EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_414_R_0001_01

Nariadenie Rady (ES) č. 2027/2006 z  19. decembra 2006 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou

OJ L 414, 30.12.2006, p. 1–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 414/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2027/2006

z 19. decembra 2006

o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 a ods. 3 prvý pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Spoločenstvo a Kapverdská republika prerokovali a parafovali dohodu o partnerstve v sektore rybolovu, ktorou sa rybárom Spoločenstva poskytujú možnosti rybolovu vo vodách, ktoré spadajú pod zvrchovanosť Kapverdskej republiky.

(2)

Je potrebné uvedenú dohodu schváliť.

(3)

Je potrebné určiť kľúč rozdelenia možností rybolovu medzi jednotlivé členské štáty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou.

Text dohody je pripojený k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Možnosti rybolovu stanovené protokolom k dohode sú rozdelené medzi jednotlivé členské štáty podľa tohto kľúča:

Kategória rybolovu

Druh plavidla

Členský štát

Licencie alebo kvóty

Lov tuniakov

Plavidlá s dlhými lovnými šnúrami pre lov na hladine

Španielsko

41

Portugalsko

7

Lov tuniakov

Mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou

Španielsko

12

Francúzsko

13

Lov tuniakov

Plavidlá na lov tuniakov udicami

Španielsko

7

Francúzsko

4

Ak žiadosti o licencie týchto členských štátov neprekročia možnosti rybolovu stanovené protokolom, Komisia môže zohľadniť žiadosti o licencie iných členských štátov.

Článok 3

Členské štáty, ktorých plavidlá vykonávajú rybolov na základe tejto dohody, oznámia Komisii objem každého výlovu v kapverdskej rybolovnej oblasti v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení Komisie č. 500/2001 zo 14. marca 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o monitorovaní úlovkov, ulovených rybárskymi plavidlami Spoločenstva vo vodách tretích krajín a na šírom mori (2).

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(y) splnomocnenú(é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Spoločenstvo (3).

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmim dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2006

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Stanovisko z 30. novembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 8.

(3)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA

o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, ďalej len „Spoločenstvo“

na jednej strane,

KAPVERDSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Kapverdy“

na druhej strane

ďalej len „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY úzke vzťahy v spolupráci medzi Spoločenstvom a Kapverdskou republikou, najmä v rámci Dohovoru z Cotonou, ako aj ich spoločné želanie tieto vzťahy zosilniť,

BERÚC DO ÚVAHY želanie oboch strán podporovať zodpovedné využívanie svojich zdrojov rybného hospodárstva prostredníctvom spolupráce,

VZHĽADOM NA ustanovenia Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve,

UZNÁVAJÚC, že Kapverdy uplatňujú svoje práva zvrchovanosti alebo jurisdikcie v oblasti, ktorá sa rozprestiera 200 námorných míľ od základných línií v súlade s Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve,

ROZHODNUTÍ uplatňovať rozhodnutia a odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie tuniaka atlantického, ďalej len „ICCAT“,

VEDOMÍ SI dôležitosti zásad stanovených Kódexom správania sa pre zodpovedný rybolov prijatým na konferencii FAO v roku 1995,

ROZHODNUTÍ spolupracovať v obojstrannom záujme pri podpore zavádzania zodpovedného rybolovu na zabezpečenie dlhodobého zachovania a trvalo udržateľného využívania živých morských zdrojov,

PRESVEDČENÍ, že takáto spolupráca musí byť založená na komplementarite iniciatív a akcií realizovaných buď spoločne, alebo každou zo strán pri súčasnom zabezpečení koherencie politík a súčinnosti snáh,

ROZHODNUTÍ zaviesť dialóg o sektorovej politike rybolovu prijatej vládou Kapverd za účelom určenia najvhodnejších prostriedkov na zabezpečenie účinného vykonávania tejto politiky, ako aj zapojenia hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti do tohto procesu,

ŽELAJÚC SI stanoviť pravidlá a podmienky, ktorými sa budú riadiť činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva v kapverdských vodách a pravidlá a podmienky týkajúce sa podpory zo strany Spoločenstva pri zavádzaní zodpovedného rybolovu v týchto rybolovných oblastiach,

ROZHODNUTÍ pokračovať v užšej hospodárskej spolupráci v oblasti rybolovného hospodárstva a v súvisiacich činnostiach vytváraním a zriaďovaním spoločných podnikov, do ktorých budú zapojené podniky obidvoch strán,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Cieľ

Touto dohodou sa ustanovujú zásady, pravidlá a postupy, ktorými sa riadia:

hospodárska, finančná, technická a vedecká spolupráca v sektore rybolovu s cieľom zaviesť zodpovedný rybolov v kapverdských vodách na zabezpečenie zachovania a trvalo udržateľného využívania rybolovných zdrojov a na rozvoj kapverdského sektoru rybolovu,

podmienky prístupu rybárskych plavidiel Spoločenstva do kapverdských vodách,

spolupráca týkajúca sa podmienok kontroly rybolovu v kapverdských vodách s cieľom zabezpečiť dodržiavanie uvedených podmienok, účinnosť opatrení na ochranu rybolovných zdrojov a hospodárenie s rybolovnými zdrojmi a boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu,

partnerstvá medzi podnikmi s cieľom rozvíjať hospodárske a s tým súvisiace činnosti v spoločnom záujme v sektore rybolovu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody platia tieto definície:

a)

pod pojmom „kapverdské orgány“ sa rozumie vláda Kapverd,

b)

pod pojmom „orgány Spoločenstva“ sa rozumie Európska komisia,

c)

pod pojmom „kapverdské vody“ sa rozumejú vody, ktoré, pokiaľ ide o rybné hospodárstvo, patria do suverenity alebo jurisdikcie Kapverd,

d)

pod pojmom „rybárske plavidlo“ sa rozumie každé plavidlo vybavené na komerčné využívanie živých vodných zdrojov,

e)

pod pojmom „plavidlo Spoločenstva“ sa rozumie plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu Spoločenstva a registrované v Spoločenstve,

f)

pod pojmom „spoločný podnik“ sa rozumie komerčný podnik zriadený na Kapverdách pozostávajúci z majiteľov plavidiel alebo národných podnikov strán, ktorý vykonávajú rybolovné činnosti alebo súvisiace činnosti,

g)

pod pojmom „spoločný výbor“ sa rozumie výbor zložený zo zástupcov Spoločenstva a Kapverd, ktorého úlohy sú upresnené v článku 9 tejto dohody,

h)

pod pojmom „prekládka“ sa rozumie transfer časti alebo celého úlovku z jedného rybárskeho plavidla na druhé, v prístave alebo na mori,

i)

pod pojmom „majiteľ plavidla“ sa rozumie každá osoba právne zodpovedná za rybárske plavidlo, ktorá ho riadi a kontroluje,

j)

pod pojmom „námorníci z AKT“ sa rozumejú námorníci, ktorí sú štátnymi príslušníkmi neeurópskych krajín, ktoré sú signatármi dohody z Cotonou. V tejto súvislosti je kapverdský námorník námorníkom z AKT.

Článok 3

Zásady a ciele na vykonávanie tejto dohody

1.   Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov v kapverdských vodách na základe zásad určených v Kódexe FAO správania sa pre zodpovedný rybolov a zásad rovnoprávneho zaobchádzania s flotilami plaviacimi sa v týchto vodách.

2.   Strany spolupracujú s cieľom zabezpečiť monitorovanie výsledkov uplatňovania sektorovej politiky rybolovu prijatej vládou Kapverd a zapojiť sa do politického dialógu týkajúceho sa potrebných reforiem. Konzultujú medzi sebou s cieľom prijať prípadné opatrenia v tejto oblasti.

3.   Strany tiež spolupracujú na vykonávaní hodnotení opatrení, programov a činností uskutočňovaných na základe ustanovení tejto dohody. Spoločný výbor zriadený podľa článku 9 analyzuje výsledky hodnotení.

4.   Strany sa zaväzujú zabezpečiť vykonávanie tejto dohody v súlade so zásadami dobrého hospodárskeho a sociálneho riadenia, pri zohľadnení stavu rybolovných zdrojov.

5.   Zamestnávanie kapverdských námorníkov a/alebo námorníkov z AKT na palube plavidiel Spoločenstva sa riadi Deklaráciou Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o zásadách a základných právach pri práci, ktorá sa plnoprávne uplatňuje na príslušné pracovné zmluvy a všeobecné pracovné podmienky. Konkrétne ide o slobodu združovania a o účinné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

Článok 4

Spolupráca vo vedeckej oblasti

1.   Počas obdobia platnosti tejto dohody, Spoločenstvo a Kapverdy spolupracujú s cieľom monitorovať vývoj stavu zdrojov v kapverdskej rybolovnej oblasti.

