EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0163

2007/163/ES: Rozhodnutie Komisie z 10. júla 2006 , ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (Vec č. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge) [oznámené pod číslom K(2006) 3052] (Text s významom pre EHP )

OJ L 72, 13.3.2007, p. 18–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/163(1)/oj

13.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. júla 2006,

ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP

(Vec č. COMP/M.4000 – INCO/Falconbridge)

[oznámené pod číslom K(2006) 3052]

(Iba anglický text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2007/163/ES)

Komisia prijala 4. júla 2006 rozhodnutie týkajúce sa prípadu fúzie podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (1), a najmä jeho článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia. Úplné znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť v autentickom jazyku prípadu a v pracovných jazykoch Komisie na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž na tejto adrese: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   ZHRNUTIE

(1)

Tento prípad sa týka získania podniku Falconbridge Limited („Falconbridge“, Kanada) podnikom Inco Limited („Inco“, Kanada). Oba podniky pôsobia na celom svete v oblasti ťažby, spracovania, rafinácie a predaja rôznych výrobkov z niklu, mede, kobaltu a drahých kovov.

(2)

Podnik Inco je medzinárodný ťažobný podnik, ktorý pôsobí najmä v oblasti ťažby, spracovania, rafinácie a predaja rôznych výrobkov z niklu, mede, kobaltu a drahých kovov, ako aj výrobkov zo síry. Celosvetový predaj spoločnosti Inco v roku 2004 predstavoval 3 439 miliónov EUR. Činnosti podniku Inco sa zameriavajú najmä na nikel, ktorý predstavoval 83 % jeho celkového predaja, zatiaľ čo meď predstavovala 9 %, kobalt 1 % a drahé kovy 5 %.

(3)

Podnik Falconbridge je medzinárodný ťažobný podnik, ktorý pôsobí najmä v oblasti ťažby, spracovania, rafinácie a predaja rôznych výrobkov z niklu, mede, kobaltu, olova, zinku, hliníka a drahých kovov, ako aj výrobkov zo síry. Celosvetový predaj podniku Falconbridge v roku 2004 predstavoval 5 610 miliónov EUR. Polovica jeho predaja sa týkala mede, 26 % niklu, 14 % hliníka, 6 % zinku a 2 % kobaltu.

(4)

Podnik Inco oznámil 11. októbra 2005 svoj zámer získať prostredníctvom verejnej ponuky všetky nesplatené akcie podniku Falconbridge. Podľa navrhovanej transakcie získa Inco výhradnú kontrolu nad podnikom Falconbridge. Predstavuje preto koncentráciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách. Oznámená operácia je preto koncentráciou.

(5)

Preskúmanie trhu ukázalo, že oznámená transakcia by významne ohrozila účinnú hospodársku súťaž na trhu s dodávkami niklu do závodov na pokovovanie a galvanoplastiku v EHP a na celosvetových trhoch v oblasti dodávok niklu vysokej čistoty na výrobu vysoko legovaných zliatin/vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti a dodávok kobaltu vysokej čistoty, ktorý sa používa na výrobu vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti. Po fúzii by sa nový subjekt nepochybne stal najväčším dodávateľom výrobkov z niklu v EHP pre odvetvie pokovovania a galvanoplastiky a takmer monopolným dodávateľom niklu vysokej čistoty, ktorý sa používa na výrobu vysoko legovaných zliatin, a kobaltu vysokej čistoty, ktorý sa používa na výrobu vysoko legovaných zliatin používaných v aplikáciách kritických z hľadiska bezpečnosti. Preskúmanie ukázalo, že nový subjekt by mal schopnosť a motiváciu zvýšiť ceny na týchto trhoch v dôsledku neexistencie akéhokoľvek významného obmedzenia zo strany konkurencie. Zistilo sa tiež, že je veľmi pravdepodobné, že prínosy navrhovanej transakcie z hľadiska efektívnosti by neboli priamo v prospech spotrebiteľov, a teda by nevyvažovali nepriaznivé účinky na hospodársku súťaž.

