EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1456

Nariadenie Komisie (ES) č. 1456/2007 z  10. decembra 2007 , ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1964/2006, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót na dovoz v sektore ryže a obilnín

OJ L 325, 11.12.2007, p. 76–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 85 - 89

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1456/oj

11.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 325/76


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1456/2007

z 10. decembra 2007,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1964/2006, ktorými sa otvára a ustanovuje správa colných kvót na dovoz v sektore ryže a obilnín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3491/90 z 26. novembra 1990 o dovoze ryže s pôvodom v Bangladéši (1), a najmä na jeho článok 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácií koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT (2), a najmä na jeho článok 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (3), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (4), a najmä na jeho článok 10 ods. 2 a článok 13 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 2058/96 z 28. októbra 1996, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 1901 10 (5), (ES) č. 2375/2002 z 27. decembra 2002, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (6), (ES) č. 2377/2002 z 27. decembra 2002, ktorým sa otvára a ustanovuje správa tarifných kvót Spoločenstva pre sladový jačmeň z tretích krajín (7), (ES) č. 2305/2003 z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta Spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie (8), (ES) č. 955/2005 z 23. júna 2005 o otvorení kvóty na dovoz ryže s pôvodom v Egypte do Spoločenstva (9), (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín (10), a (ES) č. 1964/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu s pôvodom v Bangladéši, podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 (11), sa vzhľadom na určité aspekty súvisiace so spravovaním príslušných kvót ustanovujú rôzne opatrenia. V snahe zjednodušiť postupy pre subjekty, ktoré sú činné v sektore ryže a obilnín, a s cieľom umožniť lepšie spravovanie kvót zo strany členských štátov a Komisie treba uvedené nariadenia upraviť.

(2)

Mali by sa preto ustanoviť spoločné harmonizované pravidlá pre všetky tieto kvóty, pokiaľ ide o konečný termín na podanie žiadostí o dovozné povolenia, pričom sa v každom prípade stanoví na piatok o 13.00 hod., a určiť podrobné podmienky týkajúce sa oznamovania informácií Komisii zo strany členských štátov.

(3)

Čo sa týka kvót v sektore ryže, je potrebné ustanoviť harmonizovaným spôsobom pre subjekty možnosť zriecť sa množstiev, ktoré sú nižšie ako 20 ton, ak sa im pridelia na základe uplatnenia prideľovacieho koeficientu.

(4)

Pokiaľ ide o nariadenie (ES) č. 955/2005, treba spresniť, že ustanovenia uplatniteľné na prepravný doklad a dôkaz o preferenčnom pôvode pri prepúšťaní výrobkov do voľného obehu sú stanovené v protokole IV pripojenom k rozhodnutiu Rady 2004/635/ES z 21. apríla 2004 o uzatvorení Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej (12).

(5)

Nariadenia (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2377/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1964/2006 preto treba zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2058/96 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Žiadosti o dovozné licencie sa vzťahujú na množstvo vo výške najmenej 5 ton a najviac 500 ton.

V každej žiadosti o licenciu sa uvedie množstvo v kilogramoch bez desatinného miesta.

Žiadosti o dovozné licencie sa podávajú príslušným orgánom členských štátov najneskôr každý piatok o 13.00 hod. bruselského času.“

2.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

1.   V prípade, že množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti podané počas týždňa, presahujú dostupné množstvo kvóty, Komisia stanoví podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 najneskôr štvrtý pracovný deň po poslednom dni na predkladanie žiadostí uvedenom v článku 2 ods. 1 treťom pododseku tohto nariadenia prideľovací koeficient na množstvá požadované počas uplynulého týždňa a do konca kvótového obdobia pozastaví predkladanie nových žiadostí o dovozné licencie.

Žiadosti predložené v rámci prebiehajúceho týždňa sa považujú za neprijateľné.

Členské štáty súhlasia s tým, aby prevádzkovatelia stiahli v lehote dvoch pracovných dní od dátumu uverejnenia nariadenia, ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient, žiadosti, v prípade ktorých je množstvo, na ktoré sa musí vydať licencia, nižšie ako 20 ton.