2.   Obidve strany na základe odporúčaní a uznesení prijatých v rámci Medzinárodnej komisie pre zachovanie tuniaka atlantického (ICCAT) a vzhľadom na lepšie dostupné vedecké stanoviská vedú diskusie v rámci spoločného výboru zriadeného v článku 9, prípadne v rámci vedeckého kolégia. Kapverdy môžu po dohode so Spoločenstvom prijať opatrenia na zabezpečenie udržateľného riadenia rybolovných zdrojov.

3.   Strany sa zaväzujú navzájom konzultovať, či už priamo alebo v rámci príslušných medzinárodných organizácií s cieľom zabezpečenia riadenia a zachovania živých zdrojov v Atlantickom oceáne a spolupráce v rámci príslušného vedeckého výskumu.

Článok 5

Prístup plavidiel Spoločenstva do lovísk v kapverdských vodách

1.   Kapverdy sa zaväzujú povoliť plavidlám Spoločenstva vykonávanie rybolovných činností v rybolovných oblastiach v súlade s touto dohodou, vrátane protokolu a prílohy.

2.   Rybolovné činnosti, ktoré sú predmetom tejto dohody, podliehajú zákonom a nariadeniam platným na Kapverdách. Kapverdské orgány oznámia Spoločenstvu všetky zmeny a doplnenia týchto právnych predpisov, ako aj všetkých ďalších právnych predpisov, ktoré môžu mať dosah na právne predpisy týkajúce sa rybolovu.

3.   Kapverdy nesú zodpovednosť za účinné uplatňovanie ustanovení protokolu týkajúcich sa kontroly rybolovu. Plavidlá Spoločenstva spolupracujú s príslušnými kapverdskými orgánmi pri uskutočňovaní týchto kontrol.

4.   Spoločenstvo sa zaväzuje podniknúť všetky kroky potrebné na zabezpečenie súladu svojich plavidiel s touto dohodou a právnymi predpismi upravujúcimi rybolov vo vodách, ktoré patria do jurisdikcie Kapverd.

Článok 6

Licencie

1.   Plavidlá Spoločenstva môžu vykonávať rybolovné činnosti v kapverdskej rybolovnej oblasti, iba ak sú držiteľmi licencie na rybolov vydanej podľa tejto dohody.

2.   Postup získania licencie na rybolov pre plavidlo, uplatniteľné poplatky a spôsob úhrady, ktoré musia používať majitelia plavidiel sú určené v prílohe k protokolu.

Článok 7

Finančný príspevok

1.   Spoločenstvo poskytne Kapverdám finančný príspevok v súlade s podmienkami a ustanoveniami stanovenými v protokole a v prílohách. Tento jednorazový príspevok sa určuje na základe týchto dvoch príslušných zložiek:

a)

prístup plavidiel Spoločenstva do lovísk na Kapverdách a

b)

finančná pomoc Spoločenstva na podporu zodpovedného rybolovu a udržateľného využívania rybolovných zdrojov v kapverdských vodách.

2.   Zložka finančného príspevku uvedená v predchádzajúcom odseku je určená a riadená spoločnou dohodou a v súlade s ustanoveniami protokolu v súlade s cieľmi vytýčenými stranami, ktoré sa majú realizovať v rámci sektorovej politiky rybolovu na Kapverdách a ročných a viacročných programov na uplatňovanie tejto politiky.

3.   Finančný príspevok poskytnutý Spoločenstvom sa vypláca ročne podľa podmienok stanovených v protokole a s výhradou ustanovení tejto dohody a protokolu týkajúcich sa prípadných zmien výšky príspevku vzhľadom na:

a)

neobvyklé okolnosti, okrem prírodných javov, ktoré zabraňujú vykonávaniu rybolovných činností v kapverdských vodách,

b)

zníženie rybolovných možností poskytnutých plavidlám Spoločenstva v rámci spoločnej dohody, na účely uplatňovania opatrení riadenia príslušných zásob na zachovanie a udržateľné využívanie zdrojov na základe najlepších dostupných vedeckých stanovísk,

c)

zvýšenie rybolovných možností poskytnutých plavidlám Spoločenstva v rámci spoločnej dohody zúčastnených strán v prípade, že stav zdrojov podľa najlepších dostupných vedeckých stanovísk túto možnosť povoľuje,

d)

opätovné zhodnotenie podmienok finančnej pomoci Spoločenstva pre uplatňovanie sektorovej politiky rybolovu na Kapverdách v prípade, že je táto skutočnosť oprávnená v súvislosti s výsledkami ročného a viacročného plánovania a zistená oboma stranami,

e)

vypovedanie tejto dohody v súlade s ustanoveniami článku 12,

f)

pozastavenie uplatňovania tejto dohody v súlade s ustanoveniami článku 13.

Článok 8

Podpora spolupráce na úrovni hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti

1.   Zmluvné strany podporujú hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu v sektore rybolovu a v súvisiacich sektoroch. Vedú vzájomné konzultácie za účelom koordinácie rôznych opatrení, ktoré môžu byť v tejto oblasti prijaté.

2.   Zmluvné strany podporujú výmenu informácií o rybárskych technikách a rybolovných zariadeniach, konzervačných metódach a priemyselnom spracovaní produktov rybolovu.

3.   Zmluvné strany sa usilujú vytvoriť priaznivé podmienky na podporu vzťahov medzi svojimi podnikmi v technickej, hospodárskej a obchodnej oblasti podporovaním vytvorenia priaznivého prostredia na rozvoj obchodu a investícií.

4.   Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť akčný plán medzi prevádzkovateľmi Kapverd a Spoločenstva, s cieľom rozvinúť lokálne vykládky plavidiel Spoločenstva.

5.   Zmluvné strany v ich vlastnom záujme podporujú zriadenie spoločných podnikov, ktoré sú systematicky v súlade s platnými právnymi predpismi Kapverd a Spoločenstva.

Článok 9

Spoločný výbor

1.   Zriaďuje sa spoločný výbor, ktorý je poverený kontrolou uplatňovania tejto dohody. Spoločný výbor vykonáva tieto funkcie:

a)

kontroluje vykonávanie, interpretáciu a uplatňovanie dohody, a najmä definíciu a hodnotenie uplatňovania ročného a viacročného plánu stanoveného v článku 7 ods. 2,

b)

zabezpečuje potrebné kontakty pre riešenie otázok spoločného záujmu týkajúce sa rybolovu,

c)

slúži ako fórum na priateľské urovnanie sporov, ktoré môžu vyplynúť z výkladu alebo uplatňovania tejto dohody,

d)

v prípade potreby opätovne hodnotí možnosti rybolovu a súvisiaci finančný príspevok,

e)

vykonáva všetky ostatné činnosti, ktoré mu zmluvné strany v rámci spoločnej dohody pridelia.

2.   Spoločný výbor sa stretáva najmenej raz do roka striedavo na Kapverdách a v Spoločenstve, pričom stretnutiu bude predsedať tá zmluvná strana, ktorá stretnutie usporadúva. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa zorganizuje osobitné stretnutie.

Článok 10

Zemepisná oblasť pôsobnosti

Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva za podmienok uvedených v tejto zmluve, a na strane druhej na území Kapverd.

Článok 11

Trvanie

Táto dohoda sa uplatňuje päť rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti a obnovuje sa na ďalšie obdobia piatich rokov, ak ju jedna zo strán v súlade s článkom 12 nevypovie.

Článok 12

Vypovedanie dohody

1.   Túto dohodu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, že sa vyskytnú neobvyklé okolnosti, ktoré sa týkajú napríklad znehodnotenia príslušných zásob, zistenia, že miera využívania možností rybolovu poskytnutých plavidlám Spoločenstva sa zmenšila, alebo nedodržania záväzkov prijatých zmluvnými stranami v rámci boja proti nezákonnému, nehlásenému a neregulovanému rybolovu.

2.   Príslušná strana písomne oznámi druhej strane svoj zámer vypovedať dohodu najmenej šesť mesiacov pred uplynutím počiatočného obdobia alebo každého dodatočného obdobia.

3.   Odoslanie oznámenia podľa predchádzajúceho odseku má za následok začatie konzultácií medzi zmluvnými stranami.

4.   Výška finančného príspevku podľa článku 7 za rok, v ktorom vypovedanie dohody nadobudne účinnosť, sa znižuje pomerne a pro rata temporis.

Článok 13

Pozastavenie

1.   Uplatňovanie tejto dohody sa môže pozastaviť z podnetu ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade vážneho rozporu pri uplatňovaní ustanovení stanovených v tejto dohode. Príslušná zmluvná strana pri takomto pozastavení musí písomne oznámiť svoj zámer druhej zmluvnej strane najmenej tri mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti pozastavenia. Po doručení tohto oznámenia začnú strany vzájomné konzultácie s cieľom priateľského urovnania sporu.

2.   Vyplatenie finančného príspevku stanoveného v odseku 7 sa zníži pomerne a pro rata temporis počas trvania pozastavenia.

Článok 14

Protokol a príloha

Protokol a príloha sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 15

Príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva

Činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva, ktoré pôsobia v kapverdských vodách sa riadia platnými právnymi predpismi na Kapverdách okrem prípadu, keď Dohoda a tento protokol so svojou prílohou a dodatkami stanovujú inak.

