EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0009

Smernica Rady 2008/9/ES z  12. februára 2008 , ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte

Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, p. 23–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/9/oj

20.2.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 44/23


SMERNICA RADY 2008/9/ES

z 12. februára 2008,

ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2)

keďže:

(1)

Vykonávacie predpisy, ktoré sú stanovené v smernici Rady 79/1072/EHS zo 6. decembra 1979 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – Úpravy o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nemajú sídlo na území štátu (3), spôsobujú značné problémy správnym orgánom členských štátov, ako aj podnikateľom.

(2)

Úpravy stanovené v uvedenej smernici by sa mali zmeniť a doplniť vzhľadom na lehotu, v rámci ktorej sa rozhodnutia o žiadostiach o vrátenie dane oznamujú podnikateľom. Zároveň by sa malo ustanoviť, že aj podnikatelia musia poskytovať odpovede v stanovených lehotách. Okrem toho je potrebné zjednodušiť a zmodernizovať tento postup využitím moderných technológií.

(3)

Nový postup by mal podporiť pozíciu podnikateľov, keďže členské štáty budú povinné platiť úroky, ak daň vrátia neskoro, a keďže sa posilní právo podnikateľov na odvolanie.

(4)

V záujme zrozumiteľnosti a lepšieho porozumenia by sa ustanovenie o vykonávaní smernice 79/1072/EHS, ktoré sa predtým nachádzalo v smernici Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (4), malo teraz vložiť do tejto smernice.

(5)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(6)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšom zákonodarstve (5) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(7)

Smernica 79/1072/EHS by sa preto mala v záujme zrozumiteľnosti zrušiť, s výhradou nevyhnutných prechodných opatrení, pokiaľ ide o žiadosti o vrátenie dane podané do 1. januára 2010,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica ustanovuje podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré sú ustanovené v článku 170 smernice 2006/112/ES, zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane a ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 3.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane“, je zdaniteľná osoba v zmysle článku 9 ods. 1 smernice 2006/112/ES, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, ale ktorá je usadená na území iného členského štátu;

2.

„členský štát vrátenia dane“ je členský štát, v ktorom sa DPH uplatnila na zdaniteľnú osobu, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré jej dodali alebo poskytli iné zdaniteľné osoby v tomto členskom štáte, alebo v súvislosti s dovozom tovaru do tohto členského štátu;

3.

„obdobie vrátenia dane“ je obdobie uvedené v článku 16, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o vrátenie dane;

4.

„žiadosť o vrátenie dane“ je žiadosť o vrátenie DPH uplatnenej v členskom štáte vrátenia dane na zdaniteľnú osobu, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, v súvislosti s tovarom alebo službami, ktoré jej dodali alebo poskytli iné zdaniteľné osoby v tomto členskom štáte, alebo v súvislosti s dovozom tovaru do tohto členského štátu;

5.

„žiadateľ“ je zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane a ktorá podáva žiadosť o vrátenie dane.

Článok 3

Táto smernica sa vzťahuje na každú zdaniteľnú osobu, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane a ktorá spĺňa tieto podmienky:

a)

počas obdobia vrátenia dane nemala v členskom štáte vrátenia dane sídlo svojej ekonomickej činnosti ani stálu prevádzkareň, odkiaľ vykonávala podnikateľskú činnosť, alebo ak takéto sídlo ekonomickej činnosti alebo stála prevádzkareň neexistujú, nemala na tomto území svoje bydlisko alebo obvyklé miesto pobytu;

b)

počas obdobia vrátenia dane nedodávala žiaden tovar ani neposkytovala žiadne služby, ktoré sa považujú za dodané alebo poskytnuté v členskom štáte vrátenia dane, s výnimkou týchto transakcií:

i)

poskytovanie prepravných služieb a doplnkové služby pri preprave, ktoré sú oslobodené od dane podľa článkov 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 alebo 160 smernice 2006/112/ES;

ii)

dodanie tovaru a poskytnutie služieb osobe, ktorá je povinná platiť DPH v súlade s článkami 194 až 197 a článkom 199 smernice 2006/112/ES.

Článok 4

Táto smernica sa nevzťahuje na:

a)

sumy DPH, ktoré boli podľa právnych predpisov členského štátu vrátenia dane nesprávne vyfakturované;

b)

sumy DPH fakturované z dodania tovaru, ktorého dodanie je alebo môže byť oslobodené podľa článku 138 alebo článku 146 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES.

