EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0036R(03)

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ( Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005 )

OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–32 (ES, EL, EN, FR, IT, LT, MT, NL, PT, SK, SL, SV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–31 (DA, DE, ET, LV)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–35 (CS, HU, FI)
OJ L 93, 4.4.2008, p. 28–34 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/corrigendum/2008-04-04/oj

4.4.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/28


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií

( Úradný vestník Európskej únie L 255 z 30. septembra 2005 )

Na strane 31 v článku 10 písm. d):

namiesto:

„d)

bez toho, aby boli dotknuté článok 21 ods. 1, články 23 a 27, pre lekárov, sestry, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodné asistentky, farmaceutov a architektov, ktorí majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí musia prejsť odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu …“

má byť:

„d)

bez toho, aby bol dotknutý článok 21 ods. 1, články 23 a 27, pre lekárov, sestry, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodné asistentky, farmaceutov a architektov, ktorí majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí museli prejsť odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu …“.

Na strane 31 v článku 10 písm. e):

namiesto:

„e)

pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť a špecializované sestry s formálnou kvalifikáciou ako špecialisti, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí musia prejsť odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu …“

má byť:

„e)

pre sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť a špecializované sestry s formálnou kvalifikáciou ako špecialisti, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí prešli odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu …“.

Na strane 31 v článku 10 písm. f):

namiesto:

„f)

pre špecializované sestry bez odbornej prípravy pre sestry všeobecnej starostlivosti, ak migrant žiada o uznanie v inom členskom štáte, kde príslušnú odbornú činnosť vykonávajú sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, špecializované sestry bez odbornej prípravy pre sestry všeobecnej starostlivosti, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí musia prejsť odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu …“

má byť:

„f)

pre špecializované sestry bez odbornej prípravy pre sestry všeobecnej starostlivosti, ak migrant žiada o uznanie v inom členskom štáte, kde príslušnú odbornú činnosť vykonávajú sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť, špecializované sestry bez odbornej prípravy pre sestry všeobecnej starostlivosti, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí prešli odbornou prípravou, ktorá vedie k získaniu titulu …“.

Na strane 33 v článku 14 ods. 3 druhom pododseku:

namiesto:

„Toto sa vzťahuje na prípady … týkajúce sa lekárov a zubných lekárov, … ak migrant žiada o uznanie v inom členskom štáte, kde príslušné odborné činnosti vykonávajú sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť alebo špecializované sestry, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí musia prejsť odbornou prípravou …“

má byť:

„Toto sa vzťahuje na prípady … týkajúce sa lekárov a zubných lekárov, … ak migrant žiada o uznanie v inom členskom štáte, kde príslušné odborné činnosti vykonávajú sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť alebo špecializované sestry, ktoré majú doklad o formálnej kvalifikácii ako špecialisti, ktorí prešli odbornou prípravou …“.

Na strane 49 v článku 49 ods. 1 prvom pododseku:

namiesto:

„1.   Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii ako architekt uvedený v prílohe VI bod 6 …“

má byť:

„1.   Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii ako architekt uvedený v prílohe VI …“.

.

Na strane 49 v článku 49 ods. 2 druhom pododseku:

namiesto:

„Osvedčenia uvedené v odseku 1 potvrdzujú, že ich držiteľ mal právo najneskôr v príslušný deň používať profesijný titul architekta …“

má byť:

„Osvedčenia uvedené v prvom pododseku potvrdzujú, že ich držiteľ mal právo najneskôr v príslušný deň používať profesijný titul architekta …“.