Článok 16

Zrušenie

Táto dohoda svojím vstupom do platnosti zrušuje a nahrádza dohodu o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou, ktorá sa týka rybolovu v blízkosti kapverdského pobrežia, ktorá nadobudla platnosť 24. júla 1990.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda, vyhotovená dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé z týchto znení je rovnako autentické, nadobúda platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

PROTOKOL,

ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou o rybolove v blízkosti pobrežia Kapverd od 1. septembra 2006 do 31. augusta 2011

Článok 1

Obdobie uplatňovania a možnosti rybolovu

1.   Od 1. septembra 2006 a na celkové obdobie 5 rokov sa možnosti rybolovu dohodnuté v zmysle článku 5 dohody stanovujú takto:

Druhy vysoko migračných rýb (druhy uvedené v prílohe 1 k dohovoru Spojených národov z roku 1982)

mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou: 25 plavidiel,

plavidlá na lov tuniakov udicami: 11 plavidiel,

plavidlá na lov na hladine s dlhými lovnými šnúrami: 48 plavidiel.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4 a 5 tohto protokolu.

3.   Plavidlá plávajúce pod vlajkou členského štátu Európskeho spoločenstva môžu vykonávať činnosti v kapverdskej rybolovnej oblasti, len ak sú držiteľmi licencie o rybolove vydanej v rámci tohto protokolu a podľa podmienok popísaných v prílohe k tomuto protokolu.

Článok 2

Finančný príspevok – podmienky platby

1.   Finančný príspevok stanovený v článku 7 dohody sa skladá, na jednej strane pre obdobie stanovené v článku 1 z ročnej sumy 325 000 EUR, čo predstavuje ekvivalent referenčnej tonáže 5 000 ton za rok a na strane druhej z osobitnej sumy 60 000 EUR ročne na podporu a uskutočňovanie iniciatív v rámci sektorovej politiky kapverdského rybolovu. Táto osobitná suma tvorí neoddeliteľnú súčasť jednotného finančného príspevku uvedeného v článku 7 dohody.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje s výhradou ustanovení článkov 4, 5 a 7 tohto protokolu.

3.   Celková suma stanovená v odseku 1 predstavuje 385 000 EUR a Spoločenstvo je vypláca ročne počas obdobia uplatňovania tohto protokolu.

4.   Ak celkové množstvo úlovkov plavidiel Spoločenstva v kapverdských vodách prekročí 5 000 ton ročne, celková výška finančného príspevku 325 000 EUR sa zvýši o 65 EUR za každú ďalšiu tonu úlovku. Celková ročná suma zaplatená Spoločenstvom však nemôže prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v odseku 1 (650 000 EUR). Ak množstvá úlovkov plavidiel Spoločenstva prekročia množstvá zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej sumy, výška pre množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa zaplatí v priebehu nasledujúceho roka.

5.   Vyplatenie finančného príspevku stanoveného v odseku 1 sa uskutoční najneskôr do 30. novembra 2006 pre prvý rok a najneskôr do 30. júna 2007, 2008, 2009 a 2010 pre nasledujúce roky.

6.   S výhradou ustanovení článku 6 je pridelenie tohto príspevku vo výhradnej kompetencii kapverdských orgánov.

7.   Finančný príspevok sa zaplatí na jediný účet štátnej pokladnice otvorený vo finančnej inštitúcii určenej kapverdskými orgánmi.

Článok 3

Spolupráca v rámci zodpovedného rybolovu – vedecké kolégium

1.   Obidve zmluvné strany sa zaväzujú, že budú podporovať zodpovedný rybolov v kapverdských vodách na základe zásad určených v Kódexe FAO správania sa pre zodpovedný rybolov a zásad rovnoprávneho zaobchádzania s flotilami plaviacimi sa v týchto vodách.

2.   Počas obdobia platnosti tohto protokolu Spoločenstvo a kapverdské orgány budú spolupracovať s cieľom monitorovať vývoj stavu rybolovných zdrojov v kapverdskej rybolovnej oblasti;

3.   V súlade s článkom 4 obidve strany na základe odporúčaní a uznesení prijatých v rámci Medzinárodnej komisie pre zachovanie tuniaka atlantického (ICCAT) a vzhľadom na lepšie dostupné vedecké stanoviská vedú diskusie v rámci spoločného výboru zriadeného v článku 9 dohody, prípadne v rámci vedeckého kolégia. Kapverdy môžu po dohode so Spoločenstvom prijať opatrenia na zabezpečenie udržateľného riadenia rybolovných zdrojov, ktoré ovplyvňujú činnosti plavidiel Spoločenstva.

Článok 4

Revízia spoločnej dohody o možnostiach rybolovu

1.   Možnosti rybolovu stanovené v článku 1 sa môžu zvýšiť v rámci spoločnej dohody za predpokladu že, závery vedeckého kolégia uvedeného v článku 3 ods. 3 potvrdia, že takéto zvýšenie neohrozí udržateľné riadenie zdrojov na Kapverdách. V takomto prípade sa finančný príspevok stanovený c článku 2 ods. 1 zvýši pomerne a pro rata temporis. Celková výška finančného príspevku zaplatená Európskym spoločenstvom však nesmie prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v článku 2 ods. 1. Ak množstvá úlovkov plavidiel Spoločenstva prekročia dvojnásobok množstiev zodpovedajúcich celkovej zrevidovanej ročnej výške, výška pre množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa zaplatí v priebehu nasledujúceho roka.

2.   V prípade ak sa zmluvné strany dohodnú na prijatí zníženia možností rybolovu stanovených v článku 1, finančný príspevok sa zníži pomerne a pro rata temporis.

3.   Rozdelenie možností rybolovu podľa rôznych kategórií plavidiel sa tiež môže zrevidovať v rámci spoločnej dohody dvoch strán a pri dodržaní každého prípadného odporúčania vedeckého kolégia uvedeného v článku 3, pokiaľ ide o riadenie zásob, ktoré by mohli byť týmto prerozdelením ovplyvnené. Zmluvné strany sa dohodnú na zodpovedajúcej úprave finančného príspevku, ak to rozdelenie možností rybolovu opodstatňuje.

Článok 5

Nové možnosti rybolovu

1.   V prípade, že by sa plavidlá Spoločenstva zaujímali o činnosti rybolovu, ktoré nie sú uvedené v článku 1, zmluvné strany sa pred prípadným vydaním povolenia zo strany kapverdských orgánov musia najskôr poradiť. V prípade potreby sa zmluvné strany dohodnú na podmienkach uplatniteľných pri týchto nových možnostiach rybolovu a prípadne vypracujú dodatky k tomuto protokolu a k jeho prílohe

2.   Zmluvné strany by mali podporovať experimentálny rybolov, najmä čo sa týka hlbokomorských druhov, ktoré sa vyskytujú v kapverdských vodách. Z tohto dôvodu, na žiadosť jednej zo zmluvných strán, sa strany poradia a určia podľa jednotlivých prípadov, druhy, podmienky a ostatné príslušné parametre.

Zmluvné strany vykonajú experimentálny rybolov v súlade s parametrami, ktoré sú dohodnuté obidvoma stranami v rámci prípadných administratívnych opatrení. Povolenie na experimentálny rybolov by malo byť poskytnuté na maximálne obdobie šiestich mesiacov.

Ak zmluvné strany považujú výsledky činností experimentálneho rybolovu za pozitívne môže vláda Kapverd poskytnúť možnosti rybolovu nových druhov flotilám Spoločenstva a to až do skončenia platnosti súčasného protokolu. Finančná kompenzácia uvedená v článku 2 ods. 1 súčasného protokolu sa teda zvýši.

Článok 6

Odloženie a revízia platby finančného príspevku z dôvodu zásahu vyššej moci

1.   V prípade výskytu neobvyklých okolností s výnimkou prírodných javov, ktoré bránia vykonávaniu činností rybolovu vo výhradnej hospodárskej zóne Kapverd, môže Európske spoločenstvo vyplatenie finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1 po vzájomnej porade zmluvných strán odložiť a za podmienky, že Európske spoločenstvo zaplatí všetky sumy splatné v čase odloženia.

2.   Vyplatenie finančného príspevku sa vykoná hneď po tom, čo zmluvné strany na základe spoločného súhlasu a porady zistia, že okolnosti, ktoré vyvolali zastavenie činností rybolovu už nie sú aktuálne, a že situácia umožňuje návrat k činnostiam rybolovu.

3.   Platnosť licencií pridelených plavidlám Spoločenstva v zmysle článku 6 dohody sa predlžuje na trvanie, ktoré sa rovná trvaniu obdobia odloženia činností rybolovu.

