EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0324

2008/324/ES: Rozhodnutie Komisie z  25. marca 2008 , ktorým sa zriaďuje skupina expertov Platforma na uchovávanie elektronických údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov

OJ L 111, 23.4.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 223 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/324/oj

23.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/11


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. marca 2008,

ktorým sa zriaďuje skupina expertov Platforma na uchovávanie elektronických údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov

(2008/324/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (1) (ďalej len „smernica o uchovávaní údajov“) sa zameriava na harmonizáciu právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa povinností poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí uchovať určité údaje, ktoré vytvorili alebo spracovali, aby sa zaistilo, že tieto údaje budú dostupné na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov.

(2)

V preambule smernice o uchovávaní údajov sa uvádza, že technológie súvisiace s elektronickými komunikáciami sa rýchlo menia a že vyvíjať sa môžu aj zákonné požiadavky príslušných orgánov. S cieľom získať poradenstvo a podporiť výmenu osvedčených postupov o všetkých otázkach týkajúcich sa uchovávania údajov Komisia zamýšľa vytvoriť skupinu pozostávajúcu z orgánov presadzovania práva členských štátov, združení priemyslu elektronických komunikácií, zástupcov Európskeho parlamentu, orgánov na ochranu údajov vrátane európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov.

(3)

Článok 14 smernice o uchovávaní údajov stanovuje, že Komisia najneskôr do 15. septembra 2010 predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotenie uplatňovania smernice a jej vplyvu na hospodárske subjekty a spotrebiteľov, ktoré bude zohľadňovať ďalší vývoj technológií elektronickej komunikácie a štatistiky o uchovávaní údajov poskytnuté Komisii. Toto hodnotenie by malo pomôcť určiť, či je potrebné zmeniť a doplniť smernicu o uchovávaní údajov, najmä pokiaľ ide o zoznam údajov uvedený v článku 5 a doby uchovávania uvedené v článku 6 smernice.

(4)

Rada a Komisia vydali 10. februára 2006 spoločné vyhlásenie v súvislosti s hodnotením smernice o uchovávaní údajov. Vo vyhlásení sa stanovuje, že Komisia bude pozývať príslušné zainteresované strany na pravidelné hodnotiace stretnutia, aby si vymenili informácie o technologickom vývoji, nákladoch a účinnosti uplatňovania smernice. V spoločnom vyhlásení sa hovorí, že počas tohto procesu budú členské štáty vyzývané, aby informovali partnerov o ich skúsenostiach pri uplatňovaní smernice a podelili sa o osvedčené postupy. V spoločnom vyhlásení sa ďalej hovorí, že na základe týchto diskusií „Komisia bude uvažovať o tom, či je potrebné predložiť ďalšie návrhy aj vzhľadom na možné ťažkosti, s ktorými sa členské štáty stretávajú pri technickom a praktickom uplatňovaní smernice, najmä pri použití údajov internetovej elektronickej pošty a telefonovania cez internet“.

(5)

Z uvedených dôvodov je potrebné zriadiť skupinu expertov na oblasť uchovávania údajov zo zainteresovaných strán uvedených v odôvodnení 14 smernice o uchovávaní údajov.

(6)

Skupina expertov bude pracovať ako poradná skupina. Skupina expertov bude uľahčovať výmenu osvedčených postupov a prispievať k hodnoteniu Komisie týkajúcemu sa nákladov a účinnosti smernice, ako aj vývoja relevantných technológií, ktoré môžu mať vplyv na smernicu.

(7)

Členovia skupiny expertov sa vyberú zo zástupcov zainteresovaných strán uvedených v odôvodnení 14 smernice 2006/24/ES.

(8)

Skupinu expertov tvorí najviac 25 členov, ktorí zabezpečia primeranú rovnováhu medzi uvedenými zainteresovanými stranami.

(9)

Skupina expertov by mala mať možnosť vytvárať podskupiny, ktoré by uľahčovali a urýchľovali jej prácu tým, že by sa zameriavali na špecifickú problematiku. Pôsobnosť týchto podskupín by mala byť dohodnutá na úrovni celej skupiny expertov a mala by byť jasne vymedzená.

(10)

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Komisie o bezpečnosti stanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (2), je potrebné stanoviť pravidlá poskytovania informácií členmi skupiny expertov.

(11)

S osobnými údajmi týkajúcimi sa členov skupiny by sa malo nakladať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (3).

(12)

Funkčné obdobie členov skupiny trvá päť rokov a členstvo je obnoviteľné.

(13)

Obdobie uplatňovania tohto rozhodnutia by sa malo pevne stanoviť. Komisia včas zváži účelnosť jeho predĺženia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Skupina expertov Platforma na uchovávanie elektronických údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov

Týmto sa zriaďuje Platforma na uchovávanie elektronických údajov na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov, ktorá je skupinou expertov pre otázky uchovávania osobných údajov na účely presadzovania práva v odvetví elektronickej komunikácie (ďalej len „skupina expertov“).

