EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0171

Nariadenie Rady (ES) č. 171/2008 z  25. februára 2008 , ktorým sa zachováva nariadenie (ES) č. 71/97 o rozšírení antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky

OJ L 55, 28.2.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 176 - 180

No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/171/oj

28.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 55/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 171/2008

z 25. februára 2008,

ktorým sa zachováva nariadenie (ES) č. 71/97 o rozšírení antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9, článok 11 ods. 3 a článok 13 ods. 4,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

1.   Platné opatrenia

(1)

V septembri 1993 Rada nariadením (EHS) č. 2474/93 (2) uložila konečné antidumpingové clo vo výške 30,6 % na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“). Toto clo sa posledným preskúmaním zvýšilo na 48,5 % nariadením Rady (ES) č. 1095/2005 (3) (ďalej len „základné opatrenie“).

(2)

V januári 1997 po prešetrení údajného obchádzania uvedeného antidumpingového cla v podobe montáže bicyklov v Spoločenstve použitím čínskych častí bicyklov Rada nariadením (ES) č. 71/97 (4) rozšírila antidumpingové clo na bicykle s pôvodom v ČĽR na dovoz základných častí bicyklov s pôvodom v ČĽR podľa článku 13 základného nariadenia (ďalej len „opatrenie proti obchádzaniu“). Opatrenie proti obchádzaniu taktiež stanovilo, že by sa mal zaviesť systém oslobodenia s cieľom umožniť montážnym firmám, ktoré neobchádzajú opatrenie týkajúce sa bicyklov, dovážať čínske časti bicyklov bez antidumpingového cla tým, že budú oslobodení od opatrenia rozšíreného na časti bicyklov.

(3)

V júni 1997 Komisia prijala nariadenie (ES) č. 88/97 (5) o povolení oslobodenia dovozu niektorých častí bicyklov s pôvodom v ČĽR od uvedeného rozšírenia, čím sa ustanovil právny rámec fungovania systému oslobodenia (ďalej len „systém oslobodenia“).

(4)

V dôsledku uvedených troch opatrení sa v súčasnosti uplatňuje antidumpingové clo vo výške 48,5 % na bicykle s pôvodom v ČĽR a toto clo je rozšírené na určité časti bicyklov s pôvodom v ČĽR, ale montážne firmy Spoločenstva, ktoré neobchádzajú clo na bicykle, môžu byť oslobodené od cla na časti bicyklov.

2.   Dôvody preskúmania

(5)

Od rozšírenia opatrení na dovoz určitých častí bicyklov Komisia udelila oslobodenie od opatrenia proti obchádzaniu veľkému počtu spoločností so sídlom v Spoločenstve. Komisia naďalej dostáva žiadosti o oslobodenie, počet strán žiadajúcich o oslobodenie sa teda značne zvýšil. Súčasne neexistujú žiadne zjavné náznaky praktík obchádzania spoločnosťami, ktorým bolo udelené oslobodenie.

(6)

Okrem toho mala Komisia k dispozícii dostatočné prima facie dôkazy o tom, že v prípade odstránenia opatrenia proti obchádzaniu by sa v praktikách obchádzania nepokračovalo ani by sa tieto praktiky opätovne nevyskytli.

(7)

Navyše je opatrenie proti obchádzaniu v platnosti desať rokov a od svojho zavedenia nebolo nikdy preskúmané.

(8)

Po porade s poradným výborom Komisia usúdila, že existujú dostatočné dôkazy na začatie preskúmania podľa článku 13 ods. 4 a článku 11 ods. 3 základného nariadenia, a 28. novembra 2006 začala toto preskúmanie opatrenia proti obchádzaniu, prostredníctvom oznámení o začatí uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie  (6).

3.   Prešetrovanie

(9)

Cieľom prešetrovania bolo posúdiť, či je potrebné pokračovať v opatrení proti obchádzaniu.

3.1.   Obdobie prešetrovania

(10)

Prešetrovanie prebiehalo od 1. októbra 2005 do 30. septembra 2006 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“). Preskúmanie trendov, ktoré sú relevantné pre posúdenie pravdepodobnosti pokračovania alebo opätovného výskytu obchádzania, sa vzťahovalo na obdobie od roku 2003 do konca ORP (ďalej len „posudzované obdobie“).

