EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1277

Nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2007 z  29. októbra 2007 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1438/2003, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre politiku flotily Spoločenstva, ako je definované v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002

OJ L 284, 30.10.2007, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2010; Nepriamo zrušil 32010R1013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1277/oj

30.10.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1277/2007

z 29. októbra 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1438/2003, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá pre politiku flotily Spoločenstva, ako je definované v kapitole III nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 5, článok 12 ods. 2, článok 13 ods. 2 a článok 14 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1438/2003 (2) sa stanovujú vykonávacie pravidlá pre kapitolu o politike flotily nariadenia (ES) č. 2371/2002, a najmä na uplatňovanie jeho článkov 11, 12, 13 a 14.

(2)

Dňa 28. júla 2007 boli ustanovenia článku 11 nariadenia (ES) č. 2371/2002 zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 s cieľom umožniť členským štátom obnoviť 4 % priemernej ročnej tonáže vyradenej so štátnou pomocou v období medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006 a 4 % tonáže vyradenej so štátnou pomocou od 1. januára 2007.

(3)

Dňa 28. júla 2007 boli ustanovenia článku 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 zmenené a doplnené, aby zohľadnili požiadavku, ako je ustanovená v článku 25 ods. 3 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 (3), znížiť najmenej o 20 % výkon motorov, ktorý bol nahradený so štátnou pomocou, okrem nahradenia motorov v maloobjemovom pobrežnom rybolove, ako je definovaný v tomto nariadení. Okrem toho už nie je uplatniteľné prechodné opatrenie spojené so znížením celkovej kapacity všetkých záväzkov štátnej pomoci na obnovu flotily o 3 %, ktorá sa uskutočnila po zavedení novej spoločnej politiky rybného hospodárstva a pred koncom roka 2004.

(4)

Po ukončení merania všetkých rybárskych plavidiel pravidlo prispôsobenia vzťahujúce sa na účinok takéhoto merania na referenčnú úroveň v tonáži by mohlo byť zastavené; malo by sa však zachovať pre prísne uplatňovanie režimu vstupu-výstupu, pokiaľ ide o tonáž.

(5)

Je potrebné upraviť existujúce výnimky z režimu vstupu-výstupu pre plavidlá, ktoré vstúpili do flotily od 1. januára 2003, alebo pre členské štáty, ktoré vstúpili neskôr, od dátumu pristúpenia na základe správneho rozhodnutia prijatého pred 1. januárom 2003 alebo pred dátumom pristúpenia. Táto úprava umožní výnimky pre takéto plavidlá, ktorých vstup, i keď bol nesporne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a právnymi predpismi Spoločenstva pred pristúpením alebo správnym rozhodnutím, by nemal výhody z prechodných opatrení, pretože trojročné prechodné obdobie bolo príliš krátke.

(6)

Bulharsko a Rumunsko pristúpili k Spoločenstvu 1. januára 2007, a preto by sa mali upraviť ustanovenia nariadenia (ES) č. 1438/2003.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1438/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1438/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.

‚GTa1‘ alebo ‚celková tonáž plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006’ znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré opustili flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006. Vo vzorci týkajúcom sa referenčnej úrovne v tonáži v článku 4 sa táto hodnota zohľadňuje iba na množstvo kapacity, ktoré presahovalo zníženie tonáže potrebné na splnenie referenčných úrovní podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Pre nové členské štáty ‚GTa1‘ alebo ‚,celková tonáž plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006‘ znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré opustili flotilu so štátnou pomocou medzi dátumom pristúpenia a 31. decembrom 2006.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.

‚GTa2‘ alebo ‚celková tonáž plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2006‘ znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré opustili flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2007 a dátumom, ku ktorému je vypočítaná GTt. Vo vzorci týkajúcom sa referenčnej úrovne v tonáži v článku 4 sa táto hodnota zohľadňuje iba na množstvo kapacity, ktoré presahovalo zníženie tonáže potrebné na splnenie referenčných úrovní podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2371/2002.“

c)

Odsek 11 sa nahrádza takto:

„11.

‚Nový členský štát‘ znamená členský štát, ktorý pristúpil k Spoločenstvu po 1. januári 2003.“

d)

Pridáva sa odsek 12, ktorý znie takto:

„12.

‚kWr‘ alebo ‚celkový výkon motorov nahradených so štátnou pomocou podmienenou znížením výkonu‘ znamená celkový výkon motorov nahradených so štátnou pomocou po 31. decembri 2006 podľa ustanovení článku 25 ods. 3 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 (4).

