EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0197

Nariadenie Komisie (ES) č. 197/2008 z  3. marca 2008 , ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Queijo Serra da Estrela (CHOP)]

OJ L 59, 4.3.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 007 P. 32 - 33

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/197/oj

4.3.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 197/2008

z 3. marca 2008,

ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Queijo Serra da Estrela (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Komisia v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 preskúmala žiadosť Portugalska o schválenie zmien a doplnení špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Queijo Serra da Estrela“ zapísaného do registra podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Keďže predmetné zmeny a doplnenia nie sú menšieho rozsahu v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia uverejnila danú žiadosť o zmeny a doplnenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Vzhľadom na to, že Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tieto zmeny a doplnenia sa musia schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúce sa názvu, ktorý sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu, sa týmto schvaľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2156/2005 (Ú. v. EÚ L 342, 24.12.2005, s. 54).

(3)  Ú. v. EÚ C 127, 8.6.2007, s. 10.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Skupina 1.3.

Syry

PORTUGALSKO

Queijo Serra da Estrela (CHOP)


Top