EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0862

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Text s významom pre EHP)

OJ L 199, 31.7.2007, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 54 - 60

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/862/oj

31.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/23


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 862/2007

z 11. júla 2007

o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Zo záverov Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci z 28. a 29. mája 2001 vyplynulo, pokiaľ ide o spoločnú analýzu a zlepšenú výmenu štatistík o azyle a migrácii, že je potrebný komplexný a ucelený rámec budúcej činnosti na zlepšovanie štatistík.

(2)

V apríli 2003 Komisia predložila Rade a Európskemu parlamentu oznámenie ustanovujúce Akčný plán zberu a analýzy štatistík Spoločenstva v oblasti migrácie. Tento plán zahŕňal celý rad významných zmien určených na zlepšenie úplnosti a stupňa harmonizácie týchto štatistík. Podľa akčného plánu bolo cieľom Komisie navrhnúť právny predpis o štatistike Spoločenstva o migrácii a azyle.

(3)

Európska rada, ktorá sa zišla 19. a 20. júna 2003 v Solúne, dospela k záveru, že sú potrebné efektívnejšie mechanizmy zberu a analýzy informácií o migrácii a azyle v Európskej únii.

(4)

Európsky parlament vo svojom uznesení zo 6. novembra 2003 (3) o vyššie uvedenom oznámení Komisie poukázal na to, že na zabezpečenie tvorby komplexnej štatistiky nevyhnutnej na vypracovanie spravodlivej a účinnej politiky Spoločenstva v oblasti migrácie sú potrebné právne predpisy. Uznesenie podporuje plány Komisie navrhnúť právny predpis o migračnej a azylovej štatistike.

(5)

Rozšírenie Európskej únie dalo fenoménu migrácie ďalší zemepisný a politický rozmer. Taktiež dalo ďalší podnet pre potrebu presných, včasných a harmonizovaných štatistických informácií. Stále narastá aj potreba štatistických informácií o povolaní, vzdelaní, kvalifikácii a type činnosti migrantov.

(6)

Harmonizovaná a porovnateľná štatistika Spoločenstva o migrácii a azyle je nevyhnutná na rozvoj a monitorovanie právnych predpisov a politík Spoločenstva, ktoré sa týkajú prisťahovalectva a azylu, ako aj voľného pohybu osôb.

(7)

Je potrebné posilniť výmenu štatistických informácií o azyle a migrácii a zlepšiť kvalitu zberu a výstupov štatistiky Spoločenstva, ktoré sa doteraz vykonávali na základe série „džentlmenských dohôd“.

(8)

Je nevyhnutné, aby na účely monitorovania vývoja a vykonávania právnych prepisov a politiky Spoločenstva boli k dispozícii informácie v rámci Európskej únii. Súčasná prax v podstate nestačí zabezpečiť jednotným spôsobom pravidelné, včasné a rýchle poskytovanie a šírenie harmonizovaných údajov.

(9)

Toto nariadenie sa netýka odhadov počtu osôb, ktoré sa neoprávnene zdržiavajú v členských štátoch. Členské štáty by nemali Komisii (Eurostatu) poskytovať tieto odhady ani údaje o takých osobách, hoci môžu byť na základe prieskumov zahrnuté do počtu obyvateľstva.

(10)

Vymedzenie pojmov na účely tohto nariadenia je podľa možnosti prevzaté z odporúčaní Organizácie Spojených národov o štatistike medzinárodnej migrácie, z odporúčaní OSN o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v regióne EHK alebo z právnych predpisov Spoločenstva a malo by sa aktualizovať podľa príslušných postupov.

(11)

Nové potreby Spoločenstva týkajúce sa štatistiky o migrácii a azyle spôsobili, že ustanovenia nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 z 9. februára 1976 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (4) zastarali.

(12)

Nariadenie (EHS) č. 311/76 by sa preto malo zrušiť.

