EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_053_R_0003_01

2008/147/ES: Rozhodnutie Rady z  28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom členskom štáte alebo vo Švajčiarsku
Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

OJ L 53, 27.2.2008, p. 3–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/3


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2008

o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

(2008/147/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 63 ods. 1 písm. a) v spojení s prvou vetou prvého pododseku jej článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom jej článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Po oprávnení udelenom Komisii 17. júna 2002 boli uzavreté rokovania so švajčiarskymi orgánmi o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom členskom štáte alebo vo Švajčiarsku.

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady z 25. októbra 2004 a s výhradou jej neskoršieho uzavretia sa 26. októbra 2004 podpísala v mene Európskeho spoločenstva Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom členskom štáte alebo vo Švajčiarsku.

(3)

Dohoda by sa teraz mala schváliť.

(4)

Dohodou sa zriaďuje spoločný výbor s rozhodovacími právomocami v určitých oblastiach, a teda je potrebné špecifikovať, kto zastupuje v tomto výbore Spoločenstvo.

(5)

Ďalej je potrebné upraviť postup prijímania stanoviska Spoločenstva.

(6)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je prílohou k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Spojené kráľovstvo a Írsko zúčastňujú prijímania a uplatňovania tohto rozhodnutia.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je prílohou k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje prijímania tohto rozhodnutia a nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v niektorom členskom štáte alebo vo Švajčiarsku a súvisiace dokumenty pozostávajúce zo záverečného aktu a spoločného vyhlásenia o spoločných zasadaniach spoločných výborov.

Texty dohody, záverečného aktu a spoločného vyhlásenia sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) v mene Európskeho spoločenstva uložiť listinu o schválení uvedenú v článku 12 dohody s cieľom vyjadriť súhlas, aby bolo Spoločenstvo viazané.

Článok 3

V spoločnom výbore založenom článkom 3 dohody Spoločenstvo zastupuje Komisia.

Článok 4

1.   Stanovisko Spoločenstva v rámci spoločného výboru k prijatiu jeho rokovacieho poriadku vyžadovaného podľa článku 3 ods. 2 dohody prijme Komisia po konzultácii so špeciálnym výborom určeným Radou.

2.   Pri všetkých rozhodnutiach spoločného výboru stanovisko Spoločenstva prijíma Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. januára 2008

Za Radu

predseda

D. RUPEL


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA,

ďalej len „zmluvné strany“,

KEĎŽE Rada Európskej únie prijala nariadenie (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (1) (ďalej len „Dublinské nariadenie“), ktoré nahradilo Dublinský dohovor o určení štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej v jednom z členských štátov Európskych spoločenstiev, podpísaný v Dubline 15. júna 1990 (2) (ďalej len „Dublinský dohovor“), a keďže Komisia Európskych spoločenstiev prijala nariadenie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (3) (ďalej len „nariadenie, ktorým sa vykonáva Dublinské nariadenie“),

KEĎŽE Rada Európskej únie prijala nariadenie (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka zriadenia systému Eurodac na porovnávanie odlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (4) (ďalej len „nariadenie o Eurodacu“) a nariadenie (ES) č. 407/2002 z 28. februára 2002 ustanovujúce určité pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2725/2000, ktoré sa týka zriadenia systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (5) (ďalej len „nariadenie, ktorým sa vykonáva nariadenie o Eurodacu“),

KEĎŽE smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (6) (ďalej len „smernica o ochrane osobných údajov“) musí Švajčiarska konfederácia uplatňovať tak, ako ju uplatňujú členské štáty Európskej únie, keď spracovávajú údaje na účely tejto dohody,

SO ZRETEĽOM na zemepisnú polohu Švajčiarskej konfederácie,

KEĎŽE účasť Švajčiarskej konfederácie na acquis communautaire upravenom v Dublinskom nariadení a nariadení o Eurodacu (ďalej len „acquis Dublin/Eurodac“) umožní posilniť spoluprácu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou,

KEĎŽE Európske spoločenstvo uzatvorilo dohodu s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v jednom z členských štátov, na Islande alebo v Nórsku (7) na základe Dublinského dohovoru,

KEĎŽE je žiaduce, aby bola Švajčiarska konfederácia pridružená na rovnakom základe s Islandom a Nórskom k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju acquis Dublin/Eurodac.