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Monitorovanie referenčných úrovní

1.   Pre každý členský štát, okrem nových členských štátov, sa referenčná úroveň v tonáži v akomkoľvek danom dátume po 1. januári 2003 [R(GT)t] rovná referenčnej úrovni pre tento členský štát stanovenej v prílohe I k 1. januáru 2003 [R(GT)03], upravenej:

a)

odpočítaním:

i)

99 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006 (GTa1);

ii)

96 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2006 (GTa2);

b)

a pripočítaním celkového zvýšenia tonáže poskytnutého podľa ustanovení článku 11 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 (GTS).

Tieto referenčné úrovne sa určia podľa nasledujúceho vzorca:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Keď vstupuje nová rybárska kapacita do flotily za podmienok článku 13 ods. 1 písm. b) bodu ii) nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002, referenčné úrovne uvedené v druhom pododseku sa znížia o 35 % celkovej tonáže plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou udelenou po 31. decembri 2002 (GT100) podľa nasledujúceho vzorca:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Pre každý členský štát, okrem nových členských štátov, sa referenčná úroveň vo výkone v akomkoľvek danom dátume po 1. januári 2003 [R(kW)t] rovná referenčnej úrovni pre tento členský štát stanovenej v prílohe I k 1. januáru 2003 [R(kW)03], ako je upravená odpočítaním celkového výkonu plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2002 (kWa) a 20 % celkového výkonu motorov nahradených so štátnou pomocou podmienenou znížením výkonu (kWr).

Tieto referenčné úrovne sa určia podľa nasledujúceho vzorca:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Keď vstupuje nová rybárska kapacita do flotily za podmienok článku 13 ods. 1 písm. b) bodu ii) nariadenia (ES) č. 2371/2002, referenčné úrovne uvedené v druhom pododseku sa znížia o 35 % z celkového výkonu plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou udelenou po 31. decembri 2002 (kW100) podľa nasledujúceho vzorca:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

3.

Článok 5 sa vypúšťa.

4.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Rybárska kapacita flotily k 1. januáru 2003

S výnimkou nových členských štátov sa na účely článku 7 rybárska kapacita, pokiaľ ide o tonáž (GT03) a výkon (kW03) k 1. januáru 2003, určí zohľadniac v súlade s prílohou II vstupy plavidiel, ktoré sú založené na správnom rozhodnutí daného členského štátu prijatom v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002 v súlade s právnymi predpismi uplatniteľnými v tomto čase, a najmä v súlade s vnútroštátnym režimom vstupu-výstupu, ktorý sa oznámi Komisii podľa článku 6 ods. 2 rozhodnutia 97/413/ES (5) a ktorý sa vykonáva najneskôr päť rokov po dátume správneho rozhodnutia.

5.

Článok 6a sa nahrádza takto:

„Článok 6a

Rybárska kapacita flotily nových členských štátov k dátumu pristúpenia

Pre nové členské štáty sa na účely článku 7a rybárska kapacita, pokiaľ ide o tonáž (GTacc) a výkon (kWacc) k dátumu pristúpenia, určí zohľadniac v súlade s prílohou III vstupy plavidiel, ktoré sú založené na správnom rozhodnutí daného členského štátu prijatom najviac päť rokov pred dátumom pristúpenia, ktoré sa vykonáva najneskôr päť rokov po dátume správneho rozhodnutia.“

6.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Monitorovanie vstupov a výstupov

1.   S cieľom dosiahnuť súlad s článkom 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 každý členský štát, okrem nových členských štátov, zaistí, aby sa rybárska kapacita v tonáži (GTt) vždy rovnala rybárskej kapacite k 1. januáru 2003 (GT03) alebo bola menšia, ako je upravená:

a)

odpočítaním:

i)

99 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou medzi 1. januárom 2003 a 31. decembrom 2006 (GTa1);

ii)

96 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2006 (GTa2);

iii)

35 % z celkovej tonáže plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou poskytnutou po 31. decembri 2002 (GT100);

b)

a pripočítaním:

i)

celkového zvýšenia tonáže poskytnutého podľa ustanovení článku 11 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 (GTS);

ii)

výsledku ďalšieho zmerania flotily [Δ(GT-GRT)].

Každý členský štát zaistí platnosť nasledujúceho vzorca:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Na účel splnenia článku 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 každý členský štát, okrem nových členských štátov, zaistí, aby sa rybárska kapacita vo výkone (kWt) vždy rovnala rybárskej kapacite k 1. januáru 2003 (kW03) alebo bola menšia, ako je upravená odpočítaním:

a)

celkového výkonu plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2002 (kWa);

b)

20 % z celkového výkonu motorov nahradených so štátnou pomocou podmienenou znížením výkonu (kWr);

c)

35 % z celkového výkonu plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou poskytnutou po 31. decembri 2002 (kW100).

Každý členský štát zaistí platnosť nasledujúceho vzorca:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

7.

