EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006F0960

Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní

OJ L 386, 29.12.2006, p. 89–100 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 009 P. 96 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 009 P. 96 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 140 - 151

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2006/960/oj

29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 386/89


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2006/960/SVV

z 18. decembra 2006

o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 30 ods. 1 písm. a) a b) a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na podnet Švédskeho kráľovstva,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže:

1.

Jedným z hlavných cieľov Európskej únie je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti pre svojich občanov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

2.

Tento cieľ sa má dosiahnuť prevenciou a bojom proti kriminalite prostredníctvom užšej spolupráce medzi orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní za súčasného dodržiavania zásad a pravidiel v oblasti ľudských práv, základných slobôd a právneho štátu, na ktorých je založená Únia, a ktoré sú spoločné pre členské štáty.

3.

Výmena informácií a spravodajských informácií o trestných činoch a trestnej činnosti je základom pre spoluprácu v oblasti vynucovania práva v Únii a slúži celkovému cieľu zlepšiť bezpečnosť občanov Únie.

4.

Včasný prístup k presným a aktuálnym informáciám a spravodajským informáciám je kľúčovým prvkom úspešného odhaľovania, predchádzania a vyšetrovania trestných činov alebo trestnej činnosti orgánmi činnými v trestnom konaní najmä v oblasti, kde boli odstránené kontroly na vnútorných hraniciach. Keďže páchatelia trestnej činnosti konajú tajne, je potrebné ich kontrolovať a veľmi rýchlym spôsobom si vymieňať informácie, ktoré s nimi súvisia.

5.

Je dôležité, aby možnosti orgánov činných v trestnom konaní získavať informácie a spravodajské informácie o závažných trestných činoch a teroristickej činnosti z iných členských štátov boli posudzované horizontálne a nie z hľadiska rozdielov, pokiaľ ide o druhy trestných činov alebo delenie právomocí medzi orgánmi činnými v trestnom konaní alebo justičnými orgánmi.

6.

V súčasnosti účinnej a rýchlej výmene informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní vážne bránia formálne postupy, administratívne štruktúry a právne prekážky upravené v právnych predpisoch členských štátov; tento stav nie je prijateľný pre občanov Európskej únie a preto vyžaduje väčšiu bezpečnosť a účinnejšie vynucovanie práva a súčasnú ochranu ľudských práv.

7.

Je potrebné, aby orgány činné v trestnom konaní mali možnosť žiadať a získavať informácie a spravodajské informácie od ostatných členských štátov v rôznych štádiách vyšetrovania, od fázy zhromažďovania spravodajských informácií o trestných činoch po fázu ich vyšetrovania. V tomto ohľade sú systémy členských štátov rôzne, avšak cieľom tohto rámcového rozhodnutia nie je zmena týchto systémov. Toto rozhodnutie sa však usiluje zabezpečiť, pokiaľ ide o určité typy informácií a spravodajských informácií, aby sa určité informácie zásadného významu pre vynucovanie práva vymieňali v rámci Únie rýchlym spôsobom.

8.

Chýbajúci spoločný rámec pre účinnú a včasnú výmenu informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní je nedostatok, ktorý bude nutné odstrániť; Rada Európskej únie preto považuje za potrebné prijať právne záväzný nástroj na zjednodušenie výmeny informácií a spravodajských informácií. Toto rámcové rozhodnutie by nemalo ovplyvniť existujúce alebo budúce nástroje umožňujúce rozšírenie cieľov tohto rámcového rozhodnutia alebo uľahčenie postupov pre výmenu informácií a spravodajských informácií, napríklad dohovor z 18. decembra 1997 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (1).

9.

Pri vykonávaní výmeny informácií sa toto rozhodnutie uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté záujmy národnej bezpečnosti a aby bol ohrozený úspech prebiehajúcich vyšetrovaní alebo bezpečnosť osôb, alebo úspech osobitných spravodajských činností v oblasti bezpečnosti štátu.

10.