KEĎŽE by sa mala uzavrieť dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorá obsahuje práva a povinnosti podobné tým, ktoré boli dohodnuté medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Islandom a Nórskom na strane druhej,

PRESVEDČENÍ, že je potrebné nadviazať spoluprácu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, pokiaľ ide o vykonávanie, uplatňovanie v praxi a ďalší vývoj acquis Dublin/Eurodac,

KEĎŽE je potrebné zriadiť výbor v súlade s inštitucionálnym modelom vytvoreným pre pridruženie Islandu a Nórska s cieľom zapojiť Švajčiarsku konfederáciu do aktivít Európskeho spoločenstva v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda a umožniť jej účasť na uvedených aktivitách,

KEĎŽE spolupráca v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú Dublinské nariadenie a nariadenie o Eurodacu spočíva na zásadách slobody, demokracie, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv tak, ako ich zaručuje najmä Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4. novembra 1950,

KEĎŽE ustanovenia hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a akty prijaté na jej základe sa podľa Protokolu o postavení Dánska pripojeného Amsterdamskou zmluvou k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva nevzťahujú na Dánske kráľovstvo, ale mala by sa vytvoriť pre Švajčiarsku konfederáciu a Dánsko možnosť uplatňovať, vo svojich vzájomných vzťahoch, základné ustanovenia tejto dohody,

KEĎŽE je potrebné zabezpečiť, aby štáty, s ktorými je Európska únia pridružená k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoj acquis Dublin/Eurodac, uplatňovali toto acquis aj v ich vzájomných vzťahoch,

KEĎŽE bezproblémové uplatňovanie acquis Dublin/Eurodac vyžaduje, aby sa súčasne uplatňovala táto dohoda a dohody medzi rôznymi stranami zúčastnenými na vykonávaní a vývoji acquis Dublin/Eurodac, ktoré upravujú ich vzájomné vzťahy,

SO ZRETEĽOM na pridruženie Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis,

BERÚC DO ÚVAHY vzťah medzi schengenským acquisacquis Dublin/Eurodac,

KEĎŽE tento vzťah vyžaduje, aby sa súčasne uplatňovalo acquis Dublin/Eurodac a schengenské acquis,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

1.   Ustanovenia

Dublinského nariadenia,

nariadenia o Eurodacu,

nariadenia, ktorým sa vykonáva nariadenie o Eurodacu, a

nariadenia, ktorým sa vykonáva Dublinské nariadenie,

sú vykonávané Švajčiarskou konfederáciou (ďalej len „Švajčiarsko“) a uplatňované v jej vzťahoch s členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členské štáty“).

2.   Členské štáty uplatňujú nariadenia uvedené v odseku 1 voči Švajčiarsku.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, Švajčiarsko uznáva, vykonáva a uplatňuje mutatis mutandis akty a opatrenia prijaté Európskym spoločenstvom, ktorými sa menia a dopĺňajú alebo na ktorých sú založené ustanovenia uvedené v odseku 1, ako aj rozhodnutia upravené podľa postupov v týchto ustanoveniach.

4.   Švajčiarsko vykonáva a uplatňuje mutatis mutandis ustanovenia smernice o ochrane osobných údajov v rozsahu, v akom sa vzťahujú na členské štáty, pokiaľ ide o údaje spracovávané na účely vykonávania a uplatňovania ustanovení uvedených v odseku 1.

5.   Na účely odsekov 1 a 2 sa odkazy na „členské štáty“ uvedené v ustanoveniach upravených v odseku 1 považujú za odkazy aj na Švajčiarsko.

Článok 2

1.   Pri vypracovávaní nových právnych predpisov, ktorými sa menia a dopĺňajú alebo na ktorých sú založené ustanovenia článku 1, sa Komisia Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) neformálne poradí so švajčiarskymi expertmi rovnako, ako sa poradí s expertmi členských štátov pri vypracovávaní svojich návrhov.

2.   Keď Komisia zasiela svoje návrhy uvedené v odseku 1 Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie (ďalej len „Rada“) zašle ich kópiu Švajčiarsku.

Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa môže v rámci zasadnutia zmiešaného výboru zriadeného podľa článku 3 uskutočniť predbežná výmena názorov.

3.   Zmluvné strany sa navzájom poradia na žiadosť jednej z nich v rámci zasadnutia zmiešaného výboru v dôležitých veciach v štádiu, ktoré predchádza prijatiu právnych predpisov uvedených v odseku 1, v nepretržitom informačnom a konzultačnom procese.

