EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_246_R_0032_01

2007/614/Euratom: Rozhodnutie Rady z  30. januára 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Japonska o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy Komisiou
Dohoda medzi vládou Japonska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy

OJ L 246, 21.9.2007, p. 32–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.9.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/32


ROZHODNUTIE RADY

z 30. januára 2007

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Japonska o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy Komisiou

(2007/614/Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 101 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Komisia v súlade so smernicami Rady zo 16. novembra 2000, ktoré boli zmenené a doplnené rozhodnutiami Rady z 27. mája 2002, 26. novembra 2003 a 25. novembra 2004, rokovala s vládou Číny, vládou Japonska, vládou Indickej republiky, vládou Kórejskej republiky, vládou Ruskej federácie a vládou Spojených štátov amerických o Dohode o založení Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy pre spoločnú implementáciu projektu ITER.

(2)

Strany rokujúce o ITER sa na stretnutí ministrov 28. júna 2005 v Moskve dohodli, že ITER sa vybuduje v Cadarache. Dohodli sa aj na pripojenom spoločnom dokumente o úlohe hostiteľskej (Euratom) a nehostiteľskej (Japonsko) strany v projekte ITER.

(3)

Komisia rokovala s vládou Japonska o dohode o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v súlade s uvedeným spoločným dokumentom a so zmenenými a doplnenými smernicami Rady.

(4)

Zástupcovia Euratomu a Japonska prijali 20. júna 2006 na stretnutí v Tokiu záverečnú správu o rokovaniach o dohode o širšom prístupe, ktorá potvrdila ukončenie procesu rokovaní a obsahuje zoznam dodatočných dokumentov, ktoré predložili Euratom a Japonsko.

(5)

Zástupcovia Euratomu a Japonska 22. novembra 2006 podpísali spoločné vyhlásenie o vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu, v ktorom sa uvádzajú podrobnosti o príspevkoch týchto strán na činnosti v rámci širšieho prístupu.

(6)

Uzavretie Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Japonska o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy Komisiou by sa malo schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Uzavretie Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Japonska o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy Komisiou v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu sa týmto schvaľuje.

2.   Znenie dohody je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 30. januára 2007

Za Radu

predseda

P. STEINBRÜCK


DOHODA

medzi vládou Japonska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu v oblasti výskumu energie jadrovej syntézy

VLÁDA JAPONSKA a EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU (ďalej len „Euratom“), ďalej spoločne len „strany“,

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi vládou Japonska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci v oblasti riadenej termonukleárnej syntézy,

SO ZRETEĽOM na spoločné vyhlásenie zástupcov strán rokujúcich o ITER pri príležitosti stretnutia ministrov 28. júna 2005 v Moskve a k nemu pripojený spoločný dokument Úlohy hostiteľskej a nehostiteľskej strany v projekte ITER (ďalej len „spoločný dokument“), v ktorých sa stanovujú hlavné zásady vykonávania činností v rámci širšieho prístupu,

SO ZRETEĽOM na spoločné vyhlásenie zástupcov vlády Japonska a Euratomu o spoločnom vykonávaní činností v rámci širšieho prístupu z 22. novembra 2006 (ďalej len „bruselské spoločné vyhlásenie“),

PRIPOMÍNAJÚC príspevky strán k príprave spoločného vykonávania projektu ITER prostredníctvom činností v súvislosti s konštrukčným návrhom ITER a založenia Medzinárodnej organizácie ITER pre výskum energie jadrovej syntézy,

UZNÁVAJÚC úlohu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu v projekte ITER a spoluprácu strán v oblastiach výskumu a vývoja jadrovej syntézy v rámci Medzinárodnej agentúry pre energiu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

ŽELAJÚC SI spoločne vykonávať činnosti v rámci širšieho prístupu na podporu projektu ITER a čo najskôr využívať energiu jadrovej syntézy na mierové účely v časovom rámci zodpovedajúcom konštrukčnej fáze ITER,

DOHODLI SA TAKTO:

KAPITOLA 1

ÚVOD

Článok 1

Cieľ

Cieľom tejto dohody je ustanoviť rámec pre osobitné postupy a podrobnosti spoločného vykonávania činností v rámci širšieho prístupu (ďalej len „činnosti v rámci širšieho prístupu“) na podporu projektu ITER a pre skoré využívanie energie jadrovej syntézy na mierové účely v súlade so spoločným dokumentom.

Článok 2

Prehľad činností v rámci širšieho prístupu

1.   Činnosti v rámci širšieho prístupu zahŕňajú tieto tri projekty:

a)

projekt technického overovania a konštrukčného návrhu medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov pre jadrovú syntézu (ďalej len „IFMIF/EVEDA“);

b)

projekt Medzinárodného strediska pre výskum energie jadrovej syntézy (ďalej len „IFERC“) a

c)

projekt programu satelitného tokamaku.

2.   V súlade so spoločným dokumentom a na základe bruselského spoločného vyhlásenia sa činnosti v rámci širšieho prístupu vykonávajú v časovom rámci zodpovedajúcom konštrukčnej fáze ITER.