Článok 5

Každý členský štát vráti každej zdaniteľnej osobe, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, DPH uplatnenú na tovar alebo služby, ktoré jej dodali alebo poskytli iné osoby zdaniteľné v tomto členskom štáte, alebo uplatnenú na dovoz tovaru do tohto členského štátu, ak sa tento tovar a služby používajú na účely týchto transakcií:

a)

transakcií uvedených v článku 169 písm. a) a b) smernice 2006/112/ES;

b)

transakcií osobe, ktorá je povinná platiť daň v súlade s článkami 194 až 197 a článkom 199 smernice 2006/112/ES tak, ako sa uplatňuje v členskom štáte vrátenie dane.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, na účely tejto smernice sa oprávnenie na vrátenie vstupnej dane stanoví podľa smernice 2006/112/ES tak, ako sa uplatňuje v členskom štáte vrátenia dane.

Článok 6

Aby zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, bola oprávnená na vrátenie dane v členskom štáte vrátenia dane, musí uskutočňovať transakcie, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane v členskom štáte usadenia.

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, uskutočňuje v členskom štáte usadenia transakcie, pri ktorých vzniká právo na odpočítanie dane, ako aj transakcie v členskom štáte usadenia transakcie, pri ktorých právo na odpočítanie dane v tomto členskom štáte nevzniká, členský štát vrátenia dane môže vrátiť len takú časť DPH v súlade s článkom 5, ktorá je pomerná k sume transakcií, pri ktorých právo na odpočítanie dane vzniká v súlade s článkom 173 smernice 2006/112/ES tak, ako sa uplatňuje v členskom štáte usadenia.

Článok 7

Na účely vrátenia DPH v členskom štáte vrátenia dane zasiela zdaniteľná osoba, ktorá nie je usadená v členskom štáte vrátenia dane, žiadosť o vrátenie dane v elektronickej forme členskému štátu vrátenia dane a podáva ju členskému štátu usadenia prostredníctvom elektronického portálu, ktorý tento členský štát vytvoril.

Článok 8

1.   Žiadosť o vrátenie dane obsahuje tieto informácie:

a)

meno a plnú adresa žiadateľa;

b)

elektronickú adresu;

c)

opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú sa tovar a služby nadobúdajú;

d)

obdobie vrátenia dane, na ktoré sa žiadosť vzťahuje;

e)

vyhlásenie žiadateľa, že nedodal žiadny tovar ani neposkytol žiadne služby, ktoré sa považujú za dodané alebo poskytnuté v členskom štáte vrátenia dane počas obdobia vrátenia dane, s výnimkou transakcií uvedených v článku 3 písm. b) bodoch i) a ii);

f)

identifikačné číslo žiadateľa DPH alebo daňové registračné číslo;

g)

údaje o bankovom účte vrátane kódov IBAN a BIC.

2.   Okrem informácií uvedených v odseku 1 sa v žiadosti o vrátenie dane pre každý členský štát vrátenia dane a pre každú faktúru alebo dovozný doklad uvádzajú tieto údaje:

a)

meno a plná adresa dodávateľa;

b)

s výnimkou dovozu identifikačné číslo DPH alebo daňové registračné číslo dodávateľa pridelené členským štátom vrátenia dane v súlade s ustanoveniami článkov 239 a 240 smernice 2006/112/ES;

c)

s výnimkou dovozu predpona členského štátu vrátenia dane v súlade s článkom 215 smernice 2006/112/ES;

d)

dátum a číslo faktúry alebo dovozného dokladu;

e)

základ dane a výška DPH vyjadrené v peňažnej mene členského štátu vrátenia dane;

f)

výška odpočítateľnej DPH vypočítaná v súlade s článkom 5 a článkom 6 druhým pododsekom, vyjadrená v peňažnej mene členského štátu vrátenia dane;

g)

v prípade potreby odpočítateľná časť vypočítaná v súlade s článkom 6 a vyjadrená v percentách;

h)

druh nadobudnutého tovaru a služieb podľa kódov uvedených v článku 9.

Článok 9

1.   V žiadosti o vrátenie dane sa druh nadobudnutého tovaru a služieb vyjadruje pomocou týchto kódov:

1

=

pohonná látka;

2

=

nájom dopravných prostriedkov;

3

=

výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov (okrem tých, ktoré súvisia s tovarom a službami uvedenými pod kódmi 1 a 2);

4

=

cestné mýto a užívateľské poplatky;

5

=

cestovné náklady, napríklad cestovné na taxík, cestovné v prostriedkoch hromadnej dopravy;

6

=

ubytovanie;

7

=

jedlá, nápoje a reštauračné služby;

8

=

vstupné na veľtrhy a výstavy;

9

=

výdavky na luxusné predmety, zábavu a reprezentáciu;

10

=

iné.

