EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0453

2007/453/ES: Rozhodnutie Komisie z 29. júna 2007 , ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE [oznámené pod číslom K(2007) 3114] (Text s významom pre EHP)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 119 - 121

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/453/oj

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/84


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júna 2007,

ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE

[oznámené pod číslom K(2007) 3114]

(Text s významom pre EHP)

(2007/453/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie prenosných spongiformných encefalopatií (PSE) u zvierat. Podľa článku 1 daného nariadenia sa toto nariadenie vzťahuje na produkciu a uvádzanie na trh živých zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu. Na tento účel sa má určiť štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov („krajín alebo oblastí“), a to ich zaradením do jednej z troch kategórií podľa rizika bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE), tak ako sa to stanovuje v článku 5 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(2)

Cieľom zaradenia krajín alebo oblastí do kategórií podľa rizika BSE je ustanoviť pre každú kategóriu také pravidlá obchodovania, aby sa zaručila potrebná ochrana zdravia zvierat a ľudí.

(3)

V prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 999/2001 sa stanovujú pravidlá obchodovania vnútri Spoločenstva a v prílohe IX k uvedenému nariadeniu sa stanovujú pravidlá vzťahujúce sa na dovoz do Spoločenstva. Tieto pravidlá sú založené na pravidlách stanovených v Kódexe zdravia suchozemských zvierat Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

(4)

OIE zohráva hlavnú úlohu v kategorizácii krajín a regiónov podľa ich rizika BSE.

(5)

OIE prijalo na generálnom zasadaní v máji 2007 rezolúciu vzťahujúcu sa na štatút rôznych krajín v súvislosti s BSE. Pokiaľ nie je definitívne uzavretý štatút členských štátov podľa rizika BSE, a pri zohľadnení zosúladených prísnych ochranných opatrení v súvislosti s BSE, ktoré sa uplatňujú v rámci Spoločenstva, členské štáty by mali byť dočasne považované za krajiny s kontrolovaným rizikom BSE.

(6)

Kým sa navyše čaká na konečné určenie štatútu Nórska a Islandu v súvislosti s rizikom BSE, a pri zohľadnení výsledkov najnovších hodnotení rizika v týchto tretích krajinách, Nórsko a Island by mali byť dočasne považované za krajiny s kontrolovaným rizikom BSE.

(7)

Na základe článku 23 nariadenia (ES) č. 999/2001 sa prijali prechodné opatrenia na obdobie, ktoré sa končí 1. júla 2007. Tieto opatrenia sa prestanú uplatňovať hneď po dátume prijatia rozhodnutia o zaradení podľa článku 5 uvedeného rozhodnutia. Pred týmto dátumom by sa preto malo rozhodnúť, ako zaradiť krajiny alebo oblasti podľa rizika BSE.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štatút krajín alebo oblastí podľa rizika BSE je stanovený v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júla 2007.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1923/2006 (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

ZOZNAM KRAJÍN ALEBO REGIÓNOV

A.   Krajiny alebo oblasti so zanedbateľným rizikom BSE

Argentína

Austrália

Nový Zéland

Singapur

Uruguaj

B.   Krajiny alebo oblasti s kontrolovaným rizikom BSE

Členské štáty

Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo

Krajiny EZVO

Island, Nórsko, Švajčiarsko

Tretie krajiny

Brazília

Kanada

Čile

Taiwan

Spojené štáty americké

C.   Krajiny alebo oblasti s neurčitým rizikom BSE

Krajiny a regióny, ktoré nie sú v zozname v bodoch A a B tejto prílohy.


Top