EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0166

2008/166/ES: Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2007 – Štátna pomoc C 39/06 (ex NN 94/05) – Schéma pre nových akcionárov uplatňovaná Spojeným kráľovstvom [oznámené pod číslom K(2007) 5398] (Text s významom pre EHP)

OJ L 55, 28.2.2008, p. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/166(1)/oj

28.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. novembra 2007

Štátna pomoc C 39/06 (ex NN 94/05) – Schéma pre nových akcionárov uplatňovaná Spojeným kráľovstvom

[oznámené pod číslom K(2007) 5398]

(Iba anglický text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2008/166/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na prvý pododsek jej článku 88 ods. 2,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 a článok 14,

po vyzvaní zainteresovaných tretích strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (2),

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Občan Spojeného kráľovstva informoval Komisiu listom z 15. júna 2004, že Rada Shetlandských ostrovov, ktorá je orgánom verejnej moci na Shetlandských ostrovoch patriacich Spojenému kráľovstvu, udelila protiprávnu pomoc. Komisia listami z 24. augusta 2004, 4. februára 2005, 11. mája 2005 a 16. decembra 2005 požiadala Spojené kráľovstvo, aby poskytlo informácie o takej pomoci. Spojené kráľovstvo poskytlo Komisii ďalšie informácie listami z 10. decembra 2004, 6. apríla 2005, 8. septembra 2005 a 31. januára 2006.

(2)

Komisia informovala Spojené kráľovstvo listom z 13. septembra 2006, že v súvislosti s takou pomocou rozhodla o začatí postupu stanoveného v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES. Spojené kráľovstvo predložilo svoje pripomienky k pomoci listom zo 16. októbra 2006.

(3)

Rozhodnutie Komisie o začatí postupu bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie30. novembra 2006 (3). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky k pomoci. Komisia nedostala žiadne pripomienky od zainteresovaných strán.

II.   PODROBNÝ OPIS

(4)

Rada Shetlandských ostrovov uskutočnila platby pre sektor rybolovu v rámci dvoch všeobecných opatrení pomoci pod názvami „Pomoc pre odvetvie rybolovu a spracovateľského priemyslu“ a „Pomoc pre odvetvie chovu rýb“, ktoré v skutočnosti pozostávali z niekoľkých rôznych druhov schém pomoci platných od sedemdesiatych rokov 20. storočia. Jednou z takých schém bola „Schéma pre nových akcionárov“ (ďalej len „schéma“). Na základe tejto schémy, ktorá bola v platnosti od roku 1982 do 14. januára 2005, sa granty udelili formou finančného príspevku, ktorý zodpovedá vlastným finančným príspevkom na nákup podielu na existujúcom alebo novom rybárskom plavidle. Pomoc sa udelila len osobám starším ako 18 rokov, ktoré dovtedy nemali podiel na rybárskom plavidle.

(5)

Pomoc sa udelila vo výške 50 % obstarávacích nákladov podielu s maximálnou výškou 7 500 GBP pre existujúce plavidlo a 15 000 GBP pre nové plavidlo. Ďalších 5 % sa mohlo financovať len z vlastného príspevku príjemcov, ktorý pochádzal buď z ich vlastných úspor, alebo z rodinnej pôžičky. Výška pomoci v žiadnom prípade nesmela presiahnuť 25 % hodnoty plavidla.

(6)

Pomoc sa udelila pod podmienkou, že plavidlo sa používalo pri celosezónnom love počas nasledujúcich piatich rokov a príjemca si nechal svoj podiel na plavidle počas obdobia piatich rokov od prijatia pomoci.

(7)

Komisia má vážne pochybnosti, že pomoc udelená v rámci schémy pre jednotlivcov, ktorí po prvýkrát nadobudli podiel na použitom plavidle, by sa mohla považovať za zlučiteľnú s požiadavkami stanovenými v bode 2.2.3.3. usmernení o preskúmanie štátnej pomoci rybnému hospodárstvu a akvakultúre z roku 1994, 1997 a 2001 (4). Komisia má pochybnosti najmä o zlučiteľnosti schémy s podmienkou udeliť pomoc len plavidlám, ktoré nie sú staršie ako 10 (5) alebo 20 (6) rokov a môžu sa používať ešte aspoň ďalších 10 rokov. Komisia má okrem toho pochybnosti o pomoci vo výške 25 % skutočných nákladov na získanie plavidla, ktorá zjavne nie je zlučiteľná s usmerneniami 2001 uplatniteľnými na platné schémy pomoci od 1. júla 2001 a umožňujúcimi pomoc len vo výške 20 % (7).