4.   Zmluvné strany spolupracujú v dobrej viere v priebehu informačného a konzultačného štádia s cieľom uľahčiť činnosť zmiešaného výboru na konci procesu v súlade s touto dohodou.

5.   Zástupcovia švajčiarskej vlády majú právo vyjadriť svoj postoj k záležitostiam uvedeným v odseku 1 v rámci zasadnutia zmiešaného výboru.

6.   Komisia zaručuje švajčiarskym expertom účasť v čo najširšom možnom rozsahu a v závislosti od dotknutých oblastí na príprave návrhov opatrení, ktoré sa majú následne predložiť výborom, ktoré pomáhajú Komisii pri vykonávaní jej výkonnej právomoci. Rovnako sa pri vypracovávaní opatrení Komisia poradí so švajčiarskymi expertmi tak, ako sa poradí aj s expertmi členských štátov.

7.   V prípade, že je Rade predložená záležitosť v súlade s postupom uplatňujúcim sa pre určitý druh výboru, Komisia musí zaslať Rade vyjadrenia švajčiarskych expertov.

Článok 3

1.   Zriaďuje sa zmiešaný výbor, ktorý sa skladá zo zástupcov zmluvných strán.

2.   Zmiešaný výbor prijme svoj rokovací poriadok na základe konsenzu.

3.   Zmiešaný výbor zasadá na základe podnetu svojho predsedu alebo na základe žiadosti ktoréhokoľvek z jeho členov.

4.   Zmiešaný výbor zasadá na príslušnej úrovni, podľa potreby, s cieľom preskúmat' vykonávania a uplatňovania ustanovení uvedených v článku 1 v praxi a výmeny názorov o aktoch a opatreniach, ktoré menia a dopĺňajú alebo na ktorých sú založené ustanovenia uvedené v článku 1.

Každá výmena informácií, ktorá sa týka tejto dohody, sa považuje za uskutočnenú v súlade s podmienkami ustanovenými zmiešaným výborom.

5.   Predsedníctvo zmiešaného výboru vykonáva striedavo, počas obdobia šiestich mesiacov, zástupca Európskeho spoločenstva a zástupca švajčiarskej vlády.

Článok 4

1.   S výhradou odseku 2, keď Rada prijíma akty alebo opatrenia, ktorými sa menia a dopĺňajú alebo na ktorých sú založené ustanovenia článku 1 a keď sú akty alebo opatrenia prijaté podľa postupov upravených v týchto ustanoveniach, tieto akty alebo opatrenia sa uplatňujú súčasne členskými štátmi a Švajčiarskom, pokiaľ nie je výslovne ustanovené inak.

2.   Komisia bezodkladne oznámi Švajčiarsku prijatie aktov alebo opatrení uvedených v odseku 1, na ktoré sa vzťahujú postupy ustanovené v tejto dohode. Švajčiarsko sa rozhodne, či prijme ich obsah a či ich implementuje do svojho vnútroštátneho právneho poriadku. Toto rozhodnutie sa oznámi Komisii do tridsiatich dní po prijatí príslušných aktov alebo opatrení.

3.   Ak obsah takýchto aktov alebo opatrení môže zaväzovať Švajčiarsko až po splnení jeho ústavných požiadaviek, Švajčiarsko o tom informuje Komisiu pri oznámení. Švajčiarsko ihneď písomne informuje Komisiu o splnení všetkých ústavných požiadaviek. V prípade, že sa nevyžaduje uskutočnenie referenda, oznámenie sa urobí hneď po uplynutí lehoty na referendum. Ak sa vyžaduje uskutočnenie referenda, Švajčiarsko má na urobenie oznámenia najviac dva roky od oznámenia Rady. Od dátumu stanoveného pre nadobudnutie účinnosti aktu alebo opatrenia pre Švajčiarsko až dovtedy, kým neoznámi, že jeho ústavné požiadavky boli splnené, Švajčiarsko dočasne vykonáva, ak je to možné, príslušný akt alebo opatrenie.

4.   Ak Švajčiarsko nemôže dočasne vykonávať príslušný akt alebo opatrenie a ak táto skutočnosť spôsobuje ťažkosti narúšajúce priebeh spolupráce v rámci Dublin/Eurodac, situácia sa preskúma zmiešaným výborom. Európska únia a Európske spoločenstvo môžu voči Švajčiarsku prijať primerané a zodpovedajúce opatrenia na zabezpečenie hladkého priebehu spolupráce v rámci Dublin/Eurodac.