(13)

Keďže cieľ tohto nariadenia zaviesť spoločné pravidlá na zber údajov a tvorbu štatistiky Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov a z dôvodov rozsahu tejto činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(14)

Nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (5) tvorí referenčný rámec ustanovení tohto nariadenia. Vyžaduje najmä súlad s normami nestrannosti, spoľahlivosti, objektivity, vedeckej nezávislosti, nákladovej efektívnosti a ochrany dôverných štatistických údajov.

(15)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(16)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na aktualizáciu definícií a prijatie rozhodnutia o zoskupovaní údajov a ďalšom členení a na stanovenie pravidiel presnosti a noriem kvality. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia doplnením nových nepodstatných prvkov, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(17)

Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre štatistické programy zriadeným rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom z 19. júna 1989 o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (7), v súlade s článkom 3 uvedeného rozhodnutia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zavádzajú spoločné pravidlá pre zber a tvorbu štatistiky Spoločenstva o:

a)

prisťahovalectve na územie členských štátov a vysťahovalectve z územia členských štátov, vrátane tokov z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu a tokov medzi členským štátom a územím tretej krajiny;

b)

občianstve a krajine narodenia osôb, ktoré majú obvyklý pobyt na území členských štátov;

c)

správnych a súdnych konaniach a postupoch v členských štátoch, ktoré sa týkajú prisťahovalectva, udeľovania povolení na pobyt, občianstva, azylu a ostatných foriem medzinárodnej ochrany a predchádzania nelegálnemu prisťahovalectvu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia platí toto vymedzenie pojmov:

a)

„obvyklý pobyt“ je miesto, kde osoba bežne trávi denný čas odpočinku, bez ohľadu na dočasnú neprítomnosť z dôvodu rekreácie, prázdnin, návštev priateľov a príbuzných, obchodných ciest, zdravotného ošetrenia alebo náboženských pútí; alebo v prípade, ak nie je k dispozícii, miesto zákonného alebo registrovaného pobytu;

b)

„prisťahovalectvo“ je činnosť, pri ktorej si osoba, ktorá predtým mala obvyklý pobyt v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, získa svoj obvyklý pobyt na území členského štátu na obdobie, ktoré trvá, alebo sa očakáva, že bude trvať aspoň dvanásť mesiacov;

c)

„vysťahovalectvo“ je činnosť, pri ktorej osoba, ktorá najprv mala obvyklý pobyt v inom členskom štáte, prestane mať svoje obvyklý pobyt v tomto členskom štáte po dobu, ktorá trvá, alebo sa očakáva, že bude trvať aspoň dvanásť mesiacov;

d)

„občianstvo“ je osobitný právny zväzok medzi jednotlivcom a jeho štátom, získaný narodením alebo naturalizáciou, či už vyhlásením, voľbou, sobášom alebo iným spôsobom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto štátu;

e)

„krajina narodenia“ je krajina pobytu (ak je údaj o nej k dispozícii, a to v rámci jej súčasných hraníc) matky v čase pôrodu, alebo v prípade, ak ju nemožno určiť, krajina (ak je údaj o nej k dispozícii, a to v rámci jej súčasných hraníc), v ktorej sa uskutočnil pôrod;

f)

„prisťahovalec“ je osoba, ktorá sa prisťahovala;

g)

„vysťahovalec“ je osoba, ktorá sa vysťahovala;

h)

„osoba s dlhodobým pobytom“ je osoba dlhodobým pobytom, ako je vymedzené v článku 2 písm. b) smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (8);

i)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je každá osoba, ktorá nie je občanom únie v zmysle článku 17 ods. 1 zmluvy, vrátane osôb bez štátnej príslušnosti;

j)

„žiadosť o medzinárodnú ochranu“ je žiadosť o medzinárodnú ochranu, ako je vymedzené v článku 2 písm. g) smernice Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (9);

k)

„postavenie utečenca“ je postavenie utečenca, ako je vymedzené v článku 2 písm. d) smernice 2004/83/ES;

l)

„postavenie doplnkovej ochrany“ je postavenie doplnkovej ochrany, ako je vymedzené v článku 2 písm. f) smernice 2004/83/ES;

m)

„rodinní príslušníci“ sú rodinní príslušníci, ako je vymedzené v článku 2 písm. i) nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (10);

n)