2.   Dovozná licencia sa vydá ôsmy pracovný deň po poslednom dni na podávanie žiadostí.“

3.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Členské štáty oznámia Komisii elektronickou cestou:

a)

najneskôr v pondelok, ktorý nasleduje po týždni, v ktorom sa podávali žiadosti o licencie, pred 18.00 hod. bruselského času informácie týkajúce sa žiadostí o dovozné licencie uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1301/2006, ako aj celkové množstvá, na ktoré sa tieto žiadosti vzťahujú;

b)

najneskôr druhý pracovný deň po vydaní dovozných licencií informácie týkajúce sa vydaných licencií podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006, ako aj celkové množstvá, na ktoré boli vydané dovozné licencie, a množstvá, v súvislosti s ktorými sa žiadosti o licencie stiahli v súlade s článkom 3 ods. 1 tretím pododsekom tohto nariadenia;

c)

najneskôr posledný deň každého mesiaca celkové množstvá skutočne prepustené do voľného obehu v rámci tejto kvóty počas predminulého mesiaca. Ak počas niektorého z uvedených mesiacov nedošlo k žiadnemu prepusteniu do voľného obehu, zašle sa oznámenie s poznámkou ‚žiadne’. Toto oznámenie sa však už nevyžaduje v treťom mesiaci po dátume uplynutia platnosti licencií.“

Článok 2

Článok 5 nariadenia (ES) č. 2375/2002 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v druhom pododseku sa slovo „pondelok“ nahrádza slovom „piatok“;

ii)

tretí pododsek sa vypúšťa;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Najneskôr v pondelok, ktorý nasleduje po týždni, v ktorom sa podávali žiadosti o licencie, pred 18.00 hod. bruselského času zašlú príslušné orgány elektronickou cestou Komisii oznámenie, v ktorom podľa poradového čísla notifikujú každú žiadosť, pôvod výrobku a požadované množstvo, ako aj oznámenia s poznámkou ‚žiadne’.“;

c)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Licencie sa vydajú štvrtý pracovný deň po konečnom termíne na odoslanie oznámenia uvedeného v odseku 3.

V deň vydania dovozných licencií členské štáty Komisii elektronickou cestou oznámia informácie týkajúce sa vydaných licencií podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006 a celkové množstvá, na ktoré sa dovozné licencie vydali.“

Článok 3

Článok 9 nariadenia (ES) č. 2377/2002 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 druhom pododseku sa slovo „pondelok“ nahrádza slovom „piatok“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Najneskôr v pondelok, ktorý nasleduje predložení žiadostí o licencie, pred 18.00 hod. bruselského času zašlú príslušné orgány elektronickou cestou Komisii oznámenie, v ktorom notifikujú každú žiadosť s požadovaným množstvom, ako aj oznámenia s poznámkou ‚žiadne’.“;

c)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Licencie sa vydajú štvrtý pracovný deň po konečnom termíne na odoslanie oznámenia uvedeného v odseku 3.

V deň vydania dovozných licencií členské štáty Komisii elektronickou cestou oznámia informácie týkajúce sa vydaných licencií podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006 a celkové množstvá, na ktoré sa dovozné licencie vydali.“

Článok 4

Článok 3 nariadenia (ES) č. 2305/2003 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v druhom pododseku sa slovo „pondelok“ nahrádza slovom „piatok“;

ii)

tretí pododsek sa vypúšťa;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Najneskôr v pondelok, ktorý nasleduje po týždni, v ktorom sa podávali žiadosti o licencie, pred 18.00 hod. bruselského času zašlú príslušné orgány elektronickou cestou Komisii oznámenie, v ktorom notifikujú každú žiadosť s požadovaným množstvom, ako aj oznámenia s poznámkou ‚žiadne’.“;

c)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Licencie sa vydajú štvrtý pracovný deň po konečnom termíne na odoslanie oznámenia uvedeného v odseku 3.

