EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_189_R_0024_01

2007/502/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady a Komisie z  25. júna 2007 o podpísaní v mene Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a predbežnom vykonávaní Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane
Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane
Záverečný akt

OJ L 189, 20.7.2007, p. 24–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/24


ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

z 25. júna 2007

o podpísaní v mene Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a predbežnom vykonávaní Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane

(2007/502/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 170 v spojení s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na druhý odsek jej článku 101,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Komisia dojednala v mene spoločenstiev Dohodu o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, ktorou sa ustanovuje predbežné vykonávanie dohody od 1. januára 2007. Predbežným vykonávaním by sa švajčiarskym subjektom umožnilo zúčastniť sa na prvých výzvach na predkladanie návrhov v rámci siedmeho rámcového programu.

(2)

Dohoda bola parafovaná 27. februára 2007.

(3)

Dohoda by sa mala podpísať a vykonávať predbežne do ukončenia postupov pre jej formálne uzatvorenie,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

1.   Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu schvaľuje Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, s výhradou uzatvorenia uvedenej dohody.

2.   Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

1.   Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Európskeho spoločenstva dohodu a záverečný akt, s výhradou uzatvorenia uvedenej dohody.

2.   Týmto sa predseda Komisie poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu dohodu a záverečný akt, s výhradou uzatvorenia uvedenej dohody.

Článok 3

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane sa vykonáva predbežne.

Článok 4

1.   Komisia prijme pozíciu spoločenstiev, ktorú má zaujať Výbor Švajčiarska/spoločenstiev pre výskum ustanovený článkom 10 rámcovej dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Švajčiarskou konfederáciou (1) v súvislosti s rozhodnutiami podľa článku 2 ods. 1 dohody o uplatniteľnosti pravidiel na ustanovenie právnych štruktúr vo Švajčiarsku zriadených podľa článkov 169 a 171 Zmluvy o ES.

2.   Komisia prijme pozíciu spoločenstiev, ktorú má zaujať Výbor Švajčiarska/spoločenstiev pre výskum ustanovený článkom 10 rámcovej dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Švajčiarskou konfederáciou v súvislosti s rozhodnutiami podľa článku 6 ods. 2 a 3 dohody o určení regiónov Švajčiarska, ktoré môžu byť oprávnenými regiónmi, ktoré budú profitovať z výskumných činností v rámci pracovného programu Výskumný potenciál v rámci osobitného programu Kapacity.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 25. júna 2007

Za Radu

predsedníčka

A. SCHAVAN

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 313, 22.11.1985, s. 6.


DOHODA

o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

konajúca v mene Európskeho spoločenstva,

a

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

(ďalej len „Komisia“),

konajúca v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

ďalej súhrnne len „spoločenstvá“,

na jednej strane

a

ŠVAJČIARSKA FEDERÁLNA RADA,

konajúca v mene Švajčiarskej konfederácie, ďalej len „Švajčiarsko“,

na druhej strane,

ďalej len „účastníci dohody“,

BERÚC DO ÚVAHY, že blízke vzťahy medzi Švajčiarskom a spoločenstvami sú prospešné pre účastníkov dohody;

BERÚC DO ÚVAHY dôležitosť výskumu v oblasti vedy a techniky pre spoločenstvá a Švajčiarsko a ich spoločný záujem o spoluprácu v tejto oblasti, aby sa zlepšilo využívanie zdrojov a zabránilo sa nežiaducej duplicite;

KEĎŽE Švajčiarsko a spoločenstvá v súčasnosti uskutočňujú výskumné programy v oblastiach spoločného záujmu;

KEĎŽE spoločenstvá a Švajčiarsko majú záujem o spoluprácu na týchto programoch pre ich vzájomný prospech;

BERÚC DO ÚVAHY záujem účastníkov dohody o podporu vzájomného prístupu ich výskumných subjektov k činnostiam v oblasti vedecko-technického rozvoja vo Švajčiarsku na jednej strane a k rámcovým programom Spoločenstva v oblasti vedecko-technického rozvoja na druhej strane;

KEĎŽE Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a Švajčiarsko uzavreli v roku 1978 Dohodu o spolupráci v oblasti kontrolovaných termonukleárnych fúzií a plazmovej fyziky (ďalej len „dohoda o fúzii“);

KEĎŽE účastníci dohody uzavreli 8. januára 1986 Rámcovú dohodu o vedecko-technickej spolupráci, ktorá nadobudla platnosť 17. júla 1987 (ďalej len „rámcová dohoda“);

BERÚC DO ÚVAHY, že v článku 6 rámcovej dohody sa uvádza, že spolupráca, ktorá predstavuje cieľ rámcovej dohody, sa má uskutočniť prostredníctvom príslušných dohôd;

KEĎŽE spoločenstvá a Švajčiarsko podpísali 16. januára 2004 Dohodu o vedecko-technickej spolupráci (1), ktorá sa predbežne vykonávala od 1. januára 2004 a ktorá nadobudla platnosť 16. mája 2006;

BERÚC DO ÚVAHY, že v článku 9 ods. 2 uvedenej dohody sa ustanovuje obnovenie dohody s cieľom podieľať sa na nových viacročných rámcových programoch v oblasti vedecko-technického rozvoja na základe vzájomne dohodnutých podmienok;

