EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0437

2007/437/ES: Rozhodnutie Komisie z 19. júna 2007 o nezaradení haloxyfopu-R do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2007) 2548] (Text s významom pre EHP)

OJ L 163, 23.6.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 280 - 281

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/437/oj

23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/22


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. júna 2007

o nezaradení haloxyfopu-R do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2007) 2548]

(Text s významom pre EHP)

(2007/437/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas obdobia 12 rokov nasledujúcich po oznámení uvedenej smernice povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k danej smernici a ktoré sú už na trhu dva roky po dátume oznámenia uvedenej smernice, zatiaľ čo sa uvedené látky v rámci pracovného programu postupne skúmajú.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 703/2001 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie druhej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť vzhľadom na ich možné zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa haloxyfop-R.

(3)

Účinky haloxyfopu-R na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 703/2001, pokiaľ ide o rozsah použití navrhnutých oznamovateľom. Okrem toho sú v týchto nariadeniach určené spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 451/2000 predložiť Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA) príslušné hodnotiace správy a odporúčania. V prípade haloxyfopu-R bolo spravodajským členským štátom Dánsko a všetky príslušné informácie boli predložené 21. novembra 2003.

(4)

Členské štáty a EFSA preskúmali hodnotiacu správu spôsobom peer review a 28. júla 2006 ju predložili Komisii vo forme záverov EFSA, pokiaľ ide o preskúmanie posúdenia rizika pesticídov s účinnou látkou haloxyfop-R spôsobom peer review  (4). Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmali túto správu a finalizovali ju 24. novembra 2006 vo forme revíznej správy Komisie o haloxyfope-R.

(5)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa zistili viaceré problémy. Nebolo možné posúdiť riziko v súvislosti s kontamináciou podzemnej vody. Konkrétne sa zistilo, že používaním haloxyfopu-R v situáciách, ktoré oznamovateľ predložil, došlo k výskytu viacerých metabolitov, ktoré sú trvalé a môžu ľahko unikať do hladiny podzemnej vody s možnými negatívnymi účinkami na pitnú vodu. Táto skutočnosť vyvoláva obavy, ktoré nemožno vyriešiť na základe údajov predložených oznamovateľom v rámci právnych lehôt. Okrem toho sa na základe dostupných údajov aj naďalej vyskytujú problémy, pokiaľ ide o posúdenie rizika v prípade cicavcov. V dôsledku toho nebolo možné na základe dostupných informácií dospieť k záveru, že v prípade haloxyfopu-R sú splnené kritériá na zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom preskúmania spôsobom peer review a aby sa vyjadril k tomu, či má alebo nemá v úmysle túto látku ďalej podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali. Napriek predloženým argumentom zostali uvedené otázky nevyriešené a posúdeniami vyhotovenými na základe informácií, ktoré boli predložené a zhodnotené počas stretnutí odborníkov EFSA, sa nepreukázalo, že za navrhovaných podmienok použitia možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín obsahujúce haloxyfop-R spĺňajú vo všeobecnosti požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Haloxyfop-R by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce haloxyfop-R v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, že tieto povolenia sa nebudú obnovovať a že sa na takéto výrobky nebudú udeľovať nové povolenia.

(9)

Každé tolerančné obdobie udelené členským štátom na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich haloxyfop-R by sa malo obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli existujúce zásoby využiť v jednom ďalšom vegetačnom období.

(10)

Týmto rozhodnutím nie je ovplyvnené predkladanie žiadostí, pokiaľ ide o haloxyfop-R, v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS v súvislosti s jeho možným zaradením do prílohy I k uvedenej smernici.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Haloxyfop-R sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečujú, aby sa:

a)

povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce haloxyfop-R odobrali do 19. decembra 2007;

b)

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neudelili ani neobnovili žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce haloxyfop-R.

Článok 3

Každé tolerančné obdobie udelené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr dňa 19. decembra 2008.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. júna 2007

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2007/31/ES (Ú. v. EÚ L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1044/2003 (Ú. v. EÚ L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  Ú. v. ES L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.


Top