3.2.   Strany, ktorých sa prešetrovanie týka

(11)

Komisia oficiálne oznámila známym montážnym firmám Spoločenstva a ich združeniam začatie prešetrovania. Zainteresované strany dostali možnosť predložiť svoje stanoviská v písomnej forme a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí.

(12)

Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali, a preukázali, že by na základe konkrétnych dôvodov mali byť vypočuté, boli vypočuté.

(13)

Vzhľadom na zjavne vysoký počet montážnych firiem Spoločenstva zapojených do tohto revízneho prešetrovania sa považovalo za vhodné uplatniť výber vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia. S cieľom umožniť Komisii vybrať vzorku uvedené strany boli podľa článku 17 ods. 2 základného nariadenia požiadané, aby sa do 15 dní od začatia prešetrovania prihlásili a poskytli Komisii informácie požadované v oznámení o začatí.

(14)

Veľký počet montážnych firiem Spoločenstva - 158 spoločností - riadne vyplnil dotazník na výber vzorky a súhlasil s ďalšou spoluprácou pri prešetrovaní. Osem z týchto 158 spoločností, v prípade ktorých sa zistilo, že sú reprezentatívnymi zástupcami výrobného odvetvia Spoločenstva z hľadiska objemu montáže a predaja bicyklov v Spoločenstve, bolo vybraných do vzorky. Týchto osem montážnych firiem Spoločenstva zaradených do vzorky predstavovalo takmer jednu tretinu celkovej výroby výrobného odvetvia Spoločenstva počas ORP, zatiaľ čo 158 montážnych firiem Spoločenstva predstavovalo takmer celú výrobu v Spoločenstve. Táto vzorka predstavovala najväčší reprezentatívny objem výroby a predaja bicyklov v Spoločenstve, ktorý mohol byť v stanovenej lehote primerane prešetrený.

(15)

V súlade s článkom 17 ods. 2 základného nariadenia sa s príslušnými stranami konzultovalo o vybranej vzorke a tieto strany proti nej nevzniesli žiadne námietky.

(16)

Ôsmim montážnym firmám Spoločenstva zaradeným do vzorky sa preto zaslali dotazníky a tieto spoločnosti ich vyplnené zaslali späť.

(17)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na svoju analýzu, a vykonala overovacie návštevy v priestoroch týchto montážnych firiem Spoločenstva zaradených do vzorky:

Planet’Fun S.A., Périgny, Francúzsko,

Decathlon Italia SRL, Miláno, Taliansko,

F.lli Masciaghi SPA, Basiano, Taliansko,

Denver SRL, Dronero-Cuneo, Taliansko.

B.   VÝROBOK, KTORÝ JE PREDMETOM PRESKÚMANIA

(18)

Výrobkom, ktorý je predmetom preskúmania, sú základné časti bicyklov:

farbené alebo anodizované alebo leštené a/alebo lakované rámy bicyklov, v súčasnosti zaradené pod kód KN ex 8714 91 10,

farbené alebo anodizované alebo leštené a/alebo lakované predné vidlice bicyklov, v súčasnosti zaradené pod kód KN ex 8714 91 30,

vyrovnávacie prevody, v súčasnosti zaradené pod kód KN 8714 99 50,

pedálové mechanizmy, v súčasnosti zaradené pod kód KN 8714 96 30,

reťazové kolesá voľnobežiek, v súčasnosti zaradené pod kód KN 8714 93 90, tiež dodávané v súpravách,

ostatné brzdy, v súčasnosti zaradené pod kód KN 8714 94 30,

brzdové páky, v súčasnosti zaradené pod kód KN ex 8714 94 90, tiež dodávané v súpravách,

kompletné kolesá s dušami, pneumatikami a reťazovými kolesami alebo bez nich, v súčasnosti zaradené pod kód KN ex 8714 99 90 a

kormidlá, v súčasnosti zaradené pod kód KN 8714 99 10, tiež dodávané s namontovaným predstavcom, brzdovou pákou a/alebo prevodovou pákou,

s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „príslušný výrobok“). Uvedené kódy KN sa uvádzajú len pre informáciu.

