EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1922

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006 , ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

OJ L 403, 30.12.2006, p. 9–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 163 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 163 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 155 - 163

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1922/oj

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 403/9


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1922/2006

z 20. decembra 2006,

ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 13 ods. 2 a článok 141 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Rovnosť medzi mužmi a ženami je základnou zásadou Európskej únie. Články 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie ustanovujú, že akákoľvek diskriminácia z dôvodu pohlavia je zakázaná a vo všetkých oblastiach sa musí zaručiť rovnosť medzi mužmi a ženami.

(2)

Článok 2 zmluvy ustanovuje, že rovnosť medzi mužmi a ženami je jednou zo základných úloh Spoločenstva. Podobne aj článok 3 ods. 2 zmluvy vyžaduje, aby sa Spoločenstvo vo všetkých svojich činnostiach zameralo na odstránenie nerovnosti a podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, a tým zabezpečilo začlenenie hľadiska rovnosti medzi mužmi a ženami do všetkých politík Spoločenstva.

(3)

Článok 13 zmluvy oprávňuje Radu prijať vhodné opatrenia na boj proti diskriminácii okrem iného z dôvodu pohlavia vo všetkých oblastiach právomoci Spoločenstva.

(4)

Zásada rovnakých príležitostí pre mužov a ženy a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a povolania je zakotvená v článku 141 zmluvy a už je zavedený komplexný súbor právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami v súvislosti s prístupom k zamestnaniu a pracovnými podmienkami vrátane rovnakej odmeny.

(5)

Komisia vo svojej prvej výročnej správe o rovnosti mužov a žien pre jarné zasadnutie Európskej rady v roku 2004 dospela k záveru, že vo väčšine politických oblastí existujú podstatné rodové rozdiely, že nerovnosť medzi mužmi a ženami je viacrozmerný jav, ktorý sa musí riešiť pomocou komplexného súboru politických opatrení, a že na splnenie cieľov lisabonskej stratégie je potrebné zvýšené úsilie.

(6)

Európska rada na zasadnutí v Nice 7.-9. decembra 2000 žiadala zvýšené povedomie, združovanie zdrojov a výmenu skúseností, najmä prostredníctvom zriadenia Európskeho inštitútu pre rodové otázky.

(7)

Štúdia uskutočniteľnosti (3) vypracovaná pre Komisiu dospela k záveru, že jednoznačnou úlohou pre Európsky inštitút pre rodovú rovnosť je plnenie niektorých úloh, ktorými sa existujúce inštitúcie v súčasnosti nezaoberajú, najmä v oblasti koordinácie, centralizácie a šírenia výskumných údajov a informácií, budovania sietí, zviditeľňovania rovnosti medzi mužmi a ženami, zdôrazňovania rodového hľadiska a tvorby nástrojov pre lepšie začlenenie rodovej rovnosti do všetkých politík Spoločenstva.

(8)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 10. marca 2004 o politikách Európskej únie týkajúcich sa rodovej rovnosti (4) vyzval Komisiu, aby urýchlila svoje úsilie o zriadenie inštitútu.

(9)

Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti na zasadnutí 1. a 2. júna 2004 a Európska rada na zasadnutí 17. a 18. júna 2004 podporili zriadenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Európska rada požiadala Komisiu o predloženie konkrétneho návrhu.

(10)

Zhromažďovanie, analýza a šírenie objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií a údajov o rovnosti medzi mužmi a ženami, tvorba vhodných nástrojov na odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie z dôvodu pohlavia a začlenenie rodového hľadiska do všetkých oblastí politík, podpora dialógu medzi zúčastnenými stranami a zvyšovanie povedomia medzi občanmi EÚ sú potrebné, aby Spoločenstvu umožnili účinne presadzovať a vykonávať politiku rodovej rovnosti, a to najmä v rozšírenej Únii. Je preto vhodné zriadiť Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, ktorý by pomáhal inštitúciám Spoločenstva a členským štátom pri vykonávaní týchto úloh.

(11)

Rodová rovnosť sa nedá dosiahnuť len samotnou antidiskriminačnou politikou, ale vyžaduje si opatrenia na podporu harmonického spolunažívania a vyrovnanej účasti mužov a žien v spoločnosti. Inštitút by mal prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa.