5.   Prijatie aktov alebo opatrení uvedených v odseku 1 Švajčiarskom vytvára práva a povinnosti medzi Švajčiarskom a členskými štátmi Európskej únie.

6.   V prípade, že:

a)

Švajčiarsko oznámi svoje rozhodnutie neprijať obsah aktu alebo opatrenia uvedeného v odseku 1, na ktoré sa vzťahujú postupy ustanovené v tejto dohode, alebo

b)

Švajčiarsko nevykoná oznámenie v lehote tridsiatich dní uvedenej v odseku 2, alebo

c)

Švajčiarsko nevykoná oznámenie po uplynutí lehoty na referendum, alebo v prípade referenda v lehote dvoch rokov stanovenej v odseku 3, alebo nerešpektuje dočasné vykonávanie ustanovené v tom istom odseku od dátumu stanoveného pre nadobudnutie účinnosti aktu alebo opatrenia,

uplatňovanie tejto dohody sa považuje za dočasne pozastavené.

7.   Zmiešaný výbor preskúma záležitosť, ktorá viedla k dočasnému pozastaveniu uplatňovania dohody a pokúsi sa odstrániť príčiny neprijatia alebo neratifikovania v deväťdesiatdňovej lehote. Po preskúmaní všetkých možností s cieľom zabezpečiť bezproblémové uplatňovanie tejto dohody, vrátane možnosti vziať ohľad na to, že zákony a iné právne predpisy zmluvných strán sú rovnocenné, môže jednomyseľne rozhodnúť obnoviť uplatňovanie tejto dohody. V prípade, že aj po deväťdesiatich dňoch je uplatňovanie tejto dohody stále pozastavené, dohoda sa považuje za ukončenú.

Článok 5

1.   Zmiešaný výbor sústavne sleduje vývoj judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev (ďalej len „Súdny dvor“), ako aj vývoj judikatúry príslušných švajčiarskych súdov, ktorá sa týka ustanovení uvedených v článku 1, aby sa dosiahol cieľ zmluvných strán zabezpečiť jednotné uplatňovanie a výklad týchto ustanovení v čo najväčšej možnej miere. Na tento účel sa vytvorí mechanizmus, ktorý zaručí pravidelné vzájomné zasielanie takejto judikatúry.

2.   Švajčiarsko má právo predložiť vyjadrenia alebo písomné pripomienky Súdnemu dvoru v prípadoch, ak sa súd členského štátu obráti na Súdny dvor s prejudiciálnou otázkou, ktorá sa týka výkladu ustanovení uvedených v článku 1.

Článok 6

1.   Každý rok Švajčiarsko predkladá zmiešanému výboru správu o spôsobe, akým jeho administratívne orgány a súdy uplatňovali a vykladali ustanovenia uvedené v článku 1, resp. ako ich vykladal Súdny dvor.

2.   Ak v priebehu dvoch mesiacov po získaní informácie o podstatnom rozdiele medzi judikatúrou Súdneho dvora a švajčiarskymi súdmi alebo o podstatnom rozdiele pri uplatňovaní ustanovení uvedených v článku 2 medzi orgánmi príslušných členských štátov a orgánmi Švajčiarska zmiešaný výbor nebol schopný zabezpečiť jednotné uplatňovanie a výklad, začne sa postup ustanovený v článku 7.

Článok 7

1.   V prípade sporu o uplatňovaní alebo výklade tejto dohody, alebo ak nastane situácia uvedená v článku 6 ods. 2, záležitosť sa oficiálne zaradí ako bod programu rokovania zmiešaného výboru.

2.   Zmiešaný výbor má na urovnanie sporu 90 dní od prijatia programu rokovania, na ktoré bol spor zaradený ako bod programu.

3.   V prípade, že spor nemôže byť zmiešaným výborom urovnaný v lehote 90 dní stanovenej v odseku 2, táto lehota sa predĺži o ďalších deväťdesiat dní s cieľom dospieť ku konečnému urovnaniu. Ak do konca tejto lehoty zmiešaný výbor neprijme rozhodnutie, táto dohoda sa považuje za ukončenú posledným dňom uplynutia tejto lehoty.

