EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2038

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1891/2006 z 18. decembra 2006 o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002 (Text s významom pre EHP)

OJ L 394, 30.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 212 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 37 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2038/oj

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 394/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1891/2006

z 18. decembra 2006

o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po konzultácii s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Určité dvojstranné a regionálne dohody uzatvorené medzi pobrežnými štátmi, napríklad Helsinský dohovor z roku 1992 a Barcelonský dohovor z roku 1976, zabezpečujú vzájomnú pomoc v prípade znečistenia mora.

(2)

Nariadenie (ES) č. 1406/2002 (3) zriadilo Európsku námornú bezpečnostnú agentúru (ďalej len „agentúra“) s cieľom zabezpečiť vysokú, jednotnú a efektívnu úroveň námornej bezpečnosti a predchádzať znečisťovaniu životného prostredia plavidlami.

(3)

Nariadenie (ES) č. 724/2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, zverilo agentúre nové úlohy v oblastiach predchádzania znečisťovaniu životného prostredia a boja proti znečisťovaniu životného prostredia, spôsobeného plavidlami ako odozvu na nedávne nehody vo vodách Spoločenstva, najmä na nehody ropných tankerov „Erika“ a „Prestige“.

(4)

Na účely vykonania týchto nových úloh predchádzania znečisťovaniu životného prostredia a boja proti znečisťovaniu životného prostredia prijala Správna rada agentúry 22. októbra 2004 Akčný plán pripravenosti a boja proti znečisťovaniu životného prostredia, v ktorom sú stanovené činnosti agentúry v rámci boja proti znečisťovaniu životného prostredia a cieľom ktorého je optimálne využívanie finančných zdrojov, ktoré má agentúra k dispozícii (ďalej len „akčný plán“).

(5)

Činnosť boja proti znečisťovaniu životného prostredia, tak ako je vymedzená v akčnom pláne, sa týka činností v oblasti informácii, spolupráce a koordinácie a najmä poskytnutia operatívnej pomoci členským štátom zabezpečením, na požiadanie, dodatočných plavidiel určených na boj proti znečisťovaniu životného prostredia, na boj proti znečisťovaniu ropnými látkami a proti iným druhom znečistenia, napríklad proti znečisteniu spôsobenému nebezpečnými a škodlivými látkami. Agentúra by mala venovať osobitnú pozornosť oblastiam, ktoré sú považované za najohrozenejšie, pričom sa nesmie zanedbať žiadna oblasť, ktorá pomoc potrebuje.

(6)

Činnosť agentúry v tejto oblasti by nemala zbavovať pobrežné štáty zodpovednosti za zabezpečenie toho, aby mali k dispozícii vhodný mechanizmus reakcie na znečistenie, a mala by byť v súlade s existujúcimi opatreniami spolupráce medzi členskými štátmi alebo skupinami členských štátov v tejto oblasti. V prípade znečistenia mora by mala agentúra poskytnúť postihnutému štátu/postihnutým štátom pomoc, pod vedením ktorého/ktorých by sa mali vykonávať operácie v rámci odstraňovania znečistenia.

(7)

V súlade s akčným plánom zohráva agentúra aktívnu úlohu pri vývoji ústrednej satelitnej snímacej služby na sledovanie, včasné odhalenie znečistenia a identifikáciu plavidiel, ktoré sú zaň zodpovedné. Tento nový systém zlepší dostupnosť údajov a účinnosť boja proti znečisťovaniu spôsobeného plavidlami.

(8)

Dodatočné prostriedky, ktoré má poskytnúť agentúra členským štátom, by mali byť poskytnuté prostredníctvom mechanizmu Spoločenstva v oblasti zákrokov pomoci civilnej ochrany, vrátane náhodného znečistenia mora, ktorý bol ustanovený rozhodnutím Rady 2001/792/ES, Euratom (4).

(9)

Na dôkladné zabezpečenie akčného plánu a posilnenie prevencie a boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami rozšírením súčasných činností v rámci boja proti znečisťovaniu životného prostredia, by mal byť agentúre poskytnutý stabilný a cenovo efektívny systém financovania najmä operatívnej pomoci členským štátom.