Pokiaľ ide o pomoc udelenú na nadobudnutie podielu na nových plavidlách, Komisia zastáva názor, že schéma neodkazuje na referenčnú hodnotu rozmerov rybárskej flotily ani na hygienické a bezpečnostné požiadavky a povinnosť registrácie plavidla v registri rybárskej flotily, v súlade s podmienkami článkov 6, 7, 9 a 10 a prílohy III nariadenia Rady (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú presné predpisy a opatrenia týkajúce sa štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva (8), zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 2369/2002 z 20. decembra 2002 (9). Okrem toho, schéma zjavne neobsahuje žiadne ustanovenia so zreteľom na dodatočné požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 2792/1999 zmenenom a doplnenom nariadením (ES) č. 2369/2002.

III.   PRIPOMIENKY SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

(8)

Vo svojej odpovedi zo 16. októbra 2006 Spojené kráľovstvo poskytlo ďalšie informácie o pomoci udelenej na základe schémy. Zdôraznilo, že celková výška pomoci udelenej na základe schémy predstavovala 581 750 GBP a nie 8 000 000 GBP, na ktoré sa odvoláva Komisia vo svojom rozhodnutí o začatí postupu stanoveného v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES. Spojené kráľovstvo tiež zdôraznilo, že po 1. júli 2001 nebola udelená žiadna pomoc na nové plavidlá, a preto otázka nezlučiteľnosti schémy po tomto dátume nie je vôbec relevantná.

(9)

Pokiaľ ide o pomoc na získanie podielu na novom plavidle, Spojené kráľovstvo potvrdilo, že schéma neobsahuje žiadnu podmienku týkajúcu sa veku plavidla, ani ustanovenie, ktoré vyžaduje, aby sa plavidlá dali používať ešte aspoň ďalších 10 rokov. Spojené kráľovstvo však namietalo, že schéma skutočne obsahovala podmienku udelenia pomoci, že plavidlo sa musí používať ďalších päť rokov a že toto ustanovenie predstavovalo implicitný záväzok, že plavidlo sa bude používať na rybolov aspoň počas tohto obdobia.

(10)

Spojené kráľovstvo poskytlo zoznam všetkých 78 grantov individuálnej pomoci vo výške 7 500 GBP na každý grant, ktoré udelilo v období od 25. apríla 1996 do 15. júla 2003 na získanie podielu na použitom plavidle a uviedlo pritom meno príjemcu a názov a vek plavidla. Intenzita pomoci sa pohybovala v rozpätí 0,12 % až 25 %. Po 1. januári 2001 intenzita pomoci nikdy nepresiahla 3,75 %.

(11)

Spojené kráľovstvo zdôraznilo, že 36 z týchto 78 grantov zjavne nespĺňa podmienky, avšak 28 z nich sa nachádzalo alebo sa nachádza v procese vymáhania v dôsledku straty, zabavenia, predaja alebo vyradenia príslušného plavidla. V prípade dvoch z ôsmich zostávajúcich položiek sa vymáhanie grantu neuskutočnilo, keďže k strate došlo po uplynutí päťročného grantového obdobia. Spojené kráľovstvo preto dospelo k záveru, že zostáva len šesť grantov, ktoré možno nespĺňajú podmienky a týkajú sa plavidiel, ktoré sú ešte vždy v prevádzke alebo ďalších plavidiel, na ktoré sa preniesla výhoda spojená s udelením príslušného grantu.

(12)

Spojené kráľovstvo nakoniec potvrdilo, že ak Komisia prijme záporné rozhodnutie, nemalo by sa vyžadovať vymáhanie pomoci udelenej pred 3. júnom 2003, keďže by to bolo v rozpore so zásadou ochrany oprávnených očakávaní. V tejto súvislosti sa Spojené kráľovstvo odvolalo na rozhodnutie Komisie 2003/612/ES z 3. júna 2003 o pôžičkách na nákup rybolovných kvót na Shetlandách (Spojené kráľovstvo) (10) a rozhodnutie Komisie 2006/226/ES zo 7. decembra 2005 o investíciách spoločnosti Shetland Leasing and Property Developments na Shetlandách (Spojené kráľovstvo) (11), v ktorom sa uvádza, že do 3. júna 2003 Rada Shetlandských ostrovov oprávnene považovala finančné prostriedky použité na takú pomoc skôr za súkromné ako za verejné.