Je dôležité podporiť čo najširšiu výmenu informácií najmä vo vzťahu k trestným činom, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s organizovaným zločinom a terorizmom, a to takým spôsobom, ktorý nebráni požadovanej úrovni spolupráce medzi členskými štátmi na základe existujúcich dojednaní.

11.

Spoločný záujem členských štátov v boji proti cezhraničnej kriminalite, musí vytvoriť vhodnú rovnováhu medzi rýchlou a účinnou spoluprácou pri vynucovaní práva a dohodnutými zásadami a pravidlami na ochranu údajov, základnými slobodami, ľudskými právami a osobnými slobodami.

12.

Vo vyhlásení o boji proti terorizmu tak, ako ho prijala Európska rada na svojom zasadnutí 25. marca 2004, Európska rada poverila Radu preskúmať opatrenia, ktoré sa týkajú zjednodušenia výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov činnými v trestnom konaní.

13.

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rámcové rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení Schengenského acquis, ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji Schengenského acquis (2). Pri tomto rámcovom rozhodnutí sa brali do úvahy postupy stanovené v uvedenej dohode.

14.

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rámcové rozhodnutie rozvíja ustanovenia Schengenského acquis v zmysle Dohody podpísanej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju Schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bod H rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 4 ods.1 rozhodnutia Rady 2004/860/ES z 25. októbra 2004 o podpísaní uvedenej dohody v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení tejto dohody (3), a v spojení s článkom 4 ods. 1 rozhodnutia Rady 2004/849/ES z 25. októbra 2004 o podpísaní uvedenej dohody v mene Európskej únie a o predbežnom vykonávaní niektorých jej ustanovení (4).

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Cieľ a rozsah pôsobnosti

1.   Účelom tohto rámcového rozhodnutia je ustanoviť pravidlá, podľa ktorých si orgány členských štátov činné v trestnom konaní môžu účinne a rýchlo vymieňať existujúce informácie a spravodajské informácie na účely vedenia vyšetrovania trestných činov alebo uskutočňovania spravodajských operácií v trestných veciach.

2.   Toto rámcové rozhodnutie sa nedotýka dvojstranných alebo viacstranných dohôd alebo dojednaní medzi členskými štátmi a tretími krajinami a nástrojov Európskej únie o vzájomnej právnej pomoci alebo o vzájomnom uznávaní rozhodnutí v trestných veciach vrátane akýchkoľvek podmienok, určených tretími krajinami o využití informácií po ich poskytnutí.3.

3.   Toto rámcové rozhodnutie zahŕňa všetky informácie a/alebo spravodajské informácie podľa vymedzenia pojmov v článku 2 písm. d). Z tohto rámcového rozhodnutia nevyplýva pre členské štáty žiadna povinnosť zhromažďovať alebo uchovávať informácie a spravodajské informácie na účely ich poskytnutia príslušným orgánom iných členských štátov činným v trestnom konaní.

4.   Z tohto rámcového rozhodnutia nevyplýva pre členské štáty žiadna povinnosť poskytovať informácie a spravodajské informácie, aby sa pred justičným orgánom použili ako dôkaz, ani nedáva žiadne právo na využitie takýchto informácií alebo spravodajských informácií na taký účel. Ak členský štát získal informácie alebo spravodajské informácie v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím a želá si použiť ich ako dôkaz pred justičným orgánom, musí získať súhlas členského štátu, ktorý poskytol tieto informácie alebo spravodajské informácie, ak to vyžaduje vnútroštátne právo členského štátu, ktorý poskytol tieto informácie alebo spravodajské informácie prostredníctvom platných nástrojov týkajúcich sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi. Takýto súhlas sa nevyžaduje, ak dožiadaný členský štát už dal svoj súhlas na použitie informácie alebo spravodajskej informácie ako dôkazu v čase zaslania informácie alebo spravodajskej informácie.

5.   Toto rámcové rozhodnutie neukladá žiadnu povinnosť získavať akékoľvek informácie alebo spravodajské informácie donucovacími opatreniami vymedzenými v súlade s vnútroštátnym právom v členskom štáte, ktorý obdrží žiadosť o informácie alebo spravodajské informácie.

