EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0260

Nariadenie Rady (ES) č. 260/2007 z  9. marca 2007 , ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a ktorým sa s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

OJ L 72, 13.3.2007, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 4M , 8.1.2008, p. 206–214 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 039 P. 36 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 13/03/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/260/oj

13.3.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 260/2007

z 9. marca 2007,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a ktorým sa s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   DOČASNÉ OPATRENIA

(1)

Nariadením (ES) č. 1350/2006 (2) (ďalej len „dočasné nariadenie“) Komisia uložila dočasné antidumpingové clo na dovoz určitých volfrámových elektród v súčasnosti zaradených pod kódy KN ex81019910 a ex85159000 (kódy KN od 1. januára 2007) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“).

(2)

Pripomína sa, že prešetrovanie dumpingu a ujmy pokrývalo obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Vzhľadom na trendy týkajúce sa hodnotenia ujmy Komisia analyzovala údaje pokrývajúce obdobie od 1. januára 2001 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

B.   NÁSLEDNÝ POSTUP

(3)

Po uložení dočasného antidumpingového cla na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v ČĽR niektoré zainteresované strany predložili písomné pripomienky. Stranám, ktoré žiadali o možnosť ústneho vypočutia, bola táto možnosť poskytnutá.

(4)

Komisia pokračovala vo vyhľadávaní a overovaní všetkých informácií, ktoré považovala za nevyhnutne potrebné na svoje konečné zistenia. Ústne a písomné pripomienky predložené stranami sa preskúmali, a ak sa to považovalo za vhodné, dočasné zistenia sa primerane upravili. V tejto súvislosti Komisia uskutočnila ďalšie overovacie návštevy v priestoroch týchto spoločností:

a)

Neprepojený dovozca v Spoločenstve

Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, Francúzsko.

b)

Prepojené spoločnosti v Spoločenstve

Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Nemecko,

Binzel France Sarl, Strasbourg, Francúzsko.

(5)

Všetky strany boli informované o podstatných skutočnostiach a okolnostiach, na základe ktorých sa malo odporučiť uloženie konečného antidumpingového cla na dovoz určitých volfrámových elektród s pôvodom v ČĽR a konečný výber súm zabezpečených dočasným clom. Okrem toho sa im poskytla lehota, počas ktorej sa mohli vyjadriť k týmto zisteniam.

(6)

Ústne a písomné pripomienky predložené stranami sa posúdili, ak to bolo vhodné, zistené skutočnosti sa zodpovedajúcim spôsobom upravili.

C.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(7)

Príslušným výrobkom sú volfrámové zváracie elektródy (ďalej len „VE“) vrátane volfrámových tyčí a prútov pre zváracie elektródy, ktoré obsahujú minimálne 94 hmotnostných percent volfrámu, iných ako získaných jednoduchým spekaním, tiež rezaných na určitú dĺžku. V súčasnosti sú zaradené pod kódy KN ex81019910 a ex85159000 (kódy KN od 1. januára 2007). Príslušný výrobok sa používa pri zváraní a podobných procesoch vrátane zvárania elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére pomocou volfrámovej elektródy, zvárania plazmovým oblúkom a rezania a tepelného nanášania.

(8)

Jeden dovozca namietal proti záveru uvedenému v odôvodnení 13 dočasného nariadenia, že všetky VE sa na účely tohto konania pokladajú za jeden výrobok. Tento dovozca zdôraznil rozličné vlastnosti jednotlivých typov VE, a predovšetkým jedného typu, ktorý vyvinul on sám.

(9)

Od začiatku prešetrovania si však Komisia uvedomovala, že existuje niekoľko typov VE. VE sa predávajú v rozličných dĺžkach a hrúbkach a môžu byť vyrobené buď z čistého volfrámu, alebo zo zliatiny volfrámu a malého percentuálneho podielu kovu, napríklad tória, lantánu, céria, zirkónu alebo ich kombinácie. Tieto prímesi vplývajú na vlastnosti elektród, konkrétne na horľavosť, stabilitu a životnosť, čo umožňuje ich lepšie prispôsobenie osobitným aplikáciám. Napriek rozdielnym technickým vlastnostiam jednotlivých typov VE sa predpokladá, že ich spoločné základné fyzikálne charakteristiky a stupeň nahraditeľnosti sú dostatočné na to, aby sa na účely tohto konania považovali za jeden výrobok, keďže majú rovnaké fyzikálne a chemické vlastnosti.

(10)

Treba však pripomenúť, že na účely výpočtu rozpätia dumpingu a ujmy sa zohľadňovali rozličné typy VE uvedené v predchádzajúcom texte.