(6)

Aby sa odstránili obavy súvisiace s hospodárskou súťažou, ktoré sa zistili počas konania, strany predložili 16. marca 2006 súbor záväzkov. Po početných diskusiách s Komisiou strany následne predložili 5. apríla 2006 upravený súbor nápravných opatrení. Upravený súbor nápravných opatrení bol podrobený testu trhu s tretími stranami. Strany predložili 7. júna 2006 upravený súbor nápravných opatrení. Tieto záväzky boli potom mierne zmenené a doplnené. Strany predložili konečnú verziu 26. júna 2006.

(7)

V konečných záväzkoch sa strany zaviazali predať rafinériu Nikkelverk spoločnosti Falconbridge v Nórsku spolu so súvisiacimi aktívami („odpredávaný podnik“) v prospech spoločnosti pôsobiacej v oblasti ťažby a/alebo spracovania kovov s dostatočnými zdrojmi niklu na udržanie životaschopnosti rafinérie. Okrem toho podnik Falconbridge uzatvoril 7. júna 2006 záväznú zmluvu s podnikom LionOre Mining International Ltd („LionOre“) o predaji odpredávaného podniku. Strany požiadali 7. júna 2006 Komisiu, aby schválila podnik LionOre ako vhodného kupujúceho odpredávaného podniku. Komisia sa domnieva, že záväzky sú dostatočné na to, aby sa rozplynuli obavy súvisiace s hospodárskou súťažou, ktoré vyplývajú z transakcie, a že LionOre je vhodným kupujúcim odpredávaného podniku.

(8)

Navrhuje sa preto prijať rozhodnutie o schválení s podmienkami a záväzkami podľa článku 8 ods. 2 nariadenia o fúziách.

II.   DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.   Relevantné trhy výrobkov

(9)

Navrhovaná transakcia sa týka sektorov niklu a kobaltu. Strany tvrdia, že relevantnými trhmi výrobkov sú trhy v oblasti dodávky niklu a dodávky kobaltu. Preskúmanie trhu však jasne ukázalo, že je vhodné definovať relevantné trhy výrobkov z niklu a kobaltu podľa konečnej aplikácie. Po prvé charakter dopytu sa medzi jednotlivými konečnými aplikáciami výrazne líši, najmä z hľadiska čistoty, veľkosti a tvaru výrobkov, požiadaviek na dodávku a štruktúry dopytu; po druhé výrobcovia niklu sa do veľkej miery špecializujú na dodávku určitých konečných aplikácií; a po tretie sa zdá, že ceny hotových výrobkov z niklu sa podľa aplikácie líšia.

(10)

Preskúmaním trhu sa potvrdilo, že relevantnými trhmi výrobkov sú:

i)

dodávka niklu pre odvetvie pokovovania a galvanoplastiky;

ii)

dodávka niklu vysokej čistoty na účely výroby vysoko legovaných zliatin/vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti;

iii)

dodávka kobaltu vysokej čistoty na účely výroby vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti.

A.   Dodávka niklu pre odvetvie pokovovania a galvanoplastiky

(11)

Pokovovanie sa používa na pokrytie predmetu požadovaným kovom tak, že elektrický prúd prechádza vhodným roztokom (elektrolytom). Galvanoplastika umožňuje pokryť rôzne druhy odliatkov tvarmi alebo tenkými vrstvami kovu.

(12)

Preskúmanie trhu ukázalo, že na pokovovanie a galvanoplastiku sa môžu používať iba špecifické hotové výrobky z niklu. Zákazníci v oblasti pokovovania majú osobitné požiadavky týkajúce sa čistoty, tvaru, veľkosti a balenia. Predaj výrobkov z niklu na účely pokovovania a galvanoplastiky sa obvykle uskutočňuje prostredníctvom distribútorov. Preskúmanie trhu ukázalo, že fragmentovaná štruktúra dopytu vyžaduje, aby si dodávateľ niklu vytvoril a udržiaval predajnú sieť distribútorov.