„dočasná ochrana“ je dočasná ochrana, ako je vymedzené v článku 2 písm. a) smernice Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (11);

o)

„maloletá osoba bez sprievodu“ je maloletá osoba bez sprievodu, ako je vymedzené v článku 2 písm. i) smernice 2004/83/ES;

p)

„vonkajšie hranice“ sú vonkajšie hranice, ako je vymedzené v článku 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (12);

q)

„štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol odopretý vstup“ sú štátni príslušníci tretej krajiny, ktorým bol odopretý vstup na vonkajšej hranici, pretože nespĺňajú všetky podmienky vstupu ustanovené v článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 562/2006, a ktorí nepatria do niektorej z kategórií osôb uvedených v článku 5 ods. 4 uvedeného nariadenia;

r)

„štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu“, sú štátni príslušníci tretej krajiny, o ktorých sa úradne zistilo, že sa zdržiavajú na území členského štátu a nespĺňajú alebo už prestali spĺňať podmienky na pobyt v tomto členskom štáte;

s)

„presídlenie“ je premiestnenie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti na základe vyhodnotenia ich potrieb, pokiaľ ide o medzinárodnú ochranu a trvalé riešenie, do členského štátu, v ktorom sa im povolí pobyt s bezpečným právnym postavením.

2.   Členské štáty podajú Komisii (Eurostatu) správu o využití a pravdepodobných účinkoch odhadov alebo iných metód prispôsobenia štatistík založených na vnútroštátnych definíciách, aby zodpovedali harmonizovaným definíciám stanoveným v odseku 1.

3.   Štatistika dodaná Komisii (Eurostatu) podľa tohto nariadenia za referenčný rok 2008 sa môže zakladať na alternatívnych (vnútroštátnych) definíciách. V takých prípadoch členské štáty informujú Komisiu (Eurostat) o týchto alternatívnych definíciách.

4.   Ak členský štát nie je viazaný jedným právnym textom alebo viacerými právnymi textami uvedenými v definíciách v odseku 1, mal by tento členský štát poskytnúť štatistiku v rozsahu porovnateľnom so štatistikou požadovanou podľa tohto nariadenia tam, kde ju možno poskytnúť na základe platných súdnych a/alebo administratívnych konaní.

Článok 3

Štatistika o medzinárodnej migrácii, obyvateľoch s obvyklým pobytom a o nadobúdaní občianstva

1.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiku o počte:

a)

prisťahovalcov na územie členského štátu v tomto členení:

i)

skupiny občianstva podľa veku a pohlavia;

ii)

skupiny krajiny narodenia podľa veku a pohlavia;

iii)

skupiny krajiny predchádzajúceho obvyklého pobytu podľa veku a pohlavia;

b)

vysťahovalcov z územia členského štátu v tomto členení:

i)

podľa skupín občianstiev;

ii)

podľa veku;

iii)

podľa pohlavia;

iv)

podľa skupín krajín nasledujúceho obvyklého pobytu;

c)

osôb s obvyklým pobytom v členskom štáte na konci referenčného obdobia v tomto členení:

i)

skupiny občianstva podľa veku a pohlavia;

ii)

skupiny krajiny narodenia podľa veku a pohlavia;

d)

osôb, ktoré majú obvyklý pobyt na území členského štátu a ktoré získali počas referenčného roka občianstvo členského štátu, pričom v minulosti mali občianstvo iného členského štátu alebo tretej krajiny alebo predtým boli bez štátnej príslušnosti, v členení podľa veku a pohlavia, podľa predchádzajúceho občianstva príslušných osôb a podľa toho, či daná osoba bola predtým bez štátnej príslušnosti.

2.   Štatistiky uvedené v odseku 1 sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvanástich mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2008.

Článok 4

Štatistiky o medzinárodnej ochrane

1.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiku o počte:

a)

osôb, ktoré počas referenčného obdobia podali žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo boli zahrnuté do takejto žiadosti ako rodinní príslušníci;

b)

osôb, v súvislosti s ktorými existujú žiadosti o medzinárodnú ochranu posudzované zodpovedným vnútroštátnym orgánom na konci referenčného obdobia;

c)

žiadostí o medzinárodnú ochranu, ktoré boli vzaté späť počas referenčného obdobia.

