EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2036

Nariadenie Komisie (ES) č. 2036/2006 z  21. decembra 2006 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých produktov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2007

OJ L 414, 30.12.2006, p. 74–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 1006–1007 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 231 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 231 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2036/oj

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 414/74


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2036/2006

z 21. decembra 2006

o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých produktov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2813/2000 z 21. decembra 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 o poskytovaní pomoci súkromnému skladovaniu určitých produktov rybolovu (2), a najmä na jeho článok 1,

keďže:

(1)

Príspevok by nemal prevyšovať súčet technických a finančných nákladov zaznamenaných v Spoločenstve počas rybárskeho roka predchádzajúceho príslušnému roku.

(2)

Na odradenie od dlhodobého skladovania, skrátenie platobných časov a na zníženie zaťaženia kontrolami by príspevok za súkromné uskladnenie mal byť vyplatený v jednej jedinej splátke.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade s Riadiacim výborom pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok 2007 je výška pomoci uvedená v článku 25 nariadenia (ES) č. 104/2000 na súkromné skladovanie produktov uvedených v prílohe II k príslušnému nariadeniu takáto:

:

prvý mesiac

:

210 EUR za tonu

:

druhý mesiac

:

0 EUR za tonu

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. decembra 2006

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(2)  Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 30.


Top