(11)

Dovozca uvedený v odôvodnení 8 ďalej upozornil na rozdiely vo výrobných postupoch medzi európskymi a čínskymi výrobcami a uviedol, že tieto postupy vedú k vyššej kvalite čínskych VE. Okrem toho vyvážajúci výrobca tvrdil, že jeho elektródy majú vyššiu kvalitu ako elektródy jeho konkurentov a v každom prípade sú lepšie prispôsobené hlavnému výrobku vyrábanému skupinou, zváraciemu horáku TIG. V súvislosti s týmto druhým tvrdením treba zdôrazniť, že podľa dostupných dôkazov žiadne rozdiely v kvalite nie sú také, aby bránili používaniu elektród vyrábaných inými výrobcami v tejto osobitnej aplikácii, aj keby nepredstavovali optimálnu úpravu pre horáky. Vzhľadom na údajné všeobecné rozdiely v kvalite, ktoré uvádza dovozca a ktoré sa prejavujú medzi VE vyrábanými a predávanými výrobným odvetvím Spoločenstva v Spoločenstve a VE dovážanými do Spoločenstva z ČĽR, nie sú k dispozícii žiadne objektívne informácie, ktoré by potvrdili alebo kvantifikovali takto vnímané všeobecné rozdiely v kvalite. Preto sa VE vyrábané a predávané výrobným odvetvím Spoločenstva v Spoločenstve a VE dovážané do Spoločenstva z ČĽR považujú za podobné v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia, pričom vo výpočtoch ujmy sa nevykonali v tejto súvislosti žiadne úpravy.

(12)

Keďže neboli k dispozícii nijaké ďalšie pripomienky týkajúce sa príslušného výrobku a podobného výrobku, odôvodnenia 12 až 15 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

D.   DUMPING

1.   Trhovohospodársky prístup („THP“)

(13)

Vyvážajúci výrobca, ktorému bol THP zamietnutý, keďže nesplnil druhé kritérium THP uvedené v článku 2 ods. 7 písm. c) základného nariadenia, tvrdil, že sa nezrovnalosti zistené v jeho účtovnom systéme týkali len niekoľkých prípadov a že medzičasom bol jeho systém upravený tak, aby spĺňal medzinárodné účtovné štandardy. Spoločnosť však neodôvodnila toto tvrdenie ani neposkytla žiadny dôkaz. Okrem toho z dôkazov získaných počas overovania na mieste je jasné, že zistené postupy boli jednoznačne v rozpore s IAS, ako aj s čínskymi účtovnými pravidlami, aj keď boli po uplynutí OP opravené.

(14)

Keďže neboli k dispozícii nijaké ďalšie pripomienky týkajúce sa udelenia THP, odôvodnenia 16 až 21 dočasného nariadenia sa týmto potvrdzujú.

2.   Individuálny prístup („IP“)

(15)

Po dočasnom zverejnení výrobné odvetvie Spoločenstva spochybnilo udelenie IP vyvážajúcemu výrobcovi uvedenému vyššie v odôvodnení 13, keďže sa zistili nezrovnalosti v účtovníctve spoločnosti aj vzhľadom na zaznamenávanie vývozného predaja. V súvislosti s tým treba poznamenať, že spoločnosť splnila všetky kritériá uvedené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia, a preto neexistoval nijaký dôvod na zamietnutie jej žiadosti o IP. Okrem toho sa mohli všetky dôkazy súvisiace s veľmi nízkym počtom vývozných transakcií spoločnosti do Spoločenstva počas OP získať v priebehu overovania na mieste pomocou antidumpingového dotazníka a jediná nevyhnutná oprava v jej vývozných údajoch sa mohla urobiť okamžite. Preto bolo spochybnenie výrobného odvetvia Spoločenstva zamietnuté.

(16)

Keďže neboli k dispozícii žiadne ďalšie pripomienky v tejto súvislosti, zistenia týkajúce sa IP, uvedené v odôvodneniach 22 až 25 dočasného nariadenia, sa týmto potvrdzujú.

3.   Normálna hodnota

a)   Stanovenie normálnej hodnoty pre vyvážajúceho výrobcu v ČĽR, ktorému bol udelený THP

(17)

