EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0137

2006/137/ES Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/137/ES z 18. decembra 2006 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby

OJ L 389, 30.12.2006, p. 261–263 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 018 P. 263 - 265
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 018 P. 263 - 265
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 93 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2018; Nepriamo zrušil 32016L1629 . Latest consolidated version: 30/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/137/oj

30.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 389/261


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/137/ES

z 18. decembra 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby

(2006/137/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Smernicou 2006/87/ES (2) sa zavádzajú zosúladené podmienky na vydávanie technických osvedčení pre plavidlá vnútrozemskej plavby pre celú vnútrozemskú vodnú sieť Spoločenstva.

(2)

Technické požiadavky uvedené v prílohách k smernici 2006/87/ES v zásade obsahujú ustanovenia uvedené v nariadení o prehliadkach plavidiel na Rýne v znení schválenom v roku 2004 členskými štátmi Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne (CCNR). Podmienky a technické požiadavky na vydávanie osvedčení na vnútrozemskú plavbu podľa článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne sa odvtedy pravidelne aktualizujú a uznáva sa, že zohľadňujú súčasný technologický rozvoj.

(3)

Aby sa zabránilo narušeniu hospodárskej súťaže a rôznym úrovniam bezpečnosti a v záujme zosúladenia na európskej úrovni je žiaduce prijať rovnaké technické požiadavky pre celú vnútrozemskú vodnú sieť Spoločenstva a následne ich pravidelne aktualizovať, aby sa zachovala táto rovnováha.

(4)

Smernica 2006/87/ES oprávňuje Komisiu prispôsobiť tieto technické požiadavky technickému pokroku a vývoju vyplývajúcemu z práce iných medzinárodných organizácií, najmä CCNR.

(5)

Uvedené prispôsobenie je potrebné vykonať rýchlo, aby sa zaručilo, že technické požiadavky nevyhnuté pre vydanie osvedčenia Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu poskytnú rovnakú úroveň bezpečnosti, aká sa vyžaduje pre vydanie osvedčenia uvedeného v článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne.

(6)

Opatrenia potrebné na vykonanie smernice 2006/87/ES by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (3).

(7)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na stanovenie podmienok, za ktorých je možné zmeniť a doplniť technické požiadavky a správne postupy ustanovené v prílohách k smernici 2006/87/ES. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky smernice 2006/87/ES, mali by byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(8)

Z dôvodu efektívnosti by sa na prijatie opatrení, ktorými sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici 2006/87/ES, mali obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou skrátiť.

(9)

Z dôvodu naliehavosti je na prijatie akejkoľvek zmeny a doplnenia príloh k smernici 2006/87/ES, ako aj na prijatie dočasných požiadaviek, potrebné uplatniť postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES, aby sa zohľadnil technický rozvoj alebo súvisiaci rozvoj vyplývajúci z práce iných medzinárodných organizácií, najmä CCNR

(10)

Smernica 2006/87/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/87/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 19 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. b) a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehoty uvedené v článku 5a ods. 3 písm. c), ods. 4 písm. b) a e) rozhodnutia 1999/468/ES sa stanovujú na dvadsaťjeden dní, pätnásť dní a jeden mesiac v tomto poradí.

4.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

2.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Prispôsobenie príloh a odporúčaní pre dočasné osvedčenia

1.   Všetky nevyhnutné zmeny a doplnenia na prispôsobenie príloh k tejto smernici technickému pokroku a vývoju vyplývajúcemu z práce iných medzinárodných organizácií, najmä Ústrednej komisie pre plavbu na Rýne (CCNR) sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 19 ods. 4, aby sa zabezpečilo, že obe osvedčenia uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) sa vydávajú na základe technických požiadaviek, zabezpečujúcich rovnakú úroveň bezpečnosti alebo aby sa zohľadnili prípady uvedené v článku 5. Komisia môže z dôvodu naliehavosti uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 19 ods.4.

Tieto zmeny a doplnenia sa musia urobiť rýchlo, aby sa zaručilo, že technické požiadavky pre vydanie osvedčenia Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu uznaného pre plavbu na Rýne poskytnú rovnakú úroveň bezpečnosti, aká sa vyžaduje pre vydanie osvedčenia uvedeného v článku 22 Revidovaného dohovoru pre plavbu na Rýne.

2.   Bez toho aby bol dotknutý odsek 1 prijme Komisia schválenia uvedené v článku 5 ods. 2 v súlade s postupom ustanoveným v článku 19 ods. 2.

3.   Komisia rozhodne o odporúčaniach výboru týkajúcich sa vydávania dočasných osvedčení Spoločenstva na vnútrozemskú plavbu v súlade s článkom 2.19 prílohy II.“

3.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1.06 sa nahrádza takto:

„1.06

Dočasné požiadavky

Dočasné požiadavky zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa môžu prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 19 ods. 4 tejto smernice, ak je to naliehavo potrebné na účely prispôsobenia technickému pokroku vo vnútrozemskej plavbe, aby sa umožnili odchýlky od ustanovení tejto smernice, alebo aby sa umožnilo vykonávanie skúšok. Tieto požiadavky sa uverejnia a sú platné najviac tri roky. Vo všetkých členských štátoch nadobúdajú účinnosť naraz a podmienky na ich zrušenie sú rovnaké.“

2.

Článok 10.03a ods. 5 sa nahrádza takto:

„5.   Systémy rozstrekujúce menšie množstvá vody musia mať typové schválenie podľa rezolúcie IMO A800(19) alebo inú uznanú normu. Takéto uznania, ak sú zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3 tejto smernice. Typové schválenie vykoná uznaná klasifikačná spoločnosť alebo akreditovaný inšpekčný orgán. Akreditovaná skúšobňa spĺňa európske normy týkajúce sa všeobecných požiadaviek prevádzky kalibračných a skúšobných laboratórií (EN ISO/IEC 17025).“

3.

Článok 10.03b ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Hasivá

Na ochranu strojovní, kotolní a čerpacích staníc sa v napevno nainštalovaných hasiacich systémoch môžu použiť tieto hasivá:

a)

CO2 (oxid uhličitý);

b)

HFC 227 ea (heptafluóropropán);

c)

IG-541 (52 % dusík, 40 % argón, 8 % oxid uhličitý).

Povolenie na používanie iných hasív, ak je takéto povolenie určené na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice sa udeľuje len v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 19 ods. 3 tejto smernice.“

Článok 2

1.   Členské štáty, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 1 ods. 1 smernice 2006/87/ES uvedú do účinnosti zákony, nariadenia a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou s účinnosťou od 30. decembra 2008. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení sa uvedie odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 1 ods. 1 smernice 2006/87/ES.

V Bruseli, 18. decembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

J.-E. ENESTAM


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 30. novembra 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006.

(2)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).


Top