(13)

Pokiaľ ide o dodávky, nie všetci dodávatelia niklu sú schopní dodávať výrobky z niklu odvetviu pokovovania a galvanoplastiky a niektorí výrobcovia, najmä strany, vytvorili osobitné výrobky pre túto konečnú aplikáciu. Dodávateľ niklu, ktorý ešte nepôsobí v tomto odvetví, by musel značne investovať, aby mohol dodávať široké spektrum výrobkov z niklu, ktoré sa používajú na pokovovanie a galvanoplastiku.

(14)

Interné dokumenty strán okrem toho poukazujú tiež na existenciu odlišného trhu výrobkov s inou cenovou politikou a politikou v oblasti marketingu, ktorými sa odlišuje od iných foriem aplikácie niklu.

B.   Dodávka niklu vysokej čistoty na účely výroby vysoko legovaných zliatin/vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti

(15)

Vysoko legované zliatiny sa používajú na výrobu aplikácií, ktoré musia fungovať v prostredí vysokej teploty a tlaku. Takéto aplikácie sa používajú najmä v oblasti letectva, výroby energie a medicíny. Osobitnou kategóriou vysoko legovaných zliatin sú vysoko legované zliatiny používané na výrobu rotujúcich súčiastok kritických z hľadiska bezpečnosti, napríklad lopatiek turbínových motorov a diskov pre prúdové lietadlá.

(16)

Preskúmanie trhu ukázalo, že nie všetky hotové výrobky z niklu od akéhokoľvek dodávateľa sú vzájomne zameniteľné pri výrobe vysoko legovaných zliatin, a ešte v menšej miere pri výrobe vysoko legovaných zliatin používaných na výrobu súčiastok kritických z hľadiska bezpečnosti, v dôsledku požadovanej vysokej čistoty niklu (veľmi nízkej úrovne nečistôt a stopových prvkov) a potreby certifikácie a vysledovateľnosti.

(17)

Pokiaľ ide o zameniteľnosť z hľadiska dodávok, nie všetci výrobcovia niklu dokážu vyrobiť nikel vysokej čistoty, ktorý je vhodný na výrobu vysoko legovaných zliatin/ vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti. Porovnanie technických charakteristík hotových výrobkov z niklu od viacerých dodávateľov niklu a technických charakteristík, ktoré požadujú viacerí výrobcovia vysoko legovaných zliatin, ukazuje, že iba veľmi málo dodávateľov vrátane strán dokáže vyrobiť hotové výrobky z niklu s dostatočnou čistotou, aby boli splnené technické charakteristiky výrobcov vysoko legovaných zliatin. Pri preskúmaní trhu sa zistili aj veľké prekážky vstupu na tento trh výrobkov.

C.   Dodávka kobaltu vysokej čistoty na účely výroby vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti

(18)

Osobitnou formou konečnej aplikácie kobaltu je výroba vysoko legovaných zliatin, z ktorých osobitnú kategóriu tvoria vysoko legované zliatiny používané v aplikáciách kritických z hľadiska bezpečnosti. Vysoko legované zliatiny predstavujú jednu z hlavných foriem konečného použitia kobaltu, ktorá predstavuje 20 – 25 % celkového dopytu po kobalte.

(19)

Preskúmanie trhu ukázalo, že nie všetky výrobky z kobaltu, ktoré sú vhodné na použitie vo vysoko legovaných zliatinách, spĺňajú technické charakteristiky týkajúce sa vysokej čistoty kobaltu pre vysoko legované zliatiny používané na výrobu súčiastok kritických z hľadiska bezpečnosti. Existuje veľmi špecifický dopyt po kobalte vysokej čistoty, ktorý je definovaný svojím presným chemickým zložením a nízkou úrovňou nečistôt a ktorý sa používa na výrobu vysoko legovaných zliatin používaných v aplikáciách kritických z hľadiska bezpečnosti. Výrobcovia vysoko legovaných zliatin používaných v aplikáciách kritických z hľadiska bezpečnosti nemôžu nahradiť žiadny iný výrobok z kobaltu výrobkom nižšej kvality a/alebo odlišného chemického zloženia.