3.   Všeobecné zásady, ktorými sa riadia činnosti v rámci širšieho prístupu, sú ustanovené v tejto dohode. Osobitné zásady pre každý projekt činností v rámci širšieho prístupu sú ustanovené v prílohách I, II a III, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

KAPITOLA 2

ADMINISTRATÍVNA ŠTRUKTÚRA ČINNOSTÍ V RÁMCI ŠIRŠIEHO PRÍSTUPU

Článok 3

Administratívna štruktúra činností v rámci širšieho prístupu

1.   Týmto sa ustanovuje riadiaci výbor pre činnosti v rámci širšieho prístupu (ďalej len „riadiaci výbor“), ktorý v súlade s touto dohodou zodpovedá za celkové riadenie vykonávania činností v rámci širšieho prístupu a dohľad nad ním.

2.   Riadiacemu výboru pomáha sekretariát zriadený v súlade s článkom 4 ods. 1 (ďalej len „sekretariát“).

3.   Riadiaci výbor má právnu subjektivitu a vo vzťahu k iným štátom a medzinárodným organizáciám, ako aj na území strán má právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony potrebnú na plnenie svojich úloh a dosiahnutie svojich cieľov.

4.   Každá strana vymenuje do riadiaceho výboru rovnaký počet členov a jedného z vymenovaných členov určí za vedúceho svojej delegácie.

5.   Riadiaci výbor zasadá najmenej dvakrát do roka striedavo v Európe a v Japonsku, prípadne v inom dohodnutom čase alebo na iných dohodnutých miestach. Zasadnutiu predsedá vedúci delegácie strany, ktorá ho usporiadala. Zasadnutia riadiaceho výboru zvoláva predseda.

6.   Riadiaci výbor rozhoduje na základe konsenzu.

7.   Výdavky riadiaceho výboru hradia strany na základe vzájomnej dohody.

8.   Medzi úlohy riadiaceho výboru patrí:

a)

vymenovávanie zamestnancov sekretariátu podľa článku 4 ods. 1;

b)

vymenovávanie vedúceho pre každý projekt činností v rámci širšieho prístupu podľa článku 6 ods. 1 (ďalej len „vedúci projektu“);

c)

schvaľovanie plánu projektu, pracovného programu a výročnej správy každého projektu činností v rámci širšieho prístupu podľa kapitoly 3 (ďalej len „plán projektu“, „pracovný program“, „výročná správa“);

d)

schvaľovanie zloženia projektového tímu podľa článku 6 ods. 2 (ďalej len „projektový tím“);

e)

každoročné vymenovávanie odborníkov, ktorých strana poskytuje projektovým tímom ako nepeňažný príspevok podľa článku 12 ods. 1 písm. a) bodu ii) (ďalej len „odborníci“);

f)

v súlade s článkom 25 rozhodovanie o účasti ktorejkoľvek inej strany Dohody o založení Medzinárodnej organizácie ITER pre energiu jadrovej syntézy pre spoločnú implementáciu projektu ITER (ďalej len „dohoda o ITER“) na projekte činností v rámci širšieho prístupu a uzatváranie príslušných dohôd s touto stranou o jej účasti a

g)

akékoľvek ďalšie úlohy potrebné na riadenie činností v rámci širšieho prístupu a dohľad nad nimi.

Článok 4

Sekretariát

1.   Riadiaci výbor zriadi sekretariát so sídlom v Japonsku. Zamestnancov sekretariátu vymenováva riadiaci výbor.

2.   Sekretariát pomáha riadiacemu výboru. Medzi úlohy sekretariátu, ktoré stanovuje riadiaci výbor, patrí:

a)

prijímanie a zasielanie úradných oznámení riadiaceho výboru;

b)

príprava zasadnutí riadiaceho výboru;

c)

príprava administratívnych a iných správ pre riadiaci výbor a

d)

ďalšie činnosti, o ktorých môže rozhodnúť riadiaci výbor.

Článok 5

Projektový výbor

1.   Strany pre každý projekt činností v rámci širšieho prístupu ustanovia projektový výbor (ďalej len „projektový výbor“).

2.   Každá strana vymenuje do každého projektového výboru rovnaký počet členov.

3.   Každý projektový výbor zasadá najmenej dvakrát do roka. Ak sa projektový výbor nedohodne inak, zasadnutia sa konajú v Japonsku. Predsedu projektového výboru vymenováva riadiaci výbor spomedzi členov projektového výboru.

4.   Projektový výbor rozhoduje na základe konsenzu.

5.   Sekretariát každého projektového výboru zabezpečuje príslušný vedúci projektu podľa článku 6.

6.   Medzi úlohy projektového výboru patrí:

a)

príprava odporúčaní k príslušným návrhom plánov projektov, pracovných programov a výročných správ, ktoré riadiacemu výboru predkladá príslušný vedúci projektu v súlade s kapitolou 3;

b)

monitorovanie pokroku príslušného projektu činností v rámci širšieho prístupu a podávanie správ o tomto pokroku a

c)

plnenie ďalších povinností, ktoré mu uloží riadiaci výbor.

Článok 6

Vedúci projektu a projektový tím

1.   Vedúceho projektu vymenováva pre každý projekt činností v rámci širšieho prístupu riadiaci výbor. Vedúci projektu zodpovedá za koordináciu vykonávania projektu podľa príloh I, II a III.

2.   Každému vedúcemu projektu pomáha pri plnení jeho povinností a úloh príslušný projektový tím. Každý projektový tím tvoria odborníci a iní členovia, ako napr. hosťujúci vedci. Zloženie každého projektového tímu schvaľuje riadiaci výbor na návrh príslušného vedúceho projektu.