Článok 7a sa nahrádza takto:

„Článok 7a

Monitorovanie vstupov a výstupov v nových členských štátoch

1.   Na účel dosiahnutia súladu s článkom 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 každý členský štát zaistí, aby sa rybárska kapacita v tonáži (GTt) vždy rovnala rybárskej kapacite k dátumu pristúpenia alebo bola menšia, (GTacc), ako je upravená:

a)

odpočítaním:

i)

pre nové členské štáty, ktoré pristúpili k Spoločenstvu 1. mája 2004, 98,5 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou medzi týmto dátumom a 31. decembrom 2006 (GTa1);

ii)

pre každý nový členský štát 96 % z celkovej tonáže plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou po 31. decembri 2006 (GTa2);

iii)

pre každý nový členský štát 35 % z celkovej tonáže plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou poskytnutou k dátumu pristúpenia alebo po ňom (GT100);

b)

a pripočítaním:

i)

celkového zvýšenia tonáže poskytnutého podľa ustanovení článku 11 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 (GTS);

ii)

výsledku ďalšieho zmerania flotily [Δ(GT-GRT)].

Každý nový členský štát zaistí platnosť nasledujúceho vzorca:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Na účel splnenia článku 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 každý nový členský štát zaistí, aby sa rybárska kapacita vo výkone (kWt) vždy rovnala rybárskej kapacite k dátumu pristúpenia alebo bola menšia, (kWacc), ako je upravená odpočítaním:

a)

celkového výkonu plavidiel opúšťajúcich flotilu so štátnou pomocou k dátumu pristúpenia alebo po ňom (kWa);

b)

20 % z celkového výkonu motorov nahradených štátnou pomocou podmienenou znížením výkonu (kWr);

c)

35 % z celkového výkonu plavidiel s viac ako 100 GT vstupujúcich do flotily so štátnou pomocou poskytnutou k dátumu pristúpenia alebo po ňom (kW100).

Každý nový členský štát zaistí platnosť nasledujúceho vzorca:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

8.

Príloha II sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

9.

Príloha III sa nahrádza znením prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. októbra 2007

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2007 (Ú. v. EÚ L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 204, 13.8.2003, s. 21. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 916/2004 (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 81).

(3)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.“

(5)  Ú. v. ES L 175, 3.7.1997, s. 27.“


PRÍLOHA I

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1438/2003 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

GT1 znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po 31. decembri 2002 so štátnou pomocou na základe správneho rozhodnutia prijatého v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002, v prípade ktorých bola príslušná kapacita stiahnutá bez štátnej pomoci v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002.“

2.

Bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

GT3 znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po 31. decembri 2002 bez štátnej pomoci na základe správneho rozhodnutia prijatého v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002, v prípade ktorých bola príslušná kapacita stiahnutá bez štátnej pomoci v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002.“

3.

Bod 7 sa nahrádza takto:

„7.

kW1 znamená celkový výkon plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po 31. decembri 2002 so štátnou pomocou na základe správneho rozhodnutia prijatého v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002, v prípade ktorých bola príslušná kapacita stiahnutá bez štátnej pomoci v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002.“

4.

Bod 9 sa nahrádza takto:

„9.

kW3 znamená celkový výkon plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po 31. decembri 2002 bez štátnej pomoci na základe správneho rozhodnutia prijatého v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002, v prípade ktorých bola príslušná kapacita stiahnutá bez štátnej pomoci v období medzi 1. januárom 1998 a 31. decembrom 2002.“


PRÍLOHA II

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1438/2003 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

PRAVIDLÁ VÝPOČTU RYBÁRSKEJ KAPACITY, POKIAĽ IDE O TONÁŽ (GTacc) A VÝKON (KWacc) PRE NOVÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY K DÁTUMU PRISTÚPENIA

Na účely tejto prílohy:

1.

GTFR znamená rybársku kapacitu flotily k dátumu pristúpenia vyjadrenú v tonáži, ako je vypočítaná na základe údajov z registra rybárskej flotily Spoločenstva.

2.

GT1 znamená celkovú tonáž plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po dátume pristúpenia na základe správneho rozhodnutia prijatého najviac päť rokov pred dátumom pristúpenia.

3.

kWFR znamená rybársku kapacitu flotily k dátumu pristúpenia vyjadrenú výkonom, ako je vypočítaný na základe údajov z registra rybárskej flotily Spoločenstva.

4.

kW1 znamená celkový výkon plavidiel, ktoré vstúpili do flotily po dátume pristúpenia na základe správneho rozhodnutia prijatého najviac päť rokov pred dátumom pristúpenia.

Rybárska kapacita flotily vyjadrená tonážou GTacc a výkonom kWacc, ako je definovaná v článku 6a, sa vypočíta pomocou nasledujúcich vzorcov:

 

GTacc = GTFR + GT1

 

kWacc = kWFR + kW1


Top