Článok 8

1.   Pokiaľ ide o administratívne výdavky a prevádzkové náklady, ktoré sú spojené so zriadením a fungovaním centrálnej jednotky Eurodacu, Švajčiarsko prispieva do všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev vo výške 7,286 % počiatočnej sumy 11 675 000 EUR, a od rozpočtového roka 2004 ročným príspevkom vo výške 7,286 % zodpovedajúcich viazaných rozpočtových prostriedkov na príslušný rozpočtový rok.

Pokiaľ ide o ostatné administratívne výdavky a prevádzkové náklady, ktoré sú spojené s vykonávaním tejto dohody, Švajčiarsko prispieva do všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev ročným príspevkom, ktorý sa vypočíta ako percentuálny podiel jeho hrubého domáceho produktu voči hrubému domácemu produktu všetkých zúčastnených štátov.

2.   Švajčiarsko má právo dostávať dokumenty, ktoré súvisia s touto dohodou, a počas zasadnutí zmiešaného výboru žiadať tlmočenie v úradnom jazyku inštitúcií Európskych spoločenstiev podľa vlastného výberu.

Článok 9

Švajčiarsky národný kontrolný orgán poverený ochranou údajov a nezávislý kontrolný orgán, zriadený podľa článku 286 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, spolupracujú v potrebnej miere pri výkone svojich funkcií a najmä pri výmene príslušných informácií. Tieto dva orgány určia dojednania, ktoré upravia ich vzájomnú spoluprácu.

Článok 10

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté dohody uzavreté medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom.

2.   Touto dohodou nie sú dotknuté dohody, ktoré môžu byť v budúcnosti uzavreté medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom.

Článok 11

1.   Dánske kráľovstvo môže požiadať o účasť na tejto dohode. Zmluvné strany, konajúc so súhlasom Dánskeho kráľovstva, ustanovia podmienky takejto účasti v protokole k tejto dohode.

2.   Švajčiarsko uzavrie dohodu s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o vytvorení vzájomných práv a povinností s ohľadom na ich pridruženie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju acquis Dublin/Eurodac.

Článok 12

1.   Táto dohoda podlieha ratifikácii alebo schváleniu zmluvnými stranami. Ratifikačné listiny alebo listiny o schválení sa uložia u generálneho tajomníka Rady, ktorý vykonáva funkciu depozitára.

2.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po oznámení zmluvným stranám zo strany depozitára, že bola uložená posledná ratifikačná listina alebo listina o schválení.

3.   Články 2 a 3 a článok 4 ods. 2 prvá veta sa dočasne uplatňujú od dátumu podpísania tejto dohody.

Článok 13

Pokiaľ ide o akty alebo opatrenia prijaté po podpísaní tejto dohody, ale pred nadobudnutím jej platnosti, tridsaťdňová lehota uvedená v článku 4 ods. 2 poslednej vete začína plynúť odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Článok 14

1.   Táto dohoda sa uplatňuje len za predpokladu, že sa vykonávajú aj dohody uvedené v článku 11.

2.   Okrem toho sa táto dohoda vykonáva len za predpokladu, že sa vykonáva aj Dohoda medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

Článok 15

1.   Lichtenštajnsko môže pristúpiť k tejto dohode.

2.   Pristúpenie Lichtenštajnska podlieha protokolu k tejto dohode, ktorý ustanovuje všetky dôsledky takéhoto pristúpenia vrátane vytvorenia práv a povinností medzi Lichtenštajnskom a Švajčiarskom, ako aj medzi Lichtenštajnskom na jednej strane a Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, pokiaľ sú tieto viazané ustanoveniami tejto dohody, na strane druhej.

Článok 16

1.   Každá zmluvná strana môže ukončiť túto dohodu zaslaním písomného vyhlásenia depozitárovi. Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po jeho uložení.

2.   Táto dohoda sa považuje za ukončenú, ak Švajčiarsko ukončí jednu z dohôd uvedených v článku 11 alebo dohodu uvedenú v článku 14 ods. 2.

Článok 17

1.   Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

2.   Maltské znenie autentifikujú zmluvné strany formou výmeny listov. Bude rovnako autentické ako jazykové znenia, ktoré sú uvedené v odseku 1.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 254, 19.8.1997, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 222, 5.9.2003, s. 3.

(4)  Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 62, 5.3.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 3.10.2003, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 93, 3.4.2001, s. 38.