6.   Členské štáty, ak im to dovoľuje vnútroštátne právo a je to v súlade s ním, poskytujú informácie alebo spravodajské informácie, ktoré boli predtým získané donucovacími opatreniami.

7.   Toto rámcové rozhodnutie nemení povinnosť dodržiavať základné práva a základné právne zásady upravené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a akékoľvek povinnosti orgánov činných v trestnom konaní v tejto súvislosti ostávajú nedotknuté.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rámcového rozhodnutia:

a)

„príslušný orgán činný v trestnom konaní“ je vnútroštátny policajný, colný alebo iný orgán, ktorý vnútroštátne právo oprávňuje na odhaľovanie, predchádzanie a vyšetrovanie trestných činov alebo trestnej činnosti a vykonávanie právomoci a prijímanie donucovacích opatrení v súvislosti s takýmito činnosťami. Pojem „príslušný orgán činný v trestnom konaní“ nezahŕňa agentúry alebo jednotky, ktoré sa zaoberajú predovšetkým otázkami národnej bezpečnosti. Každý členský štát do 18 December 2007 uvedie vo vyhlásení uloženom na generálnom sekretariáte Rady, ktoré orgány zahŕňa pojem „príslušný orgán činný v trestnom konaní“. Takéto vyhlásenie možno kedykoľvek pozmeniť;

b)

„vyšetrovanie trestných činov“ je právny rámec, v rámci ktorého príslušné orgány činné v trestnom konaní alebo justičné orgány vrátane prokurátorov prijímajú opatrenia s cieľom zistiť a identifikovať skutočnosti, podozrenia a okolnosti, ktoré sa týkajú jedného alebo niekoľkých konkrétnych identifikovaných trestných činov;

c)

„spravodajská operácia v trestných veciach“ je právny rámec, ktorý zatiaľ nedosiahol štádium vyšetrovania trestných činov, v rámci ktorého je príslušný orgán činný v trestnom konaní vnútroštátnym právom oprávnený na zhromažďovanie, spracovanie a analyzovanie informácií o trestných činoch alebo trestnej činnosti s cieľom zistiť, či boli spáchané alebo môžu byť spáchané konkrétne trestné činy;

d)

„informácie a spravodajské informácie“ sú:

(i)

všetky typy informácií alebo údajov, ktoré majú k dispozícii orgány činné v trestnom konaní;

a

(ii)

všetky typy informácií alebo údajov, ktoré majú k dispozícii verejné orgány alebo súkromné subjekty, a ktoré sú dostupné orgánom činným v trestnom konaní bez toho, aby boli použité donucovacie opatrenia v súlade s článkom 1 ods. 4;

e)

„trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV z 13. júna 2002 o európskom zatýkacom rozkaze (5)“ (ďalej len „trestné činy uvedené v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV“) sú trestné činy podľa vnútroštátneho práva, ktoré zodpovedajú alebo sú zhodné s trestnými činmi podľa uvedeného ustanovenia.

HLAVA II

VÝMENA INFORMÁCIÍ A SPRAVODAJSKÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 3

Poskytovanie informácií a spravodajských informácií

1.   Členské štáty zabezpečia, že informácie a spravodajské informácie podľa článku 2 písm. d), môžu byť poskytnuté príslušným orgánom činným v trestnom konaní iných členských štátov v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím.

2.   Informácie a spravodajské informácie sa poskytujú na žiadosť príslušného orgánu činného v trestnom konaní, konajúceho v rámci právomocí, ktoré mu ukladá vnútroštátne právo pri vedení vyšetrovania trestných činov alebo spravodajskej operácie v trestných veciach.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa na poskytovanie informácií a spravodajských informácií pre príslušné orgány iných členských štátov činné v trestnom konaní neuplatňovali prísnejšie podmienky ako tie, ktoré sa uplatňujú na vnútroštátnej úrovni. Členský štát najmä nepodmieni výmenu informácií alebo spravodajských informácií medzi svojím orgánom činným v trestnom konaní a príslušným orgánom činným v trestnom konaní iného členského štátu súhlasom súdu alebo povolením, ak ide o výmenu informácií alebo spravodajských informácií, ku ktorým môže mať príslušný dožiadaný orgán činný v trestnom konaní prístup prostredníctvom interného postupu bez súhlasu súdu alebo povolenia.

