EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0712

Nariadenie Komisie (ES) č. 712/2007 z  22. júna 2007 , ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

OJ L 163, 23.6.2007, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 09/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/712/oj

23.6.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 163/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 712/2007

z 22. júna 2007,

ktorým sa otvárajú stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (1), a najmä na jeho článok 6 a druhý pododsek jeho článku 24,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2131/93 z 28. júla 1993, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr (2), sa ustanovuje, že predaj obilnín v držbe intervenčnej agentúry sa uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže a za cenových podmienok, ktoré nenarúšajú trh.

(2)

Členské štáty disponujú intervenčnými zásobami kukurice, pšenice mäkkej, jačmeňa a raže. S cieľom uspokojiť potreby trhov by sa zásoby obilnín členských štátov mali umiestniť na vnútorný trh. Na tento účel by sa mali otvoriť stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín v držbe intervenčných agentúr členských štátov na trhu Spoločenstva. Každú z nich je treba považovať za samostatnú verejnú súťaž.

(3)

Mali by sa stanoviť odchýlky od podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93, pokiaľ ide o výšku požadovanej zábezpeky za splnenie zmluvy. Z tohto dôvodu by sa mala stanoviť zábezpeka v dostatočnej výške.

(4)

S cieľom zohľadniť situáciu na trhu Spoločenstva by bolo vhodné ustanoviť, aby verejnú súťaž riadila Komisia. Okrem toho by sa mal stanoviť koeficient pridelenia ponúk pre tie ponuky, ktoré sa nachádzajú na úrovni minimálnej predajnej ceny.

(5)

V záujme účinného riadenia systému by sa malo ustanoviť, aby sa prenos informácií požadovaných Komisiou uskutočňoval elektronickou cestou. Je dôležité, aby sa v oznámení, ktoré odovzdá intervenčná agentúra Komisii, zachovala anonymita uchádzačov.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Intervenčné agentúry členských štátov uvedených v prílohe I ponúknu na predaj obilniny, ktoré majú vo svojej držbe, na vnútorný trh Spoločenstva prostredníctvom stálej verejnej súťaže. Maximálne množstvá jednotlivých druhov obilnín, na ktoré sa vzťahujú tieto verejné súťaže, sú uvedené v prílohe I.

Článok 2

Predaj uvedený v článku 1 sa uskutoční za podmienok stanovených nariadením (EHS) č. 2131/93. Odchylne od článku 13 ods. 4 druhého pododseku uvedeného nariadenia je však zábezpeka stanovená vo výške 10 EUR za tonu.

Článok 3

1.   Lehota na predkladanie ponúk do prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 4. júla 2007 o 13.00 hod. (bruselského času).

Lehota na predkladanie ponúk do ďalších čiastkových verejných súťaží uplynie každú stredu o 13.00 hod. (bruselského času) s výnimkou 1. augusta 2007, 15. augusta 2007, 22. augusta 2007, 5. septembra 2007, 19. septembra 2007, 3. októbra 2007, 17. októbra 2007, 31. októbra 2007, 14. novembra 2007, 28. novembra 2007, 12. decembra 2007, 26. decembra 2007, 2. januára 2008, 16. januára 2008, 23. januára 2008, 6. februára 2008, 20. februára 2008, 5. marca 2008, 19. marca 2008, 2. apríla 2008, 16. apríla 2008, 30. apríla 2008, 14. mája 2008, 21. mája 2008, 4. júna 2008 a 18. júna 2008. Počas uvedených týždňov sa nebudú konať žiadne verejné súťaže.

Lehota na predkladanie ponúk do poslednej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 25. júna 2008 o 13.00 hod. (bruselského času).

2.   Ponuky musia byť podané v príslušných intervenčných agentúrach, ktorých názvy a adresy sa nachádzajú v prílohe I.

Článok 4

Príslušné intervenčné agentúry oznámia Komisii prijaté ponuky do štyroch hodín od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v článku 3 ods. 1. V prípade, že nebola predložená žiadna ponuka, príslušný členský štát o tom informuje Komisiu v rovnakej lehote. Ak členský štát Komisii nepošle žiadne oznámenie v stanovenej lehote, Komisia to bude posudzovať tak, že v danom členskom štáte nebola predložená žiadna ponuka.

Oznámenia uvedené v prvom pododseku sa odovzdajú elektronickou cestou v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II. V rámci každej otvorenej verejnej súťaže sa Komisii odovzdá samostatný formulár podľa typu obilniny. Totožnosť predkladateľov ponúk musí zostať utajená.

Článok 5

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1784/2003 Komisia stanoví minimálnu predajnú cenu každej obilniny alebo sa rozhodne nevybrať ani jednu z predložených ponúk.

2.   V prípade, že by stanovenie minimálnej ceny v súlade s odsekom 1 viedlo k prekročeniu maximálneho dostupného množstva pre daný členský štát, popri stanovení tejto ceny sa môže stanoviť koeficient pridelenia množstiev ponúkaných na úrovni minimálnej ceny tak, aby sa dodržali maximálne množstvá dostupné v tomto členskom štáte.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júna 2007

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 76. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 367/2007 (Ú. v. EÚ L 91, 31.3.2007, s. 14).


PRÍLOHA I

ZOZNAM VEREJNÝCH SÚŤAŽÍ

Členský štát

Dostupné množstvá na predaj na vnútornom trhu

(v tonách)

Intervenčná agentúra

Názov, adresa a kontaktné údaje

pšenica obyčajná

jačmeň

kukurica

raž

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Značka „—“ znamená: v tomto členskom štáte nie sú intervenčné zásoby tejto obilniny.


PRÍLOHA II

Oznámenie ponúk predložených v rámci stálej verejnej súťaže na ďalší predaj obilnín z intervenčných zásob na vnútornom trhu určené Komisii

Vzor (1)

Článok 4 nariadenia (ES) č. 712/2007

„TYP OBILNINY: číselný znak KN (2)

„ČLENSKÝ ŠTÁT (3)

1

2

3

 

Poradové číslo uchádzača

Číslo dávky

Množstvo

(t)

Ponúkaná cena

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

atď.

 

 

 

Upresniť celkové ponúkané množstvá (vrátane zamietnutých ponúk podaných pre rovnakú dávku): … tony/ton.


(1)  Odovzdať GR AGRI (D2).

(2)  1001 90 pre pšenicu mäkkú, 1003 00 pre jačmeň, 1005 90 00 pre kukuricu a 1002 00 00 pre raž.

(3)  Uviesť príslušný členský štát.


Top