C.   OBCHÁDZANIE OPATRENÍ PROTI OBCHÁDZANIU A TRVALÝ CHARAKTER

1.   Právny rámec

(19)

S cieľom posúdiť, či je potrebné pokračovať v opatrení proti obchádzaniu, ako sa uvádza v odôvodnení 9, sa týmto preskúmaním skúmalo, či počas ORP dochádzalo k obchádzaniu v podobe montážnych činností a či boli tieto okolnosti trvalého charakteru.

(20)

Presnejšie sa skúmalo, či kritériá obchádzania v podobe montážnych činností, ako sa ustanovuje v článku 13 ods. 2 základného nariadenia, boli počas ORP splnené a či je pravdepodobné, že budú tieto kritériá splnené, ak by sa odstránilo opatrenie proti obchádzaniu.

(21)

Len na pripomenutie sú tieto kritériá uvedené ďalej:

„a)

táto činnosť sa začala alebo podstatne vzrástla od začatia antidumpingového prešetrovania alebo tesne pred jeho začatím a príslušné diely pochádzajú z krajiny, na ktorú sa vzťahujú opatrenia, a

b)

príslušné diely tvoria 60 % alebo viac z celkovej hodnoty zmontovaného výrobku s výnimkou prípadov, keď v žiadnom prípade nemožno uvažovať, že dochádza k obchádzaniu, ak sa hodnota, ktorá je pridaná privezeným dielom počas montážnej alebo kompletizačnej činnosti je vyššia než 25 % výrobných nákladov, a

c)

nápravné účinky cla sú vážne oslabené z hľadiska cien a/alebo množstiev podobného zmontovaného výrobku a existujú dôkazy o dumpingu vo vzťahu k predtým stanoveným normálnym hodnotám na takéto alebo podobné výrobky.“

2.   Existencia obchádzania počas ORP

(22)

Skúmalo sa, či počas ORP montážne firmy Spoločenstva obchádzali platné opatrenia proti obchádzaniu.

(23)

Všetky spoločnosti spolupracujúce pri prešetrovaní boli montážnymi firmami Spoločenstva oslobodenými od opatrenia proti obchádzaniu, t. j. mohli dovážať a používať čínske časti bicyklov na montovanie bicyklov bez antidumpingového cla, ak podiel takýchto čínskych častí nepresiahol 60 % celkovej hodnoty častí zmontovaných bicyklov. Prešetrovaním sa ukázalo, že montážne firmy Spoločenstva zaradené do vzorky dodržali toto pravidlo, keďže nebolo možné zistiť, že používanie čínskych častí týmito montážnymi firmami prevyšovalo 60 %.

(24)

Po vyhodnotení ôsmich montážnych firiem zahrnutých do vzorky a 158 vyplnených dotazníkov na výber vzorky sa zistilo, že priemerný podiel čínskych častí od ôsmich montážnych firiem zaradených do vzorky bol 37 %, t. j. omnoho menej, ako je prah 60 %. Celkový podiel všetkých spolupracujúcich montážnych firiem bol ešte menší a počas ORP predstavoval 29 %.

(25)

Uvedené podiely v rokoch 2003, 2004 a 2005 sú znázornené v tabuľke:

Image

(26)

Keďže jedno z kritérií obchádzania nebolo splnené, zistilo sa, že tieto montážne firmy neobchádzali existujúce opatrenia a spĺňali podmienky týkajúce sa ich oslobodenia.

(27)

Toto percento spolupracujúcich montážnych firiem Spoločenstva bolo veľmi vysoké, t. j. viac ako 90 %, pokiaľ ide o objem bicyklov predaných montážnym firmám ES, a nenašli sa žiadne dôkazy o tom, že by bolo základné opatrenie obchádzané inými montážnymi firmami bicyklov. Z tohto dôvodu a z dôvodu neexistencie dôkazov o opaku sa dá urobiť záver, že počas ORP nedochádzalo k žiadnemu obchádzaniu základného opatrenia.

3.   Trvalý charakter

(28)

Podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia sa ďalej skúmalo, či by neexistencia praktík obchádzania mala trvalý charakter, t. j. či by nebolo pravdepodobné, že by sa v prípade odstránenia opatrenia proti obchádzaniu obchádzanie opätovne vyskytlo.