IV.   HODNOTENIE POMOCI

(13)

V prvom rade je potrebné stanoviť, či sa opatrenie môže považovať za štátnu pomoc, a ak áno, či je zlučiteľné so spoločným trhom.

(14)

Pomoc bola udelená obmedzenému počtu podnikov v sektore rybolovu, a preto má selektívny charakter. Rada Shetlandských ostrovov udelila pomoc zo štátnych zdrojov a pomoc poskytla výhody podnikom, ktoré sú účastníkmi priamej hospodárskej súťaže s inými podnikmi v sektore rybolovu v rámci Spojeného kráľovstva a aj v iných členských štátoch. Pomoc preto narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže a zjavne predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 Zmluvy o ES.

(15)

Podľa Spojeného kráľovstva sa pred pristúpením Spojeného kráľovstva k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu uplatňovali dve všeobecné schémy uvedené v odôvodnení 4. Komisia však pripomína, že podľa poskytnutých informácií bola schéma pre nových akcionárov zavedená len v roku 1982. V každom prípade, v dôsledku chýbajúcich záznamov z minulosti nebolo Spojené kráľovstvo schopné poskytnúť dôkazy, že pomoc existovala už predtým, ako sa Spojené kráľovstvo pripojilo k Spoločenstvu. Okrem toho, Spojené kráľovstvo potvrdilo, že schémy pomoci sa v priebehu rokov menili a tieto zmeny neboli nikdy oznámené Komisii v súlade s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES (predtým článok 93 ods. 3). V dôsledku toho by sa pomoc mala považovať za novú pomoc.

(16)

V nariadení (ES) č. 659/1999 sa nestanovuje žiadne vymedzené obdobie na preskúmanie „protiprávnej pomoci“, ako je definovaná v jeho článku 1 písm. f), najmä pomoci, ktorá sa realizovala predtým, ako Komisia mohla dospieť k záveru, či je zlučiteľná so spoločným trhom. V článku 15 tohto nariadenia sa však stanovuje, že právomoci Komisie vymáhať pomoc podliehajú vymedzenému obdobiu desiatich rokov a vymedzené obdobie začína dňom, kedy sa protiprávna pomoc udelila príjemcovi, a že vymedzené obdobie preruší akýkoľvek akt vykonaný Komisiou. Komisia preto usudzuje, že v tomto prípade nie je potrebné skúmať pomoc, na ktorú sa vzťahuje vymedzené obdobie, najmä pomoc, ktorá bola udelená viac ako desať rokov pred prijatím akéhokoľvek opatrenia zo strany Komisie týkajúceho sa tejto pomoci.

(17)

Komisia usudzuje, že v tomto prípade bolo vymedzené obdobie prerušené jej žiadosťou o informácie, ktorú zaslala Spojenému kráľovstvu 24. augusta 2004. Vymedzené obdobie sa preto uplatňuje na pomoc udelenú príjemcom pred 24. augustom 1994. Komisia v dôsledku toho obmedzila svoje posúdenie na pomoc udelenú v období medzi 24. augustom 1994 a januárom 2005.

(18)

Štátnu pomoc možno vyhlásiť za zlučiteľnú so spoločným trhom, ak je v súlade s jednou s výnimiek stanovených v zmluve o ES. Pokiaľ ide o štátnu pomoc pre sektor rybolovu, štátna pomoc sa považuje za zlučiteľnú so spoločným trhom, ak spĺňa podmienky Usmernení na preskúmanie štátnej pomoci rybnému hospodárstvu a akvakultúre. Podľa druhého odseku bodu 5.3 usmernení 2004: „‚protiprávna pomoc‘ v zmysle článku 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 659/1999 sa bude posudzovať v súlade s usmerneniami platnými v čase, keď nadobudol účinnosť administratívny akt, ktorým sa pomoc ustanovila“. Je to v súlade aj so všeobecnými pravidlami vyjadrenými v oznámení Komisie o stanovení platných pravidiel na posudzovanie protiprávnej štátnej pomoci (12). Pomoc sa má preto posudzovať so zreteľom na jej zlučiteľnosť s usmerneniami 1994, 1997 a 2001.