KEĎŽE siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti vedy, technického rozvoja a demonštračných aktivít (2007 až 2013) (ďalej len „siedmy rámcový program ES“) bol prijatý rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (2) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 (3) a rozhodnutiami Rady 2006/971/ES (4), 2006/972/ES (5), 2006/973 ES (6), 2006/974 ES (7) a 2006/975 ES (8) a siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratomu) v oblasti jadrového výskumu a činností odbornej prípravy (2007 až 2011), ktorým sa prispelo aj k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru, bol prijatý rozhodnutím Rady 2006/970/Euratom (9), nariadením Rady (Euratom) č. 1908/2006 (10) a rozhodnutiami Rady 2006/976/Euratom (11) a 2006/977/Euratom (12) (ďalej len „siedme rámcové programy ES a Euratomu“);

KEĎŽE bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia zmlúv o založení spoločenstiev, táto dohoda a všetky činnosti vykonávané podľa nej v žiadnom prípade neovplyvnia právomoci udelené členským štátom na vykonávanie dvojstranných činností so Švajčiarskom v oblasti vedy, techniky, výskumu a vývoja a v prípade potreby na uzatváranie dohôd na tento účel,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Forma a podmienky účasti Švajčiarska na vykonávaní siedmych rámcových programov ES a Euratomu sa stanovujú v tejto dohode bez toho, aby boli dotknuté záväzky vyplývajúce z dohody o fúzii.

Právne subjekty zriadené vo Švajčiarsku sa môžu zúčastňovať na všetkých osobitných programoch siedmych rámcových programov ES a Euratomu.

2.   Švajčiarske právne subjekty sa môžu zúčastňovať na činnostiach Spoločného výskumného centra spoločenstiev, pokiaľ sa na túto účasť nevzťahuje odsek 1.

3.   Právne subjekty zriadené v spoločenstvách vrátane Spoločného výskumného centra sa môžu zúčastňovať na výskumných programoch a/alebo projektoch vo Švajčiarsku v oblastiach, ktoré sú rovnaké ako v prípade programov siedmych rámcových programov ES a Euratomu.

4.   Na účely tejto dohody „právny subjekt“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu založenú na základe vnútroštátneho práva v mieste jej zriadenia alebo na základe práva Spoločenstva, ktorá má právnu subjektivitu a je oprávnená mať všetky práva a záväzky vo vlastnom mene. Tieto subjekty zahŕňajú okrem iného univerzity, výskumné organizácie, priemyselné spoločnosti vrátane malých a stredných podnikov a jednotlivcov.

Článok 2

Formy a prostriedky spolupráce

Spolupráca má tieto formy:

1.

Účasť právnych subjektov zriadených vo Švajčiarsku na všetkých osobitných programoch prijatých na základe siedmych rámcových programov ES a Euratomu v súlade s podmienkami ustanovenými v pravidlách účasti podnikov, výskumných stredísk a univerzít na činnostiach Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností a na výskume a činnostiach odbornej prípravy Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

V prípade, že Spoločenstvo prijme opatrenia na uplatňovanie článkov 169 a 171 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Švajčiarsko sa môže zúčastňovať na činnosti právnych štruktúr stanovených na základe týchto opatrení, podliehajúc pravidlám, ktoré budú prijaté na zriadenie týchto právnych štruktúr, a za predpokladu, že tieto pravidlá sa budú uplatňovať vo Švajčiarsku. Výbor Švajčiarska/spoločenstiev pre výskum rozhodne o uplatniteľnosti týchto pravidiel vo Švajčiarsku.

Právne subjekty zriadené vo Švajčiarsku sú oprávnené zúčastňovať sa na nepriamych činnostiach na základe článkov 169 a 171 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

2.

Finančný príspevok Švajčiarska do rozpočtu programov prijatých na uskutočňovanie siedmych rámcových programov ES a Euratomu, ako je stanovený v článku 5 ods. 2.

3.

Účasť právnych subjektov zriadených v spoločenstvách na švajčiarskych výskumných programoch a/alebo projektoch, o ktorých rozhodla federálna rada, v oblastiach, ktoré sú rovnaké ako v prípade programov siedmych rámcových programov ES a Euratomu, v súlade s podmienkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Švajčiarska a v súlade s dohodou partnerov o osobitných projektoch a riadení zodpovedajúceho švajčiarskeho programu. Právne subjekty zriadené v spoločenstvách, ktoré sa zúčastňujú na švajčiarskych výskumných programoch a/alebo projektoch, si hradia svoje vlastné náklady, vrátane pomernej časti nákladov na všeobecné riadenie projektu a administratívnych nákladov.

4.

Okrem včasného poskytnutia informácií a dokumentácie, ktoré sa týkajú vykonávania siedmych rámcových programov ES a Euratomu a švajčiarskych programov a/alebo projektov, spolupráca medzi účastníkmi dohody môže zahŕňať tieto formy a prostriedky:

a)

pravidelné výmeny názorov na usmernenia v oblasti výskumu a na priority a plány vo Švajčiarsku a v spoločenstvách;

b)

výmeny názorov na vyhliadky a rozvoj spolupráce;

c)

včasné výmeny informácií o implementácii výskumných programov a projektov vo Švajčiarsku v spoločenstvách a o výsledkoch práce vykonanej v rámci tejto dohody;

d)

spoločné stretnutia;

e)

návštevy a výmeny výskumných pracovníkov, inžinierov a technických pracovníkov;

f)

pravidelné kontakty a kontrola medzi vedúcimi programov a projektov vo Švajčiarsku a v spoločenstvách;

g)

účasť expertov na seminároch, sympóziách a workshopoch.