3.1.   Začatie alebo podstatný nárast montážnej činnosti

(29)

Najprv sa analyzovalo, či by sa po odstránení opatrenia proti obchádzaniu začalo s montážnymi činnosťami alebo došlo k ich podstatnému zvýšeniu. Z tohto hľadiska sa pripomína, že počas pôvodného prešetrovania zameraného na obchádzanie sa zistilo, že po uložení základných opatrení na čínske bicykle v roku 1993 sa montáž čínskych častí bicyklov značne zvýšila do roku 1997, keď bolo uložené opatrenie proti obchádzaniu. V štruktúre obchodu došlo k významným zmenám: dovoz čínskych bicyklov prudko klesol, zatiaľ čo dovoz čínskych častí začal rýchlo rásť. Táto minulá skúsenosť naznačuje, že existuje riziko, že ak nebude opatrenie proti obchádzaniu existovať, dovoz čínskych častí a montáž bicyklov použitím týchto častí by sa mohli opätovne podstatne zvýšiť.

(30)

Navyše prešetrovaním sa ukázalo, že čínske časti bicyklov sú vo všeobecnosti lacnejšie ako časti bicyklov akéhokoľvek iného pôvodu. Preto ak by niektoré montážne firmy Spoločenstva zvýšili používanie čínskych častí, iné by s cieľom zachovať si konkurencieschopnosť pravdepodobne taktiež začali používať viac čínskych častí.

(31)

S ohľadom na uvedené sa nedá vylúčiť, že odstránenie opatrenia proti obchádzaniu by viedlo k značnému nárastu dovozu čínskych častí a montážnych činností.

3.2.   Kritérium týkajúce sa 60 % prahu čínskych častí

(32)

Skúmalo sa, či je pravdepodobné, že by v prípade odstránenia opatrenia proti obchádzaniu bol podiel čínskych častí používaných montážnymi firmami ES vyšší ako 60 % hodnoty všetkých častí použitých v montáži bicyklov.

(33)

Pripomína sa, ako sa uvádza v odôvodnení 24, že celkový priemerný podiel čínskych častí počas ORP bol 29 %, t. j. omnoho menej ako 60 % prah. Priemerný podiel ôsmich výrobcov zaradených do vzorky bol o niečo vyšší: 37 %.

(34)

Prešetrovaním sa ukázalo, že ďalej uvedeným možno do istej miery vysvetliť, prečo montážne firmy ES používali omnoho menší podiel čínskych častí než 60 %, ako povoľujú pravidlá týkajúce sa ich oslobodenia:

Predovšetkým musí byť každý model oslobodených výrobcov ES v súlade s pravidlom týkajúcim sa 60 % a modely vysokej kvality (kde sa používa menej čínskych častí, ak vôbec) skresľujú priemerný podiel čínskych častí.

Stále výkyvy cien dovážaných častí, náklady na dopravu a výmenné kurzy a iné praktické dôvody vyžadujú, aby si montážne firmy ponechali manévrovací priestor s cieľom neriskovať stratu svojho práva na oslobodenie.

(35)

Je však veľmi ťažké určiť, či uvedené argumenty poskytujú primerané vysvetlenie významného rozdielu medzi súčasným podielom čínskych častí bicyklov používaných montážnymi firmami ES a 60 % hranicou povolenou pravidlami týkajúcimi sa obchádzania a systému oslobodenia.

(36)

Navyše niektoré z montážnych firiem Spoločenstva tvrdili, že dovážajú menej ako 60 % čínskych častí bicyklov, aby splnili svoje záväzky vyplývajúce z oslobodenia, ktoré im bolo udelené.

(37)

Ako už bolo uvedené v odôvodnení 30, čínske časti bicyklov sú vo všeobecnosti lacnejšie ako časti bicyklov akéhokoľvek iného pôvodu a z tohto dôvodu môžu montážne firmy Spoločenstva začať používať viac čínskych častí, aby udržali krok so svojimi konkurentmi.

(38)

Situácia je preto do istej miery nejasná. Na jednej strane, vzhľadom na značný rozdiel medzi skutočným a povoleným podielom použitých čínskych častí sa nezdá, že by bolo riziko, že firmy montujúce bicykle prekročia v krátkodobom horizonte 60 % prah, zjavné.