Článok 7

Podpora zodpovedného rybolovu v kapverdských vodách

1.   Na pomoc a uskutočňovanie iniciatív na podporu udržateľného a zodpovedného rybolovu v rámci sektorovej politiky určenej kapverdskou vládou je ročne vyčlenených osemdesiat percent (80 %) z celkovej sumy finančného príspevku stanoveného v článku 2.

Kapverdy spravujú príslušný príspevok na základe cieľov, ktoré určili po vzájomnom súhlase zmluvné strany a ročného a viacročného plánu.

2.   Na účely zavedenia ustanovení vyššie uvedeného odseku 1 sa Spoločenstvo a Kapverdy v rámci spoločného výboru stanoveného v článku 9 dohody po vstupe protokolu do platnosti a najneskôr tri mesiace po vstupe tohto protokolu do platnosti dohodnú na Viacročnom odvetvovom programe a na podmienkach jeho uplatnenia, vrátane a najmä:

a)

ustanovení na každoročnom a viacročnom základe, podľa ktorých sa použije percento finančného príspevku uvedeného vo vyššie uvedenom odseku 1 a jeho osobitnej sumy na iniciatívy, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2007;

b)

cieľov, ktoré je potrebné dosiahnuť na každoročnom a viacročnom základe, aby sa včas pristúpilo k zavedeniu trvalo udržateľného a zodpovedného rybolovu, pri zohľadnení priorít vyjadrených Kapverdami v rámci vnútroštátnej politiky rybolovu alebo v rámci iných politík, ktoré sa vzťahujú alebo ktoré majú vplyv na zavedenie trvalo udržateľného a zodpovedného rybolovu,

c)

kritérií a postupov, ktoré sa uplatnia s cieľom umožniť každoročné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

3.   Každú navrhovanú úpravu Viacročného odvetvového programu alebo využívania osobitných súm na iniciatívy, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2007, musia schváliť zmluvné strany v rámci spoločného výboru.

4.   Kapverdy každoročne rozhodujú o pridelení časti zodpovedajúcej percentám uvedeným v odseku 1 na účely zavedenia Viacročného odvetvového programu. Pokiaľ ide o prvý rok platnosti protokolu, toto pridelenie sa musí oznámiť Spoločenstvu v čase schválenia Viacročného odvetvového programu spoločným výborom. Za každý nasledujúci rok Kapverdy oznámia toto pridelenie Spoločenstvu najneskôr do 1. mája predchádzajúceho protokolárneho roka.

5.   V prípade, že to každoročné zhodnotenie výsledkov zavedenia Viacročného odvetvového programu opodstatní, zmluvné strany sa poradia o prispôsobení pridelenia finančného príspevku uvedeného v článku 2 ods. 1 tohto protokolu, a aby týmto výsledkom prispôsobili konečnú výšku fondov pridelených na zavedenie programu.

Článok 8

Spory – pozastavenie uplatňovania protokolu

1.   Každý spor medzi zmluvnými stranami vyplývajúci z výkladu ustanovení tohto protokolu a ich uplatňovania musia zmluvné strany vzájomne konzultovať v rámci spoločného výboru uvedeného v článku 9 dohody, ktorý v prípade potreby zvolá osobitné stretnutie.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 9, sa môže uplatňovanie protokolu odložiť na návrh jednej strany, keď sa spor medzi stranami považuje za vážny a keď konzultácie v rámci spoločného výboru v súlade s odsekom 1 neumožnili ukončiť spor priateľským dohovorom.

3.   Pozastavenie uplatňovania protokolu podlieha písomnému oznámeniu záujmu zainteresovanej strany najmenej tri mesiace pred dátumom, kedy má toto pozastavenie nadobudnúť účinnosť.

4.   V prípade pozastavenia uplatňovania protokolu budú zmluvné strany aj naďalej viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť priateľské riešenie sporu, ktorý ich rozdeľuje. Keď sa takého riešenie dosiahne, obnoví sa uplatňovanie protokolu a suma finančného príspevku sa zníži pomerne a pro rata temporis v závislosti od trvania, počas ktorého bolo uplatňovanie protokolu pozastavené.

Článok 9

Pozastavenie uplatňovania protokolu z dôvodu chýbajúcich platieb

S výhradou ustanovení článku 6, v prípade, že Spoločenstvo nevykoná platby uvedené v článku 2, sa uplatňovanie tohto protokolu môže odložiť za týchto podmienok:

a)

príslušné kapverdské orgány zašlú Európskej komisii oznámenie o chýbajúcej platbe. Komisia pristúpi k prevereniu a v prípade potreby najneskôr do 60 pracovných dní od dátumu prijatia oznámenia vykoná potrebné platby.

b)

Ak sa platba neuskutoční alebo nebude zdôvodnené neuskutočnenie platby v lehote stanovenej v článku 2 ods. 5 tohto protokolu, príslušné kapverdské orgány sú oprávnené pozastaviť uplatňovanie protokolu. Bezodkladne o tom informujú Európsku komisiu.

c)

Protokol sa znova uplatňuje hneď po vykonaní príslušnej platby.

Článok 10

Príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva

Činnosti rybolovu plavidiel Spoločenstva, ktoré pôsobia v kapverdských vodách v rámci tohto protokolu sa riadia platnými právnymi predpismi Kapverd okrem prípadu, keď dohoda a tento protokol so svojou prílohou a dodatkami stanovujú inak.

Článok 11

Klauzula o revízii

Zmluvné strany môžu prehodnotiť ustanovenia protokolu, prílohy a dodatkov, a v prípade potreby vypracovať jeho zmeny a doplnenia.

Článok 12

Zrušenie

Príloha k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou o rybolove v blízkosti pobrežia Kapverd sa zrušuje a nahrádza sa prílohou k tomuto protokolu.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti

1.   Tento protokol a jeho príloha nadobúdajú platnosť dňom, kedy sa zmluvné strany informujú o dokončení postupov potrebných na tento účel.

2.   Uplatňujú sa od 1. septembra 2006.

PRÍLOHA

PODMIENKY VYKONÁVANIA RYBOLOVU V KAPVERDSKEJ RYBOLOVNEJ OBLASTI PLAVIDLAMI SPOLOČENSTVA

KAPITOLA I

FORMALITY, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA ŽIADOSŤ A NA POSKYTNUTIE LICENCIÍ

Oddiel 1

Udeľovanie licencií

1.

Licenciu na rybolov v kapverdskej rybolovnej oblasti môžu získať iba plavidlá oprávnené v rámci protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovený v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou o rybolove v blízkosti pobrežia Kapverd na obdobie od 1. septembra 2006 do 31. augusta 2011.

2.

Aby bolo dané plavidlo oprávnené, majiteľovi plavidla, kapitánovi a aj samotnému plavidlu nesmie byť zakázané vykonávanie rybolovnej činnosti na Kapverdách. Musia splniť všetky formality požadované kapverdskou administratívou v tom zmysle, že musia mať splnené všetky predchádzajúce povinnosti vyplývajúce z ich rybolovných činností na Kapverdách v rámci dohôd o rybolove uzatvorených so Spoločenstvom.

3.

Každé plavidlo Spoločenstva, ktoré žiada o licenciu na rybolov môže byť zastúpené agentom, ktorý má bydlisko na Kapverdách. V žiadosti o licenciu je uvedené meno a adresa tohto zástupcu. Všetky plavidlá, ktoré žiadajú o licenciu na rybolov, a ktoré plánujú vykládku alebo prekládku v kapverdskom prístave musia byť zastúpené agentom, ktorý má bydlisko na Kapverdách.

4.

Príslušné orgány Spoločenstva predložia ministerstvu rybolovu Kapverd žiadosť pre každé plavidlo, ktoré chce na základe dohody vykonávať rybolov minimálne 15 dní pred dátumom začiatku požadovanej platnosti.

5.

Žiadosti sa ministerstvu rybolovu Kapverd predkladajú v súlade s formulármi, ktorých vzor je uvedený v dodatku I.

6.

Ku každej žiadosti o licenciu sa predložia tieto dokumenty:

doklad o zaplatení povinného poplatku pre obdobie platnosti;

pre prvú žiadosť v rámci tohto protokolu, aktuálnu farebnú fotografiu plavidla z bočného pohľadu v jeho súčasnom stave, Minimálne rozmery fotografie musia byť 15 cm × 10 cm;

každý iný dokument alebo potvrdenie požadované na základe osobitných ustanovení, ktoré sa uplatňujú podľa typu plavidla na základe tohto protokolu.

7.

Zaplatenie povinného poplatku sa uskutoční na účet uvedený kapverdskými orgánmi v súlade s článkom 2 ods. 6 protokolu.

8.

Povinné poplatky zahŕňajú všetky vnútroštátne a miestne dane. Prístavné dane, dane za prekládku a náklady za poskytovanie služieb však nie sú zahrnuté do povinných poplatkov.

9.

Ministerstvo rybolovu na Kapverdách vydáva licencie pre všetky plavidlá v termíne 15 dní po prijatí kompletnej dokumentácie stanovenej v bode 6 majiteľom plavidiel alebo ich zástupcom prostredníctvom Delegácie Komisie Európskych spoločenstiev na Kapverdách.