2.   Relevantné geografické trhy

(20)

Preskúmanie trhu potvrdilo, že relevantné geografické trhy sú takéto:

i)

trh v oblasti dodávok výrobkov z niklu pre odvetvie pokovovania a galvanoplastiky má regionálny geografický rozmer (celý EHP);

ii)

trh v oblasti dodávok niklu vysokej čistoty na výrobu vysoko legovaných zliatin/vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti má celosvetový geografický rozmer;

iii)

trh v oblasti dodávok kobaltu vysokej čistoty na výrobu vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti má celosvetový geografický rozmer.

3.   Dotknuté trhy

A.   Dodávka niklu pre odvetvie pokovovania a galvanoplastiky

(21)

Podnik New Inco sa po uskutočnení transakcie nepochybne stane najväčším dodávateľom výrobkov z niklu pre odvetvie pokovovania a galvanoplastiky s celkovým podielom na celom trhu EHP vo výške (70 – 80 %) a predajom viac ako päťkrát vyšším ako najbližší konkurent (2).

(22)

Preskúmanie trhu ukázalo, že ostatní výrobcovia niklu používaného na pokovovanie a galvanoplastiku nedokážu konkurenčne obmedziť podnik New Inco buď preto, že nemajú dostatočnú kapacitu a vhodnú technológiu, alebo preto, že nepôsobia v EHP. Distribútori a zákazníci potvrdili, že jediným skutočným alternatívnym dodávateľom k podniku New Inco by bol OMG. Problémy podniku OMG so získavaním medziproduktov („suroviny“) a jeho dohoda o dodávke surovín s podnikom Inco však značne obmedzujú konkurenčný tlak, ktorý by OMG mohol vyvinúť na podnik New Inco.

(23)

Interné dokumenty, ktoré poskytli strany, poukazujú aj na to, že Inco a Falconbridge sú najbližší konkurenti v oblasti dodávky výrobkov z niklu používaných v odvetví pokovovania a galvanoplastiky. Tieto dokumenty okrem toho tiež potvrdili, že strany sú lídrami na trhu, ktorí majú najširšie spektrum výrobkov z niklu používaných na pokovovanie a galvanoplastiku (rôzne tvary a veľkosti) a značiek s mimoriadne dobrou povesťou na trhu („nevyhnutné“ značky).

(24)

Podnik New Inco sa tak stane jediným dodávateľom, ktorý dokáže poskytnúť odvetviu pokovovania a galvanoplastiky jedinečné spektrum výrobkov. Po uskutočnení transakcie bude New Inco preto môcť jednostranne zvýšiť ceny výrobkov z niklu, pričom bude čeliť iba obmedzenému konkurenčnému tlaku zo strany súčasných alebo potenciálnych dodávateľov výrobkov z niklu pre odvetvie pokovovania a galvanoplastiky.

B.   Dodávka niklu vysokej čistoty na účely výroby vysoko legovaných zliatin/vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti

(25)

Podnik New Inco sa nepochybne stane najväčším a takmer monopolným dodávateľom niklu vysokej čistoty s podielom na celosvetovom trhu 80 – 95 %. Hospodárska súťaž na trhu s vysoko legovanými zliatinami bola v podstate stimulovaná rivalitou medzi podnikmi Inco a Falconbridge. Postavenie podniku New Inco bude veľmi silné, keďže žiadny iný dodávateľ niklu nie je alebo nebude schopný vyrovnať sa jedinečným silným stránkam podniku New Inco, pokiaľ ide o kvalitu výrobku, výrobnú kapacitu a dobrú povesť na trhu v oblasti dodávok niklu vysokej čistoty na výrobu vysoko legovaných zliatin/vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti. Väčšina výrobcov a zákazníkov vysoko legovaných zliatin vyjadrila obavy súvisiace s transakciou, ktorou by sa znížil počet dodávateľov niklu vysokej čistoty z troch na dvoch, pričom podnik New Inco by bol väčšinou vystavený iba konkurencii zo strany podniku Eramet.