Po dočasnom zverejnení príslušný vyvážajúci výrobca prezentoval mesačnú normálnu hodnotu prepojením overenej priemernej normálnej hodnoty OP s vývojom cien hlavnej suroviny, heptavolfrámanu hexaamónneho (ammonium paratungstate, ďalej len „APT“), aby dokázal, že v porovnaní s mesačnými vývoznými cenami sa ku koncu OP neprejavoval žiadny dumping. Okrem toho táto mesačná normálna hodnota naznačovala, že predbežné zistenie dumpingu bolo v podstate spôsobené prudkým nárastom ceny APT, na ktorý spoločnosť nereagovala zvýšením svojich cien exportného predaja okamžite, ale až na konci OP. Spoločnosť požiadala Komisiu, aby zohľadnila tento vývoj a zvážila možnosť výpočtu dumpingového rozpätia len na základe posledných šiestich mesiacov alebo posledného štvrťroka OP. Táto žiadosť však musela byť zamietnutá, keďže odklon od OP by bol diskriminačný voči všetkým ostatným prešetrovaným spoločnostiam, ktoré boli rovnako postihnuté všeobecným nárastom cien APT. Táto žiadosť je v rozpore aj s pojmom obdobia prešetrovania. V skutočnosti to znamená selektívny výber údajov z časti obdobia prešetrovania, čím sa spochybňuje reprezentatívnosť zistení.

(18)

V tejto súvislosti výrobné odvetvie Spoločenstva po dočasnom zverejnení tvrdilo, že by sa mali urobiť úpravy v cenách surovín používaných na tvorbu normálnej hodnoty spoločnosti, ktorej bol udelený THP. Podľa názoru výrobného odvetvia Spoločenstva by takéto úpravy boli odôvodnené na základe článku 2 ods. 3 a článku 2 ods. 5 základného nariadenia, keďže čínsky trh s volfrámom podlieha zasahovaniu štátu na makroekonomickej úrovni, a teda ceny hlavnej suroviny, APT, ostali výrazne nižšie v porovnaní s vývoznými cenami APT.

(19)

Uvedené tvrdenie sa preskúmalo prostredníctvom analýzy účinkov politiky čínskej vlády na makroekonomickej úrovni, ktorá mohla viesť k rozdielnej výške cien APT na domácom a exportnom trhu. Preskúmanie dokázalo, že čínska politika exportnej refundácie DPH do určitej miery odrádza od vývozu volfrámu a súvisiacich výrobkov, napríklad APT, keďže vývozcom sa refunduje len časť DPH platenej za suroviny predané na domácom trhu. Znamená to tiež, že výrobcom VE vznikajú pri exporte dodatočné náklady. Preto sa uskutočnila úprava normálnej hodnoty podľa článku 2 ods. 10 písm. b) základného nariadenia, aby vyjadrovala celkové náklady vzniknuté v dôsledku uvedeného systému DPH. Nepredpokladá sa, že by boli potrebné akékoľvek ďalšie úpravy.

(20)

S výnimkou uvedenej úpravy normálnej hodnoty sa všeobecná metodika stanovená v odôvodneniach 26 až 33 dočasného nariadenia týmto potvrdzuje.

b)   Stanovenie normálnej hodnoty pre vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, ktorým nebol udelený THP

i)   Analogická krajina

(21)

Z dôvodu neexistencie akýchkoľvek relevantných pripomienok týkajúcich sa použitia USA ako analogickej krajiny sú odôvodnenia 34 až 38 dočasného nariadenia potvrdené.

ii)   Normálna hodnota

(22)

Z dôvodu neexistencie akýchkoľvek pripomienok týkajúcich sa stanovenia normálnej hodnoty pre vyvážajúcich výrobcov, ktorým nebol udelený THP, sa odôvodnenia 39 až 46 dočasného nariadenia s konečnou platnosťou potvrdzujú.

4.   Vývozné ceny

(23)

Vzhľadom na vývozné ceny jednej spoločnosti, ktorej bol poskytnutý IP, ako aj spolupracujúcej spoločnosti, ktorej nebol poskytnutý THP/IP, ktorých dumpingové rozpätie poslúžilo ako základ dumpingového rozpätia celej krajiny, ako sa vysvetľuje v odôvodneniach 54 až 56 dočasného nariadenia, exportné ceny boli upravené vylúčením dvoch transakcií nepatriacich do OP.

(24)

Po dočasnom zverejnení vyvážajúci výrobca, ktorému bol udelený THP a ktorého exportný predaj do Spoločenstva sa realizoval prostredníctvom prepojeného dovozcu a následne sa opätovne predával prepojeným a neprepojeným spoločnostiam v Spoločenstve, tvrdil, že predajné, všeobecné a administratívne náklady jeho prepojených spoločností použité na zostavenie vývoznej ceny podľa článku 2 ods. 9 základného nariadenia boli nadhodnotené a nevyjadrovali náklady vzniknuté predajom VE. Vyvážajúci výrobca požiadal Komisiu o možnosť použitia pôvodných predajných, všeobecných a administratívnych nákladov uvedených v dotazníkoch zaslaných prepojeným distribútorom, ktoré sa nemohli spočiatku akceptovať z dôvodu chýbajúcich dôkazov o metóde členenia týchto nákladov. Spoločnosť predložila podporný dôkaz pre pôvodne používanú metódu členenia nákladov, ktorá bola založená na internom štandarde používanom spoločnosťami v minulosti. Predložený dôkaz sa následne overil na mieste a zistilo sa, že pôvodná metóda členenia nákladov zodpovedala nákladom súvisiacim s predajom VE. Preto sa tvrdenie prijalo a predajné, všeobecné a administratívne náklady prepojených distribútorov sa primerane upravili.

