi subjektmi a špecializovanou realizačnou štruktúrou. Účastníkov z jednotlivých krajín, ktorých návrhy sa vybrali na centrálnej úrovni, financujú vnútroštátne financujúce subjekty, ktoré taktiež rozdeľujú finančný príspevok Spoločenstva od špecializovanej realizačnej štruktúry.

Financovanie projektov Eurostars

Prideľovanie finančných prostriedkov z príspevku Spoločenstva a národných rozpočtov vyčlenených na vybrané projekty Eurostars sa riadi poradím v klasifikačnom zozname. Finančný príspevok účastníkom týchto projektov sa vypočíta v súlade s pravidlami financovania účastníckych národných programov.

V prípade pôžičiek sa uplatňuje štandardný výpočet pre hrubú ekvivalentnosť grantu s prihliadnutím na intenzitu úrokovej dotácie a na priemernú mieru neúspešnosti východiskového národného programu.

VI.   Pravidlá vo vzťahu k právam duševného a priemyselného vlastníctva

Špecializovaná realizačná štruktúra prijme v súlade s požiadavkami článku 4 tohto rozhodnutia politiku duševného a priemyselného vlastníctva spoločného programu Eurostars. Cieľom tejto politiky duševného a priemyselného vlastníctva spoločného programu Eurostars je podporovať vytváranie znalostí spolu s využívaním a šírením výsledkov projektov v prospech cieľovej skupiny MSP vykonávajúcich výskum a vývoj. V tejto súvislosti by mal slúžiť ako vzor prístup prijatý v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (2).


(1)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(2)  Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA II

SPRÁVA SPOLOČNÉHO PROGRAMU EUROSTARS

Systém správy spoločného programu Eurostars pozostáva zo štyroch hlavných subjektov:

1.

„skupina na vysokej úrovni iniciatívy Eureka (Eureka HLG)“ je zložená z osôb, ktoré vymenujú štáty, ktoré sú členmi iniciatívy Eureka, ako zástupcov na vysokej úrovni, a zo zástupcov Komisie. Je zodpovedná za prijímanie nezúčastnených členských štátov alebo ostatných nezúčastnených krajín do spoločného programu Eurostars v súlade s požiadavkami článkov 10 a 11 tohto rozhodnutia;

2.

„skupina na vysokej úrovni programu Eurostars (Eurostars HLG)“ je zložená zo zástupcov na vysokej úrovni iniciatívy Eureka zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín. Komisia a členské štáty, ktoré sa na spoločnom programe Eurostars nezúčastňujú, si ponechávajú možnosť vyslať na jej zasadnutia svojich zástupcov ako pozorovateľov. Je príslušná vykonávať dohľad nad realizáciou spoločného programu Eurostars a zodpovedá najmä za vymenovanie členov poradnej skupiny programu Eurostars, schvaľovanie prevádzkových postupov na fungovanie spoločného programu Eurostars, schvaľovanie plánovania výziev a rozpočtu výziev a schvaľovanie klasifikačného zoznamu projektov Eurostars, ktoré sa majú financovať;

3.

„poradná skupina programu Eurostars“ je zložená z koordinátorov národných projektov Eureka zo zúčastnených členských štátov a ostatných zúčastnených krajín a jej predsedom je vedúci sekretariátu iniciatívy Eureka (ESE). Poradná skupina programu Eurostars poskytuje pre ESE poradenstvo pri vykonávaní spoločného programu Eurostars a poradenstvo spojené s opatreniami na jeho realizáciu, ako sú postupy financovania, proces hodnotenia a výberu, synchronizácia medzi centrálnymi a vnútroštátnymi postupmi a monitorovanie projektu. Radí v otázkach plánovania termínov uzávierky každoročnej výzvy na predkladanie návrhov. Poskytuje aj poradenstvo týkajúce sa pokroku pri vykonávaní spoločného programu, vrátane pokroku smerom k ďalšej integrácii;

4.

ESE funguje ako špecializovaná realizačná štruktúra pre spoločný programu Eurostars. Vedúci ESE koná ako právny zástupca spoločného programu Eurostars. ESE je poverený vykonávaním spoločného programu Eurostars a je zodpovedný za:

zostavenie každoročného rozpočtu pre výzvy, centrálnu organizáciu spoločných výziev na predkladanie návrhov a prijímanie návrhov projektov (jediný vstupný bod),

centrálnu organizáciu oprávnenosti a hodnotenia návrhov projektov na základe spoločných kritérií oprávnenosti a hodnotiacich kritérií, centrálnu organizáciu výberu návrhov projektov na financovanie, monitorovanie projektu a následné opatrenia,

prijatie, prideľovanie a monitorovanie príspevku Spoločenstva,

zhromažďovanie účtov na rozdeľovanie finančných prostriedkov financujúcimi subjektmi v zúčastnených členských štátoch a ostatných zúčastnených krajinách medzi účastníkov projektov Eurostars,

propagáciu spoločného programu Eurostars,

podávanie správ pre Eureka HLG, Eurostars HLG a Komisiu o spoločnom programe Eurostars vrátane správ o pokroku dosiahnutom v smere k ďalšej integrácii,

informovanie siete Eureka o aktivitách v rámci spoločného programu Eurostars.


Top