EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0274

Nariadenie Rady (ES) č. 274/2008 zo 17. marca 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 918/83 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

OJ L 85, 27.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Nepriamo zrušil 32009R1186

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/274/oj

27.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 85/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 274/2008

zo 17. marca 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 918/83 ustanovujúce systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Tovar dovážaný s oslobodením od cla uvedeného v Spoločnom colnom sadzobníku podľa nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 (1) by nemal mať nepriaznivý vplyv na priemyselné odvetvia Spoločenstva, pretože sa naň vzťahujú obmedzenia týkajúce sa dovážaného množstva alebo hodnoty, jeho použitia a/alebo colné kontroly po dovoze. Preto je vhodné neuplatňovať na dovoz tovaru oslobodeného od cla opatrenia na ochranu obchodu uložené na základe článku 133 zmluvy.

(2)

Na dovoz potrieb pre domácnosť na zariadenie druhého bydliska sa vzťahujú tie isté obmedzenia a kontroly ako na rovnaký tovar, ktorý dovážajú fyzické osoby pri zmene svojho miesta bydliska z tretej krajiny. Napriek tomu, že ide o rovnakú administratívnu záťaž pre dovozcov, ako aj pre colné správy členských štátov, na dovoz potrieb pre domácnosť na zariadenie druhého bydliska sa oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) nevzťahuje, zatiaľ čo tovar dovážaný pri zmene miesta bydliska je od DPH oslobodený. Okrem toho sú ekonomické výhody oslobodenia potrieb pre domácnosť dovážaných na účel zariadenia druhého bydliska od cla malé v porovnaní s dodatočnými nákladmi na kontroly. Preto je vhodné vypustiť ustanovenia týkajúce sa oslobodenia tohto tovaru od cla.

(3)

Maximálna hodnota vo výške 22 ECU stanovená v článku 27 nariadenia (EHS) č. 918/83 sa nezvýšila od roku 1991, zatiaľ čo clá sa výrazne znížili alebo dokonca zrušili. Preto je vhodné zvýšiť maximálnu hodnotu zásielok tovaru zanedbateľnej hodnoty.

(4)

S cieľom zabezpečiť, aby sa na dovoz tovaru oslobodeného od DPH v osobnej batožine cestujúcich nevzťahovalo žiadne clo, by sa ustanovenia týkajúce sa takéhoto dovozu v nariadení (EHS) č. 918/83 mali zmeniť a doplniť tak, aby sa zohľadnila smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (2). Z tohto dôvodu je vhodné priznať oslobodenie od cla v tých prípadoch, keď sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch o DPH uplatňovaných v súlade so smernicou 2007/74/ES ustanovuje oslobodenie od DPH. V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť, aby sa tie isté ustanovenia o oslobodení od cla uplatňovali na územiach uvedených v článku 6 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (3).

(5)

Nariadenie (EHS) č. 918/83 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 918/83 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   V tomto nariadení sa ustanovujú prípady, v ktorých sa pri prepustení tovaru do voľného obehu alebo pri vývoze tovaru z colného územia Spoločenstva z dôvodu osobitných okolností prizná oslobodenie od dovozného cla, vývozného cla a opatrení prijatých na základe článku 133 zmluvy.“;

2.

v kapitole I sa vypúšťa hlava IV;

3.

v článku 27 sa hodnota 22 ECU nahrádza hodnotou 150 EUR;

4.

článok 45 sa nahrádza takto:

„Článok 45

Tovar v osobnej batožine cestujúcich prichádzajúcich z tretej krajiny je oslobodený od dovozného cla za predpokladu, že ide o tovar oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v súlade s ustanoveniami smernice Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (4)

Na tovar dovážaný na územia uvedené v článku 6 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (5) sa vzťahujú tie isté ustanovenia o oslobodení od cla ako na tovar dovážaný na všetky ostatné časti územia dotknutého členského štátu.

5.

články 46 až 49 sa vypúšťajú;

6.

v článku 127 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Na tovar, ktorý sa v súlade s týmto nariadením môže dovážať oslobodený od cla, sa nevzťahujú ani množstvové obmedzenia uplatňované podľa opatrení prijatých na základe článku 133 zmluvy.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2008

Za Radu

predseda

I. JARC


(1)  Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/8/ES (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 11).

(4)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6.

(5)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/8/ES (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 11).“;


Top