Článok 3

Úprava spolupráce

Spolupráca sa môže upraviť a zdokonaliť kedykoľvek na základe vzájomnej dohody medzi účastníkmi dohody.

Článok 4

Práva a povinnosti v oblasti duševného vlastníctva

1.   Na základe prílohy A a uplatniteľného práva majú právne subjekty zriadené vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na výskumných programoch Spoločenstva, pokiaľ ide o vlastníctvo, využívanie, šírenie informácií a duševné vlastníctvo, ktoré sú výsledkom takejto účasti, rovnaké práva a povinnosti ako právne subjekty zriadené v Spoločenstve. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na výsledky získané z projektov, ktoré sa začali pred predbežným vykonávaním tejto dohody.

2.   Na základe prílohy A a uplatniteľného práva majú právne subjekty zriadené v Spoločenstve, ktoré sa zúčastňujú na výskumných programoch a/alebo projektoch Švajčiarska, tak ako je ustanovené v článku 2 ods. 3, pokiaľ ide o vlastníctvo, využívanie, šírenie informácií a duševné vlastníctvo, ktoré sú výsledkom takejto účasti, rovnaké práva a povinnosti ako právne subjekty zriadené vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na predmetných programoch a/alebo projektoch.

Článok 5

Finančné ustanovenia

1.   Záväzky, ktoré prijali spoločenstvá v rámci siedmych rámcových programov ES a Euratomu pred predbežným vykonávaním tejto dohody, ako aj platby, ktoré z nich vyplývajú, nie sú dôvodom pre vznik akéhokoľvek príspevku na strane Švajčiarska. Finančný príspevok Švajčiarska odvodený z účasti na vykonávaní siedmych rámcových programov ES a Euratomu je stanovený v pomere k čiastke dostupnej každý rok zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, vyčlenenej na plnenie finančných záväzkov Komisie, vyplývajúcich z úloh, ktoré sa majú uskutočniť spôsobmi potrebnými na vykonanie, riadenie a realizáciu programov a činností, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a ako dodatok k tejto čiastke.

2.   Pomerné činitele, ktorými sa upravuje príspevok Švajčiarska do siedmych rámcových programov ES a Euratomu okrem programu fúzie, sa získajú určením pomeru medzi hrubým domácim produktom Švajčiarska pri trhových cenách a súčtom hrubých domácich produktov členských štátov Európskej únie pri trhových cenách. Príspevok Švajčiarska do programu fúzie sa naďalej vypočítava na základe príslušnej dohody. Tieto pomery sa vypočítajú na základe posledných štatistických údajov z Eurostatu dostupných v čase uverejnenia predbežného návrhu rozpočtu Európskej únie na ten istý rok.

3.   Pravidlá, ktorými sa upravuje finančný príspevok Švajčiarska, sú uvedené v prílohe B.

Článok 6

Výbor Švajčiarska/spoločenstiev pre výskum

1.   Výbor Švajčiarska/spoločenstiev pre výskum ustanovený v rámcovej dohode kontroluje, vyhodnocuje a zabezpečuje riadne vykonávanie tejto dohody. Všetky sporné otázky vyplývajúce z vykonávania alebo z výkladu tejto dohody sa predkladajú tomuto výboru.

2.   Výbor môže na žiadosť Švajčiarska označiť tie švajčiarske regióny, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v článku 5 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (13), a preto môžu byť oprávnenými regiónmi profitujúcimi z výskumných činností v rámci pracovného programu Výskumný potenciál v rámci osobitného programu Kapacity.

3.   Výbor môže rozhodnúť o zmene a doplnení odkazov na akty Spoločenstva v prílohe C.

Článok 7

Účasť

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 4, právne subjekty zriadené vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na siedmych rámcových programoch ES a Euratomu, majú rovnaké zmluvné práva a povinnosti ako právne subjekty zriadené v spoločenstvách.

2.   Pre právne subjekty zriadené vo Švajčiarsku sú podmienky, ktoré sa uplatňujú pri predkladaní a hodnotení návrhov a pri udeľovaní a uzatváraní grantových dohôd a/alebo zmlúv v rámci programov spoločenstiev, rovnaké ako tie, ktoré sa uplatňujú pri grantových dohodách a/alebo zmluvách uzatváraných v rámci tých istých programov s právnymi subjektmi zriadenými v spoločenstvách.

3.   Právne subjekty zriadené vo Švajčiarsku sú oprávnené na získanie úverov, ktoré poskytuje EIB na podporu výskumných cieľov uvedených v siedmom rámcovom programe ES.

4.   Pri výbere hodnotiteľov alebo odborných znalcov v rámci programov spoločenstiev pre výskum a technický rozvoj sa berie do úvahy adekvátny počet švajčiarskych odborníkov pri zohľadnení zručností a vedomostí zodpovedajúcich úlohám, ktoré sú im pridelené.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 1 ods. 3, článku 2 ods. 3 a článku 4 ods. 2 a platné právne predpisy a rokovací poriadok, právne subjekty zriadené v spoločenstvách sa môžu za rovnakých podmienok ako švajčiarski partneri zúčastňovať na programoch a/alebo projektoch v rámci švajčiarskych výskumných programov uvedených v článku 2 ods. 3 Švajčiarske orgány môžu podmieniť účasť na projekte pre jeden alebo viac právnych subjektov zriadených v spoločenstvách spoločnou účasťou aspoň jedného švajčiarskeho subjektu.

