EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008O0004

Usmernenie Európskej centrálnej banky z  19. júna 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/9 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (ECB/2008/4)

OJ L 176, 4.7.2008, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 61 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/549/oj

4.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/16


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 19. júna 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/9 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny

(ECB/2008/4)

(2008/549/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „zmluva“), a najmä na jej článok 106 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 16,

keďže:

(1)

Usmernenie ECB/2006/9 zo 14. júla 2006 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (1) ustanovuje pravidlá, ktoré umožňujú národným centrálnym bankám (ďalej len „NCB“) budúcich zúčastnených členských štátov požičať si eurobankovky a euromince od Eurosystému na účely predzásobovania a druhotného predzásobovania pred prechodom na hotovostné euro, a vymedzuje povinnosti, ktoré sú povinné splniť akceptovateľné zmluvné strany, aby boli predzásobené, a kvalifikované tretie osoby, aby boli druhotne predzásobené.

(2)

Po zavedení eura v Slovinsku, na Cypre a na Malte na základe pravidiel uvedených v usmernení ECB/2006/9 sa zistilo, že je potrebné uskutočniť viaceré zmeny a doplnenia s cieľom skvalitniť logistické aspekty prechodu na hotovostné euro v budúcich zúčastnených členských štátoch.

(3)

Vzhľadom na ťažkosti, ktoré by mohli mať budúce NCB Eurosystému pri plánovaní množstva a nominálnych hodnôt eurobankoviek, ktoré sú potrebné po dátume prechodu na hotovostné euro, je potrebné, aby takéto NCB Eurosystému mali možnosť s nízkymi nákladmi ihneď po dátume prechodu na hotovostné euro upraviť nominálnu štruktúru svojich zásob eurobankoviek.

(4)

Hoci v súčasnosti sú na druhotné predzásobovanie kvalifikovaných tretích osôb eurobankovkami a euromincami oprávnené len úverové inštitúcie a vnútroštátne poštové úrady, ktoré majú účet v ich budúcej NCB Eurosystému, doterajšie skúsenosti s prechodom na hotovostné euro podľa usmernenia ECB/2006/9 ukazujú, že by bolo užitočné zapojiť do operácií spojených s druhotným predzásobovaním spoločnosti zabezpečujúce prepravu hotovosti. Úverové inštitúcie a vnútroštátne poštové úrady by preto mali mať možnosť vymenovať spoločnosti zabezpečujúce prepravu hotovosti za svojich zástupcov na účely druhotného predzásobovania eurobankovkami a euromincami.

(5)

S cieľom zabrániť duplicite spravodajských povinností, ktoré sa týkajú objemu a nominálnej hodnoty predzásobených a druhotne predzásobených eurobankoviek a euromincí, je potrebné zjednodušiť postup vykazovania, ktorý sa vzťahuje na budúce NCB Eurosystému a na akceptovateľné zmluvné strany.

(6)

S ohľadom na možné početné a časté audity a kontroly, ktoré budú budúce NCB Eurosystému uskutočňovať v priestoroch predzásobených a druhotne predzásobených subjektov na účely kontroly, či tieto subjekty nedávajú eurobankovky a euromince do obehu pred dňom prechodu na hotovostné euro, je potrebné, aby budúce NCB Eurosystému mohli týmito úlohami poveriť iné verejné orgány.

(7)

Zmluvné dojednania, ktoré majú uzavrieť predzásobené a druhotne predzásobené subjekty predtým, ako sa druhotné predzásobenie uskutoční, a chýbajúca finančná motivácia druhotne predzásobených subjektov sa na základe skúseností doposiaľ získaných s prechodom na hotovostné euro podľa usmernenia ECB/2006/9 ukazujú byť na ujmu úspešného druhotného predzásobovania vo vzťahu k určitým kategóriám obchodníkov, napr. k obchodom s tovarom bežnej spotreby a iným malým obchodným prevádzkam. Preto je potrebné zaviesť zjednodušené postupy pre druhotné predzásobovanie, ktoré sa použijú, ak ide len o malé množstvo eurobankoviek a euromincí.