10.

V prípade, že budú v čase podpísania licencie úrady Delegácie Európskej Komisie zatvorené, licencia sa zašle priamo zástupcovi majiteľa plavidla spolu s kópiou pre Delegáciu.

11.

Licencia sa vydáva na názov určeného plavidla a je neprenosná.

12.

Na požiadanie Európskych spoločenstiev, a v prípade zásahu vyššej moci sa však licencia plavidla nahradí novou licenciou vystavenou na názov iného plavidla rovnakej kategórie, ako je kategória plavidla, ktoré je potrebné nahradiť bez nového povinného poplatku. V tomto prípade sa pri výpočte úrovní úlovkov na určenie prípadnej dodatočnej platby zohľadní celková suma úlovkov oboch plavidiel.

13.

Majiteľ plavidla, ktoré je potrebné nahradiť alebo jeho zástupca odovzdá zrušenú licenciu ministerstvu rybolovu Kapverd prostredníctvom Delegácie Európskej komisie.

14.

Dátum nadobudnutia účinnosti novej licencie je deň, keď majiteľ plavidla odovzdá zrušenú licenciu ministerstvu rybolovu Kapverd. Delegácia Európskej komisie na Kapverdách je informovaná o prenose licencie.

15.

Licencia musí byť stále na palube plavidla. Po prijatí oznámenia o zaplatení zálohovej platby, ktoré Európska komisia zašle kapverdským orgánom sa plavidlo zapíše do zoznamu plavidiel oprávnených vykonávať rybolov, ktorý sa oznámi kapverdským orgánom zodpovedným za kontrolu rybolovu. Kópiu uvedeného zoznamu je možné získať faxom, kým sa doručí samotná licencia; táto kópia sa uchováva na palube.

Oddiel 2

Podmienky licencie – povinné poplatky a zálohy

1.

Licencie majú platnosť jeden rok. Sú obnoviteľné.

2.

Povinný poplatok je stanovený na 35 EUR za tonu úlovku uloveného v oblasti rybolovu Kapverd pre plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou a plavidlá na lov na hladine s dlhými lovnými šnúrami a 25 EUR za tonu úlovku uloveného v oblasti rybolovu Kapverd pre plavidlá na lov tuniakov udicami.

3.

Licencie sa vydávajú po prevode nasledujúcich paušálnych čiastok príslušným vnútroštátnym orgánom:

3 950 EUR pre plavidlá na lov tuniakov vlečnou sieťou (pričom 100 EUR je určených na financovanie pozorovateľských programov), čo predstavuje ekvivalent povinných poplatkov za 110 ton úlovku vysoko migračných druhov rýb a príbuzných druhov za rok;

2 900 EUR pre plavidlá na lov na hladine s dlhými lovnými šnúrami (pričom 100 EUR je určených na financovanie pozorovateľských programov), čo predstavuje ekvivalent povinných poplatkov za 80 ton úlovku vysoko migračných druhov rýb a príbuzných druhov za rok;

500 EUR pre plavidlá na lov tuniakov udicami (pričom 100 eur je určených na financovanie pozorovateľských programov), čo predstavuje ekvivalent povinných poplatkov za 16 ton úlovku vysoko migračných druhov rýb a príbuzných druhov za rok.

4.

Konečné zúčtovanie povinných poplatkov za rok n stanoví Komisia Európskych spoločenstiev najneskôr 31. júla roka n + 1 na základe prehlásení o úlovku, ktoré vypracovávajú jednotliví majitelia plavidiel a ktoré potvrdzujú príslušné vedecké inštitúty pre preverovanie údajov o úlovkoch v členských štátoch, akými sú IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) a INDP (l'Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas du Cap Vert) prostredníctvom Delegácie Európskej komisie.

5.

Toto zúčtovanie sa oznamuje súčasne ministerstvu rybolovu Kapverd a majiteľom plavidiel na účely overenia a schválenia. Kapverdské orgány sa môžu na základe náležite oprávneného odôvodnenia a v lehote 30 dní od dátumu prevedenia odvolať proti tomuto zúčtovaniu. V prípade nesúhlasu sa konzultuje spoločný výbor. Ak sa do stanovenej lehoty nepredloží žiadna námietka, zúčtovanie sa prijíma.

6.

Majitelia plavidiel zaplatia každú prípadnú dodatočnú platbu národným príslušným kapverdským orgánom najneskôr do 30. septembra nasledujúceho roka na účet uvedený v časti 1 odseku 7 tejto kapitoly.

7.

Ak je však konečné zúčtovanie nižšie ako výška preddavku stanovená v bode 3 tejto časti, zvyšnú zodpovedajúcu sumu už majiteľ plavidla nemôže dostať späť.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ OBLASTI

1.

Plavidlá Spoločenstva môžu vykonávať svoje rybolovné činnosti v týchto oblastiach:

12 námorných míľ od základnej línie.

KAPITOLA III

REŽIM HLÁSENIA ÚLOVKOV

1.

Trvanie plavby plavidla Spoločenstva za účelom tejto prílohy sa definuje nasledovne:

buď ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do kapverdskej rybolovnej oblasti po výstup z tejto oblasti;

alebo ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do kapverdskej rybolovnej oblasti po prekládku z jedného plavidla na druhé;

alebo ide o obdobie, ktoré trvá od vstupu do kapverdskej rybolovnej oblasti po vykládku na Kapverdách.

2.

Všetky plavidlá oprávnené vykonávať rybolov v kapverdských vodách v rámci dohody musia oznámiť svoje úlovky ministerstvu rybolovu Kapverd, aby mohli kapverdské orgány kontrolovať ulovené množstvá, ktoré sú overené príslušnými vedeckými inštitútmi v súlade s postupom uvedeným v kapitole I oddiel 2 bod 4 tejto prílohy. Podmienky oznámenia úlovkov sú:

2.1

Počas ročného obdobia platnosti licencie v zmysle odseku 2 oddielu 1 kapitoly I tejto prílohy oznámenia obsahujú úlovky plavidiel v priebehu každej plavby. Papierové verzie originálov oznámení sa oznámia ministerstvu rybolovu Kapverd do 30 dní od ukončenia poslednej plavby vykonanej počas uvedeného obdobia. Kópie sa zároveň zašlú vlajkovému členskému štátu a ministerstvu rybolovu v elektronickej forme alebo faxom.

2.2

Plavidlá prihlasujú svoje úlovky prostredníctvom formulára zodpovedajúceho palubnému denníku, ktorého vzor je uvedený v dodatku 2. Za obdobia, kedy sa plavidlo nenachádzalo v kapverdských vodách, je potrebné vyplniť palubný denník s poznámkou „Mimo kapverdskej VHZ“.

2.3

Formuláre je potrebné vyplniť čitateľne veľkými písmenami a podpísať kapitánom plavidla alebo jeho právnym zástupcom.

3.

V prípade nedodržania ustanovení tejto kapitoly si vláda Kapverd vyhradzuje právo pozastaviť licenciu príslušného plavidla, až do splnenia formalít a uplatniť pre majiteľa plavidla pokutu stanovenú platnými právnymi predpismi Kapverd. Túto skutočnosť oznámia vlajkovému členskému štátu a Európskej komisii.

KAPITOLA IV

VYKLÁDKA

Obe zmluvné strany spolupracujú na zlepšení možností prekládky a vykládky v kapverdským prístavoch.

1.   Vykládky:

 

Plavidlá Spoločenstva na lov tuniakov, ktoré dobrovoľne vykladajú v kapverdskom prístave, majú zisk zo zníženia povinného poplatku o 5 EUR za vyloženú tonu zo sumy uvedenej v odseku 2 oddielu 2 kapitoly I prílohy.

 

V prípade predaja produktov rybolovu spracovateľskému závodu na Kapverdách sa poskytne ďalšie zníženie poplatku o 5 EUR.

 

Tento mechanizmus sa uplatňuje na každé plavidlo Spoločenstva do výšky najviac 50 % z konečného zúčtovania úlovkov (ako je uvedené v kapitole III prílohy) hneď od prvého roka platnosti tohto protokolu.

2.   Podmienky uplatňovania kontroly vyloženej alebo preloženej tonáže sa určia na zasadnutí prvého spoločného výboru.

3.   Hodnotenie:

Výška finančných stimulov, ako aj maximálne percento záverečného zúčtovania úlovkov sa upravia v rámci spoločného výboru podľa celkového sociálnohospodárskeho vplyvu vykládok, ku ktorým došlo počas daného roka.

KAPITOLA V

NALODENIE NÁMORNÍKOV

1.