Článok 8

Mobilita

Každý z účastníkov dohody, v súlade s platnými právnymi predpismi a dohodami, prevezme záväzok, že zabezpečí vstup a pobyt – pokiaľ je to nevyhnutné na úspešné uskutočňovanie príslušnej činnosti – obmedzenému počtu svojich výskumných pracovníkov, ktorí sa vo Švajčiarsku a v spoločenstvách zúčastňujú na činnostiach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

Článok 9

Úprava a budúca spolupráca

1.   Ak spoločenstvá upravia alebo predĺžia svoje výskumné programy, táto dohoda sa môže upraviť alebo predĺžiť na základe vzájomne dohodnutých podmienok. Účastníci dohody si vymenia informácie a názory, ktoré sa týkajú každej takejto úpravy alebo predĺženia, ako aj akýchkoľvek skutočností, ktorými sa priamo alebo nepriamo ovplyvňuje spolupráca Švajčiarska v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú siedme rámcové programy ES a Euratomu. Švajčiarsku sa oznámi presný obsah upravených a predĺžených programov do dvoch týždňov od ich prijatia spoločenstvami. V prípade úpravy alebo predĺženia výskumných programov môže Švajčiarsko vypovedať túto dohodu so šesťmesačnou výpovednou lehotou. Účastníci dohody oznámia všetky zámery týkajúce sa vypovedania alebo predĺženia tejto dohody do troch mesiacov od prijatia rozhodnutia spoločenstiev.

2.   Ak spoločenstvá prijmú nové viacročné rámcové programy v oblasti výskumu a technického rozvoja, táto dohoda sa môže obnoviť alebo znovu dojednať na základe podmienok, ktoré boli vzájomne dohodnuté medzi účastníkmi dohody. Účastníci dohody si vymenia informácie a názory na prípravu týchto programov alebo ďalších prebiehajúcich alebo budúcich výskumných činností prostredníctvom Výboru Švajčiarska/spoločenstiev pre výskum.

Článok 10

Vzťah k iným medzinárodným dohodám

1.   Ustanovenia tejto dohody sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté predpokladané výhody vyplývajúce z iných medzinárodných dohôd, ktoré sú záväzné pre jedného účastníka dohody a ktoré sa týkajú výlučne právnych subjektov zriadených na území tohto účastníka dohody.

2.   Právny subjekt zriadený v inej krajine pridruženej k siedmemu rámcovému programu ES (ďalej len „pridružená krajina“) má tie isté práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody ako právne subjekty, ktoré sú zriadené v členskom štáte za predpokladu, že pridružená krajina, v ktorej je subjekt zriadený, súhlasila s udelením tých istých práv a povinností právnym subjektom zo Švajčiarska.

Článok 11

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane uplatňuje na územiach, na ktorých sa uplatňujú zmluvy o založení spoločenstiev a za podmienok v nich ustanovených, a na území Švajčiarska na druhej strane.

Článok 12

Prílohy

Prílohy A, B a C tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 13

Zmena, doplnenie a vypovedanie dohody

1.   Táto dohoda sa uplatňuje počas trvania siedmych rámcových programov ES a Euratomu.

2.   Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať len písomne na základe vzájomnej dohody oboch účastníkov dohody. Tento postup nadobudnutia platnosti zmien a doplnení je rovnaký ako postup, ktorý sa vzťahuje na túto dohodu.

3.   Každý z účastníkov dohody môže kedykoľvek vypovedať túto dohodu písomnou formou, ak dodrží šesťmesačnú výpovednú lehotu.

4.   Projekty a činnosti, ktoré sú v štádiu realizácie v čase vypovedania tejto dohody a/alebo uplynutia jej platnosti, pokračujú až do ich ukončenia podľa podmienok uvedených v tejto dohode. Účastníci dohody upravia na základe spoločnej dohody všetky iné dôsledky vypovedania.

Článok 14

Nadobudnutie platnosti a predbežné vykonávanie

1.   Účastníci dohody ratifikujú alebo uzatvoria túto dohodu v súlade s ich príslušnými predpismi. Táto dohoda nadobúda platnosť v deň posledného oznámenia o ukončení postupov nevyhnutých na tento účel. Bude sa predbežne vykonávať od 1. januára 2007.

2.   Ak jeden z účastníkov dohody oznámi druhému, že túto dohodu neuzatvorí, účastníci dohody týmto súhlasia, že:

spoločenstvá uhradia Švajčiarsku jeho príspevok do všeobecného rozpočtu Európskej únie, tak ako je ustanovené v článku 2 ods. 2,

finančné prostriedky, ktoré spoločenstvá vyčlenili na účasť právnych subjektov zriadených vo Švajčiarsku na nepriamych činnostiach, vrátane peňažných náhrad ustanovených v článku 2 ods. 1, však spoločenstvá odpočítajú z uvedenej peňažnej náhrady,

projekty a činnosti, ktoré sa začali počas tohto predbežného vykonávania a stále sa realizujú v čase uvedeného oznámenia, pokračujú až do ich ukončenia na základe podmienok ustanovených v tejto dohode.

Táto dohoda je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e sete.

Adoptat la Luxemburg, douăzeci şi cinci iunie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem.