(26)

Vzhľadom na význam prekážok vstupu na trh s niklom vysokej čistoty (je potvrdený skutočnosťou, že prinajmenšom za ostatných desať rokov na trh nevstúpil žiadny subjekt) je pravdepodobné, že správanie podniku New Inco bude v budúcnosti zo strany potenciálnej konkurencie obmedzené iba minimálne. V dôsledku fúzie bude môcť podnik New Inco jednostranne zvýšiť ceny niklu vysokej čistoty. To platí najmä v prípadoch, keď výrazne rastie dopyt po nikle vysokej čistoty a dodávky niklu vysokej čistoty sú veľmi obmedzené v dôsledku obmedzení kapacity, ktorým musia čeliť ostatní dodávatelia.

C.   Dodávka kobaltu vysokej čistoty na účely výroby vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti

(27)

Podnik New Inco sa stane takmer monopolným dodávateľom kobaltu vysokej čistoty na výrobu vysoko legovaných zliatin používaných v aplikáciách kritických z hľadiska bezpečnosti. Podobne ako v prípade trhu s dodávkami niklu vysokej čistoty je aj hospodárska súťaž na trhu v oblasti dodávok kobaltu vysokej čistoty používaného na výrobu vysoko legovaných zliatin pre súčiastky kritické z hľadiska bezpečnosti stimulovaná rivalitou medzi podnikmi Inco a Falconbridge.

(28)

Postavenie podniku New Inco bude veľmi silné, keďže veľmi málo dodávateľov vyrába kobalt vysokej čistoty, ktorý spĺňa prísne technické charakteristiky výrobcov vysoko legovaných zliatin používaných v aplikáciách kritických z hľadiska bezpečnosti. Preskúmanie trhu ukázalo, že žiadny iný výrobca kobaltu nie je a nebude schopný vyrovnať sa jedinečným silným stránkam podniku New Inco, pokiaľ ide o vysokú čistotu a trvalú kvalitu jeho výroby kobaltu, výrobnú kapacitu a výbornú povesť na trhu s dodávkami kobaltu vysokej čistoty na účely výroby vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti. Preto žiadny iný výrobca kobaltu nebude schopný vyvinúť na podnik New Inco výrazný konkurenčný tlak.

(29)

Vstupu na trh s dodávkami kobaltu vysokej čistoty vhodného na výrobu vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti bránia významné prekážky. Vzhľadom na význam týchto prekážok je pravdepodobné, že obmedzenie správania podniku New Inco v budúcnosti zo strany potenciálnej konkurencie bude minimálne. Takže v dôsledku fúzie bude môcť podnik New Inco jednostranne zvýšiť ceny výrobkov z kobaltu vysokej čistoty, ktoré sú potrebné na výrobu vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti.

D.   Obmedzenie celosvetovej dodávky niklu

(30)

Niektoré tretie strany tvrdili, že New Inco bude schopný a bude mať motiváciu oddialiť časť svojich projektov v oblasti ťažby niklu, najmä projekt Koniambo, a že to bude mať vplyv na ceny niklu na Londýnskej burze kovov (LME). Preskúmanie trhu však ukázalo, že podnik New Inco nebude mať ekonomický záujem na oddialení projektu ťažby, ktorý je už v pokročilej fáze (spustený alebo záväzný), a to kvôli vzniknutým značným finančným nákladom, ani na oddialení prvotného štádia projektu ťažby (potenciál), keďže prínosy takéhoto oznámenia sú z hľadiska vyšších cien na LME veľmi špekulatívne a časovo určite veľmi obmedzené.

E.   Efektívnosť

(31)

Strany tvrdia, že navrhovaná transakcia by prispela k zvýšeniu efektívnosti, ktoré by vyplynulo predovšetkým z tesnej blízkosti ich príslušných ťažobných/spracovateľských závodov v Sudburskej panve, čo by im pomohlo optimalizovať ich ťažobné a spracovateľské činnosti. To by údajne viedlo k zvýšenej výrobe pri nižších nákladoch a prospelo všetkým zákazníkom nakupujúcim nikel. Strany však nepreukázali, že táto efektívnosť spôsobená navrhovanou transakciou sa nedá dosiahnuť menej protikonkurenčným spôsobom a že by z nej mali prínos priamo koneční zákazníci na troch relevantných trhoch výrobkov, na ktorých boli zistené obavy súvisiace s hospodárskou súťažou. Z týchto dôvodov sa efektívnosť uvádzaná stranami nemôže chápať tak, že vyrovná nepriaznivý účinok navrhovanej transakcie na hospodársku súťaž.