3.   Medzi úlohy vedúceho projektu patrí:

a)

organizácia a riadenie projektového tímu pri vykonávaní pracovného programu a dohľad nad ním;

b)

príprava plánu projektu, pracovného programu a výročnej správy a po porade s príslušným projektovým výborom ich predkladanie riadiacemu výboru na schválenie;

c)

žiadanie vykonávajúcej agentúry určenej vládou Japonska v súlade s článkom 7 ods. 1 (ďalej len japonská vykonávajúca agentúra) o úhradu nákladov na podporu príslušného projektového tímu v súlade s článkom 17;

d)

evidencia príspevkov každej strany;

e)

zabezpečenie sekretariátu projektového výboru a

f)

podávanie správ projektovému výboru o pokroku príslušného projektu činností v rámci širšieho prístupu.

Článok 7

Vykonávajúce agentúry

1.   Každá strana v záujme splnenia svojich povinností súvisiacich s vykonávaním činností v rámci širšieho prístupu, a najmä v záujme sprístupnenia zdrojov na ich vykonávanie určí vykonávajúcu agentúru (ďalej len „vykonávajúca agentúra“). Ak sa vykonávajúce agentúry neurčia ani do nadobudnutia platnosti tejto dohody, strany sa bezodkladne navzájom poradia o vyriešení tejto otázky.

2.   Japonská vykonávajúca agentúra je hostiteľom projektových tímov a poskytuje im pracoviská vrátane kancelárskych priestorov, tovarov a služieb potrebných na plnenie ich úloh podľa podmienok ustanovených v prílohách I, II a III.

3.   Podľa článku 3 ods. 1 japonská vykonávajúca agentúra zodpovedá za hospodárenie s dohodnutými peňažnými príspevkami na prevádzkové náklady a peňažnými príspevkami na spoločné výdavky každého projektového tímu určenými pre každý projekt činností v rámci širšieho prístupu v súlade s príslušným plánom projektu a pracovným programom. Na účely hospodárenia s týmito peňažnými príspevkami vymenuje japonská vykonávajúca agentúra osobu zodpovednú za hospodárenie s peňažnými príspevkami strán. Jej úlohou je:

a)

žiadať strany alebo vykonávajúce agentúry o peňažné príspevky v súlade s plánmi projektov a pracovnými programami a

b)

viesť samostatné účty peňažných príspevkov na každý projekt činností v rámci širšieho prístupu a uchovávať ich spolu so všetkými účtovnými knihami, záznamami a ďalšími dokumentmi, ktoré sa ich týkajú, najmenej päť rokov po uplynutí platnosti alebo vypovedaní tejto dohody.

4.   Japonská vykonávajúca agentúra prijme potrebné opatrenia, aby získala všetky povolenia a licencie, ktoré ustanovujú zákony a iné právne predpisy platné v Japonsku a ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie činností v rámci širšieho prístupu.

KAPITOLA 3

NÁSTROJE VYKONÁVANIA ČINNOSTÍ V RÁMCI ŠIRŠIEHO PRÍSTUPU A FINANČNÉHO AUDITU

Článok 8

Plán projektu

1.   Po porade s príslušným projektovým výborom každý vedúci projektu každoročne najneskôr do 31. marca predkladá riadiacemu výboru na schválenie plán príslušného projektu činností v rámci širšieho prístupu.

2.   Každý plán projektu sa vzťahuje na celú dĺžku trvania daného projektu a pravidelne sa aktualizuje. Obsahuje:

a)

stručný opis celkového plánu činností vrátane harmonogramu a hlavných čiastkových cieľov vykonávania daného projektu so zreteľom na dosiahnutý pokrok a

b)

všeobecný prehľad príspevkov na vykonávanie daného projektu, ktoré sa poskytli alebo sa v budúcnosti poskytnú.

Článok 9

Pracovný program

Po porade s príslušným projektovým výborom každý vedúci projektu každoročne najneskôr do 31. októbra predkladá riadiacemu výboru na schválenie ročný pracovný program príslušného projektu činností v rámci širšieho prístupu na nasledujúci rok. Pracovné programy obsahujú podrobnosti o príslušných plánoch projektov a programový opis plánovaných činností vrátane cieľov, plánovania, spoločných výdavkov a príspevkov, ktoré poskytne každá strana.

Článok 10

Výročná správa

1.   Každý vedúci projektu každoročne najneskôr do 31. marca predkladá riadiacemu výboru na schválenie výročnú správu o všetkých činnostiach v rámci vykonávania príslušného projektu činností v rámci širšieho prístupu vrátane prehľadu príspevkov každej strany a úhrad japonskej vykonávajúcej agentúry v súlade s článkom 7 ods. 3 v súvislosti s daným projektom. Vedúci projektu zašle výročnú správu po jej schválení riadiacim výborom spolu s jeho pripomienkami stranám a vykonávajúcim agentúram.

2.   Japonská vykonávajúca agentúra poskytne každému vedúcemu projektu údaje potrebné na vypracovanie prehľadu o príspevkoch strán a o úhradách japonskej vykonávajúcej agentúry v súvislosti s daným projektom.

3.   Plány projektov, pracovné programy a výročné správy podľa článkov 8 až 10 a všetky iné dokumenty dôležité pre vykonávanie činností v rámci širšieho prístupu sa vypracujú v anglickom jazyku.