(12)

Keďže je dôležité, aby sa vo všetkých oblastiach života odstránili v európskej spoločnosti rodové stereotypy a aby sa ženám a mužom poskytli pozitívne vzory, ktoré by mohli nasledovať, mala by medzi úlohy inštitútu patriť aj činnosť zameraná na dosiahnutie týchto cieľov.

(13)

Spolupráca s príslušnými orgánmi členských štátov a príslušnými štatistickými úradmi, najmä s Eurostatom, je nevyhnutná pre podporu zhromažďovania porovnateľných a spoľahlivých údajov na európskej úrovni. Keďže informácie o rovnosti medzi mužmi a ženami sú dôležité pre všetky úrovne v rámci Spoločenstva – miestnu, regionálnu, vnútroštátnu úroveň a úroveň Spoločenstva – bolo by užitočné, aby boli tieto informácie dostupné orgánom členských štátov ako pomoc pri formulovaní politík a opatrení na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni v ich oblastiach právomoci.

(14)

Inštitút by mal čo najužšie spolupracovať so všetkými programami a orgánmi Spoločenstva, najmä s Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (5), Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (6), Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania (7) a Agentúrou Európskej únie pre základné práva (8), aby sa vyhlo duplicite a zaručilo čo najlepšie využitie zdrojov.

(15)

Inštitút by mal rozvíjať spoluprácu a dialóg s mimovládnymi organizáciami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú rovnakými príležitosťami, výskumnými strediskami, sociálnymi partnermi a inými príbuznými subjektmi, ktoré sa aktívne usilujú o dosiahnutie rovnosti na vnútroštátnej a európskej úrovni a v tretích krajinách. V záujme účinnosti je vhodné, aby inštitút s týmito subjektmi a odborníkmi v členských štátoch zriadil a koordinoval elektronickú európsku sieť pre rodovú rovnosť.

(16)

S cieľom zaručiť potrebnú rovnováhu medzi členskými štátmi a kontinuitu členstva správnej rady, sa zástupcovia Rady vymenujú na každé funkčné obdobie podľa poradia rotujúcich predsedníctiev Rady, počnúc rokom 2007.

(17)

V súlade s článkom 3 ods. 2 zmluvy je vhodné podporiť vyváženú účasť mužov a žien v zložení správnej rady.

(18)

Inštitút by mal pri plnení svojich úloh požívať maximálnu nezávislosť.

(19)

Inštitút by mal uplatňovať príslušné právne predpisy Spoločenstva o prístupe verejnosti k dokumentom, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001 (9), a o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, ako je stanovené v nariadení (ES) č. 45/2001 (10).

(20)

Na inštitút sa vzťahuje nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (11).

(21)

Pokiaľ ide o zmluvnú zodpovednosť inštitútu, ktorú upravuje právo uplatniteľné na zmluvy uzatvorené inštitútom, Súdny dvor by mal byť príslušný rozhodovať na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluve. Súdny dvor by mal byť príslušný rozhodovať aj v sporoch súvisiacich s náhradou akejkoľvek škody, ktorá vznikla z mimozmluvnej zodpovednosti inštitútu.

(22)

Malo by sa uskutočniť nezávislé externé hodnotenie, aby sa posúdil vplyv inštitútu, možná potreba úpravy alebo rozšírenia jeho úloh a harmonogram ďalších podobných preskúmaní.

(23)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti, posilňovať ju vrátane uplatňovania rodového hľadiska vo všetkých politikách Spoločenstva a z nich vyplývajúcich vnútroštátnych politikách a k boju proti diskriminácii z dôvodu pohlavia a zvyšovať povedomie o rodovej rovnosti medzi občanmi EÚ poskytovaním technickej pomoci inštitúciám Spoločenstva a orgánom členských štátov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto nariadenie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(24)

Článok 13 ods. 2 zmluvy umožňuje prijať opatrenia Spoločenstva na podporu a presadzovanie boja proti diskriminácii z dôvodu pohlavia v iných oblastiach, ako je zamestnanie. Článok 141 ods. 3 zmluvy je osobitným právnym základom pre opatrenia, ktoré majú zaručiť uplatňovanie zásady rovnakých príležitostí pre mužov a ženy a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a povolania. Článok 13 ods. 2 spolu s článkom 141 ods. 3 preto tvoria vhodný právny základ pre prijatie tohto nariadenia,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zriadenie inštitútu

Týmto sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (ďalej len „inštitút“).