V Luxembourgu, petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundrasju.

Зa Eвpoпeйcката общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifælleskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerġijas kopienas vārdā

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

Зa Конфедерация Швейцария

Por la confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Гια την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederaţia Elveţiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vågnar

Image


(1)  Ú. v. EÚ L 32, 5.2.2004, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86, korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 30.

(5)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 242, korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 81.

(6)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 269, korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 91.

(7)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 298, korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 101.

(8)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 367, korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 126.

(9)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 60, korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 21.

(10)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 4.

(11)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 403, korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 139.

(12)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 433, korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 149.

(13)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.

PRÍLOHA A

ZÁSADY PRIDEĽOVANIA PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

I.   Rozsah pôsobnosti

Na účely tejto dohody má „duševné vlastníctvo“ význam uvedený v článku 2 Dohovoru o založení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, ktorý bol podpísaný v Štokholme 14. júla 1967.

Na účely tejto dohody „poznatky“ znamenajú výsledky, vrátane informácií, nezávisle od toho, či môžu alebo nemôžu byť chránené, ako aj autorské práva alebo práva, ktoré sa vzťahujú na takéto informácie, žiadosti o patenty, návrhy, odrody rastlín, dodatkové ochranné osvedčenia alebo podobné formy ochrany, alebo ich vydanie.

II.   Práva duševného vlastníctva právnych subjektov účastníkov dohody

1.

Každý účastník dohody zabezpečí, aby sa s právami duševného vlastníctva, ktoré patria právnym subjektom druhého účastníka dohody zúčastneného na činnostiach vykonávaných podľa tejto dohody, a s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto účasti zaobchádzalo spôsobom zlučiteľným s príslušnými medzinárodnými dohovormi, ktoré sa vzťahujú na účastníkov dohody, najmä s Dohodou TRIPS (Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva spravovaná Svetovou obchodnou organizáciou), Bernským dohovorom (Parížsky akt 1971) a Parížskym dohovorom (Štokholmský akt 1967).

2.

Právne subjekty zriadené vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na nepriamych činnostiach v rámci siedmych rámcových programov ES a Euratomu, majú práva a povinnosti vyplývajúce z duševného vlastníctva za podmienok ustanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2321/2002 (1) upravenom nariadením (ES) č. 1906/2006, v nariadení Rady (Euratom) č. 2322/2002 (2) upravenom nariadením Rady (Euratom) č. 1908/2006 z 18. decembra 2006 a v grantovej dohode a/alebo zmluve uzavretej s Európskym spoločenstvom v súlade s bodom 1. Ak sa Švajčiarsko zúčastňuje na nepriamych činnostiach v rámci siedmych rámcových programov ES a Euratomu uskutočňovaných v súlade s článkom 169 a článkom 171 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, má rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z duševného vlastníctva ako členské štáty, ktoré sa na nich zúčastňujú, ako je uvedené v príslušných ustanoveniach.

3.

Právne subjekty zriadené v členskom štáte Európskej únie, ktoré sa zúčastňujú na švajčiarskych výskumných programoch a/alebo projektoch, majú rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z duševného vlastníctva ako právne subjekty zriadené vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na týchto výskumných programoch alebo projektoch, v súlade s bodom 1.

III.   Práva duševného vlastníctva účastníkov dohody

1.

Ak sa účastníci dohody nedohodli inak, na poznatky, ktoré účastníci dohody vytvorili počas činností vykonávaných v súlade s článkom 2 ods. 4 tejto dohody, sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)

účastník dohody, ktorý vytvoril poznatky, má na ne vlastnícke práva. Ak sa príslušné podiely na ich vytvorení nedajú určiť, majú účastníci dohody na tieto poznatky spoluvlastnícke práva;

b)

účastník dohody, ktorý má vlastnícke práva na tieto poznatky, udelí druhému účastníkovi dohody práva na prístup k týmto poznatkom, aby sa mohli vykonávať činnosti uvedené v článku 2 ods. 4 tejto dohody. Právo na prístup k týmto poznatkom sa poskytuje bezplatne.

2.

Ak sa účastníci dohody nedohodli inak, na vedeckú literatúru účastníkov dohody sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

ak účastník dohody uverejní údaje, informácie a technické alebo vedecké výsledky, ktoré boli vytvorené počas činností vykonávaných na základe tejto dohody, v časopisoch, článkoch, správach a knihách, vrátane audiovizuálnych diel a softvéru, druhému účastníkovi dohody sa udelí celosvetová, nevýhradná, neodvolateľná bezplatná licencia na preklad, úpravu, prenos a verejné šírenie predmetných diel;

b)

všetky vyhotovenia, ktoré obsahujú údaje a informácie chránené autorským právom, ktoré sa majú verejne šíriť a pripraviť podľa tohto oddielu, musia byť označené menom autora alebo autorov, pokiaľ to autor výslovne neodmietne. Na vyhotoveniach musia byť taktiež zreteľne uvedené potvrdenia spoločnej podpory obidvoch účastníkov dohody.

3.