Majitelia plavidiel na lov tuniakov a na lov na hladine zamestnávajú štátnych príslušníkov krajín AKT, vrátane Kapverd za týchto podmienok:

pre flotilu plavidiel na lov tuniakov vlečnou sieťou, minimálne šesť námorníkov z AKT počas sezóny výlovu tuniakov v kapverdskej rybolovnej oblasti;

pre flotilu plavidiel na lov tuniakov udicami, minimálne traja námorníci z AKT počas sezóny výlovu tuniakov v kapverdskej rybolovnej oblasti;

pre flotilu plavidiel na lov na hladine, minimálne štyria námorníci z AKT počas sezóny výlovu v kapverdskej rybolovnej oblasti.

2.

Majitelia plavidiel sa budú usilovať nalodiť aj ďalších námorníkov z Kapverd.

3.

Majitelia plavidiel si môžu nezávisle vybrať námorníkov, ktorých na svoje plavidlá nalodia spomedzi námorníkov, uvedených na zozname poskytnutom príslušnými orgánmi zainteresovaných krajín AKT, vrátane Kapverd.

4.

V prípade podpisu zmluvy s kapverdskými štátnymi príslušníkmi, v súlade s bodom 1 tohto článku, oznámi majiteľ plavidla alebo jeho reprezentant príslušným kapverdským orgánom mená námorníkov z Kapverd, ktorý sa nalodili na palubu príslušného plavidla, spolu s odkazom na ich pracovné zaradenie v posádke.

5.

Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne vzťahuje na námorníkov nalodených na rybárske plavidlá Spoločenstva. Konkrétne ide o slobodu združovania a o účinné uznanie práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a pracovným zaradením.

6.

Pracovné zmluvy námorníkov z Kapverd, v súlade s bodom 1 tohto článku, ktorých kópia sa odovzdáva signatárom, sú vypracované medzi zástupcom(-cami) majiteľov plavidiel a námorníkmi a/alebo ich odborovými organizáciami alebo ich zástupcami v spojení s príslušným námorným orgánom Kapverd. Tieto zmluvy námorníkom zaručia výhody režimu sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, pričom zahŕňajú poistenie pre prípad úmrtia, choroby a úrazu.

7.

Mzdu námorníkov vyplatia majitelia plavidiel. Mzdu je potrebné stanoviť pred poskytnutím licencií na základe spoločnej dohody medzi majiteľmi plavidiel alebo ich zástupcami a orgánmi príslušných krajín AKT. Podmienky výplat miestnych námorníkov však nesmú byť nižšie ako podmienky, ktoré sa uplatňujú na posádky Kapverd a v žiadnom prípade nesmú byť nižšie ako normy MOP.

8.

Každý námorník najatý plavidlom Spoločenstva sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci navrhnutému dátumu nalodenia. Ak sa námorník nedostaví v uvedený deň a hodinu nalodenia, pre majiteľa plavidla automaticky zaniká povinnosť tohto námorníka nalodiť.

9.

V prípade nenalodenia námorníkov z krajín AKT z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v predchádzajúcom bode, sú majitelia príslušných plavidiel povinní zaplatiť za každý deň plavby vo vodách krajín AKT úhrnnú čiastku stanovenú na 20 USD na deň. Táto suma bude zaplatená najneskôr v termínoch uvedených v kapitole I časti 2 odseku 6 tejto prílohy.

10.

Táto suma sa použije na odbornú prípravu miestnych námorníkov – rybárov a bude zaplatená na účet uvedený orgánmi príslušných krajín AKT.

KAPITOLA VI

TECHNICKÉ OPATRENIA

Plavidlá dodržiavajú pre tento región opatrenia a odporúčania prijaté ICCAT, pokiaľ ide o rybolovné zariadenia, ich technické špecifikácie a všetky ostatné technické opatrenia, ktoré sa vzťahujú na ich činnosti rybolovu.

KAPITOLA VII

POZOROVATELIA

1.   Plavidlá oprávnené na vykonávanie rybolovu v kapverdských vodách v rámci dohody, nalodia pozorovateľov určených príslušnými regionálnymi rybolovnými organizáciami za týchto podmienok:

1.1   Na požiadanie tejto organizácie zoberú plavidlá Spoločenstva na palubu pozorovateľa určeného príslušnou regionálnou rybolovnou organizáciou, aby overil skutočné úlovky, najmä v kapverdských vodách.

1.2   Príslušná regionálna rybolovná organizácia vypracuje zoznam plavidiel, ktoré vezmú na palubu pozorovateľa, ako aj zoznam pozorovateľov určených pre tieto plavidlá. Tieto zoznamy sa pravidelne aktualizujú. Oznámia sa Európskej komisii hneď po ich vypracovaní a potom každé tri mesiace, aby sa zaznamenala ich prípadná aktualizácia.

1.3   Príslušná regionálna rybolovná organizácia oznámi príslušným majiteľom plavidiel alebo ich zástupcom meno pozorovateľa určeného pre ich plavidlá v čase poskytnutia licencie alebo najneskôr do 15 dní pred stanoveným dátumom nalodenia pozorovateľa.

2.   Trvanie prítomnosti pozorovateľa na palube sa rovná jednej plavbe. Avšak na výslovnú žiadosť príslušnej regionálnej rybolovnej organizácie sa nalodenie pozorovateľa môže predĺžiť na viaceré plavby v závislosti od priemerného trvania plavieb plánovaných pre určené plavidlá. Túto žiadosť predloží príslušná regionálna rybolovná organizácia pri oznámení mena pozorovateľa určeného pre príslušné plavidlo.

3.   Podmienky nalodenia pozorovateľa sú určené spoločnou dohodou medzi majiteľom plavidla alebo jeho zástupcom a príslušnou regionálnou rybolovnou organizáciou.

4.   K nalodeniu pozorovateľa dôjde v prístave, ktorý určí majiteľ plavidla a uskutoční sa na začiatku prvej plavby v kapverdských rybolovných vodách po oznámení zoznamu určených plavidiel.

5.   Príslušní majitelia plavidiel oznámia v termíne do dvoch týždňov a s desaťdenným predbežným oznámením dátumy a prístavy v regióne určené na nalodenie pozorovateľov.

6.   V prípade, že sa pozorovateľ nalodí v krajine mimo regiónu, náklady na cestu pozorovateľa zaplatí majiteľ plavidla. Ak plavidlo, ktoré má na palube regionálneho pozorovateľa, opustí regionálnu rybolovnú oblasť, musia sa prijať všetky opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho návratu pozorovateľa na náklady majiteľa plavidla.

7.   V prípade neprítomnosti pozorovateľa na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, a to do dvanástich nasledujúcich hodín, bude majiteľ plavidla automaticky zbavený povinnosti nalodiť tohto pozorovateľa.

8.   Pozorovateľ má na palube plavidla funkciu dôstojníka. Plní tieto úlohy:

8.1

pozoruje činnosti rybolovu plavidiel;

8.2

preveruje polohu plavidiel zapojených do operácií rybolovu;

8.3

odoberá biologické vzorky v rámci vedeckých programov;

8.4

vypracováva súpis použitých rybolovných zariadení;

8.5

preveruje údaje o úlovkoch vykonaných v kapverdských vodách, ktoré sú uvedené v palubnom denníku;

8.6

preveruje percentá vedľajších úlovkov a vykonáva odhad objemu odpadu druhov rýb, s ktorými sa dá obchodovať;

8.7

oznamuje raz týždenne vhodnými prostriedkami (rádiová komunikácia, fax alebo elektronická pošta) počas výkonu činností plavidla v kapverdských vodách, údaje o rybolove, vrátane objemu hlavného a vedľajšieho úlovku na palube.

9.   Kapitán prijíma všetky opatrenia, ktoré vyplývajú z jeho zodpovednosti, aby zaručil fyzickú bezpečnosť a duševnú pohodu pozorovateľa pri vykonávaní jeho funkcií.

10.   Pozorovateľ disponuje všetkými nástrojmi potrebnými na vykonávanie svojich funkcií. Kapitán mu umožní prístup ku komunikačným prostriedkom potrebným na vykonávanie jeho úloh, prístup k dokumentom, ktoré sa priamo vzťahujú na činnosti rybolovu plavidla, vrátane palubného denníka a navigačnej knihy, ako aj k častiam plavidla potrebným na uľahčenie vykonávania jeho úloh.

11.   Počas svojho pobytu na palube pozorovateľ:

11.1

prijíma všetky opatrenia potrebné, aby podmienky jeho nalodenia, ako aj jeho prítomnosť na palube plavidla nenarušili operácie rybolovu alebo aby im nebránili;

11.2

berie ohľad na majetok a vybavenie, ktoré sa nachádza na palube, ako aj dôvernosť všetkých dokumentov, ktoré patria k tomuto plavidlu.

12.   Po skončení obdobia pozorovania a pred opustením plavidla pozorovateľ vypracuje správu o činnostiach, ktorá sa zašle príslušnej regionálnej rybolovnej organizácii a jej kópiu zašle kapitánovi plavidla.

13.   Majiteľ plavidla na svoje náklady zabezpečí ubytovanie a stravu pre pozorovateľov za podmienok, ktoré sa uplatňujú pre dôstojníkov. V súlade s praktickými možnosťami plavidla.