(10)

Preto je potrebné poskytnúť primeranú finančnú záruku na financovanie úloh, ktoré boli agentúre zverené v oblasti boja proti znečisťovaniu a ďalších pridružených činností na základe viacročného záväzku. Výška ročného príspevku Spoločenstva by sa mala určiť v súlade s platnými postupmi.

(11)

Sumy, ktoré sa majú vyčleniť na financovanie boja proti znečisťovaniu životného prostredia, by mali pokryť obdobie rokov 2007 až 2013 v súlade s novým finančným rámcom.

(12)

Na implementáciu akčného plánu by teda malo byť stanovené finančné krytie pokrývajúce to isté obdobie.

(13)

Suma uvedeného finančného krytia by sa mala chápať ako minimum potrebné na uskutočnenie úloh, ktoré boli agentúre zverené v rámci boja proti znečisťovaniu spôsobenému plavidlami.

(14)

S cieľom optimalizovať záväzky a zohľadňovať akékoľvek zmeny s prihliadnutím na činnosti v rámci boja proti znečisťovaniu životného prostredia spôsobeného plavidlami je potrebné zabezpečiť neustále monitorovanie potrieb, podniknúť konkrétne kroky, a tak umožniť úpravu ročných finančných záväzkov.

(15)

Správna rada agentúry by teda mala preskúmať rozpočtové záväzky na základe správy, ktorú pripravuje výkonný riaditeľ, a potrebné úpravy zahrnúť do rozpočtu agentúry. Nariadenie (ES) č. 1406/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Cieľ

Toto nariadenie stanovuje podrobné dojednania týkajúce sa finančného príspevku Spoločenstva do rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry na uskutočnenie úloh, ktoré jej boli zverené v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia spôsobené plavidlami a ďalších pridružených činností podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 1406/2002.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„agentúra“ znamená Európsku námornú bezpečnostnú agentúru zriadenú nariadením (ES) č. 1406/2002;

b)

„regionálne dohody“ znamenajú dvojstranné a regionálne dohody uzatvorené medzi pobrežnými štátmi s cieľom poskytovania vzájomnej pomoci v prípade znečistenia mora;

c)

„ropné látky“ znamenajú ropu vo všetkých formách vrátane surovej nafty, palivovej nafty, kalu, ropného odpadu a rafinovaných výrobkov, ako je stanovené v Medzinárodnom dohovore o pohotovosti, zásahoch a spolupráci z roku 1990;

d)

„nebezpečné a škodlivé látky“ znamenajú všetky látky okrem ropných látok, ktoré môžu byť po vypustení do morského prostredia nebezpečné pre ľudské zdravie, poškodzujú živé zdroje a morský život, poškodzujú pobrežné zariadenia alebo rušivo vplývajú na ďalšie legitímne využívanie mora, ako stanovuje Protokol o pohotovosti, zásahoch a spolupráci v prípadoch znečistenia nebezpečnými a škodlivými látkami z roku 2000.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Finančný príspevok Spoločenstva uvedený v článku 1 sa pridelí agentúre s cieľom financovať akcie, napríklad tie ktoré sú uvedené v akčnom pláne a najmä tie, ktoré sa týkajú:

a)

informácií a zhromažďovania, analyzovania a rozširovania najlepších postupov, techník a inovácií, napríklad nástrojov na monitorovanie vyprázdňovania nádrží, v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia spôsobeného plavidlami;

b)

spolupráce a koordinácie a poskytovania technickej a vedeckej pomoci členským štátom a Komisii v rámci činností stanovených v príslušných regionálnych dohodách;

c)

operatívnej pomoci a podpory, na požiadanie, prostredníctvom ďalších prostriedkov, ako napr. pohotovostných plavidiel a zariadení určených na boj proti znečisťovaniu životného prostredia, akcií členských štátov v prípade náhodného, alebo úmyselného znečisťovania životného prostredia spôsobeného plavidlami.

Článok 4

Financovanie Spoločenstvom

Finančné krytie na uskutočnenie úloh uvedených v článku 3 na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 je stanovené vo výške 154 000 000 EUR.

Ročné rozpočtové prostriedky určí rozpočtový orgán v rámci limitov finančného rámca. V tejto súvislosti má byť zaručené potrebné financovanie operatívnej pomoci členským štátom v súlade s článkom 3 písm. c).