(19)

Pokiaľ ide o pomoc udelenú na získanie podielu na novom plavidle, Komisia vo svojom rozhodnutí o začatí postupu stanoveného v článku 88 ods. 2 Zmluvy zdôraznila, že pomoc udelená pred 1. júlom 2001 by sa mohla považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom. Po tomto dátume už podmienky schémy zjavne nie sú zlučiteľné s platnými podmienkami, a preto mala Komisia vážne pochybnosti, že každá taká pomoc udelená po tomto dátume by nebola zlučiteľná.

(20)

Z informácií, ktoré poskytlo Spojené kráľovstvo, možno preukázať, že po 1. júli 2001 nebola udelená žiadna pomoc na získanie podielu na novom plavidle a že od 14. januára 2005 už schéma nebola v platnosti.

(21)

Podľa bodu 2.2.3.3 usmernení z rokov 1994, 1997 a 2001 sa pomoc môže považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom len vtedy, ak sa plavidlo môže používať ešte najmenej ďalších 10 rokov. Podľa usmernení z rokov 1994 a 1997 musí mať plavidlo okrem toho minimálne 10 rokov a podľa usmernení z roku 2001 najmenej 20 rokov.

(22)

Schéma neobsahuje žiadne podmienky v súvislosti s vekom plavidiel a Spojené kráľovstvo potvrdilo, že žiadne iné podmienky alebo opatrenia by nemohli zabezpečiť zlučiteľnosť s touto podmienkou. Okrem toho v schéme sa nevyžaduje, že plavidlá sa majú používať ešte aspoň ďalších 10 rokov. Tým sa schéma stáva jednoznačne nezlučiteľnou s usmerneniami 1994, 1997 a 2001.

(23)

Takú nezlučiteľnosť nie je možné odstrániť pomocou požiadavky schémy ponechať si podiel na plavidle po dobu aspoň ďalších piatich rokov a využívať plavidlo na rybolov počas tejto doby. Týmto ustanovením sa zabezpečilo iba to, aby boli plavidlá v prevádzke počas prvých piatich rokov, teda len polovicu doby, ktorú vyžadujú usmernenia.

(24)

Preto treba mať na zreteli, že pomoc udelená v rámci schémy na získanie podielu na použitom plavidle nie je zlučiteľná so spoločným trhom.

(25)

Podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999, kde sa prijímajú záporné rozhodnutia v prípadoch protiprávnej pomoci, Komisia rozhodne, že daný členský štát podnikne všetky potrebné opatrenia, aby vymohol pomoc od príjemcu.

(26)

Spojené kráľovstvo vznieslo otázku, že Komisia nemá vyžadovať vymáhanie pomoci, ak by to bolo v rozpore s princípom ochrany oprávnených očakávaní a tvrdí, že tento princíp platí aj na tento prípad.

(27)

Finančné prostriedky, ktoré sa použili na financovanie tejto schémy, sú tie isté finančné prostriedky, aké sa použili na pomoc podliehajúcu záporných rozhodnutiam, ktoré Komisia prijala v rozhodnutiach 2003/612/ES a 2006/226/ES, ako sa uvádza v odôvodnení 12 tohto rozhodnutia. Podľa Komisie sa v týchto prípadoch také finančné prostriedky musia považovať za štátne zdroje na účely článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Komisia súčasne potvrdila, že za konkrétnych okolností v príslušných prípadoch, vznikli oprávnené očakávania zo strany shetlandských orgánov a zainteresovaných subjektov, pokiaľ ide o súkromnú povahu príslušných finančných prostriedkov, kombináciou niekoľkých skutočností navzájom, čo zabránilo vymáhaniu nezlučiteľnej štátnej pomoci.