Článok 2

Ciele

Všeobecným cieľom inštitútu je prispievať k presadzovaniu rodovej rovnosti a posilňovať ju, vrátane uplatňovania rodového hľadiska vo všetkých politikách Spoločenstva a z nich vyplývajúcich vnútroštátnych politikách a k boju proti diskriminácii z dôvodu pohlavia a zvyšovať povedomie o rodovej rovnosti medzi občanmi EÚ poskytovaním technickej pomoci inštitúciám Spoločenstva, najmä Komisii, a orgánom členských štátov, ako je ustanovené v článku 3.

Článok 3

Úlohy

1.   V záujme plnenia cieľov stanovených v článku 2 inštitút:

a)

zhromažďuje, analyzuje a šíri relevantné objektívne, porovnateľné a spoľahlivé informácie o rodovej rovnosti vrátane výsledkov výskumu a osvedčených postupov, ktoré mu oznámia členské štáty, inštitúcie Spoločenstva, výskumné strediská, vnútroštátne orgány, ktoré sa zaoberajú rovnosťou, mimovládne organizácie, sociálni partneri, príslušné tretie krajiny a medzinárodné organizácie, a navrhuje oblasti ďalšieho výskumu;

b)

vytvára metódy na zlepšovanie objektivity, porovnateľnosti a spoľahlivosti údajov na európskej úrovni tým, že stanovuje kritériá pre väčšiu konzistentnosť informácií, a pri zhromažďovaní údajov zohľadňuje rodové otázky;

c)

vytvára, analyzuje, hodnotí a šíri metodické nástroje s cieľom podporiť začlenenie rodovej rovnosti do všetkých politík Spoločenstva a z nich vyplývajúcich vnútroštátnych politík a podporuje uplatňovanie rodového hľadiska vo všetkých inštitúciách a orgánoch Spoločenstva;

d)

vykonáva prieskumy o situácii v oblasti rodovej rovnosti v Európe;

e)

zriadi a koordinuje európsku sieť pre rodovú rovnosť, do ktorej sú zapojené strediská, orgány, organizácie a odborníci, ktorí sa zaoberajú rodovou rovnosťou a uplatňovaním rodového hľadiska, s cieľom podporiť a povzbudiť výskum, optimalizovať využívanie dostupných zdrojov a napomáhať pri výmene a šírení informácií;

f)

organizuje ad hoc stretnutia odborníkov, aby podporil svoju výskumnú prácu, povzbudil výmenu informácií medzi výskumnými pracovníkmi a podporil začlenenie rodového hľadiska do ich výskumu;

g)

s cieľom zvyšovať povedomie o rodovej rovnosti medzi občanmi EÚ organizuje s príslušnými zainteresovanými stranami konferencie, kampane a stretnutia na európskej úrovni a Komisii predkladá svoje zistenia a závery;

h)

šíri informácie o pozitívnych príkladoch nestereotypných úloh žien a mužov vo všetkých oblastiach života, predkladá svoje zistenia a iniciatívy s cieľom propagovať takéto úspechy a ďalej na nich budovať;

i)

rozvíja dialóg a spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a organizáciami, ktoré sa zaoberajú rovnakými príležitosťami, univerzitami a odborníkmi, výskumnými strediskami, sociálnymi partnermi a príbuznými subjektmi, ktoré sa aktívne usilujú dosiahnuť rovnosť na vnútroštátnej a európskej úrovni;

j)

vytvára verejne prístupné dokumentačné zdroje;

k)

sprístupňuje informácie o uplatňovaní rodového hľadiska verejným a súkromným organizáciám; a

l)

poskytuje inštitúciám Spoločenstva informácie o rodovej rovnosti a uplatňovaní rodového hľadiska v pristupujúcich a kandidátskych krajinách.

2.   Inštitút uverejňuje výročnú správu o svojej činnosti.

Článok 4

Oblasti činnosti a pracovné metódy

1.   Inštitút vykonáva svoje úlohy v rámci právomocí Spoločenstva a so zreteľom na prijaté ciele a prioritné oblasti uvedené vo svojom ročnom programe a s náležitým zreteľom na dostupné rozpočtové zdroje.