Ak sa účastníci dohody nedohodli inak, na neuverejnené informácie účastníkov dohody sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

súčasne s predložením informácií, ktoré sa týkajú činností vykonávaných na základe tejto dohody, každý z účastníkov dohody označí pre druhého účastníka dohody informácie, ktoré majú ostať neuverejnené;

b)

na osobitné účely uplatňovania tejto dohody účastník dohody, ktorý prijíma neuverejnené informácie, ich môže na svoju vlastnú zodpovednosť odovzdať orgánom a subjektom, ktoré patria do jeho právomoci;

c)

na základe vopred udeleného písomného súhlasu účastníka dohody, ktorý poskytuje neuverejnené informácie, príjmajúci účastník dohody môže takéto informácie šíriť vo väčšej miere, ako je to inak povolené v písmene b). Účastníci dohody spolupracujú pri vývoji postupov na podávanie žiadostí o vopred udelený písomný súhlas s týmto šírením a na jeho získavanie a každý účastník dohody udelí tento súhlas v rozsahu prípustnom podľa domácej politiky, vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov;

d)

nepísané neuverejnené alebo iné dôverné informácie poskytnuté na seminároch alebo iných stretnutiach predstaviteľov účastníkov dohody usporiadaných na základe tejto dohody alebo informácie, ktoré vzniknú počas pracovného pomeru pracovníkov, používania zariadení alebo nepriamych činností, musia zostať dôverné za predpokladu, že príjemca takýchto neuverejnených alebo iných dôverných alebo chránených informácií bol vopred upozornený na ich dôverný charakter v súlade s písmenom a);

e)

každý účastník dohody zabezpečí, že neuverejnené informácie, ktoré získal v súlade s písmenami a) a d), sa budú kontrolovať, tak ako sa ustanovuje v tejto dohode. Ak jeden z účastníkov dohody zistí, že nebude môcť splniť, alebo je možné predpokladať, že nebude môcť splniť ustanovenia o nešírení informácií uvedené v písmenách a) a d), ihneď o tom informuje druhého účastníka. Účastníci dohody sa následne spoločne dohodnú na primeranom riešení situácie.


(1)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 23.

(2)  Ú. v. ES L 355, 30.12.2002, s. 35.

PRÍLOHA B

PRAVIDLÁ UPRAVUJÚCE FINANČNÝ PRÍSPEVOK ŠVAJČIARSKA UVEDENÝ V ČLÁNKU 5 TEJTO DOHODY

I.   Stanovenie finančnej účasti

1.

Ihneď, ako to bude možné, najneskôr však 1. septembra každého roku, Komisia oznámi Švajčiarsku spolu s príslušnými podkladmi:

a)

sumy viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú uvedené vo výkaze výdavkov predbežného návrhu rozpočtu Európskej únie a týkajú sa príslušných dvoch rámcových programov;

b)

odhadovanú sumu príspevkov odvodenú z predbežného návrhu rozpočtu, ktorá zodpovedá účasti Švajčiarska na dvoch rámcových programoch. No v záujme uľahčenia vnútorných rozpočtových postupov útvary Komisie poskytnú príslušné orientačné údaje každoročne najneskôr do 31. mája.

2.

Ihneď po schválení všeobecného rozpočtu Komisia oznámi Švajčiarsku sumy uvedené vo výkaze výdavkov, ktoré zodpovedajú účasti Švajčiarska.

II.   Platobné postupy

1.

Každý rozpočtový rok, v júni a novembri, Komisia vyzve Švajčiarsko na úhradu finančných prostriedkov zodpovedajúcich jeho príspevku podľa tejto dohody. Týmito výzvami na úhradu sa zabezpečia príslušné platby vo výške šiestich dvanástin príspevku Švajčiarska na každú výzvu na úhradu finančných prostriedkov, a to najneskôr do 30 dní od prevzatia príslušnej výzvy na úhradu finančných prostriedkov. V poslednom roku platnosti príslušných dvoch rámcových programov však Švajčiarsko uhradí celú výšku príspevku najneskôr do 30 dní po prevzatí výzvy na úhradu finančných prostriedkov.

2.

Príspevky Švajčiarska sú vyjadrené a uhrádzané v eurách.

3.

Švajčiarsko uhrádza svoje príspevky na základe tejto dohody v súlade s harmonogramom uvedeným v odseku 1. Akékoľvek oneskorenie platby má za následok vznik úrokov z omeškania, ktorých výška sa rovná ponúkanému mesačnému medzibankovému úroku (EURIBOR), strana 248 Telerate. Tento úrok sa zvyšuje o 1,5 percentuálneho bodu za každý mesiac oneskorenia. Zvýšený úrok sa vzťahuje na celé obdobie oneskorenia. Úrok z oneskorenia je však splatný iba vtedy, ak bol príspevok zaplatený viac ako 30 dní po stanovenom dátume splatnosti, ktorý je uvedený v odseku 1.

4.

Komisia uhradí cestovné náklady vzniknuté švajčiarskym predstaviteľom a expertom v súvislosti s ich účasťou na činnosti výborov pre výskum a osobám zapojeným do vykonávania príslušných dvoch rámcových programov na tom istom základe a v súlade s postupmi platnými v tom čase pre predstaviteľov a expertov členských štátov spoločenstiev.

III.   Podmienky vykonávania

1.

Finančný príspevok Švajčiarska do príslušných dvoch rámcových programov v súlade s článkom 5 tejto dohody zostáva spravidla nezmenený počas predmetného rozpočtového roka.

2.