Pri použití kódu 10 sa uvádza druh dodaného tovaru a poskytnutých služieb.

2.   Členský štát vrátenia dane môže požadovať, aby žiadateľ poskytol ďalšie informácie vo forme elektronických kódov v súvislosti s každým kódom uvedeným v odseku 1, pokiaľ sú tieto informácie nevyhnutné z dôvodu akýchkoľvek obmedzení práva na odpočítanie dane podľa smernice 2006/112/ES, tak, ako sa uplatňuje v členskom štáte vrátenia dane, alebo pokiaľ sú nevyhnutné pre vykonávanie príslušnej výnimky, ktorá je udelená členskému štátu vrátenia dane podľa článkov 395 alebo 396 uvedenej smernice.

Článok 10

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na poskytnutie informácií podľa článku 20, členský štát vrátenia dane môže požadovať od žiadateľa, aby spolu so žiadosťou o vrátenie dane elektronicky predložil kópiu faktúry alebo dovozného dokladu, ak je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade alebo jeho ekvivalent v národnej mene 1 000 EUR alebo viac. Ak sa faktúra týka pohonnej látky, stanovený prah je 250 EUR alebo jeho ekvivalent v národnej mene.

Článok 11

Členský štát vrátenia dane môže požadovať, aby žiadateľ poskytol opis jeho podnikateľskej činnosti prostredníctvom harmonizovaných kódov určených v súlade s článkom 34a ods. 3 druhým pododsekom nariadenia Rady (ES) č. 1798/2003 (6).

Článok 12

Členský štát vrátenia dane môže určiť jazyk alebo jazyky, v ktorých žiadateľ poskytuje informácie v žiadosti o vrátenie dane alebo prípadne ďalšie informácie.

Článok 13

Ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane upraví odpočítateľná časť v súlade s článkom 175 smernice 2006/112/ES, žiadateľ opraví sumu, o ktorú žiadal alebo ktorá sa mu už vrátila.

Oprava sa vykoná v žiadosti o vrátenie dane počas kalendárneho roka, ktorý nasleduje po dotknutom období, alebo ak žiadateľ v tomto kalendárnom roku žiadosť o vrátenie dane nepodá, podaním samostatného vyhlásenia prostredníctvom elektronického portálu, ktorý vytvoril členský štát usadenia.

Článok 14

1.   Žiadosť o vrátenie dane sa vzťahuje na tieto transakcie:

a)

nákup tovarov a služieb, ktorý bol fakturovaný počas obdobia vrátenia dane pod podmienkou, že daňová povinnosť vznikla pred fakturáciou alebo v čase fakturácie, alebo v súvislosti s ktorými daňová povinnosť vznikla počas obdobia vrátenia dane pod podmienkou, že nákup bol fakturovaný pred vznikom daňovej povinnosti;

b)

dovoz tovaru, ktorý sa uskutočnil počas obdobia vrátenia dane.

2.   Okrem transakcií uvedených v odseku 1 sa žiadosť o vrátenie dane môže vzťahovať aj na faktúry alebo dovozné doklady, ktoré nie sú zahrnuté do predchádzajúcich žiadostí o vrátenie dane a týkajú sa transakcií, ktoré sa uskutočnili počas príslušného kalendárneho roka.

Článok 15

1.   Žiadosť o vrátenie dane sa podáva členskému štátu usadenia najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období vrátenia dane. Žiadosť sa považuje za podanú, len ak v nej žiadateľ uviedol všetky informácie požadované podľa článkov 8, 9 a 11.

2.   Členský štát usadenia bezodkladne elektronicky zašle žiadateľovi potvrdenie o prijatí.

Článok 16

Obdobie vrátenia dane nie je dlhšie ako jeden kalendárny rok ani kratšie ako tri kalendárne mesiace. Žiadosti o vrátenie dane sa však môžu vzťahovať na obdobie kratšie ako tri mesiace, ak toto obdobie predstavuje zvyšok kalendárneho roka.

Článok 17

Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktoré je kratšie ako jeden kalendárny rok, ale nie kratšie ako tri mesiace, suma DPH, ktorej vrátenie sa požaduje, nesmie byť menej ako 400 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene.

Ak sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje na obdobie vrátenia dane, ktorým je kalendárny rok alebo zvyšok kalendárneho roka, suma DPH musí byť najmenej 50 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene.