Článok 11

Finančný audit

Obe strany môžu kedykoľvek počas trvania tejto dohody a až päť rokov po jej uplynutí platnosti alebo vypovedaní iniciovať finančný audit samostatných účtov vedených japonskou vykonávajúcou agentúrou na účely činností v rámci širšieho prístupu na základe dokumentov a na mieste. Na účely auditu sa v potrebnej a primeranej miere sprístupnia všetky účtovné knihy, záznamy a ďalšie dokumenty o činnostiach v rámci širšieho prístupu, ktoré vedú vykonávajúce agentúry a vedúci projektov.

KAPITOLA 4

ZDROJE

Článok 12

Všeobecné zásady

1.   Medzi zdroje na vykonávanie činností v rámci širšieho prístupu patria:

a)

nepeňažné príspevky v súlade s technickými špecifikáciami a podľa podmienok uvedených v bruselskom spoločnom vyhlásení a jeho prílohách, medzi ktoré patria:

i)

osobitné komponenty, zariadenia, materiály a iný tovar a služby a

ii)

odborníci, ktorých strana po ich vymenovaní riadiacim výborom poskytuje projektovým tímom, a zamestnanci, ktorých strana po ich vymenovaní riadiacim výborom poskytuje sekretariátu, a

b)

peňažné príspevky podľa podmienok uvedených v bruselskom spoločnom vyhlásení a jeho prílohách.

2.   Ak zákony ani iné právne predpisy strán neustanovujú inak, dokument Odhad hodnoty a rozdelenie príspevkov strán, pripojený k bruselskému spoločnému vyhláseniu, sa môže každoročne aktualizovať na základe rozhodnutia riadiaceho výboru.

Článok 13

Dane

1.   Každá strana povolí bezcolný dovoz tovaru potrebného na vykonanie tejto dohody na svoje územie a jeho bezcolný vývoz zo svojho územia a zaručí jeho oslobodenie od akýchkoľvek iných daní a poplatkov colných orgánov a jeho vyňatie zo zákazov a obmedzení dovozu. Tento odsek sa uplatňuje bez ohľadu na krajinu pôvodu potrebného tovaru.

2.   Odborníci, ktorých strana po ich vymenovaní riadiacim výborom poskytuje projektovým tímom, a zamestnanci, ktorých strana po ich vymenovaní riadiacim výborom poskytuje sekretariátu, sú ako nepeňažný príspevok v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. a) bodom ii) na území druhej strany oslobodení od daní z platov, miezd a požitkov.

Článok 14

Úprava nepeňažných príspevkov

1.   Každý nepeňažný príspevok je predmetom dohody o obstarávaní (ďalej len „dohoda o obstarávaní“), ktorú uzatvárajú vykonávajúce agentúry so súhlasom príslušného vedúceho projektu.

2.   Dohoda o obstarávaní obsahuje podrobný technický opis príspevkov, ktoré sa poskytnú, vrátane technických špecifikácií, harmonogramov, čiastkových cieľov, posúdení rizika, predmetov plnenia a kritérií na ich prijatie a stanovuje podmienky, za akých bude môcť príslušný vedúci projektu poskytovanie nepeňažných príspevkov riadiť. V dohode o obstarávaní sa uvádza najmä:

a)

hodnota prisúdená každému nepeňažnému príspevku;

b)

úlohy a povinnosti vykonávajúcich agentúr a vedúceho projektu;

c)

postup obstarávania;

d)

harmonogram a podmienky uznania dosiahnutia čiastkových cieľov a prijatia predmetov plnenia;

e)

uplatňovanie opatrení na zaručenie kvality;

f)

vzťah medzi príslušným vedúcim projektu, vykonávajúcimi agentúrami a subjektmi, ktoré sa podieľajú na poskytovaní predmetov plnenia, a postupy monitorovania;

g)

postupy v prípade zmien v obstarávaní, ktoré môžu mať vplyv na náklady, harmonogram a plnenie, a

h)

prijatie posledných predmetov plnenia a možný prevod vlastníctva.

3.   Vlastníctvo komponentov, ktoré európska vykonávajúca agentúra určená Euratomom v súlade s článkom 7 ods. 1 (ďalej len „európska vykonávajúca agentúra“) poskytuje ako nepeňažný príspevok, sa prevedie na japonskú vykonávajúcu agentúru pri ich prijatí príslušným vedúcim projektu a japonskou vykonávajúcou agentúrou na príslušnom pracovisku. Japonská vykonávajúca agentúra zodpovedá za prepravu komponentov poskytnutých európskou vykonávajúcou agentúrou z miesta ich vstupu na pracovisko.

4.   V prípade odborníkov alebo zamestnancov pre sekretariát má dohoda o obstarávaní podobu dohody o dočasnom vyslaní. Hodnota prisúdená odborníkom a zamestnancom pre sekretariát musí zodpovedať dokumentu Odhad hodnoty a rozdelenie príspevkov strán, pripojenému k bruselskému spoločnému vyhláseniu, a riadiaci výboru ju môže podľa potreby aktualizovať.