Komisia v čase účtovnej uzávierky vykonávanej každý rozpočtový rok (n) v rámci zostavovania príjmového a výdavkového účtu pristúpi k úprave týchto účtov vzhľadom na účasť Švajčiarska, berúc do úvahy zmeny, ktoré sa uskutočnili či už prevodmi, stornami, prenesením platieb alebo dodatočnými a pozmeňujúcimi a doplňujúcimi rozpočtami počas rozpočtového roka.

K tejto úprave dôjde pri prvej platbe za rok n + 1. Ku konečnej úprave dôjde najneskôr v júli štvrtého roka po ukončení príslušných dvoch rámcových programov. Platba Švajčiarska je pripísaná v prospech programov Európskych spoločenstiev ako príjem príslušnej časti rozpočtu, ktorý je uvedený vo výkaze príjmov všeobecného rozpočtu Európskej únie.

IV.   Informácie

1.

Každý rozpočtový rok (n + 1), najneskôr do 31. mája, sa podľa štruktúry príjmového a výdavkového účtu Komisie pripraví a doručí Švajčiarsku pre informáciu výkaz rozpočtových prostriedkov príslušných dvoch rámcových programov za predchádzajúci rozpočtový rok (n).

2.

Komisia oznámi Švajčiarsku štatistické a všetky ostatné všeobecné finančné údaje, ktoré sa týkajú vykonávania príslušných dvoch rámcových programov a ktoré sa potom sprístupnia členským štátom.

PRÍLOHA C

FINANČNÁ KONTROLA ÚČASTNÍKOV ZO ŠVAJČIARSKA NA PROGRAMOCH SPOLOČENSTVA, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE TÁTO DOHODA

I.   Priama komunikácia

Komisia komunikuje priamo s účastníkmi siedmych rámcových programov ES a Euratomu, ktorí sú zriadení vo Švajčiarsku, a s ich subdodávateľmi. Títo účastníci a ich subdodávatelia môžu predkladať priamo Komisii všetky relevantné informácie a podklady, ktoré musia predložiť na základe nástrojov uvedených v tejto dohode a na základe grantových dohôd a/alebo zmlúv uzavretých na ich vykonanie.

II.   Audity

1.

V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (1), ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 (2), a s nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 (3), ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1248/2006 (4) zo 7. augusta 2006 a v súlade s ďalšími pravidlami uvedenými v tejto dohode grantové dohody a/alebo zmluvy uzatvorené s účastníkmi programov, ktorí sú zriadení vo Švajčiarsku, môžu zabezpečiť, aby zástupcovia Komisie alebo iné osoby splnomocnené Komisiou mohli kedykoľvek vykonať v priestoroch účastníkov a ich subdodávateľov vedecké, finančné, technické alebo iné audity.

2.

Na to, aby sa tieto audity mohli uskutočniť, zástupcovia Komisie alebo iné osoby splnomocnené Komisiou majú primeraný prístup na staveniská, do prevádzok, k dokumentom a ku všetkým vyžiadaným informáciám vrátane ich elektronickej formy. Toto právo prístupu je výslovne uvedené v grantových dohodách a/alebo zmluvách uzatvorených na vykonanie dokumentov uvedených v tejto dohode.

3.

Európsky dvor audítorov má rovnaké práva ako Komisia.

4.

Audity sa môžu byť vykonávať po ukončení siedmych rámcových programov ES a Euratomu alebo po ukončení platnosti tejto dohody za podmienok uvedených v predmetných grantových dohodách a/alebo zmluvách.

5.

Švajčiarsky federálny audítorský úrad je vopred upovedomený o auditoch vykonávaných na území Švajčiarska. Toto oznámenie však nie je právnou podmienkou na ich vykonanie.

III.   Kontroly na mieste

1.

V rámci tejto dohody je Komisia (OLAF) splnomocnená vykonávať kontroly alebo inšpekcie na mieste na území Švajčiarska v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (5) a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 (6).

2.

Komisia pripraví a vykoná kontroly alebo inšpekcie na mieste v úzkej spolupráci so Švajčiarskym federálnym audítorským úradom alebo s inými príslušnými švajčiarskymi orgánmi, ktoré určil Švajčiarsky federálny audítorský úrad a ktoré sú včas upovedomené o predmete, cieľoch a právnom základe týchto kontrol a inšpekcií tak, aby mohli poskytnúť potrebnú pomoc. Na ten účel sa môžu úradníci príslušných švajčiarskych orgánov zúčastňovať na kontrolách alebo inšpekciách na mieste.

3.

Kontroly a inšpekcie na mieste môže Komisia vykonávať spoločne a príslušnými švajčiarskymi orgánmi, ak si to príslušné švajčiarske orgány želajú.

4.

Ak účastníci siedmych rámcových programov ES a Euratomu bránia výkonu kontroly alebo inšpekcie, švajčiarske orgány, konajúc v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, poskytnú inšpektorom Komisie pomoc, ktorú potrebujú na výkon svojej funkcie pri vykonávaní kontroly alebo inšpekcie na mieste.

5.

Komisia bezodkladne upovedomí Švajčiarsky federálny audítorský úrad o všetkých skutočnostiach alebo podozreniach týkajúcich sa akejkoľvek nezrovnalosti, o ktorej sa dozvedela počas vykonávania kontroly alebo inšpekcie na mieste. Komisia je v každom prípade povinná informovať uvedený orgán o výsledkoch týchto kontrol a inšpekcií.

IV.   Informácie a konzultácie

1.