Článok 18

1.   Členský štát usadenia neodošle žiadosť členskému štátu vrátenia dane, ak sa počas obdobia vrátenia dane vzťahuje na žiadateľa v členskom štáte usadenia ktorákoľvek z nasledujúcich okolností:

a)

žiadateľ nie je zdaniteľnou osobou na účely DPH;

b)

žiadateľ iba dodáva tovar alebo iba poskytuje služby bez možnosti odpočítania DPH zaplatenej v predchádzajúcom štádiu podľa článkov 132, 135, 136, 371, článkov 374 až 377, článku 378 ods. 2 písm. a), článku 379 ods. 2 alebo článkov 380 až 390 smernice 2006/112/ES ES alebo ustanovení o rovnakých oslobodeniach od dane uvedených v Akte o pristúpení z roku 2005;

c)

na žiadateľa sa vzťahuje oslobodenie od dane pre malé podniky ustanovené v článkoch 284, 285 a 287 smernice 2006/112/ES;

d)

na žiadateľa sa vzťahuje spoločná úprava paušálnej dane pre poľnohospodárov ustanovená v článkoch 296 až 305 smernice 2006/112/ES.

2.   Členský štát usadenia elektronicky oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie prijaté podľa odseku 1.

Článok 19

1.   Členský štát vrátenia dane bezodkladne elektronicky oznámi žiadateľovi dátum, kedy mu bola doručená žiadosť.

2.   Členský štát vrátenia dane oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o vrátenie dane do štyroch mesiacov od jej doručenia tomuto členskému štátu.

Článok 20

1.   Ak členský štát vrátenia dane usúdi, že nemá všetky potrebné informácie na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa celej žiadosti alebo časti žiadosti o vrátenie dane, môže v rámci štvormesačnej lehoty uvedenej v článku 19 ods. 2 elektronicky požadovať dodatočné informácie, najmä od žiadateľa alebo príslušných orgánov členského štátu usadenia. Ak sa dodatočné informácie požadujú od iného subjektu, než je žiadateľ alebo príslušný orgán členského štátu, zasiela sa požiadavka prostriedkami elektronickej komunikácie, iba ak sú tieto prostriedky dostupné jej adresátovi.

Ak je to potrebné, členský štát vrátenia dane môže požiadať o ďalšie dodatočné informácie.

Informácie požadované v súlade s týmto odsekom môžu zahŕňať predloženie originálu alebo kópie príslušnej faktúry alebo dovozného dokladu, ak členský štát vrátenia dane má odôvodnené pochybnosti týkajúce sa platnosti alebo správnosti konkrétneho nároku. V takom prípade sa neuplatňuje prah uvedený v článku 10.

2.   Informácie požadované v súlade s odsekom 1 sa poskytnú členskému štátu vrátenia dane do jedného mesiaca od dátumu doručenia požiadavky osobe, ktorej sú určené.

Článok 21

Ak členský štát vrátenia dane požaduje dodatočné informácie, oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o vrátenie dane do dvoch mesiacov od doručenia požadovaných informácií, alebo ak nedostal odpoveď na svoju požiadavku, do dvoch mesiacov od uplynutia lehoty ustanovenej v článku 20 ods. 2. Lehota, ktorá je k dispozícii na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa celej žiadosti alebo časti žiadosti o vrátenie dane, je však vždy najmenej šesť mesiacov od dátumu doručenia žiadosti členskému štátu vrátenia dane.

Ak členský štát vrátenia dane požaduje ďalšie dodatočné informácie, oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie týkajúce sa celej žiadosti alebo časti žiadosti o vrátenie dane do ôsmich mesiacov od doručenia žiadosti tomuto členskému štátu.

Článok 22

1.   Ak sa žiadosť o vrátenie dane schváli, členský štát vrátenia dane vráti schválenú sumu najneskôr do 10 pracovných dní od uplynutia lehoty uvedenej v článku 19 ods. 2, alebo ak sa požadovali dodatočné alebo ďalšie dodatočné informácie, od uplynutia lehôt uvedených v článku 21.

2.   Vrátenie dane sa uskutoční v členskom štáte vrátenia dane alebo na žiadosť žiadateľa v ktoromkoľvek inom členskom štáte. V prípade, ak sa daň vracia v inom členskom štáte, členský štát vrátenia dane odpočíta od sumy, ktorá sa má vrátiť žiadateľovi, všetky bankové poplatky za prevod.

Článok 23

1.   V prípade, že sa celá žiadosť alebo časť žiadosti o vrátenie dane zamietne, členský štát vrátenia dane žiadateľovi spolu s rozhodnutím oznámi dôvody zamietnutia.