(8)

Zistilo sa tiež, že je potrebné uskutočniť niekoľko iných drobných zmien a doplnení usmernenia ECB/2006/9,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Usmernenie ECB/2006/9 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Na konci odseku 5 sa dopĺňa tento text:

„Hromadný prevoz eurobankoviek sa však nepovažuje za súčasť počiatočných požiadaviek, ak budúca NCB Eurosystému, ktorá má prebytočné množstvo jednej alebo viacerých nominálnych hodnôt eurobankoviek rovnakej hodnoty a kvality ako tie, ktoré sú súčasťou hromadného prevozu, toto prebytočné množstvo prevedie na Eurosystém výmenou za takýto hromadný prevoz. Za takýchto okolností povinnosť splatiť nevzniká a ECB znáša náklady na prevoz eurobankoviek.“

b)

Odsek 6 písm. b) sa vypúšťa.

c)

V odseku 8 sa posledná veta nahrádza takto:

„Zodpovedajúce množstvo a kvalita bankoviek, ktoré sa majú splatiť, sa pre budúce série eurobankoviek vypočíta spôsobom včas ustanoveným Radou guvernérov.“

d)

Odsek 11 sa nahrádza takto:

„11.   Budúca NCB Eurosystému, berúc do úvahy požiadavky ustanovené v osobitnom právnom nástroji, vykazuje ECB a dodávajúcej NCB Eurosystému tieto informácie:

a)

konečnú celkovú sumu predzásobených a druhotne predzásobených eurobankoviek (v členení podľa nominálnej hodnoty) a

b)

konečnú celkovú sumu predzásobených a druhotne predzásobených euromincí (v členení podľa nominálnej hodnoty).“

2.

Na konci článku 5 sa dopĺňa tento text:

„Akceptovateľné zmluvné strany môžu vymenovať spoločnosti zabezpečujúce prepravu hotovosti za svojich zástupcov na účely skladovania eurobankoviek a euromincí a druhotného predzásobovania kvalifikovaných tretích osôb eurobankovkami a euromincami, pričom tieto spoločnosti konajú v mene akceptovateľných zmluvných strán a na ich nebezpečenstvo, za podmienky, že: i) akceptovateľné zmluvné strany dodržiavajú všetky uplatniteľné pravidlá a postupy ustanovené týmto usmernením bez ohľadu na to, že bol vymenovaný zástupca, a ii) akceptovateľné zmluvné strany uzatvoria so spoločnosťami zabezpečujúcimi prepravu hotovosti zmluvné dojednania, ktoré ustanovia, že spoločnosti zabezpečujúce prepravu hotovosti sú povinné spĺňať povinnosti ustanovené v článku 10 písm. a) a b) a v článku 13 ods. 1 až 3.“

3.

V článku 9 sa na konci odseku 2 dopĺňa tento odsek:

„Budúca NCB Eurosystému vykazuje ECB informácie, ktoré získa od akceptovateľnej zmluvnej strany, pričom berie do úvahy požiadavky ustanovené v osobitnom právnom nástroji.“

4.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

Akceptovateľná zmluvná strana sa dohodne s kvalifikovanou treťou osobou, ktorá sa má druhotne predzásobiť, že táto kvalifikovaná tretia osoba umožní budúcej NCB Eurosystému alebo akémukoľvek inému verejnému orgánu podľa článku 13 ods. 3 vykonávať audit a kontrolu v priestoroch druhotne predzásobenej kvalifikovanej tretej osoby, aby sa overila prítomnosť druhotne predzásobených eurobankoviek a euromincí.“

b)

Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

Akceptovateľná zmluvná strana platí budúcej NCB Eurosystému zmluvné pokuty vo výške zodpovedajúcej vzniknutej škode, najmenej však vo výške 10 % z druhotne predzásobenej sumy, ak: i) budúca NCB Eurosystému alebo akýkoľvek iný verejný orgán nemá možnosť vykonávať audit a kontroly uvedené v písmene b), alebo ii) druhotne predzásobené eurobankovky alebo euromince nie sú skladované v priestoroch druhotne predzásobenej kvalifikovanej tretej osoby, ako sa ustanovuje v tomto článku. Budúca NCB Eurosystému neuloží takéto zmluvné pokuty: i) ak jej budúci zúčastnený členský štát ustanovil regulačný rámec, ktorým sa ustanovuje rovnocenná úroveň ochrany, alebo ii) ak druhotne predzásobená kvalifikovaná tretia osoba už zaplatila pokuty podľa článku 16 ods. 2 písm. f).“

5.