2.   Pracovný program inštitútu je v súlade s prioritami Spoločenstva v oblasti rodovej rovnosti a pracovným programom Komisie vrátane jej štatistickej a výskumnej činnosti.

3.   Pri vykonávaní svojich činností inštitút zohľadňuje existujúce informácie z akéhokoľvek zdroja a najmä činnosti, ktoré už vykonávajú inštitúcie Spoločenstva a iné inštitúcie, subjekty a príslušné národné a medzinárodné organizácie a úzko spolupracuje s príslušnými útvarmi Komisie vrátane Eurostatu, aby sa zamedzilo duplicite a zaručilo čo najlepšie využitie zdrojov. Inštitút zabezpečuje vhodnú koordináciu so všetkými príslušnými agentúrami Spoločenstva a orgánmi Únie, ktorá sa v prípade potreby určí v memorande o porozumení.

4.   Inštitút zabezpečí, aby boli šírené informácie zrozumiteľné pre koncových užívateľov.

5.   Inštitút môže vstupovať do zmluvných, najmä subdodávateľských vzťahov s inými organizáciami na účely splnenia akýchkoľvek úloh, ktorými ich môže poveriť.

Článok 5

Právna subjektivita a spôsobilosť

Inštitút má právnu subjektivitu. V každom členskom štáte požíva najširšiu právnu spôsobilosť, akú právne predpisy príslušného členského štátu priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať a scudzovať hnuteľný či nehnuteľný majetok a môže byť účastníkom konania.

Článok 6

Nezávislosť inštitútu

Inštitút vykonáva svoju činnosť nezávisle vo verejnom záujme.

Článok 7

Prístup k dokumentom

1.   Na dokumenty, ktoré má inštitút v držbe, sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

2.   Správna rada prijme opatrenia na vykonanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 do šiestich mesiacov od zriadenia inštitútu.

3.   Proti rozhodnutiam inštitútu, prijatým podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, sa môže podať sťažnosť ombudsmanovi alebo žaloba na Súdny dvor podľa podmienok ustanovených v článku 195 a 230 zmluvy.

4.   Na spracovanie údajov inštitútom sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 45/2001.

Článok 8

Spolupráca s organizáciami na vnútroštátnej a európskej úrovni, s medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami

1.   Inštitút pri plnení svojich úloh spolupracuje s organizáciami a odborníkmi v členských štátoch, ako napríklad so subjektmi, ktoré sa zaoberajú rovnosťou, výskumnými strediskami, univerzitami, mimovládnymi organizáciami, sociálnymi partnermi, ako aj s príslušnými organizáciami na európskej alebo medzinárodnej úrovni a s tretími krajinami.

2.   Ak sa ukáže, že na efektívne plnenie úloh inštitútu sú potrebné dohody s medzinárodnými organizáciami alebo s tretími krajinami, Spoločenstvo v záujme inštitútu a v súlade s postupom ustanoveným v článku 300 zmluvy uzavrie takéto dohody s medzinárodnými organizáciami alebo tretími krajinami. Toto ustanovenie nebráni spolupráci ad hoc s takýmito organizáciami alebo tretími krajinami.

Článok 9

Zloženie inštitútu

Inštitút tvorí:

a)

správna rada;

b)

fórum odborníkov;

c)

riaditeľ a jeho personál.

Článok 10

Správna rada

1.   Správnu radu tvorí:

a)

osemnásť zástupcov vymenovaných Radou na návrh každého dotknutého členského štátu;

b)

jeden člen, ktorý zastupuje Komisiu a ktorého vymenuje Komisia.

2.   Členovia správnej rady sú vymenovaní tak, aby sa zabezpečila najvyššia úroveň spôsobilosti a široká škála príslušných a medziodborových odborných znalostí v oblasti rodovej rovnosti.

Cieľom Rady a Komisie je dosiahnuť v správnej rade vyrovnané zastúpenie mužov a žien.

Náhradníci, ktorí zastupujú členov v ich neprítomnosti, sa vymenujú rovnakým postupom.