2.   Žiadateľ sa môže proti zamietavému rozhodnutiu o žiadosti o vrátenie dane odvolať na príslušné orgány členského štátu vrátenia dane spôsobom a v lehotách stanovených pre odvolania v prípade žiadostí o vrátenie dane predložených osobami, ktoré sú usadené v uvedenom členskom štáte vrátenia dane.

Ak sa podľa právnych predpisov členského štátu vrátenia dane neprijatie rozhodnutia o žiadosti o vrátenie dane v rámci lehôt stanovených v tejto smernici nepokladá za schválenie alebo zamietnutie žiadosti, sú všetky správne a súdne konania, ktoré sú v takejto situácii k dispozícii zdaniteľným osobám usadeným v tomto členskom štáte, rovnako prístupné žiadateľovi. Ak takéto konania nie sú k dispozícii, neprijatie rozhodnutia o žiadosti o vrátenie dane v týchto lehotách znamená, že žiadosť sa považuje za zamietnutú.

Článok 24

1.   Ak žiadateľ dosiahol vrátenie dane podvodným alebo iným nesprávnym spôsobom, príslušný orgán členského štátu vrátenia dane priamo podnikne kroky na vymáhanie súm, ktoré boli žiadateľovi nesprávne vyplatené, a akýchkoľvek pokút a úrokov uložených v súlade s postupom, ktorý sa uplatňuje v členskom štáte vrátenia dane, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o vzájomnej pomoci pri vymáhaní DPH.

2.   V prípade, že sa uložila správna pokuta alebo úrok, ale neboli ešte zaplatené, môže členský štát vrátenia dane pozastaviť akékoľvek ďalšie vrátenie dane dotknutej zdaniteľnej osobe až do výšky nezaplatenej sumy.

Článok 25

Členský štát vrátenia dane zohľadní akúkoľvek opravu vykonanú v súvislosti s predchádzajúcou žiadosťou o vrátenie dane v súlade s článkom 13 vo forme zníženia alebo zvýšenia sumy vrátenia dane, alebo ak bolo podané samostatné vyhlásenie, vo forme samostatnej platby alebo samostatného vymáhania.

Článok 26

Žiadateľ má od členského štátu vrátenia dane nárok na úrok zo sumy vrátenia dane, ktorá sa má žiadateľovi zaplatiť, ak sa daň vráti po poslednom dátume platby podľa článku 22 ods. 1.

Ak žiadateľ neposkytne požadované dodatočné alebo ďalšie dodatočné informácie členskému štátu vrátenia dane v rámci stanovenej lehoty, prvý odsek sa neuplatňuje. Neuplatňuje sa tiež, pokým sa dokumenty, ktoré sa majú predložiť elektronicky podľa článku 10, nedoručia členskému štátu vrátenia dane.

Článok 27

1.   Úrok sa počíta odo dňa nasledujúceho po poslednom dni platby vracanej dane podľa článku 22 ods. 1 do dňa, keď sa vracaná daň skutočne zaplatila.

2.   Úrokové sadzby zodpovedajú úrokovej sadzbe uplatniteľnej v súvislosti s vrátením DPH zdaniteľným osobám usadeným v členskom štáte vrátenia dane podľa vnútroštátnych právnych predpisov uvedeného členského štátu.

Ak neexistuje žiaden úrok podľa vnútroštátneho práva vo vzťahu k vráteniam dane usadeným zdaniteľným osobám, úrok, ktorý sa má vyplatiť, sa rovná úroku alebo podobnému poplatku, ktorý členský štát vrátenia dane uplatňuje na platby DPH omeškané zo strany zdaniteľných osôb.

Článok 28

1.   Táto smernica sa vzťahuje na žiadosti o vrátenie dane podané po 31. decembri 2009.

2.   Smernica 79/1072/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2010. Jej ustanovenia sa však naďalej uplatňujú na žiadosti o vrátenie dane podané do 1. januára 2010.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu, okrem odkazov týkajúcich sa žiadostí o vrátenie dane podaných do 1. januára 2010.

Článok 29

1.   Členské štáty uvedú k 1. januáru 2010 do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 30

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 31

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 12. februára 2008

Za Radu

predseda

A. BAJUK


(1)  Ú. v. EÚ C 285 E, 22.11.2006, s. 122.

(2)  Ú. v. EÚ C 28, 3.2.2006, s. 86.

(3)  Ú. v. ES L 331, 27.12.1979, s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/98/ES (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 129).

(4)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2007/75/ES (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 13).

(5)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1.


Top