5.   Každá strana zodpovedá za platy, poistenie a prídavky vyplácané odborníkom a zamestnancom sekretariátu, ktorých táto strana poskytuje, a ak sa nedohodne inak, uhrádza aj ich cestovné náklady a náklady na pobyt. Strana, ktorá je hostiteľom projektových tímov a/alebo sekretariátu, zabezpečuje odborníkom a zamestnancom sekretariátu a ich rodinám primerané ubytovanie. Strana, ktorá je hostiteľom projektových tímov a/alebo sekretariátu, tiež prijme príslušné opatrenia, aby sa odborníkom a zamestnancom sekretariátu a ich rodinám uľahčil vstup na jej územie, a požiada svoju vykonávajúcu agentúru, aby vyvinula maximálne úsilie na zabezpečenie vhodných právnych a prekladateľských služieb v prípade podania akejkoľvek žaloby na týchto odborníkov a zamestnancov sekretariátu v dôsledku výkonu ich povinností. Odborníci a zamestnanci sekretariátu pri výkone svojich povinností dodržiavajú všeobecné a osobitné pracovné predpisy a bezpečnostné predpisy platné v hostiteľskej inštitúcii alebo uvedené v dohode o dočasnom vyslaní.

Článok 15

Úpravy rozdelenia príspevkov

V prípade nepredvídaných okolností môže strana navrhnúť úpravu rozdelenia príspevkov v rámci projektu činností v rámci širšieho prístupu. Príslušný vedúci projektu na základe tohto návrhu a po porade s príslušným projektovým výborom navrhne riadiacemu výboru upravené rozdelenie zdrojov, pričom sa zachovajú celkové náklady na tento projekt a celková vyváženosť príspevkov strán v rámci neho.

Článok 16

Peňažné príspevky

Všetky platby európskej vykonávajúcej agentúry sa uskutočňujú v eurách. Všetky platby japonskej vykonávajúcej agentúry sa uskutočňujú v jenoch.

Článok 17

Spoločné výdavky projektových tímov

Spoločné výdavky každého projektového tímu uhrádza japonská vykonávajúca agentúra v súlade s článkom 7 ods. 3. Na tento účel prijme japonská vykonávajúca agentúra na žiadosť príslušného vedúceho projektu potrebné opatrenia v rámci limitov stanovených v príslušnom pracovnom programe.

KAPITOLA 5

INFORMÁCIE A DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Článok 18

Šírenie, využívanie a ochrana informácií

1.   Na účely tejto kapitoly,

a)

„informácie“ sú výkresy, návrhy, výpočty, správy a iné dokumenty, zdokumentované údaje alebo výskumné alebo vývojové metódy, opisy vynálezov a objavov, a to bez ohľadu na to, či sa dajú chrániť právami duševného vlastníctva, a

b)

„dôverné obchodné informácie“ sú informácie, ktoré obsahujú know-how, obchodné tajomstvá alebo technické, obchodné alebo finančné informácie:

i)

s ktorými vlastník nakladá ako s dôvernými;

ii)

ktoré nie sú všeobecne známe ani dostupné z iných zdrojov;

iii)

ktoré ich vlastník nesprístupnil tretím stranám bez stanovenia povinnosti zachovať ich dôvernosť a

iv)

ktoré nie sú prijímajúcej strane dostupné bez stanovenia povinnosti zachovať ich dôvernosť.

2.   Ak táto kapitola neustanovuje inak, strany podporujú čo najrozsiahlejšie šírenie informácií získaných pri vykonávaní tejto dohody.

3.   Ak táto kapitola neustanovuje inak, všetky informácie získané členmi projektových tímov pri plnení úloh, ktoré im zadáva táto dohoda, sa voľne sprístupnia každej zo strán na účely výskumu a vývoja jadrovej syntézy ako zdroja energie na mierové účely.

4.   Ak táto kapitola neustanovuje inak, každá strana má právo na nevýlučnú, neodvolateľnú a bezplatnú licenciu na preklad, rozmnožovanie a verejné šírenie vedeckých a technických článkov, správ a kníh, ktoré sú priamym výsledkom vykonávania tejto dohody, vo všetkých krajinách. Vo všetkých verejne šírených kópiách diela chráneného autorskými právami, ktoré vzniklo v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly, sa uvádzajú mená autorov tohto diela, ak autor uvedenie svojho mena výslovne neodmietne.

5.   Ak táto kapitola neustanovuje inak, všetky informácie získané zamestnancami vykonávajúcej agentúry pri plnení úloh, ktoré im zadáva táto dohoda, sa voľne sprístupnia projektovým tímom a každej strane na účely výskumu a vývoja syntézy ako zdroja energie na mierové účely.

6.   Každá zákazka udelená na podnet vykonávajúcej agentúry alebo vedúceho projektu na splnenie úlohy, ktoré im zadáva táto dohoda, obsahuje ustanovenia, ktoré stranám umožňujú plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody.

7.   Každá strana vynaloží maximálne úsilie, aby projektovým tímom a vykonávajúcim agentúram voľne sprístupnila všetky informácie, ktoré má k dispozícii a ktoré potrebujú na splnenie úloh, ktoré im zadáva táto dohoda, ak jej zákony a iné právne predpisy, záväzky voči tretím stranám a táto kapitola neustanovujú inak.

8.   Ak sa pri vykonávaní tejto dohody sprístupňujú dôverné obchodné informácie, musia sa riadne označiť a poskytnúť v súlade s dohodou o dôvernosti. Príjemca využije tieto informácie na vykonávanie tejto dohody a zachová ich dôvernosť v rozsahu ustanovenom v príslušnej dohode.