F.   Záver

(32)

V závere priloženého rozhodnutia sa preto dospelo k záveru, že je pravdepodobné, že oznámená koncentrácia výrazne ohrozí účinnú hospodársku súťaž, najmä v dôsledku vytvorenia dominantného postavenia, a zdá sa, že je nezlučiteľná so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP, pokiaľ ide o každý z troch relevantných trhov.

4.   Záväzky ponúknuté stranami

(33)

Aby sa rozplynuli uvedené obavy súvisiace s hospodárskou súťažou na trhoch v oblasti dodávok niklu odvetviu pokovovania a galvanoplastiky v EHP, dodávok niklu vysokej čistoty na výrobu vysoko legovaných zliatin/vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti po celom svete a dodávok kobaltu vysokej čistoty na výrobu vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti po celom svete, strany predložili záväzky opísané ďalej v texte.

(34)

V týchto záväzkoch sa strany zaväzujú odpredať jedinú rafinériu podniku Falconbridge, rafinériu Nikkelverk v Nórsku, spolu so súvisiacim subjektom zabezpečujúcim suroviny a existujúcimi dohodami o dodávke surovín s tretími stranami, spolupracujúcimi obchodnými organizáciami a existujúcimi zmluvami so zákazníkmi, patentovanou rafinačnou technológiou a obchodnými značkami podniku Falconbridge (odpredávaný podnik) v prospech vhodného kupujúceho, ktorý má prístup k dostatočným surovinovým zdrojom, aby sa udržala ekonomická životaschopnosť závodu Nikkelverk. Strany sa okrem toho zaviazali ponúknuť kupujúcemu uzatvorenie dohody o pružnej dodávke zásob na desať rokov, ktorá pokryje podstatnú časť požiadaviek závodu Nikkelverk na suroviny.

(35)

Podnik Falconbridge okrem toho uzatvoril záväznú dohodu s treťou stranou – podnikom LionOre – o predaji odpredávaného podniku. Strany požiadali Komisiu, aby schválila LionOre ako vhodného kupujúceho odpredávaného podniku.

5.   Posúdenie predložených záväzkov

(36)

Závod Nikkelverk je jedinou rafinériou podniku Falconbridge a vyrába všetky výrobky z niklu, ktoré Falconbridge dodáva odvetviu pokovovania a galvanoplastiky, všetky výrobky z niklu vysokej čistoty, ktoré Falconbridge predáva na výrobu vysoko legovaných zliatin, a všetky výrobky z kobaltu vysokej čistoty, ktoré Falconbridge dodáva na výrobu vysoko legovaných zliatin používaných v súčiastkach kritických z hľadiska bezpečnosti. Odpredávaný podnik okrem toho zahŕňa všetky subjekty podniku Falconbridge, ktoré sa zaoberajú obchodom a marketingom týchto výrobkov z niklu a kobaltu.

(37)

Navrhnuté nápravné opatrenie preto odstraňuje celé kvantitatívne prekrytie medzi podnikmi Inco a Falconbridge na troch trhoch, na ktorých sa zistili obavy súvisiace s hospodárskou súťažou. Za predpokladu, že odpredaný podnik bude pôsobiť ako životaschopný a konkurenčný subjekt, prevezme postavenie podniku Falconbridge na troch relevantných trhoch a obnoví účinnú hospodársku súťaž existujúcu pred navrhovanou transakciou.