4.   Ak prístup k požadovaným informáciám alebo spravodajským informáciám môže podľa vnútroštátneho práva dožiadaného členského štátu získať príslušný dožiadaný orgán činný v trestnom konaní len na základe súhlasu alebo povolenia justičného orgánu, príslušný dožiadaný orgán činný v trestnom konaní má povinnosť požiadať príslušný justičný orgán o súhlas alebo povolenie na prístup k požadovaným informáciám a ich výmenu. Príslušný justičný orgán dožiadaného členského štátu uplatní tie isté pravidlá pre rozhodovanie ako vo výlučne internom prípade, bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 1 a 2.

5.   Ak boli požadované informácie alebo spravodajské informácie získané od iného členského štátu alebo od tretej krajiny a podliehajú zásade špeciality, ich odovzdanie príslušným orgánom iného členského štátu činným v trestnom konaní sa môže uskutočniť len so súhlasom členského štátu alebo tretej krajiny, ktorý tieto informácie alebo spravodajské informácie poskytol.

Článok 4

Lehoty na poskytovanie informácií a spravodajských informácií

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli postupy, ktoré im umožnia odpovedať na naliehavé žiadosti o informácie a spravodajské informácie, ktoré sa týkajú trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV najneskôr do ôsmich hodín, ak sú požadované informácie alebo spravodajské informácie v databáze, ku ktorej má orgán činný v trestnom konaní priamy prístup.

2.   Ak príslušný dožiadaný orgán činný v trestnom konaní nemôže odpovedať v uvedenej lehote, poskytne vysvetlenie na formulári, ktorý je uvedený v prílohe A. Ak by poskytnutie požadovaných informácií alebo spravodajských informácií v lehote ôsmich hodín viedlo k neúmernému zaťaženiu dožiadaného orgánu činného v trestnom konaní, tento orgán môže predĺžiť lehotu na poskytnutie informácií alebo spravodajských informácií. V takomto prípade dožiadaný orgán činný v trestnom konaní okamžite informuje dožadujúci orgán činný v trestnom konaní o predĺžení lehoty a čo najskôr, najneskôr však do troch dní, poskytne všetky požadované informácie alebo spravodajské informácie. Použitie ustanovení podľa tohto odseku sa preskúma 19 December 2009.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, ktoré nie sú naliehavé, sa na žiadosti o informácie a spravodajské informácie týkajúce sa trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV odpovedalo do siedmych dní, pokiaľ sú požadované informácie alebo spravodajské informácie v databáze, ku ktorej má orgán činný v trestnom konaní priamy prístup. Ak príslušný dožiadaný orgán činný v trestnom konaní nie je schopný odpovedať v uvedenej lehote, poskytne vysvetlenie na formulári, ktorý je uvedený v prílohe A.

4.   Členské štáty vo všetkých ostatných prípadoch zabezpečia, aby sa požadované informácie postúpili príslušným dožadujúcim orgánom činným v trestnom konaní do 14 dní. Ak príslušný dožiadaný orgán činný v trestnom konaní nie je schopný odpovedať v uvedenej lehote, poskytne vysvetlenie na formulári, ktorý je uvedený v prílohe A.

Článok 5

Žiadosti o informácie a spravodajské informácie

1.   O informácie a spravodajské informácie sa môže žiadať za účelom odhaľovania, predchádzania alebo vyšetrovania trestného činu, ak existujú vecné dôvody, že príslušné informácie a spravodajské informácie sú dostupné v inom členskom štáte. V žiadosti sa uvedú vecné dôvody a vysvetlí sa účel, na ktorý sa žiada o informácie a spravodajské informácie, ako aj spojenie medzi účelom a osobou, ktorá je predmetom informácií a spravodajských informácií.