(39)

Na druhej strane v strednodobom horizonte montážne firmy čínskych bicyklov by stále boli dosť silno stimulované dovážať viac, ako je povolená 60 % hranica, a tak by mohli opätovne začať obchádzať základné opatrenie prostredníctvom vývozu takzvaných čiastočne rozmontovaných súprav (semi-knocked down kits) alebo úplne rozmontovaných súprav (completely knocked down kits) do ES, t. j. takmer kompletných bicyklov v oddelených kontajneroch. To by vlastne obnovilo obchádzanie, ktoré sa uskutočňovalo v 90. rokoch 20. storočia pred zavedením opatrenia proti obchádzaniu, a vyústilo by do jasného prekročenia 60 % prahu.

(40)

Po dôkladnej úvahe možno uviesť, že vzhľadom na to, že stimul dovážať viac ako je povolený 60 % prah je naozaj dosť silný, zdá sa, že existuje isté riziko prekročenia 60 % hranice v prípade odstránenia opatrení.

(41)

Pokiaľ ide o pravidlo týkajúce sa 25 % pridanej hodnoty, ktoré je výnimkou z kritéria týkajúceho sa 60 % prahu, zistilo sa, že priemerná hodnota pridaná montážnymi firmami ES – na základe 158 vyplnených dotazníkov na výber vzorky – počas ORP bola 20 %. Čo sa týka ôsmich spoločností zaradených do vzorky, ich priemerná pridaná hodnota počas ORP bola 22 %. Vzhľadom na nízku úroveň výroby častí v Spoločenstve, v prípade že by podiel čínskych častí prevyšoval prah 60 %, táto pridaná hodnota by s najväčšou pravdepodobnosťou nepresiahla 25 % prah. Je preto nepravdepodobné, že by montážne firmy Spoločenstva pridali viac ako 25 % hodnoty.

3.3.   Oslabenie nápravných účinkov cla, pokiaľ ide o predajné ceny alebo množstvá a dumping

(42)

Muselo sa preskúmať, či by v prípade odstránenia opatrenia proti obchádzaniu boli nápravné účinky antidumpingového cla oslabené a či by došlo k dumpingu. Avšak za súčasných trhových podmienok, t. j. za existencie opatrenia proti obchádzaniu a súvisiaceho systému oslobodenia, nebolo možné vykonať primeranú analýzu, či by boli clá oslabené, pokiaľ ide o predajné ceny, a či by došlo k dumpingu, pretože na takýto výpočet by ceny ES mali byť založené na situácii, keď sú bicykle zložené výlučne z čínskych častí. V protiklade s tým boli bicykle ES zmontované počas ORP vyrobené z častí rôzneho pôvodu vrátane ES, ČĽR a iných tretích krajín.

(43)

Pripomína sa však, že počas prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu opatrenia proti obchádzaniu v roku 1997, bolo dokázané, že nápravný účinok cla na čínske bicykle bol oslabený, pokiaľ ide o predajné ceny, a že existoval dumping. Keďže neexistujú porovnateľné ceny počas ORP, závery tohto skoršieho prešetrovania týkajúce sa oslabovania a dumpingu, ako sa stanovuje v odôvodneniach (19) až (24) opatrenia proti obchádzaniu, sú i naďalej platné.

D.   ZÁVERY

(44)

Preskúmanie ukázalo, že sa zdá, že v súčasnosti nedochádza k obchádzaniu: ukázalo však tiež, že riziko opätovného výskytu obchádzania nemožno úplne vylúčiť. Na základe uvedenej vykonanej analýzy sa zdá, že existuje riziko, aj keď obmedzené, že v strednodobom horizonte nebude súčasná neexistencia obchádzania v prípade odstránenia opatrenia proti obchádzaniu trvať, keďže montážne firmy Spoločenstva môžu podstatne zvýšiť montážnu činnosť tým, že budú používať viac čínskych častí bicyklov ako je 60 % prah, čo by následne oslabilo nápravné účinky antidumpingového cla na čínske bicykle.

(45)

Preto sa opatrenie proti obchádzaniu zachová s cieľom zabezpečiť, aby základné opatrenie, t. j. antidumpingové clo na bicykle, bolo účinné a nemohlo byť oslabené obchádzaním v podobe montážnych činností,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozšírenie antidumpingového cla uloženého na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike nariadením (ES) č. 71/97 sa týmto zachováva a preskúmanie týkajúce sa tohto dovozu sa ukončuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2008

Za Radu

predseda

A. VIZJAK


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  Ú. v. EÚ C 289, 28.11.2006, s. 15.


Top