(25)

Vzhľadom na rozpätia zisku dvoch neprepojených dovozcov, z ktorých jedno sa dočasne používalo na stanovenie vývoznej ceny uvedeného vyvážajúceho výrobcu, sa zistilo, že tieto ziskové rozpätia sa nemali používať, keďže obchodná činnosť týchto dovozcov nie je dostatočne porovnateľná s obchodnou činnosťou príslušného prepojeného dovozcu. V skutočnosti VE, ktoré dovážal tento prepojený dovozca, sa väčšinou ďalej integrovali do hlavného výrobku vyrábaného skupinou, do zváracieho horáka. Ďalej treba pripomenúť, že VE majú v porovnaní s konečným výrobkom len malú hodnotu. Na tomto základe sa dospelo k záveru, že vlastné ziskové rozpätie prepojeného dovozcu by mohlo predstavovať presnejší základ ziskového rozpätia používaného na stanovenie vývoznej ceny.

(26)

V súvislosti s vývoznými cenami neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, a preto sa všeobecná metodika stanovená v odôvodneniach 47 a 48 dočasného nariadenia týmto potvrdzuje s výnimkou používania vlastného ziskového rozpätia prepojeného dovozcu na určenie vývoznej ceny výrobcu, ktorému bol udelený THP, ako sa už uviedlo.

5.   Porovnanie

(27)

Normálne hodnoty uvedené v odôvodneniach 17 až 20 a 22 a vývozné ceny upravené podľa odôvodnení 23 až 26 sa porovnávali na základe cien zo závodu. V snahe zabezpečiť spravodlivé porovnanie medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia sa venovala pozornosť rozdielom vo faktoroch, o ktorých sa tvrdilo a dokázalo, že ovplyvňujú ceny a cenovú porovnateľnosť. Faktormi, pri ktorých sa akceptovali úpravy, boli nepriame dane uvedené v odôvodnení 19, náklady na dopravu, poistenie, manipuláciu a pomocné náklady, poplatky za balenie, úver a bankové poplatky.

6.   Dumpingové rozpätie

a)   Pre spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu, ktorému bol udelený THP

(28)

Na základe uvedených skutočností je konečné dumpingové rozpätie vyjadrené ako percentuálna hodnota z ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, takéto:

Spoločnosť

Konečné dumpingové rozpätie

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

17 %

b)   Pre spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorým bol udelený IP

(29)

Po úprave vývoznej ceny inej spoločnosti, ktorej bol udelený IP, sú konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percentuálna hodnota z ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, takéto:

Spoločnosť

Konečné dumpingové rozpätie

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

107,3 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd

128,4 %

c)   Pre všetkých ostatných vyvážajúcich výrobcov

(30)

Po úprave vývoznej ceny spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu, ktorému nebol udelený THP/IP, sa konečná výška dumpingu v celej krajine stanovila na 160,2 % z ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené.

E.   UJMA

1.   Výroba Spoločenstva

(31)

Z dôvodu neexistencie pripomienok týkajúcich sa výroby Spoločenstva sa týmto odôvodnenia 57 a 58 dočasného nariadenia potvrdzujú.

2.   Vymedzenie výrobného odvetvia Spoločenstva

(32)

Z dôvodu neexistencie pripomienok týkajúcich sa vymedzenia výrobného odvetvia Spoločenstva sa týmto odôvodnenie 59 dočasného nariadenia potvrdzuje.

3.   Spotreba Spoločenstva

(33)

Z dôvodu neexistencie pripomienok týkajúcich sa spotreby Spoločenstva sa týmto odôvodnenie 60 dočasného nariadenia potvrdzuje.

4.   Dovoz z príslušnej krajiny do Spoločenstva

(34)

Z dôvodu neexistencie akýchkoľvek pripomienok týkajúcich sa dovozu z príslušnej krajiny sa týmto odôvodnenia 61 až 66 dočasného nariadenia potvrdzujú.

5.   Situácia výrobného odvetvia Spoločenstva

(35)

Z dôvodu neexistencie pripomienok týkajúcich sa situácie výrobného odvetvia Spoločenstva sa týmto odôvodnenia 67 až 93 dočasného nariadenia potvrdzujú.

F.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

(36)

Z dôvodu neexistencie akýchkoľvek nových a opodstatnených informácií alebo argumentov v tejto súvislosti sa týmto odôvodnenia 94 až 114 dočasného nariadenia potvrdzujú.