Na účely riadneho uplatňovania tejto prílohy si príslušné švajčiarske orgány a orgány Spoločenstva pravidelne vymieňajú informácie a na žiadosť druhého účastníka dohody vedú konzultácie.

2.

Príslušné švajčiarske orgány bezodkladne oznámia Komisii všetky skutočnosti alebo podozrenia týkajúce sa nezrovnalosti, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti s uzatváraním a vykonávaním grantových dohôd a/alebo zmlúv uzatvorených pri uplatňovaní nástrojov uvedených v tejto dohode.

V.   Dôverný charakter informácií

Informácie, ktoré boli oznámené alebo nadobudnuté v akejkoľvek forme na základe tejto prílohy, podliehajú služobnému tajomstvu a sú chránené rovnako, ako sú chránené podobné informácie švajčiarskym právom alebo zodpovedajúcimi ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na inštitúcie Spoločenstva. Takéto informácie sa nesmú oznamovať iným osobám, ako sú osoby v rámci inštitúcií Spoločenstva alebo v členských štátoch, alebo vo Švajčiarsku, ktorých úlohy vyžadujú, aby sa s nimi oboznámili, a takisto sa nesmú používať na iné účely, ako je zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov účastníkov dohody.

VI.   Administratívne opatrenia a pokuty

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie švajčiarskeho trestného práva, môže Komisia prijímať administratívne opatrenia a ukladať pokuty v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002, ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1995/2006, a s nariadením (ES, Euratom) č. 2342/2002, ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 1248/2006, a s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (7).

VII.   Vymáhanie a vynucovanie

Rozhodnutia Komisie vydané na základe siedmeho rámcového programu ES v rámci rozsahu pôsobnosti tejto dohody, ktorými sa ukladajú finančné povinnosti subjektom iným, ako sú štáty, sú vynútiteľné vo Švajčiarsku. Exekučný titul sa vydáva bez akýchkoľvek ďalších kontrol okrem overenia pravosti dokumentu orgánmi, ktoré určí švajčiarska vláda a ktoré to oznámia Komisii. Vynucovanie prebieha v súlade so švajčiarskym rokovacím poriadkom. Zákonnosť exekučných titulov podlieha kontrole Súdneho dvora Európskych spoločenstiev. Rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev podľa arbitrážnej doložky v zmluve v rámci siedmych rámcových programov ES a Euratomu sú vynútiteľné za rovnakých podmienok.


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 390, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.


ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE,

ktorí sa zišli v Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem na podpísanie Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane, prijali toto spoločené vyhlásenie, ktoré je priložené k tomuto záverečnému aktu:

Spoločné vyhlásenie účastníkov dohody o úzkom dialógu so zreteľom na nové štruktúry uplatňujúce články 169 a 171 Zmluvy o ES.

Vzali na vedomie aj tieto vyhlásenia, ktoré sú priložené k tomuto záverečnému aktu:

Vyhlásenie Rady o účasti Švajčiarska vo výboroch.

Vyhlásenie spoločenstiev o prístupe k výskumníkom EÚ vo Švajčiarsku podľa tejto dohody.

Spoločné vyhlásenie účastníkov dohody o úzkom dialógu so zreteľom na nové štruktúry uplatňujúce články 169 a 171 Zmluvy o ES

Obidvaja účastníci dohody vyhlasujú, že s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie článku 2.1 tejto dohody bude Švajčiarska konfederácia včas a náležite informovaná o prípravných prácach týkajúcich sa štruktúr na základe článkov 169 a/alebo 171 Zmluvy o ES, ktoré sa majú uplatňovať v rámci siedmych rámcových programov.

Vyhlásenie Rady o účasti Švajčiarska vo výboroch

Rada súhlasí s tým, že predstavitelia Švajčiarska sa môžu, pokiaľ sa ich daná otázka týka, zúčastňovať ako pozorovatelia na zasadnutiach:

všetkých výborov zriadených v rámci siedmych rámcových programov ES a Euratomu vrátane Výboru pre vedecko-technický výskum (VVTV),

Rady správcov Spoločného výskumného centra.

Predstavitelia Švajčiarska nebudú prítomní na hlasovaniach týchto výborov.

Vyhlásenie Spoločenstiev o prístupe k výskumníkom EÚ vo Švajčiarsku podľa tejto dohody

Spoločenstvá očakávajú, že Švajčiarsko, pokiaľ uplatňuje maximálny prah na počet povolení k pobytu dostupných pre štátnych príslušníkov ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie, pri výpočte tohto maximálneho prahu nebude zohľadňovať povolenia k pobytu pre zúčastňujúcich sa výskumníkov. Spoločenstvá ďalej očakávajú, že výskumníci, ktorí sa zúčastňujú na projektoch a sú zamestnancami Spoločného výskumného centra spoločenstiev, môžu rovnako užívať výhody vyplývajúce z článku 12 ods. 3 Dohody o spolupráci medzi Euratomom a Švajčiarskou konfederáciou v oblasti riadenej termonukleárnej fúzie a plazmovej fyziky (Ú. v. ES L 242/1, 4.9.1978).

Vyhlásenie švajčiarskej vlády

Švajčiarska vláda je toho názoru, že vyhlásenie spoločenstiev o prístupe k výskumníkom EÚ vo Švajčiarsku podľa tejto dohody sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti účastníkov dohody podľa tejto dohody a podľa švajčiarskeho právneho poriadku.


Top