Zoznam členov a náhradníkov správnej rady uverejní Rada v Úradnom vestníku Európskej únie, na internetovej stránke inštitútu a na ostatných príslušných internetových stránkach.

3.   Funkčné obdobie je tri roky. Počas každého funkčného obdobia zastupujú členovia vymenovaní Radou osemnásť členských štátov podľa poriadia rotujúcich predsedníctiev, pričom každý dotknutý členský štát nominuje jedného člena.

4.   Správna rada si zvolí svojho predsedu a podpredsedu na obdobie troch rokov.

5.   Každý člen správnej rady uvedený v odseku 1 písm. a) alebo b) alebo v jeho neprítomnosti jeho zástupca má jeden hlas.

6.   Správna rada prijíma rozhodnutia potrebné pre chod inštitútu. Najmä:

a)

na základe návrhu vypracovaného riaditeľom uvedeným v článku 12 a po porade s Komisiou schvaľuje ročný pracovný program a strednodobý pracovný program na trojročné obdobie v súlade s rozpočtom a dostupnými zdrojmi; tieto programy sa môžu kedykoľvek v prípade potreby preskúmať; prvý ročný pracovný program musí byť schválený najneskôr deväť mesiacov po vymenovaní riaditeľa;

b)

schvaľuje výročnú správu uvedenú v článku 3 ods. 2, ktorá predovšetkým porovnáva dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu; táto správa sa najneskôr do 15. júna zašle Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a uverejní sa na internetovej stránke inštitútu;

c)

uplatňuje disciplinárnu právomoc nad riaditeľom a vymenúva ho alebo odvoláva podľa článku 12; a

d)

schvaľuje návrh ročného rozpočtu a konečný ročný rozpočet inštitútu.

7.   Správna rada schvaľuje vnútorný poriadok inštitútu na základe návrhu vypracovaného riaditeľom po porade s Komisiou.

8.   Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú väčšinou jej členov. Rozhodujúci hlas má predseda. V prípadoch uvedených v odseku 6 a v článku 12 ods. 1 sa rozhodnutia prijímajú dvojtretinovou väčšinou jej členov.

9.   Správna rada prijme svoj rokovací poriadok na základe návrhu vypracovaného riaditeľom po porade s Komisiou.

10.   Predseda zvoláva správnu radu aspoň raz do roka. Predseda zvoláva ďalšie zasadnutia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jednej tretiny členov správnej rady.

11.   Inštitút každoročne zasiela Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“) všetky informácie súvisiace s výsledkom hodnotiacich postupov.

12.   Ak je to vhodné, na zasadnutia správnej rady môžu byť ako pozorovatelia pozvaní riaditelia Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania a Agentúry Európskej únie pre základné práva, aby koordinovali príslušné pracovné programy, pokiaľ ide o uplatňovanie rodového hľadiska.

Článok 11

Fórum odborníkov

1.   Fórum odborníkov tvoria členovia príslušných orgánov, ktoré sa špecializujú na otázky rodovej rovnosti, pričom každý členský štát vymenuje jedného zástupcu, dvaja členovia vymenovaní Európskym parlamentom zastupujúci iné relevantné organizácie, ktoré sa špecializujú na otázky rodovej rovnosti, ako aj traja členovia vymenovaní Komisiou a zastupujúci zainteresované strany na európskej úrovni, s jedným zástupcom za každú:

a)

vhodnú mimovládnu organizáciu na úrovni Spoločenstva, ktorá má oprávnený záujem prispieť k boju proti diskriminácii z dôvodu pohlavia a k presadzovaniu rodovej rovnosti;

b)

organizácie zamestnávateľov na úrovni Spoločenstva; a

c)

organizácie zamestnancov na úrovni Spoločenstva.

Cieľom členských štátov a Komisie je dosiahnuť vo fóre odborníkov vyrovnané zastúpenie mužov a žien.

Členov môžu nahradiť náhradníci vymenovaní v rovnakom čase.

2.   Členovia fóra odborníkov nemôžu byť členmi správnej rady.

3.   Fórum odborníkov podporuje riaditeľa pri zaručovaní jedinečnosti a nezávislosti činností inštitútu.

4.   Fórum odborníkov predstavuje mechanizmus pre výmenu informácií o otázkach rodovej rovnosti a zhromažďovanie poznatkov. Zaručuje úzku spoluprácu medzi inštitútom a príslušnými orgánmi v členských štátoch.