Tieto štatistiky sa poskytujú v členení podľa veku a pohlavia a podľa občianstva príslušných osôb. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho mesiaca a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov od skončenia referenčného mesiaca. Prvým referenčným mesiacom je január 2008.

2.   Členské štáty predkladajú Komisii (Eurostatu) štatistiku o počte:

a)

osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o zamietnutí žiadostí o medzinárodnú ochranu vydané počas referenčného obdobia, napríklad rozhodnutia, podľa ktorých sú žiadosti neprípustné alebo nepodložené, a rozhodnutia prijaté v rámci prioritných a zrýchlených konaní;

b)

osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o priznaní alebo odňatí postavenia utečenca vydané počas referenčného obdobia;

c)

osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o poskytnutí alebo zrušení doplnkovej ochrany vydané počas referenčného obdobia;

d)

osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov o poskytnutí alebo zrušení dočasnej ochrany vydané počas referenčného obdobia;

e)

osôb, na ktoré sa vzťahujú prvostupňové rozhodnutia správnych alebo súdnych orgánov vydané počas referenčného obdobia o udelení, zamietnutí alebo zrušení povolenia na pobyt z humanitárnych dôvodov podľa vnútroštátneho práva.

Tieto štatistiky sú členené podľa veku a pohlavia a občianstva dotknutých osôb. Týkajú sa referenčných období troch kalendárnych mesiacov a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do dvoch mesiacov po skončení referenčného obdobia. Prvým referenčným obdobím je január až marec 2008.

3.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiku o počte:

a)

žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ktorých zodpovedný vnútroštátny orgán považuje za maloleté osoby bez sprievodu počas referenčného obdobia;

b)

osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o zamietnutí žiadostí o medzinárodnú ochranu, napríklad rozhodnutia, podľa ktorých sú žiadosti neprípustné alebo nepodložené, a rozhodnutia prijaté v rámci prioritných a zrýchlených postupov, ktoré prijali správne alebo súdne orgány pri odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia počas referenčného obdobia;

c)

osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o priznaní alebo odňatí postavenia utečenca prijaté správnym alebo súdnym orgánom pri odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia počas referenčného obdobia;

d)

osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o poskytnutí alebo zrušení postavenia doplnkovej ochrany prijaté správnym alebo súdnym orgánom pri odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia počas referenčného obdobia;

e)

osôb, na ktoré sa vzťahujú právoplatné rozhodnutia o poskytnutí alebo zrušení dočasnej ochrany prijaté správnym alebo súdnym orgánom pri odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutia počas referenčného obdobia;

f)

osôb, na ktoré sa vzťahujú ďalšie právoplatné rozhodnutia prijaté správnym alebo súdnym orgánom pri odvolaní alebo preskúmaní rozhodnutí o udelení alebo zrušení povolenia na pobyt z humanitárnych dôvodov podľa vnútroštátneho práva, týkajúce sa medzinárodnej ochrany počas referenčného obdobia;

g)

osôb, ktorým bolo udelené povolenie na pobyt v členskom štáte v rámci systému presídľovania na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Spoločenstva počas referenčného obdobia, ak sa takýto systém v tomto členskom štáte uplatňuje.

Tieto štatistiky sa členia podľa veku, pohlavia a občianstva príslušných osôb. Týkajú sa referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2008.

4.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) tieto štatistiky o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 343/2003 a nariadenia Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 (13):

a)

počet žiadostí o opätovné prijatie alebo prevzatie žiadateľov o azyl;

b)

ustanovenia, na ktorých sú založené žiadosti uvedené v písmene a);

c)

rozhodnutia prijaté ako odpoveď na žiadosti uvedené v písmene a);

d)

počet premiestnení, ku ktorým vedú rozhodnutia uvedené v písmene c);

e)

počet žiadostí o informácie.

Tieto štatistiky sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov po skončení referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2008.

