EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_325_R_0083_01

2007/810/ES: Rozhodnutie Rady z  19. novembra 2007 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov protokolu k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii
Protokol k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

OJ L 325, 11.12.2007, p. 83–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/83


ROZHODNUTIE RADY

z 19. novembra 2007

o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov protokolu k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

(2007/810/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 133 a 308 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 druhou vetou a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a úpravách zmlúv, na ktorých je Európska únia založená, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Na základe poverenia udeleného Komisii 25. apríla 2006 sa uzatvorili rokovania so Sanmarínskou republikou týkajúce sa protokolu k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii.

(2)

Podľa článku 6 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a úpravách zmlúv, na ktorých je Európska únia založená, predložila Komisia Rade návrh protokolu.

(3)

Protokol by sa mal uzavrieť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov schvaľuje Protokol k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii („protokol“).

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať protokol v mene Spoločenstva a jeho členských štátov.

Článok 3

Predseda Rady odovzdá v mene Spoločenstva a jeho členských štátov schvaľovaciu listinu ustanovenú v článku 4 protokolu.

V Bruseli 19. novembra 2007

Za Radu

predseda

L. AMADO


PROTOKOL

k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO A

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

(„ČLENSKÉ ŠTÁTY“),

zastúpené Radou Európskej únie,

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

taktiež zastúpené Radou Európskej únie,

na jednej strane

a

SANMARÍNSKA REPUBLIKA

na druhej strane,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou zo 16. decembra 1991 („dohoda“), ktorá nadobudla platnosť 1. apríla 2002,

SO ZRETEĽOM NA pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska („nové členské štáty“) k Európskej únii 1. januára 2007,

KEĎŽE nové členské štáty sa majú stať zmluvnými stranami dohody,

KEĎŽE na základe Dohody o pristúpení je Rada Európskej únie oprávnená v mene súčasných členských štátov a nových členských štátov uzatvoriť protokol o pristúpení nových členských štátov k dohode,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Nové členské štáty sa týmto stávajú zmluvnými stranami dohody.

Článok 2

Názov dohody sa nahrádza takto:

Článok 3

Tento protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.

Článok 4

1.   Tento protokol schvaľuje v mene členských štátov a Európskeho spoločenstva Rada Európskej únie a Sanmarínska republika v súlade s ich vlastnými postupmi.

2.   Zmluvné strany sa navzájom informujú o ukončení týchto postupov. Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 5

Tento protokol nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po uložení poslednej schvaľovacej listiny.

Článok 6

Texty dohody a pripojených vyhlásení sú vypracované v bulharskom a rumunskom jazyku (1).

Texty dohody sú pripojené k tomuto protokolu a sú rovnako autentické ako texty v ostatných jazykoch, v ktorých je vypracovaná dohoda a pripojené vyhlásenia.

Článok 7

Tento protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e sete.

Încheiat la Bruxelles, douăzeci noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сан Маρино

Por la República de San Marino

Za Republiku San Marino

For Republikken San Marino

Im Namen der Republik San Marino

San Marino Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Αγίου Mαρίνου

For the Republic of San Marino

Pour la République de Saint-Marin

Per la Repubblica di San Marino

Sanmarīno Republikas vārdā

San Marino Respublikos vardu

A San Marino Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' San Marino

Voor de Republiek San Marino

W imieniu Republiki San Marino

Pela República de São Marino

Pentru Republica San Marino

Za Sanmarínsku republiku

Za Republiko San Marino

San Marinon tasavallan puolesta

På Republiken San Marinos vägnar

Image


(1)  Bulharská a rumunská verzia sa uverejní v osobitnom vydaní úradného vestníka neskôr.


Top