Článok 5

Existujúce monitorovacie schopnosti

Na vymedzenie požiadaviek operatívnej pomoci, ktorú agentúra poskytuje členským štátom, ako sú napríklad dodatočné plavidlá určené na boj proti znečisťovaniu životného prostredia, agentúra pravidelne zostavuje zoznam súkromných a štátnych mechanizmov a kapacít na boj proti znečisťovaniu životného prostredia, ktoré sú k dispozícii v rôznych regiónoch Európskej únie.

Článok 6

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva

1.   Komisia a agentúra zabezpečia, aby boli pri realizácii akcií financovaných podľa tohto nariadenia finančné záujmy Spoločenstva chránené uplatňovaním preventívnych opatrení proti sprenevere, korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným činnostiam prostredníctvom účinných kontrol a vymáhaním akýchkoľvek nenáležite vyplatených čiastok a v prípade zistenia nezrovnalostí, účinnými, proporcionálnymi a odrádzajúcimi sankciami v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (5) a (Euratom, ES) č. 2185/96 (6) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 (7).

2.   Pre akcie Spoločenstva financované podľa tohto nariadenia sa pod pojmom nezrovnalosť uvedeným v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 rozumie akékoľvek porušenie ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva alebo akékoľvek porušenie zmluvného záväzku vyplývajúce z konania alebo opomenutia zo strany podnikateľského subjektu v súvislosti s neopodstatnenou výdavkovou položkou má alebo by mohlo mať negatívny účinok na všeobecný rozpočet Európskej únie alebo rozpočty riadené Európskou úniou.

3.   Komisia a agentúra, každá v rámci svojich kompetencií, zabezpečia, že sa pri financovaní akcií Spoločenstva podľa tohto nariadenia dosiahne najlepšie zhodnotenie.

Článok 7

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1406/2002

Nariadenie (ES) č. 1406/2002 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V článku 10 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„l)

reviduje finančnú realizáciu podrobného plánu, tak ako je uvedené v písm. k), a rozpočtové záväzky ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1891/2006 z 18. decembra 2006 o viacročnom financovaní činnosti Európskej námornej bezpečnostnej agentúry v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami (8) na základe správy ustanovenej v článku 15 ods. 2 písm. g) tohto nariadenia. Táto revízia sa vykoná, keď je urobený výkaz plánovaných príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci finančný rok, ako je stanovené v článku 18 ods. 5 tohto nariadenia.“

b)

V článku 15 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„g)

každý rok do 31. januára predloží Komisii a Správnej rade správu o finančnej realizácii podrobného plánu činností agentúry v oblasti pripravenosti a boja proti znečisťovaniu životného prostredia, ako aj aktualizáciu všetkých akcií financovaných podľa uvedeného plánu. Komisia následne túto správu predloží na informáciu Európskemu parlamentu, ako aj výboru ustanovenému podľa článku 4 rozhodnutia č. 2850/2000/ES a výboru uvedenému v článku 9 rozhodnutia 2001/792/ES, Euratom.“.

Článok 8

Strednodobé hodnotenie

Na základe informácii poskytnutých agentúrou, Komisia predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tohto nariadenia najneskôr do 31. decembra 2010 Táto správa, ktorá sa pripraví bez toho, aby to malo vplyv na úlohu správnej rady agentúry, uvádza výsledky využitia príspevku Spoločenstva uvedeného v článku 4, pokiaľ ide o záväzky a výdavky za obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2009.

Na základe tejto správy Komisia navrhne prípadné zmeny a doplnenia tohto nariadenia, aby sa zohľadnil vedecký pokrok v oblasti boja proti znečisťovaniu životného prostredia plavidlami vrátane znečisťovania, ktoré zapríčiňujú ropné látky alebo nebezpečné a škodlivé látky.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 18. decembra 2006.

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

J.-E. ENESTAM


(1)  Ú. v. EÚ C 28, 3.2.2006, s. 16.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 5. septembra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006.

(3)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 724/2004 (Ú. v. EÚ L 129, 29.4.2004, s. 1).

(4)  Ú. v. ES L 297, 15.11.2001, s. 7.

(5)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

(6)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1).

(8)  Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 1


Top