(28)

Komisia však usudzuje, že v tomto prípade sa skutočnosti, ktoré sa zohľadnili v rozhodnutiach 2003/612/ES a 2006/226/ES, nemôžu uplatňovať tým istým spôsobom, a oprávnené očakávania nevznikli. Komisia pripomína najmä akcie a vyhlásenia Spojeného kráľovstva, ktoré jednoznačne dokazujú, že v príslušnom čase udelenia pomoci boli zodpovedné orgány presvedčené, že schéma v skutočnosti bola schémou štátnej pomoci a že bolo možné uplatňovať pravidlá štátnej pomoci.

(29)

S cieľom dospieť k tomuto záveru, Komisia pripomína, že na rozdiel od pomoci podľa rozhodnutí 2003/612/ES a 2006/226/ES bola príslušná schéma ustanovená ako obvyklá schéma pomoci a týka sa priamych grantov pre rybárov, ktoré priamo udeľuje Rada Shetlandských ostrovov. Okrem toho, konkrétne okolnosti v tomto prípade jednoznačne dokazujú, že Spojené kráľovstvo považovalo pravidlá štátnej pomoci za uplatniteľné, pretože pravidelne zahŕňalo výdavky vynaložené v rámci schémy do výročných správ Spojeného kráľovstva o štátnej pomoci, ktoré sa predkladajú Komisii v súlade so záväzkami Spoločenstva. Spojené kráľovstvo v odpovedi na otázky, ktoré vzniesla Komisia, v skutočnosti uviedlo vo svojom liste z 10. decembra 2004, že: „platby v rámci schém sa zahŕňajú do Výročného súpisu štátnej pomoci a každoročne sa zasielajú Komisii podľa požiadaviek počas mnohých rokov“ a v liste zo 6. apríla 2005 uviedlo, že: „Naše orgány počas mnohých rokov konali v dobrej viere a v presvedčení, že schémy sú v súlade s usmerneniami o štátnej pomoci“.

(30)

Vzhľadom na tieto tvrdenia a okolnosti prípadu sa Komisia nazdáva, že vyžadovanie vymáhania pomoci sa nemôže považovať za vymáhanie, ktoré je v rozpore so všeobecnou zásadou práva Spoločenstva. Komisia preto v súlade s článkom 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 usudzuje, že Spojené kráľovstvo musí prijať všetky potrebné opatrenia na vymáhanie pomoci od príjemcov schémy (bez ohľadu na opatrenia, ktoré sa už uskutočnili) bez toho, aby boli dotknuté prípady, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia Komisie (ES) č. 875/2007 z 24. júla 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore rybolovu a pozmeňujúceho a doplňujúceho nariadenia (ES) č. 1860/2004 (13).

(31)

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že v súlade s článkom 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999 a aby sa zabezpečilo obnovenie účinnej hospodárskej súťaže, by pomoc, ktorá sa má vymáhať, mala zahŕňať úrok. Tento úrok by sa mal vypočítať ako zložitý úrok v súlade s kapitolou V nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 (14). Spojené kráľovstvo by preto malo zabezpečiť, aby sa táto podmienka splnila aj v prípadoch vymáhania, ktoré sa už uskutočnili alebo sa ešte vždy uskutočňujú a ak taký úrok nebol zahrnutý do sumy, ktorá sa má vymáhať, prijať potrebné opatrenia na vymáhanie príslušnej výšky úroku od týchto príjemcov.

(32)

Komisia žiada Spojené kráľovstvo, aby jej zaslalo späť priložený dotazník o súčasnom stave postupu vymáhania a vypracovalo zoznam príjemcov, ktorých sa vymáhanie pomoci týka.

V.   ZÁVER

(33)

Vzhľadom na hodnotenie v oddiele IV Komisia vyhlasuje, že Spojené kráľovstvo v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES protiprávne udelilo pomoc v rámci danej schémy.

(34)

Podľa Komisie nie je pomoc udelená v rámci tejto schémy zlučiteľná so spoločným trhom pokiaľ sa týka pomoci, ktorá bola udelená na získanie nového podielu na použitom rybárskom plavidle.

(35)

Keďže po 1. júli 2001 nebola udelená žiadna pomoc na získanie podielu na novom rybárskom plavidle, každá taká pomoc udelená v rámci danej schémy sa považuje za zlučiteľnú so spoločným trhom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Štátna pomoc, ktorú Spojené kráľovstvo uplatnilo na základe Schémy pre nových akcionárov (ďalej len „schéma“), je zlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ sa týka pomoci udelenej na získanie podielu na novom rybárskom plavidle zo strany nových akcionárov.

