EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0759

Nariadenie Komisie (ES) č. 759/2007 z  29. júna 2007 , ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre klobásy s pôvodom na Islande

OJ L 172, 30.6.2007, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2018; Zrušil 32018R0567

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/759/oj

30.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 172/48


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 759/2007

z 29. júna 2007,

ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre klobásy s pôvodom na Islande

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2759/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s bravčovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

V dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou o dodatočných obchodných preferenciách poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (2), schválenej rozhodnutím Rady 2007/138/ES (3), sa ustanovuje otvorenie ročnej colnej kvóty na 100 ton klobás s pôvodom na Islande.

(2)

V dohode sa určuje, že colná kvóta sa má uplatňovať ročne a dovoz by sa preto mal riadiť na základe kalendárneho roka. Keďže sa dohoda uplatňuje od 1. marca 2007, ročné množstvo na rok 2007 by sa malo príslušne prispôsobiť.

(3)

V dohode sa určuje, že otvorenie colnej kvóty sa má vykonať od 1. júla na základe deviatich mesiacov roku 2007. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od 1. júla 2007.

(4)

Colná kvóta by sa mala riadiť na základe pravidla „kto prvý príde, ten je prvý na rade“. Riadenie sa vykonáva v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (4).

(5)

Vzhľadom na to, že kvóta v rámci tohto nariadenia nepredstavuje riziko narušenia trhu, mala by sa pokladať za nekritickú v zmysle článku 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93. Z tohto dôvodu by colné orgány mali byť oprávnené zrušiť požiadavku zábezpeky vzhľadom na tovar pôvodne dovážaný v rámci týchto kvót v súlade s článkom 308c ods. 1 a článkom 248 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2454/93 a odseky 2 a 3 článku 308c uvedeného nariadenia by sa preto nemal uplatňovať.

(6)

Malo by sa objasniť, aký druh dôkazu, ktorým sa potvrdzuje pôvod výrobkov, majú prevádzkovatelia predložiť, aby mohli využívať colné kvóty na základe pravidla „kto prvý príde, ten je prvý na rade“.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre bravčové mäso,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colná kvóta Spoločenstva pre klobásy, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 1601, s pôvodom na Islande (ďalej len „colná kvóta“) ustanovená v dohode medzi Spoločenstvom a Islandom, schválená rozhodnutím 2007/138/ES, sa týmto otvára.

Colná kvóta sa otvára ročne na obdobie od 1. januára do 31. decembra.

Poradové číslo colnej kvóty je 09.0809.

2.   Ročné množstvo (vyjadrené v čistej hmotnosti) klobás dovezených v rámci colnej kvóty, ako aj uplatniteľná colná sadzba sú stanovené v prílohe.

Množstvo dostupné na rok 2007 je 75 ton.

Článok 2

Colná kvóta sa riadi v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Odseky 2 a 3 článku 308c uvedeného nariadenia sa neuplatňujú.

Článok 3

S cieľom využívať colné kvóty uvedené v článku 1 a spravované v súlade s článkom 2 je potrebné predložiť colným orgánom Spoločenstva platný doklad o pôvode vydaný príslušnými orgánmi Islandu podľa pravidiel, ktoré sú v súlade so všetkými ustanoveniami článkov 55 až 65 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1913/2005 (Ú. v. EÚ L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 28.

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 214/2007 (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 6).


PRÍLOHA

KLOBÁSY

Colná kvóta spoločenstva pre Island

Číselný znak KN

Opis výrobkov

Poradové číslo

Ročné množstvo

(čistá hmotnosť)

Colná sadzba

1601 00

Klobásy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo krvi; potravinové prípravky na báze týchto výrobkov

09.0809

100 ton

0


Top