Článok 13 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Budúca NCB Eurosystému zakáže akceptovateľným zmluvným stranám (vrátane ich vymenovaných zástupcov), aby nakladali s eurobankovkami a euromincami, ktoré im boli dodané, pred 00.00 (miestneho času) v deň prechodu na hotovostné euro, pokiaľ toto usmernenie neustanovuje inak. Budúca NCB Eurosystému najmä vyžaduje, aby akceptovateľné zmluvné strany vrátane ich vymenovaných zástupcov skladovali predzásobené eurobankovky a euromince vo svojich trezoroch alebo v trezoroch svojich vymenovaných zástupcov oddelene od ostatných eurobankoviek a euromincí, inej meny alebo iného majetku, a bezpečne, aby sa predišlo zničeniu, krádeži, lúpeži alebo akejkoľvek inej príčine predčasného obehu.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Na skontrolovanie prítomnosti predzásobených eurobankoviek a euromincí a dojednaní, na základe ktorých akceptovateľné zmluvné strany uskutočňujú druhotné predzásobovanie, akceptovateľné zmluvné strany, vrátane svojich vymenovaných zástupcov, oprávňujú svoju budúcu NCB Eurosystému vykonávať audit a kontrolovať ich priestory. Budúca NCB Eurosystému môže poveriť iný príslušný verejný orgán vykonaním auditu a kontroly týchto priestorov, pričom sa to v takom prípade oznámi ECB.“

6.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 písm. b) sa vypúšťa.

b)

V odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

Kvalifikovaná tretia osoba oprávňuje svoju budúcu NCB Eurosystému alebo akýkoľvek iný príslušný orgán v súlade s článkom 13 ods. 3 vykonávať audit a kontrolovať jej priestory, aby sa skontrolovala prítomnosť druhotne predzásobených eurobankoviek a euromincí.“

c)

Dopĺňa sa tento odsek 3:

„3.   Odchylne od postupu druhotného predzásobovania uvedeného v odseku 2, a pokiaľ ide o kvalifikované tretie osoby, vo vzťahu k obchodníkom sa uplatňuje postup zjednodušeného druhotného predzásobovania za týchto podmienok:

a)

obchodník je mikropodnikom, ako je vymedzený v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov, malých a stredných podnikov (2), t. j. zamestnáva menej ako 10 osôb a jeho ročný obrat alebo celková ročná súvaha nepresahuje sumu dva milióny EUR;

b)

nominálna hodnota eurobankoviek a euromincí, ktorými bol obchodník druhotne predzásobený, celkovo nepresahuje 10 000 EUR;

c)

obchodník podpíše štandardnú zmluvu pripravenú budúcou NCB Eurosystému, v ktorej sa zaviaže, že druhotne predzásobené eurobankovky a euromince nepoužije pred 00.00 (miestneho času) v deň prechodu na hotovostné euro. Ďalšie zmluvné dojednania nie sú potrebné; a

d)

obchodník skladuje druhotne predzásobené eurobankovky a euromince v súlade s článkom 10 písm. a), pričom odsek 2 písm. d) tohto článku sa použije obdobne.

d)

Dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.   Za podmienok uvedených v odseku 3 sa môže zjednodušené druhotné predzásobovanie uskutočniť len päť kalendárnych dní pred dňom prechodu na hotovostné euro. Suma v pôvodnej mene zodpovedajúca nominálnej hodnote eurobankoviek a euromincí, ktorými akceptovateľná zmluvná strana druhotne predzásobila obchodníka na základe postupu zjednodušeného druhotného predzásobovania, sa zablokuje na účte obchodníka vedenom akceptovateľnou zmluvnou stranou a odpíše sa z neho v deň prechodu na hotovostné euro.“

7.

Článok 18 sa nahrádza takto:

„Článok 18

Overovanie

Budúce NCB Eurosystému pošlú ECB kópie všetkých právnych nástrojov a opatrení, ktoré boli prijaté v ich členských štátoch v súvislosti s týmto usmernením, najneskôr jeden mesiac pred začatím obdobia predzásobovania/druhotného predzásobovania, avšak nie pred prijatím rozhodnutia o zrušení výnimky vo vzťahu k tomuto členskému štátu.“

Článok 2

Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto usmernenie je určené NCB zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 19. júna 2008

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 207, 28.7.2006, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.“


Top