2.   Štátna pomoc, ktorú Spojené kráľovstvo uplatnilo na základe schémy, je nezlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ sa týka pomoci udelenej na získanie podielu na použitom rybárskom plavidle zo strany nových akcionárov.

Článok 2

Individuálna pomoc uvedená v článku 1 ods. 2 tohto rozhodnutia nepredstavuje pomoc, ak spĺňa podmienky nariadenia Komisie (ES) č. 875/2007.

Článok 3

1.   Spojené kráľovstvo prijme všetky potrebné opatrenia, aby vymohlo pomoc, ktorá bola udelená v rámci schémy uvedenej v článku 1 ods. 2, od príjemcov, okrem pomoci uvedenej v článku 2.

2.   Čiastky, ktoré sa majú vymáhať, budú zahŕňať úrok splatný od dátumu, kedy protiprávna pomoc bola príjemcovi k dispozícii, do dátumu jej skutočného vrátenia.

3.   Úrok sa vypočítava ako zložitý úrok v súlade s kapitolou V nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004.

4.   Spojené kráľovstvo zruší všetky nevyplatené čiastky pomoci v rámci schémy uvedenej v článku 1 ods. 2 s účinnosťou od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 4

1.   Vymáhanie pomoci udelenej v rámci schémy uvedenej v článku 1 ods. 2 bude neodkladné a účinné.

2.   Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby sa toto rozhodnutie vykonalo do štyroch mesiacov po dátume jeho oznámenia.

Článok 5

1.   Do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia poskytne Spojené kráľovstvo Komisii tieto informácie:

a)

zoznam príjemcov, ktorí dostali pomoc uvedenú v článku 1 tohto rozhodnutia, ktorá nespĺňa podmienky stanovené nariadením (ES) č. 875/2007 a celkovú čiastku pomoci, ktorú každý z príjemcov dostal;

b)

celkovú čiastku (istinu a úrok), ktorá sa má vymáhať od každého príjemcu;

c)

podrobný opis opatrení, ktoré sa už prijali a ktoré sa plánujú na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím a

d)

dokumenty, ktoré preukazujú, že príjemcovia dostali príkaz na vrátenie pomoci.

2.   Spojené kráľovstvo bude pravidelne informovať Komisiu o pokroku dosiahnutom v súvislosti s vnútroštátnymi opatreniami, ktoré sa prijali na vykonanie tohto rozhodnutia, až do ukončenia vymáhania pomoci udelenej na základe schémy, ktorá sa uvádza v článku 1 ods. 2.

Spojené kráľovstvo bezodkladne poskytne na žiadosť Komisie všetky informácie o opatreniach ktoré sa už prijali a ktoré sa plánujú na dosiahnutie súladu s týmto rozhodnutím.

Takisto poskytne podrobné informácie o čiastkach pomoci a úrokoch, ktoré sa už od príjemcov vymohli.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 13. novembra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ C 291, 30.11.2006, s. 5.

(3)  Ú. v. EÚ C 291, 30.11.2006, s. 5.

(4)  Ú. v. ES C 260, 17.9.1994, s. 3; Ú. v. ES C 100, 27.3.1997, s. 12; a Ú. v. ES C 19, 20.1.2001, s. 7.

(5)  Usmernenia z roku 1994 a z roku 1997.

(6)  Usmernenia z roku 2001.

(7)  Bod 2.2.3.3 písm. c) usmernení o preskúmaní štátnej pomoci rybnému hospodárstvu a akvakultúre z roku 2001.

(8)  Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1421/2004 (Ú. v. EÚ L 260, 6.8.2004, s. 1).

(9)  Ú. v. EÚ L 358, 31.12.2002, s. 49.

(10)  Ú. v. EÚ L 211, 21.8.2003, s. 63.

(11)  Ú. v. EÚ L 81, 18.3.2006, s. 36.

(12)  Ú. v. ES C 119, 22.5.2002, s. 22.

(13)  Ú. v. EÚ L 193, 25.7.2007, s. 6.

(14)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1935/2006 (Ú. v. EÚ L 407, 30.12.2006).


Top