EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0636

Nariadenie Komisie (ES) č. 636/2008 z 3. júla 2008 , ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

OJ L 176, 4.7.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/636/oj

4.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 636/2008

z 3. júla 2008,

ktoré sa týka vydávania vývozných povolení na produkty v sektore vinárstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 883/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa určujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 v oblasti obchodovania s produktmi v sektore vinárstva s tretími krajinami (1), a najmä na jeho článok 7 a článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Článok 63 ods. 7 nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (2) obmedzil poskytovanie vývozných náhrad na produkty patriace do sektora vinárstva v množstve a výdavkoch odsúhlasených v Dohode o poľnohospodárstve, ktorá bola uzatvorená v rámci multilaterálnych obchodných rokovaní Uruguajského kola.

(2)

Článok 9 nariadenia (ES) č. 883/2001 ustanovil podmienky, v ktorých Komisia môže prijať osobitné opatrenia s cieľom zabrániť prekročeniu plánovaného množstva alebo disponibilného rozpočtu v rámci tejto dohody.

(3)

Na základe informácií týkajúcich sa žiadostí o vývozné povolenia, ktoré má Komisia k dispozícii k 2. júla 2008, množstvo ešte disponibilné na obdobie do 31. júla 2008 pre pásma 1. Afrika a 3. východná Európa podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (ES) č. 883/2001 by mohlo byť prekročené, ak sa neobmedzí vydávanie týchto vývozných povolení s vopred stanovenou náhradou. Je preto potrebné stanoviť jednotnú percentuálnu sadzbu na prijímanie žiadostí predložených od 1. augusta 2008 a pozastaviť pre tieto zóny do 1. júla 2008 vydávanie potvrdení na predložené žiadosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vývozné povolenia s vopred stanovenou náhradou v sektore vinárstva, na ktoré sa predkladali žiadosti 1. júla 2008 v rámci nariadenia (ES) č. 883/2001, sa vydávajú vo výške 13,69 % požadovaného množstva pre zónu 1. Afrika a vo výske 70,24 % požadovaného množstva pre zónu 3. východná Európa.

2.   Pre produkty v sektore vinárstva v zmysle odseku 1 sa vydávanie vývozných povolení, o ktoré sa predkladajú žiadosti od 2. júla 2008, ako aj podávanie žiadostí o vývozné povolenia od 4. júla 2008, pozastavuje pre pásma určenia 1. Afrika a 3. východná Európa do 1. augusta 2008.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júla 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1211/2007 (Ú. v. EÚ L 274, 18.10.2007, s. 5).

(2)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).


Top