Článok 19

Duševné vlastníctvo

1.   Na účely tejto dohody sa pojem „duševné vlastníctvo“ používa vo význame vymedzenom v článku 2 Dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísaného 14. júla 1967 v Štokholme. Každá strana zabezpečí v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi, aby druhá strana mohla získať právo na duševné vlastníctvo udelené v súlade s touto kapitolou. Touto kapitolou sa nemení ani ňou nie je dotknuté rozdelenie práv medzi stranu a jej štátnych príslušníkov. O tom, či bude práva na duševné vlastníctvo uchovávať strana alebo jej štátni príslušníci, sa rozhodne medzi nimi v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi.

2.   Ak predmet, ktorý sa dá chrániť právami duševného vlastníctva, vytvoria pri vykonávaní tejto dohody členovia projektových tímov, príslušný vedúci projektu o tom bezodkladne informuje riadiaci výbor a odporučí mu krajiny, v ktorých by sa mali získať práva na jeho ochranu. Každá strana, jej vykonávajúca agentúra alebo členovia projektových tímov, ktorých táto strana poskytla, však majú na jej území nárok na všetky práva, právne nároky a právny záujem, ktoré sa na toto duševné vlastníctvo viažu. Riadiaci výbor rozhodne, či a ako sa má zaručiť ochrana tohto duševného vlastníctva v tretích krajinách. Vo všetkých prípadoch, keď strana, jej vykonávajúca agentúra alebo členovia projektových tímov, ktorých táto strana poskytla, získajú práva na ochranu duševného vlastníctva, zabezpečí táto strana, aby členovia projektových tímov mohli voľne toto duševné vlastníctvo využívať pri plnení úloh zadaných projektovým tímom.

3.   Ak duševné vlastníctvo vytvoria zamestnanci vykonávajúcej agentúry pri plnení úlohy, ktorú im zadala táto dohoda, strana tejto vykonávajúcej agentúry, vykonávajúca agentúra alebo jej zamestnanci majú v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi vo všetkých krajinách nárok na všetky práva, právne nároky a právny záujem, ktoré sa na toto duševné vlastníctvo viažu. Strana tejto vykonávajúcej agentúry zabezpečí, aby mohli členovia projektových tímov takéto duševné vlastníctvo voľne využívať pri plnení úloh zadaných projektovým tímom a aby druhá strana získala neodvolateľnú, nevýlučnú a bezplatnú licenciu s právom udeľovať sublicencie na účely výskumu a vývoja syntézy ako zdroja energie na mierové účely.

4.   Ak duševné vlastníctvo vytvoria zamestnanci, ktorých poskytla vykonávajúca agentúra, počas svojho pôsobenia vo vykonávajúcej agentúre druhej strany a ak príslušné platné zákony neustanovujú inak:

a)

prijímajúca strana, jej vykonávajúca agentúra alebo jej zamestnanci majú na svojom území a v tretích krajinách nárok na všetky práva, právne nároky a právny záujem, ktoré sa na toto duševné vlastníctvo viažu, a

b)

vysielajúca strana, jej vykonávajúca agentúra alebo jej zamestnanci majú na svojom území nárok na všetky práva, právne nároky a právny záujem, ktoré sa na toto duševné vlastníctvo viažu.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté práva vynálezcov alebo autorov podľa platných zákonov a právnych predpisov, prijme každá strana všetky opatrenia potrebné v záujme vykonania tejto dohody, aby nadviazala spoluprácu s týmito vynálezcami alebo autormi vrátane zamestnancov svojej vykonávajúcej agentúry. Každá strana v súlade so svojimi zákonmi a inými právnymi predpismi zabezpečí, aby sa týmto vynálezcom a autorom vyplatili odmeny a náhrady.

6.   Bez ohľadu na odseky 2 až 4, ak sa strana rozhodne neuplatniť svoje právo požiadať v niektorej krajine alebo regióne o ochranu duševného vlastníctva, oznámi to druhej strane, ktorá následne môže o túto ochranu požiadať.

Článok 20

Uplynutie platnosti alebo vypovedanie

Práva a povinnosti strán podľa tejto kapitoly platia v súlade s platnými zákonmi a inými právnymi predpismi aj po uplynutí platnosti alebo vypovedaní tejto dohody.

KAPITOLA 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 21

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobúda platnosť v deň, keď si strany diplomatickými nótami navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov potrebných pre nadobudnutie jej platnosti.

Článok 22

Trvanie a vypovedanie

1.   Táto dohoda platí desať rokov, a ak ju niektorá zo strán na konci tohto desaťročného obdobia alebo kedykoľvek neskôr nevypovie tým, že druhej strane najmenej šesť mesiacov vopred oznámi svoj úmysel túto dohodu vypovedať, platí aj po uplynutí tohto obdobia.

2.   Táto dohoda sa môže vypovedať pred uplynutím platnosti, ak:

a)

sa na tom obe strany navzájom dohodnú;

b)

sa vypovie dohoda o ITER alebo

c)

niektorá strana prestane by stranou dohody o ITER.

3.   Uplynutím platnosti alebo vypovedaním dohody nie je dotknutá platnosť ani trvanie dohôd uzavretých na jej základe, ani osobitné práva a povinnosti podľa kapitoly 5.

Článok 23

Zmena a doplnenie

Na základe žiadosti ktorejkoľvek zo strán sa strany môžu navzájom poradiť o zmene a doplnení tejto dohody a môžu so na tejto zmene a doplnení dohodnúť. Táto zmena a doplnenie nadobúda účinnosť v deň, keď si strany diplomatickými nótami navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov potrebných pre nadobudnutie jej účinnosti.