(38)

Preskúmanie však ukázalo, že základným bodom posudzovania navrhovaného nápravného opatrenia je schopnosť odpredávaného podniku zabezpečiť si dlhodobý a trvalý zdroj niklovej suroviny vhodnej na výrobu niklu vysokej čistoty za ekonomicky atraktívnych podmienok. Ak táto podmienka nebude splnená, je pravdepodobné, že odpredaný podnik bude na relevantných trhoch slabým a zraniteľným konkurentom, ktorý nie je schopný účinne konkurovať podniku New Inco.

(39)

Posúdenie súčasnej štruktúry niklového priemyslu ukázalo, že prevládajúcim obchodným modelom je vertikálna integrácia ťažobných, spracovateľských a rafinačných závodov. V niklovom priemysle v súčasnosti neexistuje samostatná rafinéria a niekoľko rafinérií, ktoré zásobujú tretiu stranu surovinami, vlastní aj podiely v ťažobných a spracovateľských závodoch. Predpokladá sa, že táto situácia sa do roku 2015 výrazne nezmení, keďže vertikálne integrovaný obchodný model je účinnou odpoveďou na potrebu rafinérií zabezpečiť si stabilný a dlhodobý zdroj surovín.

(40)

Preto iba kupujúci so skúsenosťami v oblasti ťažby a spracovania niklu a s prístupom k baniam a dostatočnému množstvu medziproduktov z niklu by mohol priniesť dostatočné upokojenie, pokiaľ ide o schopnosť a motiváciu subjektu kupujúceho odpredávaný podnik obnoviť hospodársku súťaž z dlhodobého hľadiska. Túto myšlienku výrazne podporujú výsledky preskúmania trhu z hľadiska nápravných opatrení, ktoré vykonala Komisia.

(41)

Pokiaľ ide o kobalt, v kobaltovom priemysle na rozdiel od niklového priemyslu nie je vertikálna integrácia prevládajúcim obchodným modelom, keďže v tejto oblasti výrazne prevláda predaj medziproduktov z kobaltu. Zdroje surovín pre viac ako 50 % výroby kobaltu v závode Nikkelverk dodávajú tretie strany. Falconbridge rafinuje surovinu na objednávku, vrátane kobaltu obsiahnutého v kamienku, ktorý nakupuje od podniku BCL, a medziproduktov z kobaltu, ktoré nakupuje z Austrálie a Afriky, oba na základe dohôd o nákupe surovín a o dodávke a rafinácii surovín. Podnik New Inco sa okrem toho zaviazal, že do odpredávaného podniku bude desať rokov dodávať podobné množstvá kobaltovej suroviny, ktoré v súčasnosti dodáva závodu Nikkelverk podnik Falconbridge.

(42)

V konečných záväzkoch sa stanovuje, že odpredávaný podnik sa predá iba spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti ťažby a/alebo spracovania kovov s dostatočnými zdrojmi niklu na udržanie ekonomickej životaschopnosti odpredávaného podniku po skončení dohody s podnikom New Inco o dodávke kamienka. Inco uviedol ako príslušnú referenčnú hodnotu úroveň 55 000 MT za rok, čo je množstvo, ktoré Falconbridge v súčasnosti dodáva do závodu Nikkelverk.

(43)

Toto opatrenie úplne rozptyľuje obavy Komisie týkajúce sa životaschopnosti a konkurencieschopnosti odpredávaného podniku, keďže je zrejmé, že poskytuje dostatočnú záruku týkajúcu sa dodávky niklovej suroviny pre odpredaný podnik. Záväzky sú preto vhodné na to, aby úplne odstránili všetky zistené obavy spojené s hospodárskou súťažou.

(44)

Podmienky desaťročnej pružnej dodávky suroviny a cenový mechanizmus navrhnutý v konečnej verzii záväzkov sa považujú za dostatočné na ochranu životaschopnosti a konkurencieschopnosti odpredávaného podniku, ak bude predaný spoločnosti, ktorá už pôsobí v oblasti ťažby kovov.