Na strane 79 a na nasledujúcich v prílohe V:

na strane 88 v stĺpci „Patologická anatómia“ v údaji pre „Ireland“:

namiesto

:

„Morbid anatomy and histopathology“,

má byť

:

„Histopathology“,

na strane 91 v stĺpci „Klinická biológia“ v údaji pre „Ελλάς“:

treba vypustiť: „Χειρουργική Θώρακος“,

na strane 91 v stĺpci „Plastická chirurgia“ v údaji pre „Ireland“:

namiesto

:

„Plastic surgery“,

má byť

:

„Plastic, reconstructive and aesthetic surgery“,

na strane 92 v stĺpci „Mikrobiológia – bakteriológia“ v údaji pre „Ελλάς“:

namiesto

:

„1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία“,

má byť

:

„—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία“,

na strane 93 v stĺpci „Hrudníková chirurgia“ v údaji pre „Italia“:

namiesto

:

„Chirurgia toracica; Cardiochirurgia“,

má byť

:

„—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia“,

na strane 95 v stĺpci „Gastroenterológia“ v údaji pre „Belgique/België/Belgien“:

namiesto

:

„Gastro-entérologie/Gastroenterologie“,

má byť

:

„Gastro-entérologie/Gastro-enterologie“,

na strane 97 v stĺpci „Fyziatria“ v údaji pre „Portugal“:

namiesto

:

„Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação“,

má byť

:

„—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação“,

na strane 99 v stĺpci „Rádiológia“ v údaji pre „Ireland“:

namiesto

:

„Radiology (**)“,

má byť

:

„Radiology“;

na strane 99 v stĺpci „Rádiológia“ v údaji pre „Italia“:

namiesto

:

„Radiologia“,

má byť

:

„Radiologia (**)“,

na strane 101 v stĺpci „Verejné zdravotníctvo a sociálne lekárstvo“ v údaji pre „Κύπρος“:

namiesto

:

„Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική“,

má byť

:

„—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική“,

na strane 108 v stĺpci „Úrazová chirurgia“ v údaji pre „Česká republika“:

namiesto

:

„Traumatologie

Urgentní medicína“,

má byť

:

„—

Traumatologie

Urgentní medicína“,

na strane 108 v stĺpci „Úrazová chirurgia“ v údaji pre „Slovensko“:

namiesto

:

„Úrazová chirurgia

Urgentná medicína“,

má byť

:

„—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína“,

na strane 115 v tabuľke 5.3.2. Doklad o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov v stĺpci „Doklad o formálnych kvalifikáciách“ v údaji pre „Česká republika“:

namiesto

:

„… (doktor)“,

má byť

:

„… (doktor zubního lékařství, MDDr.)“,

na strane 121 v tabuľke 5.4.2. Doklad o formálnych kvalifikáciách veterinárnych chirurgov v stĺpci „Doklad o formálnych kvalifikáciách“ v údaji pre „Deutschland“:

namiesto

:

„… des Dritten Abscnitts …“

má byť

:

„… des Dritten Abschnitts …“,

na strane 128 v tabuľke 5.6.2. Doklad o formálnych kvalifikáciách farmaceutov v údaji pre „Magyarország“ v stĺpci „Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii“

namiesto

:

„EG Egyetem“,

má byť

:

„Egyetem“,

na strane 129 a na nasledujúcich, v tabuľkách pre architektov:

a)

na strane 130 tabuľka pre „España“ má znieť takto (zarovnanie referenčných školských rokov v poslednom stĺpci):

„Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný školský rok

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès,

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid,

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas,

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia,

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla,

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid,

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña,

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián,

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona,

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares,

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada,

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid,

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona,

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle,

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia,

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995“

b)

na strane 132 táto časť tabuľky pre „Italia“ má znieť takto (zarovnanie referenčných školských rokov v poslednom stĺpci):

„Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný školský rok

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma „La Sapienza“

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005“

c)

na strane 133 tabuľka pre „Portugal“ má znieť takto (zarovnanie referenčných školských rokov v poslednom stĺpci):

„Štát

Doklad o formálnych kvalifikáciách

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Orgán udeľujúci doklad o kvalifikácii

Referenčný školský rok

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992“

Na strane 135 v prílohe VI v podnadpise sa vypúšťa číslica 6.


Top