Článok 5

Štatistika o prevencii neoprávneného vstupu a pobytu

1.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiku o počte:

a)

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol odopretý vstup na územie členského štátu na vonkajších hraniciach;

b)

štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu podľa vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa prisťahovalectva.

Štatistiky podľa písmena a) sa členia v súlade s článkom 13 ods. 5 nariadenia (ES) č. 562/2006.

Štatistiky podľa písmena b) sa členia podľa veku a pohlavia a podľa občianstva príslušných osôb.

2.   Štatistiky uvedené v odseku 1 sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2008.

Článok 6

Štatistiky o povoleniach na pobyt a o pobyte štátnych príslušníkov tretích krajín

1.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiky o:

a)

počte povolení na pobyt vydaných osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, v tomto členení:

i)

povolenia vydané počas referenčného obdobia, ktorými sa osobám udeľuje povolenie na pobyt po prvýkrát, v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia a podľa dĺžky platnosti povolenia;

ii)

povolenia vydané počas referenčného obdobia a udelené pri príležitosti zmeny postavenia prisťahovalca alebo dôvodu pobytu, v členení podľa občianstva, dôvodu vydania povolenia a dĺžky platnosti povolenia;

iii)

platné povolenia na konci referenčného obdobia (počet vydaných povolení, ktoré neboli odobraté a ktorým neuplynula platnosť) v členení podľa občianstva, podľa dôvodu vydania povolenia a podľa dĺžky platnosti povolenia;

b)

počte osôb s dlhodobým pobytom na konci referenčného obdobia v členení podľa občianstva.

2.   Kde vnútroštátne právne predpisy a správne opatrenia členského štátu umožňujú, aby sa udeľovali osobitné kategórie dlhodobých víz alebo postavenie prisťahovalca namiesto povolení na pobyt, počet takýchto víz a priznaní postavenia sa zahrnie do štatistík požadovaných podľa odseku 1.

3.   Štatistiky uvedené v odseku 1 sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do šiestich mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2008.

Článok 7

Štatistiky o návratoch

1.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) štatistiky týkajúce sa:

a)

počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu a na ktorých sa vzťahujú správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, v ktorom sa uvádza alebo vyhlasuje, že ich pobyt je neoprávnený, a v ktorom sa im ukladá povinnosť opustiť územie členského štátu, v členení podľa občianstva príslušných osôb;

b)

počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí skutočne opustili územie členského štátu na základe správneho alebo súdneho rozhodnutia alebo aktu, ako je uvedené v písmene a), v členení podľa občianstva vrátených osôb.

2.   Štatistiky uvedené v odseku 1 sa týkajú referenčných období jedného kalendárneho roka a predkladajú sa Komisii (Eurostatu) do troch mesiacov od skončenia referenčného roka. Prvým referenčným rokom je rok 2008.

3.   Štatistiky uvedené v odseku 1 neobsahujú údaje o štátnych príslušníkoch tretích krajín premiestnených z jedného členského štátu do iného členského štátu podľa mechanizmu ustanoveného v nariadeniach (ES) č. 343/2003 a (ES) č. 1560/2003.

Článok 8

Ďalšie členenia

1.   Komisia môže prijať opatrenia súvisiace s vymedzením ďalších členení, ktoré sú uvedené nižšie, pre tieto štatistky:

a)

pre štatistiky požadované podľa celého článku 4 členenia podľa:

i)

roku podania žiadosti;

b)

pre štatistiky požadované podľa článku 4 ods. 4 členenia podľa:

i)

počtu osôb, ktorých sa požiadavka, rozhodnutie a premiestnenie týka;

c)

pre štatistiky požadované podľa článku 5 ods. 1 písm. a) členenie podľa:

i)

veku;

ii)

pohlavia;

d)

pre štatistiky požadované podľa článku 5 ods. 1 písm. b) členenia podľa:

i)

dôvodov zadržania;

ii)

miesta zadržania;

e)

pre štatistiky požadované podľa článku 6 členenia podľa:

i)

roku, kedy bolo povolenie na pobyt udelené po prvýkrát;

ii)

veku;

iii)

pohlavia;

f)

pre štatistiky požadované podľa článku 7 členenia podľa:

i)

dôvodu rozhodnutia alebo aktu ukladajúceho povinnosť opustiť územie;

ii)

veku;

iii)

pohlavia.