Článok 2

Konzultácie a úlohy

1.   Komisia sa môže radiť so skupinou v každej otázke týkajúcej sa elektronického uchovávania údajov dôležitých pre vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie trestných činov. Každý člen skupiny expertov môže Komisiu upozorniť, že je žiaduce, aby prekonzultovala špecifickú problematiku so skupinou. Komisia bude zvolávať pravidelné zasadnutia skupiny expertov a vypracuje vopred podrobný program k otázkam, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

2.   Úlohou skupiny expertov je:

a)

poskytovať fórum pre dialóg a výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi expertmi zo subjektov uvedených v článku 3, a najmä medzi príslušnými orgánmi členských štátov a zástupcami odvetvia elektronických komunikácií pre otázky týkajúce sa uchovávania osobných údajov poskytovateľmi verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí, aby sa zaistilo, že tieto údaje sú dostupné na účely vyšetrovania, odhaľovania a stíhania závažných trestných činov;

b)

podporovať a uľahčovať spoločnú orientáciu pri uplatňovaní tejto smernice;

c)

vymieňať informácie o relevantnom technologickom vývoji, nákladoch a účinnosti uplatňovania smernice;

d)

pomáhať Komisii pri hľadaní a konkretizácii možných ťažkostí, s ktorými sa členské štáty stretávajú pri technickom a praktickom uplatňovaní smernice, najmä pri použití údajov internetovej elektronickej pošty a telefonovania cez internet;

e)

pomáhať Komisii pri hodnotení uplatňovania smernice o uchovávaní údajov a jej vplyvu na hospodárske subjekty a spotrebiteľov.

Článok 3

Zloženie – vymenovanie členov

1.   Skupinu expertov tvorí najviac 25 členov vybraných takto:

a)

orgány presadzovania práva členských štátov (najviac 10 členov);

b)

členovia Európskeho parlamentu (najviac 2 členovia);

c)

združenia priemyslu elektronických komunikácií najviac 8 členov);

d)

zástupcovia orgánov na ochranu údajov (najviac 4 členovia);

e)

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (1 člen).

2.   Členovia uvedení v odseku 1 písm. a) a b) sú na návrh požiadaných členských štátov prípadne Európskeho parlamentu určení a vymenovaní Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Títo členovia sa vymenúvajú na základe osobnej spôsobilosti a môžu vymenovať jedného experta, ktorý ich zastupuje na zasadnutiach skupiny expertov. Členovia uvedení v odseku 1 písm. c), d) a e) sú vymenovaní Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť na základe jeho pozvania stať sa členom skupiny expertov. Príslušné združenia alebo subjekty uvedené v odseku 1 písm. c), d) a e) sú oprávnené vymenovať expertov, ktorí ich budú zastupovať na zasadnutiach skupiny expertov.

3.   Členovia skupiny expertov vymenovaní na základe osobnej spôsobilosti zostávajú vo funkcii, kým nie sú nahradení alebo neuplynie ich funkčné obdobie. Funkčné obdobie trvá päť rokov a môže sa obnoviť.

4.   Členov skupiny expertov vymenovaných podľa osobnej spôsobilosti, ktorí už nedokážu účinne prispievať k práci v skupine expertov, ktorí sa vzdajú členstva alebo nespĺňajú podmienky stanovené v článku 287 zmluvy, možno na zostávajúce funkčné obdobie nahradiť.

5.   Členovia skupiny expertov vymenovaní na základe osobnej spôsobilosti každoročne podpisujú záväzok, že budú konať vo verejnom záujme, a vyhlásenie, v ktorom uvedú, či existujú alebo neexistujú akékoľvek záujmy, ktoré by mohli ohroziť ich objektívnosť.

6.   Mená členov vymenovaných na základe osobnej spôsobilosti sa uverejňujú na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť v sérii C Úradného vestníka Európskej únie a v registri skupín expertov zriadenom Komisiou. Mená členov sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

Článok 4

Činnosť skupiny

1.   Skupine expertov predsedá Komisia.

2.   Po dohode s Komisiou sa môžu vytvoriť podskupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky za podmienok stanovených skupinou. Takéto skupiny zaniknú hneď, ako splnia svoje mandáty.

3.   Zástupca Komisie môže vyzvať expertov alebo pozorovateľov so špecifickými odbornými znalosťami v predmetnej problematike na účasť na rokovaniach skupiny alebo podskupiny, ak je to účelné a/alebo potrebné.

4.   Informácie získané v rámci účasti na rokovaniach skupiny alebo podskupiny nemožno zverejniť, ak sa podľa názoru Komisie týkajú dôverných otázok.

5.   Skupina a jej podskupiny sa zvyčajne stretávajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi a harmonogramom stanovenými Komisiou. Komisia zabezpečuje sekretárske služby. Na zasadnutiach skupiny a jej podskupín sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí sa zaujímajú o otázky prerokúvané na zasadnutiach.

6.   Skupina prijme svoj rokovací poriadok na základe vzorového rokovacieho poriadku prijatého Komisiou.

7.   Komisia môže uverejniť akýkoľvek súhrn, záver, prípadne čiastočný záver alebo pracovný dokument skupiny v pôvodnom jazyku predmetného dokumentu.

Článok 5

Ďalší experti

1.   Komisia môže pozvať externých expertov alebo pozorovateľov so špecifickými odbornými znalosťami v predmetnej problematike, aby sa podieľali na práci skupiny.

2.   Komisia môže pozvať oficiálnych predstaviteľov členských štátov, kandidátskych krajín alebo tretích krajín a tiež medzinárodných, medzivládnych a mimovládnych organizácií, aby sa zúčastnili na zasadnutiach skupiny.

Článok 6

Výdavky na zasadnutia

1.   Komisia uhradí členom, expertom a pozorovateľom cestovné výdavky a prípadne výdavky na stravu a ubytovanie v súvislosti s činnosťou skupiny v súlade s ustanoveniami Komisie o náhrade pre externých expertov.

2.   Členom, expertom a pozorovateľom neprislúcha za poskytované služby odmena.

3.   Výdavky na zasadnutia sa hradia v rámci ročného rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.

Článok 7

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa do 31. decembra 2012. Do tohto dňa Komisia môže rozhodnúť o prípadnom predĺžení jeho platnosti.

V Bruseli 25. marca 2008

Za Komisiu

Franco FRATTINI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 54.

(2)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/548/ES, Euratom (Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 38).

(3)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top