Článok 24

Riešenie sporov

Všetky otázky alebo spory strán, ktoré sa týkajú výkladu alebo vykonávania tejto dohody, sa riešia vzájomnými poradami a rokovaním.

Článok 25

Účasť iných strán dohody o ITER

Ak niektorá iná strana dohody o ITER prejaví úmysel podieľať sa na projekte činností v rámci širšieho prístupu, príslušný vedúci projektu po porade s projektovým výborom predloží riadiacemu výboru návrh podmienok účasti tejto strany na danom projekte. Riadiaci výbor rozhodne o účasti tejto strany na základe návrhu vedúceho projektu a pod podmienkou súhlasu strán podľa ich vnútorných postupov môže s touto stranou uzavrieť dohody o jej účasti.

Článok 26

Uplatňovanie so zreteľom na Euratom

V súlade zo Zmluvou o založení Euratomu sa táto dohoda uplatňuje aj na územiach, na ktoré sa vzťahuje uvedená zmluva. V súlade s uvedenou zmluvou a inými relevantnými dohodami sa táto dohoda vzťahuje aj na Švajčiarsku konfederáciu, ktorá sa na programe syntézy Euratomu podieľa ako plne pridružená tretia krajina.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní zástupcovia splnomocnení vládou Japonska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu podpísali túto dohodu.

V Tokiu 5. februára 2007 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom a v japonskom jazyku, pričom oba texty sú rovnako autentické.

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

H. RICHARDSON

Za vládu Japonska

T. ASO

PRÍLOHA I

IFMIF/EVEDA

Článok 1

Cieľ

1.   Ak táto dohoda ani zákony a iné právne predpisy strán neustanovujú inak, strany uskutočňujú činnosti v súvislosti s technickým overovaním a konštrukčným návrhom (ďalej len „EVEDA“) s cieľom vypracovať podrobný, úplný a plne integrovaný konštrukčný návrh medzinárodného zariadenia na ožarovanie materiálov pre jadrovú syntézu (ďalej len „IFMIF“) a získať všetky údaje potrebné pre ďalšie rozhodovanie o konštrukcii, prevádzke, využívaní a odstavení IFMIF a overiť plynulú a stabilnú prevádzku každého subsystému IFMIF.

2.   Tento návrh a údaje sa následne uvedú v konečnej správe o návrhu, ktorú na návrh vedúceho projektu po porade s projektovým výborom prijme riadiaci výbor, a sprístupnia sa stranám na využitie v rámci programu medzinárodnej spolupráce alebo v rámci ich domáceho programu.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 1 tejto prílohy sa plnia tieto úlohy:

a)

vypracovanie konštrukčného návrhu IFMIF vrátane:

i)

podrobného opisu zariadenia IFMIF vrátane jeho troch hlavných podsystémov (urýchľovače, cieľové zariadenie a skúšobné zariadenie), budov vrátane horúcich komôr na analýzu po ožarovaní, pomocných a bezpečnostných systémov;

ii)

podrobných návrhov komponentov, podsystémov a budov s osobitným dôrazom na ich rozhrania a integráciu;

iii)

harmonogramu pre rôzne fázy dodávky, konštrukcie, montáže, testovania a spustenia spolu so zodpovedajúcim plánom pre požiadavky na ľudské a finančné zdroje a

iv)

technických špecifikácií komponentov, ktoré umožnia začať verejnú súťaž na dodávky položiek potrebných na spustenie výstavby;

b)

stanovenie požiadaviek na lokalitu pre IFMIF a vypracovanie potrebných bezpečnostných a environmentálnych analýz;

c)

návrh programu a zodpovedajúce odhady nákladov, ľudských zdrojov a harmonogramu pre prevádzku, využívanie a odstavenie IFMIF a

d)

overenie výskumných a vývojových prác potrebných na uskutočnenie činností uvedených pod písmenami a) až c) vrátane:

i)

návrhu, výstavby a montáže prototypu nízkoenergetickej časti a prvej vysokoenergetickej časti jedného z dvoch urýchľovačov vrátane ich rádiofrekvenčných napájacích zdrojov a ich príslušenstva a vykonania testu ich magnetického poľa v rámci integrovanej prevádzky;

ii)

návrhu, výroby a testovania dimenzovateľných modelov na zabezpečenie technickej uskutočniteľnosti cieľového a testovacieho zariadenia a

iii)

výstavby budov, v ktorých sa bude nachádzať prototyp urýchľovača a jeho podporné systémy.

2.   Plnenie úloh uvedených v odseku 1 sa spresní v pláne projektu a pracovných programoch.

Článok 3

Pracovisko

Pracovisko pre IFMIF/EVEDA sa nachádza v Rokkasho v prefektúre Aomori.

Článok 4

Zdroje

Strany sprístupnia zdroje potrebné na vykonávanie IFMIF/EVEDA a uvedené v bruselskom spoločnom vyhlásení a jeho prílohách.

Článok 5

Trvanie

IFMIF/EVEDA trvá šesť rokov a môže sa predĺžiť na základe rozhodnutia riadiaceho výboru.