2.   Príslušný dožadujúci orgán činný v trestnom konaní nepožaduje viac informácií alebo spravodajských informácií alebo nestanoví kratšie lehoty než tie, ktoré sú potrebné na účely žiadosti.

3.   Žiadosti o informácie alebo spravodajské informácie obsahujú minimálne informácie stanovené v prílohe B.

Článok 6

Komunikačné kanály a jazyk

1.   Výmena informácií a spravodajských informácií podľa tohto rámcového rozhodnutia môže prebiehať prostredníctvom akéhokoľvek existujúceho kanála pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti vynucovania práva. Jazyk použitý pre žiadosť o informácie a ich výmenu je rovnaký, ako jazyk použitý pre zvolený kanál. Členské štáty pri vypracúvaní vyhlásení podľa článku 2 písm. a) poskytnú generálnemu sekretariátu Rady aj údaje o kontaktných osobách, ktorým sa žiadosti môžu v naliehavých prípadoch posielať. Takéto údaje sa môžu kedykoľvek pozmeniť. Generálny sekretariát Rady upovedomí členské štáty a Komisiu o prijatých vyhláseniach.

2.   Informácie alebo spravodajské informácie sa tiež vymieňajú s s Europolom v súlade s Dohovorom vypracovanom na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o zriadení Európskeho policajného úradu (ďalej len „dohovor o Europole“) (6), a s Eurojustom v súlade s rozhodnutím Rady 2002/187/SVV z 28. februára 2002, ktorým sa zriaďuje Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažným trestným činom (7), pokiaľ sa výmena týka trestných činov alebo trestnej činnosti v rámci ich pôsobnosti.

Článok 7

Automatická výmena informácií a spravodajských informácií

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, príslušné orgány činné v trestnom konaní poskytnú príslušným orgánom iného členského štátu činným v trestnom konaní informácie a spravodajské informácie bez dožiadania v prípadoch, kedy existujú konkrétne dôvody domnievať sa, že informácie a spravodajské informácie by mohli pomôcť pri odhaľovaní, predchádzaní alebo objasnení trestných činov uvedených v článku 2 ods. 2 rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV. Spôsoby takejto automatickej výmeny upravuje vnútroštátne právo členského štátu, ktorý poskytuje informácie.

2.   Poskytovanie informácií a spravodajských informácií sa obmedzuje na informácie považované za dôležité a potrebné pre úspešne odhaľovanie, predchádzanie alebo vyšetrovanie danej trestnej činnosti.

Článok 8

Ochrana údajov

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby sa pravidlá zavedené na ochranu poskytnutých údajov uplatňovali pri používaní komunikačných kanálov uvedených v článku 6 ods. 1 aj v rámci postupu výmeny informácií a spravodajských informácií poskytnutých podľa tohto rámcového rozhodnutia.

2.   Použitie informácií a spravodajských informácií, ktoré boli priamo alebo dvojstranne vymenené na základe tohto rámcového rozhodnutia, podlieha vnútroštátnym právnym predpisom na ochranu údajov prijímajúceho členského štátu, pričom informácie a spravodajské informácie podliehajú rovnakým pravidlám na ochranu údajov, ako keby boli zhromažďované v prijímajúcom členskom štáte. Osobné údaje spracovávané v súvislosti s vykonávaním tohto rámcového rozhodnutia sú chránené v súlade so zásadami Dohovoru Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovávaní osobných údajov a, v členských štátoch, ktoré ho ratifikovali, dodatočného protokolu z 8. novembra 2001 k tomuto dohovoru týkajúceho sa dozorných orgánov a cezhraničných tokov údajov. Zásady z odporúčania č. R(87) 15 Rady Európy, ktoré upravuje používanie osobných údajov v policajnom sektore by sa tiež mali zohľadňovať pri zaobchádzaní s osobnými údajmi získanými podľa tohto rámcového rozhodnutia zo strany orgánov činných v trestnom konaní.