2.   Dodatočné členenia uvedené v odseku 1 sa budú dopĺňať len osobitne, nie v kombinácii s členením požadovaným v článkoch 4 a 7.

3.   Pri rozhodovaní, či by sa mali vyžadovať ďalšie členenia, Komisia zváži potrebu týchto informácií na účely rozvoja a monitorovania politík Spoločenstva a zváži dostupnosť vhodných zdrojov údajov a príslušné náklady.

Rokovania o dodatočných členeniach, ktoré môžu byť potrebné na uplatňovanie článkov 4 až 7, sa začnú najneskôr 20. augusta 2009. Najskorším referenčným rokom na uskutočnenie dodatočného členenia je rok 2010.

Článok 9

Zdroje údajov a normy kvality

1.   Štatistiky vychádzajú z nasledujúcich zdrojov údajov podľa ich dostupnosti v členskom štáte a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi:

a)

záznamov zo správnych alebo súdnych konaní;

b)

registrov súvisiacich so správnymi konaniami;

c)

registrov obyvateľov alebo konkrétnej podskupiny obyvateľstva;

d)

sčítaní obyvateľov;

e)

výberových zisťovaní;

f)

ďalších vhodných zdrojov.

Ako súčasť štatistického postupu možno využiť vedecky podložené a riadne zdokumentované metódy štatistického odhadu.

2.   Členské štáty oznámia Komisii (Eurostatu) použité zdroje údajov, dôvody výberu týchto zdrojov a účinky vybraných zdrojov údajov na kvalitu štatistík a na použité metódy odhadu a priebežne informujú Komisiu (Eurostat) o ich zmenách.

3.   Členské štáty poskytnú na žiadosť Komisie (Eurostatu) všetky informácie potrebné na zhodnotenie kvality, porovnateľnosti a úplnosti štatistických informácií.

4.   Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu (Eurostat) o revíziách a opravách štatistík poskytnutých na základe tohto nariadenia a o každej zmene použitých metód a zdrojov údajov.

5.   Opatrenia súvisiace s definíciou príslušných formátov na prenos údajov sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

Článok 10

Vykonávacie opatrenia

1.   Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia, ustanovujúce pravidlá pre príslušné formáty na prenos údajov, ako je ustanovené v článku 9, sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 11 ods. 2.

2.   Nasledujúce opatrenia, potrebné na vykonávanie tohto nariadenia a zamerané na zmenu jeho nepodstatných prvkov, okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 11 ods. 3:

a)

aktualizácia definícií ustanovených v článku 2 ods. 1;

b)

vymedzenie kategórií skupín krajiny narodenia, skupín krajiny predchádzajúceho a nasledujúceho obvyklého pobytu a skupín občianstva, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1;

c)

vymedzenie kategórií dôvodov vydania povolenia, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 písm. a);

d)

vymedzenie doplňujúcich členení a úrovní členení, ktoré sa budú uplatňovať pri premenných, ako ustanovuje článok 8;

e)

stanovenie pravidiel presnosti a noriem kvality.

Článok 11

Výbor

1.   Pri prijímaní a zavádzaní opatrení Komisii pomáha Výbor pre štatistické programy zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 12

Správa

Do 20. augusta 2012 a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o štatistikách zostavených podľa tohto nariadenia a o ich kvalite.

Článok 13

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 311/76 sa týmto zrušuje.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. júla 2007

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

M. LOBO ANTUNES


(1)  Ú. v. EÚ C 185, 8.8.2006, s. 31.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. marca 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. júna 2007.

(3)  Ú. v. EÚ C 83 E, 2.4.2004, s. 94.

(4)  Ú. v. ES L 39, 14.2.1976, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(8)  Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44.

(9)  Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 12.

(10)  Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2003, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 212, 7.8.2001, s. 12.

(12)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 222, 5.9.2003, s. 3.


Top