G.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

(37)

Traja vývozcovia, jedno združenie vývozcov a jeden dovozca opätovne zdôraznili svoje obavy, že by zavedenie dočasného cla mohlo vylúčiť čínskych vývozcov z trhu Spoločenstva. Vzhľadom na to, že v Spoločenstve pôsobia len dvaja výrobcovia a neexistuje takmer žiadny dovoz z iných krajín, týmto by sa údajne z trhu Spoločenstva odstránila hospodárska súťaž na úkor zákazníkov. Okrem toho sa uviedlo, že dvaja výrobcovia Spoločenstva sa v minulosti museli podrobiť kontrole cien na trhu Spoločenstva z dôvodu antikonkurenčných postupov. Tieto strany však neposkytli nijaký dodatočný dôkaz, ktorým by podložili svoje tvrdenia, ani sa v priebehu prešetrovania nezistili žiadne náznaky, ktoré by poukazovali na takéto postupy.

(38)

Ako sa uvádza v dočasnom nariadení, účelom antidumpingového opatrenia nie je zabrániť vývozcom z tretích krajín v prístupe na trh Spoločenstva, ale skôr obnoviť rovnaké podmienky, ktoré sa porušili nečestnými obchodnými postupmi.

(39)

Počas prešetrovania sa nenašiel žiadny dôkaz o údajnom antikonkurenčnom správaní a výrobné odvetvie Spoločenstva nemalo abnormálne vysoké zisky, dokonca ani predtým, než sa čínsky dovoz významne etabloval na trhu Spoločenstva. Popri dvoch existujúcich výrobcoch v Spoločenstve by mala úroveň uložených opatrení umožniť aspoň niektorým vyvážajúcim výrobcom z ČĽR, aby pokračovali v predaji príslušného výrobku na trhu Spoločenstva. V skutočnosti cieľom cla založeného na ujme je len zvýšiť dovozné ceny na úroveň, ktorá umožňuje výrobnému odvetviu Spoločenstva dosahovať normálny zisk.

(40)

Jeden dovozca ďalej tvrdil, že clo by ohrozilo existenciu jeho spoločnosti. Okrem toho tento dovozca obchoduje s jedinečným typom vysokokvalitných elektród a uvádza, že ak by skončil s podnikaním, koncoví užívatelia VE by utrpeli škodu vzhľadom na inováciu a kvalitu služieb.

(41)

Dočasným nariadením sa však stanovuje, že všeobecným účinkom na dovozcov v prípade akéhokoľvek nárastu dovozných cien príslušného výrobku má byť obnovenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi výrobcami Spoločenstva a nemá to brániť dovozcom v predaji príslušného výrobku. Okrem toho vysoké rozpätie zisku, ktoré sa zistilo na úrovni spolupracujúcich dovozcov, dokazuje nepravdepodobnosť toho, že by boli nútení ukončiť svoje podnikanie, aj keby objem dovozu klesol vďaka realizácii opatrení. Úloha distribútora/dílera na trhu so zváracími elektródami je mimoriadne dôležitá, pretože ponúka koncovému užívateľovi výhodu obchodu na jednom mieste pri nákupe všetkých predmetov potrebných na zváranie. Preto je veľmi pravdepodobné, že títo sprostredkovatelia zostanú významnými účastníkmi trhu aj po uložení opatrení.

(42)

Jedna strana ďalej tvrdila, že VE dovážané ich skupinou sú doplnkom k zváracím horákom vyrábaným tou istou spoločnosťou. Ak by boli užívatelia v dôsledku antidumpingových opatrení nútení začať používať lacnejšie elektródy od iných dodávateľov, utrpela by výkonnosť a životnosť horákov týchto spoločností, čo by malo nepriaznivý dosah na celé jej podnikanie. Predpokladá sa však, že aj keby zákazníci týchto užívateľov neboli informovaní o takýchto nepriaznivých technických dôsledkoch, relatívne nízka hodnota navrhovaného cla pre tohto vývozcu by pravdepodobne nemohla byť pre nich podnetom na zmenu zdroja dodávok. Okrem toho nebol predložený žiadny dôkaz o údajných negatívnych dôsledkoch.

(43)

Z dôvodu neexistencie v podstate nových informácií alebo argumentov v tejto konkrétnej súvislosti sa týmto odôvodnenia 115 až 132 dočasného nariadenia potvrdzujú.