14.   Mzdu a sociálne poplatky pozorovateľa vypláca príslušná regionálna rybolovná organizácia.

15.   Zmluvné strany sa v najkratšom možno čase poradia so zainteresovanými tretími krajinami o určení systému regionálnych pozorovateľov a výbere príslušnej regionálnej rybolovnej organizácie. Až do začiatku uplatňovania systému regionálnych pozorovateľov nalodia plavidlá oprávnené vykonávať rybolov v kapverdských vodách v rámci dohody namiesto regionálnych pozorovateľov, pozorovateľov určených príslušnými kapverdskými orgánmi v súlade s pravidlami ustanovenými vyššie.

KAPITOLA VIII

KONTROLA

1.   Európske spoločenstvo aktualizuje zoznam plavidiel, pre ktoré bola udelená licencia na rybolov podľa ustanovení tohto protokolu. Tento zoznam sa zašle kapverdským orgánom pre kontrolu rybolovu, hneď po jeho vypracovaní a vždy po jeho aktualizácii.

2.   Vstup do oblasti a výstup z oblasti:

2.1

Plavidlá Spoločenstva oznámia minimálne 3 hodiny vopred príslušným kapverdským orgánom povereným kontrolou rybolovu svoj zámer vstúpiť alebo vystúpiť z kapverdskej rybolovnej oblasti. Nahlásia taktiež celkové množstvá a druhy na palube.

2.2

Pri oznamovaní o výstupe každé plavidlo tiež oznámi svoju polohu. Tieto údaje sa prioritne poskytnú faxom a pokiaľ ide o plavidlá, ktoré nie sú vybavené faxom, poskytnú sa rádiovým spojením a elektronickou poštou (e-mail).

2.3

Plavidlo, o ktorom sa zistilo, že vykonáva rybolov bez toho, aby informovalo príslušný kapverdský orgán, sa považuje za plavidlo porušujúce predpisy.

2.4

Číslo faxu, telefónu, ako aj e-mailová adresa sa tiež oznámia v čase poskytnutia licencie rybolovu.

3.   Postupy kontroly

3.1

Kapitáni plavidiel Spoločenstva zapojení do rybolovnej činnosti v kapverdských vodách umožnia a uľahčia vstup na palubu a plnenie úloh každého kapverdského štátneho úradníka povereného inšpekciou a kontrolou rybolovnej činnosti.

3.2.

Prítomnosť týchto štátnych úradníkov na palube neprekročí termíny potrebné na splnenie ich úlohy.

3.3.

Po každej inšpekcii a kontrole sa kapitánovi plavidla odovzdá potvrdenie.

4.   Kontrola satelitom

4.1

Všetky plavidlá Spoločenstiev, ktoré vykonávajú rybolov v rámci tejto dohody, sú predmetom monitorovania satelitom podľa ustanovení prijatých počas prvého roka uplatňovania protokolu. Tieto ustanovenia vstupujú do platnosti dvadsiatym dňom po tom, ako vláda Kapverd oznámi Delegácii Európskeho spoločenstva na Kapverdách začatie činnosti orgánu satelitnej kontroly rybárskych plavidiel na Kapverdách.

5.   Prehliadka plavidla

5.1

Príslušné kapverdské orgány informujú vlajkový štát a Európsku komisiu maximálne do 24 hodín o každej prehliadke a o každom uplatnení sankcie voči plavidlu Spoločenstva, ku ktorej došlo v kapverdských vodách.

5.2

Vlajkový štát a Európska komisia zároveň dostanú stručnú správu o okolnostiach a dôvodoch, ktoré viedli k tejto prehliadke.

6.   Protokol o prehliadke plavidla

6.1

Kapitán plavidla musí po zistení uvedenom v protokole vypracovanom príslušným kapverdským orgánom podpísať tento dokument.

6.2

Tento podpis neovplyvňuje práva a prostriedky obrany, ktoré môže kapitán uplatniť proti priestupku, ktorý sa mu vyčíta.

6.3

Kapitán musí doviesť svoje plavidlo do prístavu určeného kapverdskými orgánmi. V prípade menšieho priestupku môžu príslušné kapverdské orgány povoliť prehliadanému plavidlu pokračovať vo svojich rybolovných činnostiach.

7.   Rokovacie stretnutie v prípade prehliadky plavidla

7.1

Pred prijatím prípadných opatrení voči kapitánovi alebo posádke plavidla alebo v prípade každej činnosti týkajúcej sa nákladu a vybaveniu plavidla, okrem činností určených na uchovanie dôkazov, ktoré sa vzťahujú na predpokladaný priestupok, sa zorganizuje rokovacie stretnutie v termíne jedného pracovného dňa po prijatí uvedených informácií medzi Európskou komisiou a príslušnými kapverdskými orgánmi s prípadnou účasťou zástupcu príslušného členského štátu.

7.2

Počas tohto stretnutia si strany medzi sebou vymenia všetky dokumenty alebo všetky užitočné informácie, ktoré by mohli pomôcť objasniť okolnosti zistených skutočností. Majiteľ plavidla alebo jeho zástupca bude informovaný o výsledku tohto stretnutia, ako aj o všetkých opatreniach, ktoré môžu vyplývať z prehliadky.

8.   Vysporiadanie prehliadky plavidla

8.1.

Pred každým právnym konaním sa hľadá vysporiadanie predpokladaného priestupku za pomoci vyrovnávacieho konania. Toto konanie sa skončí najneskôr tri pracovné dni po prehliadke.

8.2.

V prípade vyrovnávacieho konania sa uplatnená výška pokuty stanoví v súlade s kapverdskými právnymi predpismi.

8.3.

V prípade, že sa prípad nemôže vyriešiť za pomoci vyrovnávacieho konania a keď sa dostane pred inštanciu príslušného súdu, majiteľ plavidla zloží v banke určenej príslušnými kapverdskými orgánmi bankovú kauciu stanovenú pri zohľadnení nákladov na prehliadku, ako aj výšky pokút a náprav, ktorým podliehajú strany zodpovedné za priestupok.

8.4.

Banková záruka nie je pred skončením súdneho konania vratná. Vráti sa majiteľovi plavidla hneď po tom, ako sa prípad uzavrie zbavením obvinenia. Príslušné kapverdské orgány odblokujú zostávajúcu sumu aj v prípade rozsudku, ktorý by viedol k pokute nižšej ako je zložená kaucia.

8.5.

Právo plavidla na odplávanie sa vzťahuje len na plavidlo a jeho posádka je oprávnená opustiť prístav:

buď po splnení svojich povinností, ktoré vyplývajú z vyrovnávacieho konania;

alebo po zložení bankovej kaucie uvedenej v bode 8.3 a po jej prijatí príslušnými kapverdskými orgánmi počas čakania na ukončenie súdneho konania.

9.   Prekládky

9.1

Každé plavidlo Spoločenstva, ktoré si želá preložiť úlovok v kapverdských vodách, musí túto operáciu vykonať v kotvisku kapverdských prístavov.

9.2.

Majitelia týchto plavidiel musia príslušným kapverdským orgánom poskytnúť najneskôr 2 pracovné dni vopred tieto informácie:

názvy rybárskych plavidiel, z ktorých a na ktoré sa bude úlovok prekladať;

názov prepravcu nákladu;

tonáž podľa druhov, ktorú treba preložiť z jedného plavidla na druhé;

dátum prekládky;

zdravotné osvedčenie plavidla prekládky.

9.3.

Prekládka z jedného plavidla na druhé sa považuje za výstup z kapverdskej rybolovnej oblasti. Plavidlá teda musia odovzdať príslušným kapverdským orgánom prehlásenia o úlovkoch a oznámiť im svoj záujem buď pokračovať v rybolove alebo opustiť kapverdskú rybolovnú oblasť.

9.4.

Každá činnosť prekládky úlovku z jedného plavidla na druhé, ktorá nie je uvedená v doteraz uvedených bodoch, je v kapverdskej rybolovnej oblasti zakázaná. Každé porušenie tohto ustanovenia môže viesť k sankciám uvedeným v platných kapverdských právnych predpisoch.

10.   Kapitáni plavidiel Spoločenstva zapojených do operácií vykládky alebo prekládky úlovku v kapverdskom prístave umožnia a uľahčia kontrolu týchto operácií vykonávaných kapverdskými inšpektormi. Po každej inšpekcii a kontrole v prístave sa kapitánovi plavidla odovzdá potvrdenie.

Dodatky

1.

Formulár žiadosti o licenciu.

2.

Palubný denník ICCAT.

3.

Súradnice kapverdskej rybolovnej oblasti (vyplnia kapverdské orgány pred tým, ako dohoda a protokol VMS nadobudnú platnosť).

Dodatok 1

Ministerstvo rybolovu

Žiadosť o licenciu pre cudzie plavidlo priemyselného rybolovu:

1.

Meno majiteľa plavidla:

2.

Adresa majiteľa plavidla:

3.

Meno miestneho zástupcu alebo agenta majiteľa plavidla:

4.