5.   Fóru odborníkov predsedá riaditeľ alebo v jeho neprítomnosti zástupca z inštitútu. Zasadá pravidelne po zvolaní riaditeľom alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny jeho členov a najmenej raz ročne. Jeho prevádzkové postupy sa vymedzia vo vnútornom poriadku inštitútu a zverejnia sa.

6.   Predstavitelia odborov Komisie sa zúčastňujú na práci fóra odborníkov.

7.   Inštitút poskytuje pre fórum odborníkov potrebnú technickú a logistickú podporu a služby sekretariátu pre jeho zasadnutia.

8.   Riaditeľ môže pozvať odborníkov alebo predstaviteľov príslušných hospodárskych sektorov, zamestnávateľov, odborových zväzov, odborných alebo výskumných orgánov alebo mimovládnych organizácií, ktorí majú uznávané skúsenosti v odboroch súvisiacich s prácou inštitútu, aby spolupracovali na určitých úlohách a zúčastňovali sa príslušných činností fóra odborníkov.

Článok 12

Riaditeľ

1.   Na čele inštitútu stojí riaditeľ vymenovaný správnou radou na základe zoznamu kandidátov navrhnutých Komisiou po prijímacom konaní a uverejnení verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na inom mieste. Pred vymenovaním bude kandidát, ktorého vybrala správna rada, požiadaný, aby urobil vyhlásenie pred príslušným(i) výborom(mi) Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky jeho/ich členov.

2.   Funkčné obdobie riaditeľa je 5 rokov. Toto funkčné obdobie sa môže na návrh Komisie a po hodnotení predĺžiť jedenkrát na obdobie najviac 5 rokov. V hodnotení Komisia zohľadňuje najmä:

a)

výsledky dosiahnuté v prvom funkčnom období a spôsob, akým boli dosiahnuté,

b)

povinnosti a požiadavky inštitútu na nadchádzajúce roky.

3.   Riaditeľ pod dohľadom správnej rady zodpovedá za:

a)

plnenie úloh uvedených v článku 3;

b)

prípravu a plnenie ročných a strednodobých programov činnosti inštitútu;

c)

prípravu zasadnutí správnej rady a fóra odborníkov;

d)

prípravu a uverejnenie výročnej správy uvedenej v článku 3 ods. 2;

e)

všetky personálne záležitosti a najmä vykonávanie právomocí ustanovených v článku 13 ods. 3;

f)

záležitosti každodennej správy; a

g)

vykonávanie účinných postupov monitorovania a hodnotenia činnosti inštitútu v porovnaní s jeho cieľmi podľa profesionálne uznávaných noriem. Riaditeľ každý rok oznámi správnej rade výsledky systému monitorovania.

4.   Riaditeľ zodpovedá za riadenie svojich činností správnej rade a zúčastňuje sa jej zasadnutí bez hlasovacieho práva. Európsky parlament ho môže vyzvať, aby počas vypočutia podal správu o významných otázkach súvisiacich s činnosťami inštitútu.

5.   Riaditeľ je zákonným zástupcom inštitútu.

Článok 13

Personál

1.   Na personál inštitútu sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanovený nariadením (EHS, ESUO, Euratom) č. 259/68 (12) a pravidlá, ktoré spoločne prijali inštitúcie Európskeho spoločenstva na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania.

2.   Správna rada po dohode s Komisiou a v súlade s postupom uvedeným v článku 110 služobného poriadku prijme potrebné vykonávacie opatrenia. Správna rada môže prijať ustanovenia na umožnenie zamestnávania národných expertov, ktorých do agentúry dočasne vyšlú členské štáty.

3.   Inštitút vo vzťahu k svojmu personálu vykonáva právomoci prenesené na menovací orgán.

Článok 14

Zostavenie rozpočtu

1.   Na každý rozpočtový rok, zodpovedajúci kalendárnemu roku, sa vypracuje odhad všetkých príjmov a výdavkov inštitútu, ktoré sa zahrnú do rozpočtu inštitútu.