V deň vydania dovozných licencií členské štáty Komisii elektronickou cestou oznámia informácie týkajúce sa vydaných licencií podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006 a celkové množstvá, na ktoré sa dovozné licencie vydali.“

Článok 5

Nariadenie (ES) č. 955/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 2 ods. 1 sa dopĺňa tento druhý pododsek:

„V každej žiadosti o povolenie sa uvedie množstvo v kilogramoch bez desatinného miesta.“

2.

V článku 3 sa odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Prepustenie do voľného obehu v rámci kvót uvedených v článku 1 tohto nariadenia podlieha predloženiu prepravného dokumentu a dôkazu o preferenčnom pôvode vydaných v Egypte a vzťahujúcich sa na uvedenú dávku v súlade s ustanoveniami protokolu 4 k euro-stredomorskej dohode.“

3.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

1.   Žiadosti o dovozné povolenie sa podávajú príslušným orgánom členských štátov najneskôr každý piatok o 13.00 hodine bruselského času.

2.   V prípade, že množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti podané počas týždňa, presahujú dostupné množstvo kvóty, Komisia stanoví podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 najneskôr štvrtý pracovný deň po poslednom dni na predkladanie žiadostí uvedenom v odseku 1 tohto článku prideľovací koeficient na množstvá požadované počas uplynulého týždňa a do konca kvótového obdobia pozastaví predkladanie nových žiadostí o dovozné povolenia.

Žiadosti predložené v rámci prebiehajúceho týždňa sa považujú za neprijateľné.

Členské štáty súhlasia s tým, aby prevádzkovatelia stiahli v lehote dvoch pracovných dní od dátumu uverejnenia nariadenia, ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient, žiadosti, v prípade ktorých je množstvo, na ktoré sa musí vydať povolenie, nižšie ako 20 ton.

3.   Dovozné povolenie sa vydá ôsmy pracovný deň, ktorý nasleduje po poslednom dni na podávanie žiadostí.

Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1342/2003 sa dĺžka platnosti dovozného povolenia obmedzuje do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo povolenie skutočne vydané.“

4.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Členské štáty oznámia elektronickou cestou Komisii:

a)

najneskôr v pondelok, ktorý nasleduje po týždni, v ktorom sa podávali žiadosti o povolenia, pred 18.00 hod. bruselského času informácie týkajúce sa žiadostí o dovozné povolenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1301/2006, ako aj celkové množstvá, na ktoré sa tieto žiadosti vzťahujú;

b)

najneskôr druhý pracovný deň po vydaní dovozných povolení informácie týkajúce sa vydaných povolení podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006, ako aj celkové množstvá, na ktoré boli vydané dovozné povolenia, rozdelené podľa osemmiestneho číselného znaku KN, a množstvá, v súvislosti s ktorými sa žiadosti o povolenia stiahli v súlade s článkom 4 ods. 2 tretím pododsekom tohto nariadenia;

c)

najneskôr posledný deň každého mesiaca celkové množstvá skutočne prepustené do voľného obehu v rámci tejto kvóty počas predminulého mesiaca, pričom sa rozdelia podľa osemmiestneho číselného znaku KN. Ak počas niektorého z uvedených mesiacov nedošlo k žiadnemu prepusteniu do voľného obehu, zašle sa oznámenie s poznámkou ‚žiadne’. Toto oznámenie sa však už nevyžaduje v treťom mesiaci po dátume uplynutia platnosti povolení.“

Článok 6

Článok 4 nariadenia (ES) č. 969/2006 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v druhom pododseku sa slovo „pondelok“ nahrádza slovom „piatok“;

ii)

tretí pododsek sa vypúšťa;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Najneskôr v pondelok, ktorý nasleduje po týždni, v ktorom sa podávali žiadosti o povolenia, pred 18.00 hod. bruselského času zašlú príslušné orgány elektronickou cestou Komisii oznámenie, v ktorom notifikujú každú žiadosť, pôvod výrobku a požadované množstvo, ako aj oznámenia s poznámkou ‚žiadne’.“;

c)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Povolenia sa vydajú štvrtý pracovný deň po konečnom termíne na odoslanie oznámenia uvedeného v odseku 3.

