EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0004

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 4/2007 zo 14. decembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2006/20)

OJ L 56M , 29.2.2008, p. 1–3 (MT)
OJ L 2, 5.1.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010; Nepriamo zrušil 32009R0025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/4/oj

5.1.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 2/3


NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (ES) č. 4/2007

zo 14. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov

(ECB/2006/20)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a článok 6 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2423/2001 z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (2), vyžaduje, aby peňažné finančné ústavy štvrťročne vykazovali štatistické údaje členené podľa krajín a mien. Nariadenie (ES) č. 2423/2001 je potrebné zmeniť a doplniť tak, aby sa požiadavky na štatistické vykazovanie rozšírili na údaje týkajúce sa Bulharska a Rumunska, ktoré 1. januára 2007 pristúpia k Európskej únii.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 2423/2001 je vykazovanie štvrťročných údajov o pozíciách voči protistranám, ktoré sú rezidentami na územiach členských štátov, ktoré prijali euro, povinné. Nariadenie (ES) č. 2423/2001 je preto potrebné zmeniť a doplniť tak, aby sa zohľadnilo prijatie eura Slovinskom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2423/2001 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 4 ods. 2 sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“.

2.

Prílohy I a V sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. decembra 2006

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  Ú. v. ES L 333, 17.12.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2181/2004 (Ú. v. EÚ L 371, 18.12.2004, s. 42).


PRÍLOHA

Prílohy I a V k nariadeniu (ES) č. 2423/2001 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Časť 1 oddiel IV sa mení a dopĺňa takto:

i)

v odseku 6a prvej a druhej vete sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“;

ii)

v odseku 7a prvej a druhej vete sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“;

iii)

v odseku 9a prvej vete sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“.

b)

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v tabuľke 3 označenej „Rozpis podľa štátov“:

pod názvom „B. Ostatné účastnícke členské štáty (t. j. okrem domáceho sektora) + časť z C. Zvyšok sveta (členské štáty)“ sa za posledný stĺpec vkladajú dva stĺpce označené „BG“ a „RO“. Všetky kolónky sú v týchto dvoch stĺpcoch označené symbolom *,

v stĺpci označenom „SI“ sa symbol # vymazáva zo všetkých kolóniek,

v časti „Všeobecná poznámka“ sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“;

ii)

v tabuľke 4 označenej „Rozpis podľa mien“:

pod názvom „Meny ostatných členských štátov“ sa za posledný stĺpec vkladajú dva stĺpce označené „BGN“ a „RON“. Všetky kolónky sú v týchto dvoch stĺpcoch označené symbolom *,

vypúšťa sa stĺpec označený „SIT“,

v časti „Všeobecná poznámka“ sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“.

2.

Príloha V sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladajú sa nasledujúce odseky 1c, 1d a 1e:

„1c.

Bez ohľadu na odsek 1 sa podľa tohto nariadenia začína prvé vykazovanie, ktoré sa týka kolóniek označených symbolom #, štvrťročnými údajmi za obdobie, ktoré sa končí marcom 2007.

1d.

Ak príslušná NCB rozhodne, že prvé vykazovanie údajov, ktoré nie sú závažné, sa počnúc štvrťročnými údajmi za obdobie, ktoré sa končí marcom 2007, nevyžaduje, vykazovanie sa začína 12 mesiacov po tom, ako NCB informuje spravodajské jednotky, že údaje sa vyžadujú.

1e.

Bez ohľadu na odsek 1 sa podľa tohto nariadenia začína prvé vykazovanie, ktoré sa týka stĺpca ‚SI’ v tabuľke 3 pod názvom ‚B. Ostatné účastnícke členské štáty (t. j. okrem domáceho sektora) + časť z C. Zvyšok sveta (členské štáty)’, štvrťročnými údajmi za obdobie, ktoré sa končí marcom 2007“;

b)

v odseku 2a sa slová „symbolom #“ nahrádzajú slovami „symbolom # alebo *“.


Top