2.   Príjmy a výdavky uvedené v rozpočte inštitútu musia byť v rovnováhe.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, príjmy inštitútu zahŕňajú:

a)

dotáciu Spoločenstva, zahrnutú do všeobecného rozpočtu Európskej únie (oddiel Komisia);

b)

platby prijaté za poskytnuté služby;

c)

akékoľvek finančné príspevky od organizácií alebo tretích krajín uvedených v článku 8; a

d)

všetky dobrovoľné príspevky od členských štátov.

4.   Výdavky inštitútu zahŕňajú odmeny personálu, náklady na správu a infraštruktúru a prevádzkové výdavky.

5.   Správna rada na základe návrhu riaditeľa každoročne vypracuje odhad príjmov a výdavkov inštitútu na najbližší rozpočtový rok. Tento odhad, ktorý obsahuje návrh organizačného poriadku, zašle správna rada Komisii najneskôr do 31. marca.

6.   Komisia tento odhad zašle rozpočtovému orgánu spolu s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

7.   Na základe tohto odhadu Komisia do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie, ktorý predloží rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 zmluvy, zahrnie odhad, ktorý považuje za potrebný pre organizačný poriadok, a výšku dotácie, ktorá sa účtuje ako výdavok zo všeobecného rozpočtu.

8.   Rozpočtový orgán schváli rozpočtové prostriedky na dotácie pre inštitút a prijme organizačný poriadok inštitútu.

9.   Rozpočet inštitútu schvaľuje správna rada. Konečným sa stane po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. Ak je to vhodné, zodpovedajúcim spôsobom sa upraví.

10.   Správna rada čo najskôr informuje rozpočtový orgán o svojom úmysle uskutočniť akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významné finančné dôsledky na financovanie jej rozpočtu, najmä akýkoľvek projekt súvisiaci s majetkom, ako napríklad prenájom alebo kúpa budov. Informuje o tom Komisiu.

Ak zložka rozpočtového orgánu oznámila svoj úmysel vydať stanovisko, svoje stanovisko zašle správnej rade v lehote šiestich mesiacov od dátumu oznámenia projektu.

Článok 15

Plnenie rozpočtu

1.   Rozpočet inštitútu plní riaditeľ.

2.   Najneskôr do 1. marca po skončení každého rozpočtového roka predloží účtovník inštitútu predbežnú účtovnú závierku účtovníkovi Komisie spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení počas rozpočtového roka. Účtovník Komisie skonsoliduje predbežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných subjektov v súlade s článkom 128 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

3.   Najneskôr do 31. marca po skončení každého rozpočtového roka pošle účtovník Komisie predbežnú účtovnú závierku inštitútu Dvoru audítorov spolu so správou uvedenou v odseku 2. Správa sa zašle aj Európskemu parlamentu a Rade.

4.   Po doručení pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke inštitútu podľa článku 129 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 vypracuje riaditeľ v rámci vlastnej zodpovednosti konečnú účtovnú závierku inštitútu a zašle ju správnej rade na vyjadrenie.

5.   Správna rada vydá ku konečnej účtovnej závierke inštitútu stanovisko.

6.   Najneskôr do 1. júla po skončení každého rozpočtového roka zašle riaditeľ konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

7.   Konečná účtovná závierka sa uverejní.

8.   Riaditeľ zašle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky najneskôr do 30. septembra. Túto odpoveď zašle aj správnej rade.

9.   Na požiadanie Európskeho parlamentu mu riaditeľ predloží akékoľvek informácie potrebné na plynulé uplatňovanie postupu absolutória za dotknutý rozpočtový rok, ako je ustanovené v článku 146 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

10.   Do 30. apríla roka N + 2 udelí Európsky parlament na odporúčanie Rady, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou, riaditeľovi absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtu na rok N.

11.   Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na inštitút schváli správna rada po porade s Komisiou. Nesmú byť v rozpore s nariadením (ES, Euratom) č. 2343/2002, pokiaľ to vyslovene nevyžaduje chod inštitútu a len s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

Článok 16

Jazyky

1.   Na inštitút sa vzťahujú ustanovenia nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (13).

2.   Prekladateľské služby potrebné pre fungovanie inštitútu v zásade zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie zriadené nariadením Rady (ES) č. 2965/94 (14).