Článok 6

Vlastníctvo komponentov urýchľovača

Bez ohľadu na článok 14 ods. 3 tejto dohody ostáva európska vykonávajúca agentúra vlastníkom komponentov prototypu urýchľovača uvedených v tomto článku, ktoré poskytuje ako nepeňažný príspevok, a zodpovedá za ich spätnú prepravu po demontovaní prototypu urýchľovača:

a)

injektor;

b)

rádiofrekvenčné napájacie zdroje, generátory a ich príslušenstvo a

c)

kontrolný systém.

PRÍLOHA II

IFERC

Článok 1

Cieľ

Ak táto dohoda ani zákony a iné právne predpisy strán neustanovujú inak, strany uskutočňujú výskumné a vývojové činnosti v IFERC s cieľom prispieť k projektu ITER a k prípadnej rýchlej realizácii budúceho demonštračného reaktora (ďalej len „DEMO“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 1 tejto prílohy sa plnia tieto úlohy:

a)

činnosti koordinačného centra pre výskum a vývoj návrhu DEMO s cieľom stanoviť spoločný základ návrhu DEMO vrátane:

i)

usporadúvania seminárov a iných stretnutí;

ii)

poskytovania a výmeny vedeckých a technických informácií;

iii)

činností v súvislosti s koncepčným návrhom DEMO a

iv)

činností v súvislosti s výskumom a vývojom technológií DEMO;

b)

činnosti centra počítačovej simulácie vrátane poskytnutia a využitia superpočítača na rozsiahle simulácie s cieľom analyzovať experimentálne údaje o plazme jadrovej syntézy, pripraviť plány prevádzky ITER, odhadnúť výkonnosť zariadení ITER a podieľať sa na návrhu DEMO a

c)

činnosti centra ITER v súvislosti s pokusmi na diaľku s cieľom uľahčiť širokú účasť vedcov na experimentoch ITER vrátane vývoja pokusných diaľkových metód pre horenie plazmy tokamaku, ktoré sa budú testovať na existujúcich zariadeniach, ak napr. vyspelom supravodivom tokamaku, ako sa ustanovuje v článku 1 prílohy III.

Článok 3

Pracovisko

Pracovisko IFERC sa nachádza v Rokkasho v prefektúre Aomori.

Článok 4

Zdroje

Strany sprístupnia zdroje potrebné na vykonávanie IFERC a uvedené v bruselskom spoločnom vyhlásení a jeho prílohách.

Článok 5

Trvanie

Činnosti IFERC trvajú desať rokov a môžu sa predĺžiť na základe rozhodnutia riadiaceho výboru.

Článok 6

Dodanie systémov superpočítača a prípadný prevod vlastníckych práv k týmto systémom

Bez ohľadu na článok 14 ods. 3 tejto dohody podrobnosti dodania systémov superpočítača a prípadného prevodu vlastníckych práv k týmto systémom určuje riadiaci výbor v súlade s plánom projektu.

PRÍLOHA III

PROGRAM SATELITNÉHO TOKAMAKU

Článok 1

Cieľ

1.   Ak táto dohoda ani zákony a iné právne predpisy strán neustanovujú inak, strany uskutočňujú program satelitného tokamaku (ďalej len „program satelitného tokamaku“). Tento program zahŕňa:

a)

účasť na prebudovaní pokusného zariadenia tokamak, ktoré vlastní japonská vykonávajúca agentúra, na vyspelý supravodivý tokamak (ďalej len „vyspelý supravodivý tokamak“) a

b)

účasť na jeho využívaní s cieľom podporiť využívanie ITER a výskum v rámci DEMO zameraním sa na kľúčové fyzikálne problémy projektov ITER a DEMO.

2.   Výstavba a využívanie vyspelého supravodivého tokamaku prebieha v rámci programu satelitného tokamaku a japonského národného programu. Príležitosti na využívanie vyspelého supravodivého tokamaku sa rovnomerne rozdelia medzi národný program a program satelitného tokamaku.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Na účely dosiahnutia cieľov uvedených v článku 1 tejto prílohy sa plnia tieto úlohy:

a)

fáza konštrukcie: návrh, výroba komponentov a systémov a montáž vyspelého supravodivého tokamaku a

b)

fáza využívania: plánovanie a vykonávanie pokusov v rámci programu satelitného tokamaku.

2.   Plnenie úloh uvedených v odseku 1 sa spresní v pláne projektu a v pracovných programoch na základe týchto bodov:

a)

japonská vykonávajúca agentúra predloží a strany preskúmajú a schvália správu o koncepčnom návrhu vrátane funkčných špecifikácií komponentov, ktoré dodajú strany na vykonanie programu satelitného tokamaku;

b)

každá vykonávajúca agentúra vypracuje podrobný návrh komponentov, ktoré poskytne ako nepeňažný príspevok;

c)

japonská vykonávajúca agentúra zodpovedá za integráciu komponentov vyspelého supravodivého tokamaku a za celkovú montáž a prevádzku zariadenia a

d)

Euratom je oprávnený rovnocenne sa podieľať na využívaní vyspelého supravodivého tokamaku.

Článok 3

Pracovisko

Pracovisko pre program satelitného tokamaku sa nachádza v Naka v prefektúre Ibaraki.

Článok 4

Zdroje

Strany sprístupnia zdroje potrebné na vykonávanie programu satelitného tokamaku a uvedené v bruselskom spoločnom vyhlásení a jeho prílohách.

Článok 5

Trvanie

Program satelitného tokamaku trvá desať rokov vrátane troch rokov potrebných na spustenie a prevádzku a môže sa predĺžiť na základe rozhodnutia riadiaceho výboru.


Top