6.   Vhodnosť navrhnutého kupujúceho

(45)

Podnik LionOre Mining International Ltd („LionOre“) je stredným výrobcom niklu s funkčnými baňami v Botswane, Južnej Afrike a Austrálii a je zapojený do niekoľkých ťažobných projektov v týchto regiónoch. Súčasné bane podniku LionOre sú baňami na sírniky a jeho ťažobné projekty sa tiež týkajú ťažby sírnikov. Podnik pôsobí v odvetví niklu od roku 1996, v roku 2005 vyrobil približne 29 000 MT niklu a je desiatym najväčším výrobcom niklu na svete.

(46)

LionOre má vlastnícke podiely v štyroch ťažobných baniach na nikel a v jednej bani na zlato. Podnik kontroluje v Afrike 85 % podiel v Tati Nickel v Botswane a 50 % podiel v niklovej bani Nkomati v Južnej Afrike. V západnej Austrálii má LionOre 100 % podiel v závodoch na nikel v Lake Johnston, 80 % podiel v závodoch na nikel v Black Swan a 100 % podiel v bani na zlato v Thunderbox. Podnik LionOre okrem toho plánuje rozvíjať ťažbu v Honeymoon Well v západnej Austrálii. Hoci podnik sa usiluje o to, aby sa stal úplne integrovaným výrobcom niklu prostredníctvom svojej technológie Activox, v súčasnosti vyrába LionOre iba niklový koncentrát (3) a nemá žiadne kapacity na rafináciu. Celková preukázaná surovinová základňa niklu podniku LionOre predstavovala na konci roka 2005 2,3 milióna MT.

(47)

V súlade so všeobecnými zásadami a kritériami stanovenými v záväzkoch je nutné posúdiť, či sa podnik LionOre po získaní zrieknutého sa podniku stane nezávislou konkurenčnou silou na trhoch, na ktorých boli zistené obavy súvisiace s hospodárskou súťažou. Posudzovalo sa najmä to, či podnik LionOre je/zostane nezávislým od podnikov Inco/New Inco a či má dostatočné finančné zdroje na získanie odpredávaného podniku. To znamená zamerať sa na to, ako by podnik LionOre mohol zlúčiť svoje existujúce a budúce ťažobné prevádzky na nikel so závodom v Nikkelverk, a na to, či by LionOre mohol dodávať dostatočné množstvá suroviny do závodu Nikkelverk, aby sa zachovala ekonomická životaschopnosť odpredaného podniku po skončení dohody o dodávke kamienka, ako je stanovené v záväzkoch.

(48)

Podnik LionOre spĺňa všetky kritériá uvedené v záväzkoch, ktoré sa týkajú vhodnosti kupujúceho, a všeobecné podmienky stanovené Komisiou v nápravnom opatrení zahŕňajúcom predaj majetku, týkajúce sa vhodnosti kupujúceho. Dospelo sa preto k záveru, že podnik LionOre je vhodným kupujúcim odpredávaného podniku a z dlhodobého hľadiska zabezpečí nezávislosť, životaschopnosť a konkurencieschopnosť odpredaného podniku. V podniku LionOre sa spája množstvo charakteristík, ktoré boli určené ako rozhodujúce pre splnenie týchto podmienok: i) značné skúsenosti a vedomosti v oblasti niklového priemyslu; ii) vlastníctvo baní a ťažobných projektov, v ktorých sa už ťažia/budú ťažiť vhodné suroviny pre závod v Nikkelverk, a iii) znalosť rafinačného procesu a výroby v závode Nikkelverk.

7.   Záver

(49)

Z uvedených dôvodov sú záväzky predložené stranami dostatočné na rozptýlenie obáv súvisiacich s hospodárskou súťažou, ktoré vyvolala táto koncentrácia.

(50)

V návrhu rozhodnutia sa preto navrhuje vyhlásiť oznámenú transakciu za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP podľa článku 8 ods. 2 nariadenia o fúziách.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  V EHP strany v súčasnosti čelia veľmi obmedzenej konkurencii zo strany podnikov OMG (14 %), Eramet (5 %) a v menšej miere Anglo American (2 %).

(3)  Podnik LionOre má aj 20 % podiel v hute BCL v Botswane (spracovanie niklu).


Top