H.   KONEČNÉ ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

1.   Úroveň odstránenia ujmy

(44)

Po zverejnení predbežných zistení výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že úprava uvedená v odôvodnení 136 dočasného nariadenia bola pre pôsobenie dovozcov neprimerane rozsiahla z dvoch dôvodov:

Nie všetci dovozcovia by vykonávali všetky postupy uvedené v tomto odôvodnení, konkrétne balenie, skladovanie, kontrolu kvality, označovanie a v niektorých prípadoch vlastné spracovanie elektród. V niektorých prípadoch by sa elektródy vyvážali z ČĽR v takom stave, že by nevyžadovali, aby dovozca vykonával všetky tieto operácie.

Aj keby daný dovozca vykonával takéto postupy, jeho náklady by podľa odhadov výrobného odvetvia Spoločenstva boli výrazne nižšie ako hodnota úpravy dočasne stanovenej Komisiou.

(45)

Komisia ďalej prešetrila tento problém tak, že okrem iného získala podrobné informácie od ďalšieho neprepojeného dovozcu. Prešetrenie ukázalo, že elektródy vyrábané v Spoločenstve aj dovážané elektródy sa predávajú prostredníctvom rozsiahlej siete a neraz sa viackrát opakovane predávajú medzi výrobcom a koncovým užívateľom. Účastníci tohto trhu vykonávajú v rozličnej miere také postupy, ako je kontrola kvality, skladovanie a logistika, opakované balenie, marketing a predajný servis. Po preskúmaní všetkých dostupných informácií sa zvážil systematickejší a jednotnejší spôsob, ako zohľadňovať postupy dovozcov, aby sa porovnávanie dovozných cien a cien výrobného odvetvia Spoločenstva prispôsobilo spoločnej úrovni obchodovania.

(46)

Na tento účel sa predaj podobného výrobku výrobným odvetvím Spoločenstva na trhu Spoločenstva použil ako základ odhadu rozdielov v cenách vyplývajúcich z rozličných úrovní obchodovania, t. j. obchodníci, maloobchodníci, koncoví užívatelia a výrobcovia pôvodných zariadení. Toto prispôsobenie úrovni obchodovania sa potom uplatnilo namiesto úpravy uvedenej v odôvodnení 136 dočasného nariadenia.

(47)

Jeden vývozca upozornil na chybu v údajoch o predaji použitých na výpočet jeho rozpätia ujmy. Aj ďalšie administratívne chyby v údajoch použitých na rozpätia ujmy boli opravené. V dôsledku týchto opráv sa znížilo rozpätie ujmy jedného vývozcu a rozpätie ujmy celej krajiny.

(48)

Ďalej sa zistilo, že z dôvodu občasného režimu exportu niektorých vývozcov ČĽR a z dôvodu vývoja výmenného kurzu medzi USD a EUR počas OP použitie mesačných výmenných kurzov poskytovalo výrazne presnejšie výsledky než používanie jedného ročného výmenného kurzu. Výpočty pre všetkých vývozcov sa v súlade s tým upravili.

(49)

Jeden vývozca a jedno združenie vývozcov tvrdili, že obdobie medzi nákupom surovín po predaj hotových volfrámových elektród dílerovi je výrazne dlhšie, pokiaľ ide o vývozcov ČĽR, než pre výrobné odvetvie Spoločenstva, a to z dôvodu dlhšej prepravy a colných postupov. Znamenalo by to, že cenám vývozcov ČĽR prirodzene trvá dlhšie, kým sa prispôsobia nárastu cien surovín v porovnaní s cenami výrobného odvetvia Spoločenstva, a dovozca požadoval, aby sa to zohľadnilo pri výpočte ujmy.

(50)

Hoci sa uznáva, že časový posun medzi ukončením výroby výrobku a jeho dodávkou zákazníkovi je pre čínskych vývozcov výraznejší, nepovažuje sa to za relevantný faktor na určenie ujmy. Údaje použité pri prešetrovaní sú definované fakturačným dátumom, ktorý bežne zodpovedá dátumu, keď bol tovar odoslaný z továrne. Okrem toho existuje aj časový posun medzi okamihom, keď bola cena dohodnutá na základe súčasnej výšky cien surovín, a dátumom odoslania, ale nie je nijaký dôvod predpokladať, že by tento časový posun bol väčší pre čínskych výrobcov než pre výrobcov v Spoločenstve. Preto bol tento argument zamietnutý.

(51)

V súlade s tým konečné vážené priemerné rozpätia ujmy pre spoločnosti, ktorým bol udelený OP alebo THP, sú:

Spoločnosť

Konečné rozpätie ujmy

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

22,7 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

Všetky ostatné spoločnosti

63,5 %

2.   Forma a výška cla

(52)

Na základe uvedených skutočností a v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia konečné antidumpingové clo má byť uložené vo výške dostatočnej na odstránenie ujmy spôsobenej dovozom bez prekročenia zisteného dumpingového rozpätia.