Článok 17

Výsady a imunity

Na inštitút sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 18

Zodpovednosť

1.   Zmluvná zodpovednosť inštitútu sa riadi právom uplatniteľným na dotknutú zmluvu.

Súdny dvor je príslušný rozhodovať na základe rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluve, ktorú uzavrel inštitút.

2.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti inštitút nahradí akúkoľvek škodu spôsobenú inštitútom alebo jeho zamestnancami pri výkone ich povinností, v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov.

Súdny dvor je príslušný rozhodovať spory týkajúce sa náhrady akejkoľvek takejto škody.

Článok 19

Účasť tretích krajín

1.   Inštitút je otvorený pre účasť krajín, ktoré s Európskym spoločenstvom uzavreli dohody, na základe ktorých prijali a uplatňujú právne predpisy Spoločenstva v oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie.

2.   Podľa príslušných ustanovení týchto dohôd sa vypracujú dojednania, ktoré upresnia najmä povahu, rozsah a spôsob účasti týchto krajín na činnosti inštitútu vrátane ustanovení o účasti na iniciatívach inštitútu, finančných príspevkoch a personále. Pokiaľ ide o personálne záležitostí, tieto dohody musia byť v každom prípade v súlade so Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a s podmienkami zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

Článok 20

Hodnotenie

1.   Do 18. januára 2010 objedná inštitút nezávislé externé hodnotenie svojich výsledkov na základe podmienok vydaných správnou radou po dohode s Komisiou. Hodnotenie posúdi vplyv inštitútu na presadzovanie rodovej rovnosti a obsahuje analýzu účinkov súčinnosti. Osobitne sa venuje možnej potrebe upraviť alebo rozšíriť úlohy inštitútu vrátane finančných dôsledkov akejkoľvek takej úpravy alebo rozšírenia úloh. Toto hodnotenie tiež preskúma primeranosť riadiacej štruktúry v rámci vykonávania úloh inštitútu. Hodnotenie zohľadní názory zúčastnených strán na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni.

2.   Správna rada po dohode s Komisiou rozhodne o časovom rozvrhnutí budúcich hodnotení so zreteľom na výsledky hodnotiacej správy uvedenej v odseku 1.

Článok 21

Doložka o preskúmaní

Správna rada preskúma závery hodnotenia uvedeného v článku 20 a vydá pre Komisiu odporúčania, ktoré môžu byť potrebné na zmeny v inštitúte, jeho pracovných postupoch a rozsahu jeho poslania. Komisia zašle hodnotiacu správu a odporúčania Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov a zverejní ich. Po preskúmaní hodnotiacej správy a odporúčaní môže Komisia predložiť akékoľvek návrhy týkajúce sa tohto nariadenia, ktoré pokladá za potrebné.

Článok 22

Správna kontrola

Činnosti inštitútu podliehajú dohľadu ombudsmana v súlade s ustanoveniami článku 195 zmluvy.

Článok 23

Začiatok činnosti inštitútu

Inštitút sa sprevádzkuje čím skôr, najneskôr však do 19. januára 2008.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Ú. v. EÚ C 24, 31.1.2006, s. 29.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. marca 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ C 295 E, 5.12.2006, s. 57) a pozícia Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 19. decembra 2006.

(3)  Štúdia Európskej komisie o uskutočniteľnosti Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (vypracovaná PLS Ramboll Management, DK, 2002).

(4)  Ú. v. EÚ C 102 E, 28.4.2004, s. 638.

(5)  Nariadenie Rady (EHS) č. 1365/75 z 26. mája 1975 o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Ú. v. ES L 139, 30.5.1975, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1111/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 z 18. júla 1994, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1112/2005 (Ú. v. EÚ L 184, 15.7.2005, s. 5).

(7)  Nariadenie Rady (EHS) č. 337/75 z 10. februára 1975, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Ú. v. ES L 39, 13.2.1975, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2051/2004 (Ú. v. EÚ L 355, 1.12.2004, s. 1).

(8)  Členské štáty na stretnutí v rámci zasadnutia Európskej rady v decembri 2003 požiadali Komisiu, aby pripravila návrh na vytvorenie agentúry pre ľudské práva rozšírením mandátu Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 723/2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1).

(13)  Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 920/2005 (Ú. v. EÚ L 156, 18.6.2005, s. 3).

(14)  Nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie (Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 920/2005.


Top