V deň vydania dovozných povolení členské štáty Komisii elektronickou cestou oznámia informácie týkajúce sa vydaných povolení podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006 a celkové množstvá, na ktoré sa dovozné povolenia vydali.“

Článok 7

Nariadenie (ES) č. 1964/2006 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Článok 4 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Žiadosti o dovozné povolenia sa podávajú príslušným orgánom členských štátov najneskôr každý piatok o 13.00 hod. bruselského času.

V každej žiadosti o povolenie sa uvedie množstvo v kilogramoch bez desatinného miesta.“

b)

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

1.   V prípade, že množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti podané počas týždňa, presahujú dostupné množstvo kvóty, Komisia stanoví podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 najneskôr štvrtý pracovný deň po poslednom dni na predkladanie žiadostí uvedenom v článku 4 ods. 3 prvom pododseku tohto nariadenia prideľovací koeficient na množstvá požadované počas uplynulého týždňa a do konca kvótového obdobia pozastaví predkladanie nových žiadostí o dovozné povolenia.

Žiadosti predložené v rámci prebiehajúceho týždňa sa považujú za neprijateľné.

Členské štáty súhlasia s tým, aby prevádzkovatelia stiahli v lehote dvoch pracovných dní od dátumu uverejnenia nariadenia, ktorým sa ustanovuje prideľovací koeficient, žiadosti, v prípade ktorých je množstvo, na ktoré sa musí vydať povolenie, nižšie ako 20 ton, hoci sa žiadosti týkali vyššieho množstva.

2.   Dovozné povolenie sa vydá ôsmy pracovný deň, ktorý nasleduje po poslednom dni na podávanie žiadostí.

3.   Dovozné povolenie, ktoré sa vydá na množstvo nepresahujúce množstvo uvedené v osvedčení o pôvode podľa článku 2, zaväzuje na dovoz z Bangladéša.“

c)

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Členské štáty oznámia elektronickou cestou Komisii:

a)

najneskôr v pondelok, ktorý nasleduje po týždni, v ktorom sa podávali žiadosti o povolenia, pred 18.00 hod. bruselského času informácie týkajúce sa žiadostí o dovozné povolenia uvedené v článku 11 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1301/2006, ako aj celkové množstvá (vyjadrené v hmotnosti výrobkov), na ktoré sa tieto žiadosti vzťahujú, pričom sa rozdelia podľa osemmiestneho číselného znaku KN;

b)

najneskôr druhý pracovný deň po vydaní dovozných povolení informácie týkajúce sa vydaných povolení podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006, ako aj celkové množstvá (vyjadrené v hmotnosti výrobkov) rozdelené podľa osemmiestneho číselného znaku KN, na ktoré boli vydané dovozné povolenia, a množstvá, v súvislosti s ktorými sa žiadosti o povolenia stiahli v súlade s článkom 5 ods. 1 tretím pododsekom tohto nariadenia;

c)

najneskôr posledný deň každého mesiaca celkové množstvá (vyjadrené v hmotnosti výrobkov), ktoré sa počas predminulého mesiaca skutočne prepustili do voľného obehu v rámci tejto kvóty, rozdelené podľa osemmiestneho číselného znaku KN. Ak počas niektorého z uvedených mesiacov nedošlo k žiadnemu prepusteniu do voľného obehu, zašle sa oznámenie s poznámkou ‚žiadne’. Toto oznámenie sa však už nevyžaduje v treťom mesiaci po dátume uplynutia platnosti povolení.“

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 337, 4.12.1990, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 735/2007 (Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 6).

(4)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 276, 29.10.1996, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2019/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 48).

(6)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 88. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 932/2007 (Ú. v. EÚ L 204, 4.8.2007, s. 3).

(7)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 95. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2022/2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 70).

(8)  Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2022/2006.

(9)  Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 5. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2019/2006.

(10)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2022/2006.

(11)  Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 19.

(12)  Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 38.


Top