(53)

Na základe uvedeného konečné clo je:

Spoločnosť

Konečné clo

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

Všetky ostatné spoločnosti

63,5 %

(54)

Individuálne sadzby antidumpingového cla uvedené v tomto nariadení sa stanovili na základe zistení tohto prešetrovania. Odrážajú preto situáciu, ktorá bola zistená v súvislosti s týmito spoločnosťami počas uvedeného prešetrovania. Tieto colné sadzby (v protiklade k celoštátnemu clu uplatniteľnému na „všetky ostatné spoločnosti“) sú teda uplatniteľné výlučne na dovoz výrobkov s pôvodom v príslušnej krajine a vyrobených týmito spoločnosťami, a teda uvedenými konkrétnymi právnickými osobami. Na dovezené výrobky vyrobené akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorej názov a adresa nie sú osobitne uvedené v operatívnej časti tohto dokumentu, vrátane subjektov prepojených s tými subjektmi, ktoré sú osobitne uvedené, sa tieto sadzby nemôžu vzťahovať a tieto výrobky podliehajú sadzbe cla uplatniteľnej na „všetky ostatné spoločnosti“.

(55)

Akákoľvek žiadosť požadujúca uplatňovanie týchto individuálnych sadzieb antidumpingového cla (napr. po zmene názvu subjektu alebo po založení nových výrobných alebo predajných subjektov) by mala byť okamžite adresovaná Komisii (3) so všetkými príslušnými informáciami, najmä pokiaľ ide o akúkoľvek zmenu v činnostiach spoločnosti v súvislosti s výrobou, domácim predajom a vývozom, napríklad s uvedenou zmenou názvu alebo zmenou výrobných a predajných subjektov. V prípade potreby sa nariadenie zmení a doplní aktualizáciou zoznamu spoločností, na ktoré sa vzťahujú individuálne sadzby cla.

(56)

V snahe zabezpečiť riadne uplatňovanie antidumpingového cla, hodnoty zvyškového cla sa nemajú uplatňovať len na nespolupracujúcich vývozcov, ale aj na tie spoločnosti, ktoré nemali počas OP žiadny export. Ak však takéto spoločnosti vyhovujú podmienkam článku 11 ods. 4 základného nariadenia, sú vyzvané, aby predložili žiadosť o preskúmanie v súlade s uvedeným článkom, aby sa ich situácia prešetrila individuálne.

3.   Záväzky

(57)

Po zverejnení základných skutočností a okolností, na základe ktorých sa malo odporučiť uloženie konečného antidumpingového cla, dvaja vyvážajúci výrobcovia v ČĽR ponúkli cenové záväzky v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia.

(58)

Príslušný výrobok sa vyznačuje značným počtom druhov, medzi ktorými sú pomerne veľké cenové rozdiely. Dvaja vyvážajúci výrobcovia ponúkli iba jedinú minimálnu dovoznú cenu (ďalej len „MDC“) pre všetky druhy výrobkov, a to na takej úrovni, ktorá by nezaručila odstránenie poškodzujúceho dumpingu pri všetkých výrobkoch. Je takisto potrebné poznamenať, že vzhľadom na veľký počet druhov výrobkov je skutočne nemožné stanoviť primeranú MDC pre každý druh výrobku, tak aby ju Komisia mohla náležite monitorovať, aj keby vyvážajúci výrobcovia ponúkli pre každý výrobok inú MDC.

(59)

Počas OP mal príslušný výrobok navyše značne nestálu cenu, na účel záväzku pevnej ceny preto nie je vhodný. Na vyriešenie tohto problému obe spoločnosti ponúkli indexovanú MDC založenú na nestálych cenách APT. Keďže však u jedného vyvážajúceho výrobcu nebolo počas OP možné stanoviť úzku súvislosť medzi nestálosťou cien APT a nestálosťou cien VE, indexovanie MDC na základe cien APT pre tohto konkrétneho výrobcu neprichádzalo do úvahy.

(60)

Jeden z vyvážajúcich výrobcov má okrem toho v ES viaceré prepojené spoločnosti a tieto spoločnosti takisto predávajú iné výrobky rovnakým zákazníkom. V dôsledku tejto zložitej štruktúry predaja sa zvyšuje riziko obchádzania.

(61)

Na základe uvedených skutočností sa prijal záver, že ponuky týchto záväzkov je potrebné odmietnuť.

4.   Konečný výber dočasného cla a osobitné monitorovanie

(62)

Vzhľadom na veľkosť zistených dumpingových rozpätí a na základe hodnoty ujmy spôsobenej výrobnému odvetviu Spoločenstva sa považuje za nevyhnutné, aby sa konečne vybrali sumy stanovené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla uloženého v dočasnom nariadení, t. j. nariadení (ES) č. 1350/2006, a to v rozsahu uloženého konečného cla. Ak je konečné clo nižšie ako dočasné clo, vybrané sumy dočasne stanoveného cla presahujúce konečnú sadzbu antidumpingového cla sa vrátia. Ak je konečné clo vyššie ako dočasne stanovené clo, s konečnou platnosťou sa vyberá iba clo stanovené vo výške dočasne stanoveného cla.