ZÁVEREČNÝ AKT


Splnomocnení zástupcovia prijali tieto spoločné vyhlásenia, ktoré sú pripojené k tomuto záverečnému aktu:

1.

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán o úzkom dialógu;

2.

Spoločné vyhlásenie zmluvných strán o smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

Splnomocnení zástupcovia zároveň vzali na vedomie tieto vyhlásenia, ktoré sú pripojené k tomuto záverečnému aktu:

1.

Vyhlásenie Švajčiarska k článku 4 ods. 3 (lehota na prijatie nových návrhov na vývoj acquis Dublin/Eurodac);

2.

Vyhlásenie Európskej komisie o výboroch, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri vykonávaní jej výkonnej právomoci.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN O ÚZKOM DIALÓGU

Zmluvné strany zdôrazňujú dôležitosť úzkeho a produktívneho dialógu medzi všetkými, ktorí sa zúčastňujú na vykonávaní ustanovení vymenovaných v článku 1 ods. 1 dohody.

V súlade s článkom 3 ods. 1 dohody Komisia pozýva expertov členských štátov na zasadnutia zmiešaného výboru s cieľom výmeny názorov so Švajčiarskom o všetkých otázkach uvedených v dohode.

Zmluvné strany berú na vedomie, že členské štáty sú pripravené prijať toto pozvanie a zúčastniť sa na tejto výmene názorov so Švajčiarskom o všetkých otázkach uvedených v dohode.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN O SMERNICI EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 95/46/ES O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako súčasť tejto dohody sa zmluvné strany dohodli, že s ohľadom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov účasť zástupcov Švajčiarskej konfederácie sa uskutočňuje podľa mechanizmu uvedeného vo výmene listov o výboroch, ktoré pomáhajú Európskej komisii pri vykonávaní jej výkonnej právomoci, ktorá je pripojená k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis.

INÉ VYHLÁSENIA

 

VYHLÁSENIE ŠVAJČIARSKA K ČLÁNKU 4 ODS. 3 (LEHOTA NA PRIJATIE NOVÝCH NÁVRHOV NA VÝVOJ ACQUIS DUBLIN/EURODAC)

Maximálna lehota dva roky, ktorá je uvedená v článku 4 ods. 3, zahŕňa tak schválenie, ako aj zabezpečenie uplatnenia aktu alebo opatrenia. Zahŕňa tieto štádiá:

prípravné štádium,

parlamentný postup,

lehota na referendum (100 dní od úradného uverejnenia aktu) a prípadne

referendum (organizácia a hlasovanie).

Federálna rada ihneď informuje Radu a Komisiu o ukončení každého štádia.

Federálna rada sa zaväzuje použiť všetky dostupné prostriedky na to, aby jednotlivé štádiá prebehli čo najrýchlejšie.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ KOMISIE O VÝBOROCH, KTORÉ POMÁHAJÚ EURÓPSKEJ KOMISII PRI VYKONÁVANÍ JEJ VÝKONNEJ PRÁVOMOCI

V súčasnosti pomáhajú Európskej komisii pri vykonávaní jej výkonnej právomoci s ohľadom na vykonávanie, uplatňovanie a vývoj acquis Dublin/Eurodac tieto výbory:

výbor zriadený článkom 27 nariadenia (ES) č. 343/2003 (Dublinský výbor) a

výbor zriadený nariadením (ES) č. 2725/2000 (Výbor pre Eurodac).


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O SPOLOČNÝCH ZASADANIACH SPOLOČNÝCH VÝBOROV

Delegácia Európskej komisie,

delegácie zastupujúce vlády Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva,

delegácia zastupujúca vládu Švajčiarskej konfederácie,

rozhodli sa organizovať spoločne zasadania spoločných výborov zriadených na jednej strane Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a Nórskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande alebo v Nórsku a Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, na strane druhej,

berú na vedomie, že organizovanie týchto spoločných zasadaní si vyžaduje pragmatické úpravy, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie predsedníctva týchto zasadaní, keď toto predsedníctvo vykonáva pridružený štát podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku alebo podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Islandom a Nórskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande alebo v Nórsku,

berú na vedomie želanie pridružených štátov postúpiť v prípade potreby vykonávanie predsedníctva a upraviť jeho vykonávanie na rotačnom princípe podľa abecedného poradia názvov od nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku.


Top