Adresa miestneho zástupcu alebo agenta majiteľa plavidla:

5.

Meno kapitána:

6.

Meno plavidla:

7.

Registračné číslo:

8.

Dátum a miesto konštrukcie:

9.

Štátna príslušnosť vlajky:

10.

Prístav registrácie:

11.

Prístav vybavenia plavidla:

12.

Dĺžka H.T.:

13.

Šírka:

14.

Brutto registrovaná tonáž:

15.

Netto registrovaná tonáž:

16.

Kapacita skladovacích priestorov:

17.

Chladiarenská a mraziarenská kapacita:

18.

Typ a výkon motora:

19.

Rybolovné zariadenia:

20.

Počet členov posádky:

21.

Systém komunikácie:

22.

Volací znak:

23.

Poznávacie znaky:

24.

Rybolovné operácie, ktoré sa majú vykonať:

25.

Miesto vykládky úlovkov:

26.

Rybolovné zóny:

27.

Druhy, ktoré sa majú uloviť:

28.

Doba platnosti:

29.

Osobitné podmienky:

30.

Ďalšie činnosti žiadateľa na Kapverdách:

Stanovisko generálneho riaditeľstva pre rybolov:

Poznámky ministerstva rybolovu, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka:

Dodatok 2

Image

Dodatok 3

Protokol (VMS)

ustanovujúci opatrenia satelitného monitorovania rybárskych plavidiel Spoločenstva vykonávajúcich rybolov v kapverdskej VHZ

1.

Opatrenia tohto protokolu dopĺňajú protokol ustanovujúci možnosti rybolovu a finančný príspevok stanovené v dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou o rybolove v blízkosti pobrežia Kapverd na obdobie od 1. septembra 2006 do 31. augusta 2011, a ktorá sa uplatňuje v súlade s bodom 4.1 „Kapitola VII – Kontrola“ jej prílohy.

2.

Všetky rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou viac ako 15 metrov, ktoré vykonávajú rybolov v rámci dohody o rybolove medzi ES a Kapverdami sú sledované satelitom, v prípade že rybolov vykonávajú v kapverdskej VHZ.

Na účely satelitného monitorovania kapverdské orgány oznámia Spoločenstvu ako zmluvnej strane súradnice (zemepisnú šírku a dĺžku) o kapverdskej VHZ.

Kapverdské orgány odovzdajú tieto informácie v elektronickej forme vyjadrené v desatinných stupňoch (WGS-84).

3.

Zmluvné strany pristúpia k výmene informácií, ktoré sa vzťahujú na adresy X.25 a špecifikácie použité v elektronických oznámeniach medzi ich kontrolnými strediskami v súlade s podmienkami ustanovenými v bodoch 5 a 7. Tieto informácie budú v rámci možností obsahovať mená, telefónne čísla, čísla ďalekopisov, faxové čísla a elektronické adresy (Internet alebo X.400), ktoré sa môžu použiť na všeobecné oznámenia medzi kontrolnými centrami.

4.

Poloha plavidiel je určená s detekčným limitom 500 m a s dôveryhodnosťou 99 %.

5.

V prípade, že sa plavidlo vykonávajúce rybolov v rámci dohody, ktoré je monitorované satelitom podľa právnych predpisov Spoločenstva vráti do kapverdskej VHZ, kontrolné stredisko vlajkového štátu ihneď pristúpi k zasielaniu následných správ o polohe Stredisku pre dohľad rybolovu na Kapverdách (Surveillance des Pêches du Cap Vert – FMC) v maximálnych intervaloch tri hodiny (identifikácia plavidla, zemepisná dĺžka, zemepisná šírka, kurz a rýchlosť). Tieto správy sa identifikujú ako správy o polohe.

6.

Správy uvedené v bode 5 sa odovzdávajú elektronicky vo formáte X.25, alebo akomkoľvek inom chránenom protokole. Tieto správy sa posielajú v reálnom čase v súlade s formátom v tabuľke II.

7.

V prípade technickej závady alebo poruchy prístroja na nepretržité monitorovanie satelitom, ktorý sa nachádza na palube rybárskeho plavidla, kapitán plavidla bezodkladne pošle faxom informácie uvedené v bode 5 Kontrolnému stredisku vlajkového štátu a kapverdskému FMC. Za týchto okolností je potrebné posielať celkovú správu o polohe každých 9 hodín. Celková správa o polohe obsahuje správy o polohe tak, ako ich zaznamenal kapitán plavidla v trojhodinových intervaloch za podmienok ustanovených v bode 5.

Kontrolné stredisko vlajkového štátu ihneď pošle tieto správy kapverdskému FMC. Chybné zariadenie sa opraví alebo vymení najneskôr do 1 mesiaca. Po tejto lehote musí príslušné plavidlo opustiť kapverdskú VHZ.

8.

Kontrolné strediská vlajkového štátu sledujú pohyb svojich plavidiel v kapverdských vodách. V prípade, že sa monitorovanie plavidiel nevykoná podľa stanovených podmienok, je FMC o tom okamžite informované a uplatní sa postup uvedený v bode 7.

9.

Ak kapverdské FMC zistí, že vlajkový štát neoznamuje informácie uvedené v bode 5, ihneď o tejto skutočnosti informuje príslušné útvary Európskej komisie.

10.

Údaje o dohľade oznámené druhej strane kapverdskými orgánmi v súlade s týmito ustanoveniami sú určené výhradne na kontrolu a dohľad flotily Spoločenstva, ktorá vykonáva rybolov v rámci dohody o rybolove medzi ES a Kapverdami. Tieto údaje nemôžu byť v žiadnom prípade oznámené iným stranám.

11.

Zložky softvéru a hardvéru systému pre satelitné monitorovanie musia byť spoľahlivé a neumožňujú žiadne falšovanie polôh a nedajú sa ručne manipulovať.

Systém musí byť plne automatizovaný a operatívny nepretržite a nezávisle od environmentálnych a klimatických podmienok. Je zakázané ničiť, poškodzovať, znefunkčniť alebo zasahovať do satelitného monitorovacieho systému.

Kapitáni plavidiel musia skontrolovať, či:

údaje nie sú pozmenené,

anténa alebo antény spojené s monitorovacím zariadením nie sú blokované,

dodávka elektrickej energie satelitného monitorovacieho zariadenia nie je prerušená,

satelitné monitorovacie zariadenie nie je odmontované.

12.

Zmluvné strany sa dohodli na výmene informácií o používanom satelitnom monitorovacom zariadení na základe žiadosti s cieľom overiť, či je každé zariadenie plne v súlade s požiadavkami druhej zmluvnej strany na účely týchto ustanovení.

13.

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania týchto ustanovení je predmetom konzultácie medzi zmluvnými stranami v rámci spoločného výboru stanoveného v článku 9 dohody.

14.

Zmluvné strany v prípade potreby opätovne preskúmajú tieto ustanovenia.

PODÁVANIE SPRÁV VMS KAPVERDÁM

SPRÁVA O POLOHE

Údaj

Kód

Povinné/Nepovinné

Poznámky

Začiatok záznamu

SR

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na systém – označuje začiatok záznamu

Príjemca

AD

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – príjemca. Kód ISO Alpha 3 krajiny

Odosielateľ

FR

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – odosielateľ. Kód ISO Alpha 3 krajiny

Vlajkový štát

FS

N

 

Typ správy

TM

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na správu – Typ správy „POS“

Označenie rádiovej správy

RC

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – medzinárodný volací znak plavidla

Interné referenčné číslo zmluvnej strany

IR

N

Údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – jednotné číslo zmluvnej strany (kód ISO-3 vlajkového štátu a číslo)

Vonkajšie registračné číslo

XR

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na plavidlo – číslo uvedené na boku plavidla

Zemepisná šírka

LA

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – poloha v stupňoch a minútach S/J DDMM (WGS-84)

Zemepisná dĺžka

LO

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – poloha v stupňoch a minútach V/Z DDMM (WGS-84)

Kurz

CO

P

Trasa plavidla podľa stupnice 360°

Rýchlosť

SP

P

Rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov

Dátum

DA

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – dátum záznamu polohy TUC (RRRRMMDD)

Hodina

TI

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na polohu plavidla – hodina záznamu polohy TUC (HHMM)

Koniec záznamu

ER

P

Údaj, ktorý sa vzťahuje na systém – označuje koniec záznamu

Znaková sústava: ISP 8859.1

Prenos údajov je štruktúrovaný takto:

dvojitá lomka (//) a kód označujú začiatok prenosu,

jedna lomka (/) oddeľuje kód od údaja.

Nepovinné údaje sa musia vložiť medzi začiatok a koniec záznamu.

LIMITY KAPVERDSKEJ VHZ

SÚRADNICE VHZ

SÚRADNICE KAPVERDSKÉHP FMC

Názov FMC:

Tel. SSN:

Fax SSN:

E-mail SSN:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Adresa X25 =

Vyhlásenie o vstupoch/výstupoch:


Top