(63)

S cieľom minimalizovať riziko obchádzania vzhľadom na veľký rozdiel v sadzbách cla sa osobitné opatrenia považujú v tomto prípade za potrebné, aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie antidumpingového cla. Tieto osobitné opatrenia týkajúce sa iba spoločností, pre ktoré sa zaviedla individuálna sadzba cla, zahŕňajú: predloženie platnej obchodnej faktúry colným orgánom členských štátov, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu. Pri dovoze, ku ktorému takáto faktúra nie je priložená, sa uplatní zvyškové antidumpingové clo uplatniteľné na všetkých ostatných vývozcov.

(64)

Okrem toho sa pripomína, že ak by sa po uložení antidumpingových opatrení výrazne zvýšil objem vývozu spoločností, na ktoré sa vzťahujú nižšie individuálne colné sadzby, takéto zvýšenie objemu by sa mohlo považovať za zvýšenie predstavujúce zmenu v štruktúre obchodu v dôsledku uloženia opatrenia v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia. Za takýchto okolností, a ak sú splnené podmienky, môže sa začať prešetrovanie zamerané na obchádzanie opatrení. Uvedeným prešetrovaním sa môže okrem iného preskúmať potreba odstránenia individuálnych sadzieb cla a následného uloženia celoštátneho cla,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz volfrámových zváracích elektród vrátane volfrámových tyčí a prútov na zváracie elektródy, ktoré obsahujú minimálne 94 hmotnostných percent volfrámu, iných ako získaných jednoduchým spekaním, tiež rezaných na určitú dĺžku, zaradených pod kódy KN ex81019910 a ex85159000 (kódy TARIC 8101991010 a 8515900010) a s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

2.   Sadzba dočasného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú frankocenu na hranici Spoločenstva pred preclením výrobkov vyrobených uvedenými spoločnosťami je takáto:

Spoločnosť

Antidumpingové clo

Doplnkový kód TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd.

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

41,0 %

A755

BBeijing Advanced Metal Materials Co., Ltd.

38,8 %

A756

Všetky ostatné spoločnosti

63,5 %

A999

3.   Uplatňovanie individuálnych sadzieb cla stanovených pre spoločnosti uvedené v odseku 2 je podmienené predložením platnej obchodnej faktúry colným orgánom členských štátov, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v prílohe. Ak takáto faktúra nebude predložená, použije sa sadzba cla uplatňovaná na všetky ostatné spoločnosti.

4.   Pokiaľ nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa colných sadzieb.

Článok 2

Sumy stanovené prostredníctvom dočasného antidumpingového cla podľa nariadenia (ES) č. 1350/2006 o dovoze určitých volfrámových elektród vrátane volfrámových tyčí a prútov na zváracie elektródy, ktoré obsahujú minimálne 94 hmotnostných percent volfrámu, iných ako získaných jednoduchým spekaním, tiež rezaných na určitú dĺžku, zaradených pod kódy KN ex81019910 a ex85159000 (kódy TARIC 8101991010 a 8515900010) a s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa s konečnou platnosťou vyberú v súlade so stanovenými pravidlami. Vybrané sumy presahujúce konečnú sadzbu antidumpingového cla sa vrátia. Ak je konečné clo vyššie ako dočasne stanovené clo, s konečnou platnosťou sa vyberá iba clo stanovené vo výške dočasne stanoveného cla.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. marca 2007

Za Radu

predseda

F.-W. STEINMEIER


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2117/2005 (Ú. v. EÚ L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Ú. v. EÚ L 250, 14.9.2006, s. 10.

(3)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction H, office J-79 5/16

1049 Brussels/Belgium


PRÍLOHA

Platná obchodná faktúra uvedená v článku 1 ods. 3 tohto nariadenia musí obsahovať vyhlásenie podpísané zástupcom spoločnosti v tomto znení:

1.

Meno a funkcia zástupcu spoločnosti, ktorá obchodnú faktúru vystavila.

2.

Nasledujúce vyhlásenie: „Ja podpísaný potvrdzujem, že [objem] volfrámových elektród, ktoré boli predané na vývoz do Európskeho spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje táto faktúra, bolo vyrobených (názov a adresa spoločnosti) (doplnkový kód TARIC) v (príslušná krajina). Vyhlasujem, že informácie poskytnuté v tejto faktúre sú úplné a správne.“


Top