3.   Informácie a spravodajské informácie, ktoré sa poskytujú podľa tohto rámcového rozhodnutia, môžu príslušné orgány členského štátu činné v trestnom konaní, ktorým boli poskytnuté, použiť výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím, alebo na zabránenie bezprostrednému a závažnému ohrozeniu verejnej bezpečnosti; ich spracovávanie na iné účely sa povoľuje výlučne s predchádzajúcim povolením poskytujúceho členského štátu a podlieha vnútroštátnemu právu prijímajúceho členského štátu. Povolenie sa môže udeliť, ak to dovoľujú vnútroštátne právne predpisy poskytujúceho členského štátu.

4.   Ak príslušný orgán činný v trestnom konaní poskytuje informácie a spravodajské informácie v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím, môže podľa svojho vnútroštátneho práva uložiť prijímajúcemu orgánu činnému v trestnom konaní podmienky pre použitie týchto informácií a spravodajských informácií. Podmienky je možné uložiť aj na podávanie správ o výsledkoch vyšetrovania trestných činov alebo spravodajskej operácie v trestných veciach, v rámci ktorej sa uskutočnila výmena informácií a spravodajských informácií. Týmito podmienkami je príslušný prijímajúci orgán činný v trestnom konaní viazaný, okrem osobitných prípadov, v ktorých vnútroštátne právo ustanovuje zrušenie obmedzenia použitia pre justičné orgány, zákonodarné orgány alebo akékoľvek iné nezávislé orgány zriadené podľa právnych predpisov, a ktoré sú zodpovedné za dozor nad príslušnými orgánmi činnými v trestnom konaní. V takýchto prípadoch môžu byť informácie a spravodajské informácie použité iba po predchádzajúcej konzultácii s poskytujúcim členským štátom, ktorého záujmy a stanoviská je potrebné zohľadniť v maximálnej možnej miere. Poskytujúci členský štát môže v osobitných prípadoch požiadať prijímajúci členský štát, aby poskytol informácie o použití a ďalšom spracovaní prijatých informácií a spravodajských informácií.

Článok 9

Dôvernosť

Príslušný orgán činný v trestnom konaní v každom osobitnom prípade výmeny informácií alebo spravodajských informácií primerane zohľadní požiadavku na utajenie vyšetrovania. Na tento účel príslušné orgány činné v trestnom konaní v súlade so svojim vnútroštátnym právom, zaručia dôvernosť všetkých poskytnutých informácií a spravodajských informácií, ktoré sú označené ako dôverné.

Článok 10

Dôvody na neposkytnutie informácií alebo spravodajských informácií

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 3, príslušný orgán činný v trestnom konaní môže odmietnuť poskytnutie informácií alebo spravodajských informácií, len ak je na základe konkrétnych dôvodov možné predpokladať, že poskytnutie informácií alebo spravodajských informácií:

a)

by poškodilo základné záujmy národnej bezpečnosti dožiadaného členského štátu,

alebo

b)

by ohrozilo úspech prebiehajúceho vyšetrovania alebo spravodajskej operácie v trestných veciach alebo bezpečnosť osôb,

alebo

c)

by bolo zjavne neprimerané alebo nepodstatné na účely, na ktoré sa požaduje.

2.   Ak sa žiadosť vzťahuje na trestný čin, za ktorý sa ukladá podľa práva dožiadaného členského štátu trest odňatia slobody so sadzbou jedného roka alebo menej, príslušný orgán činný v trestnom konaní môže odmietnuť poskytnúť požadované informácie alebo spravodajské informácie.

3.   Príslušný orgán činný v trestnom konaní odmietne poskytnúť informácie alebo spravodajské informácie, ak príslušný justičný orgán nepovolil prístup k informáciám požadovaným podľa článku 3 ods. 4 a ich výmenu.

HLAVA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Vykonávanie

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia do 19 decembra 2006.

2.   Členské štáty oznámia generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení transponujúcich záväzky, ktoré vyplývajú z tohto rámcového rozhodnutia, do ich vnútroštátneho práva. Na základe týchto a iných informácií poskytnutých členskými štátmi Komisia predloží Rade do 19 decembra 2006 správu o uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia. Rada do19 decembra 2006 od predloženia správy posúdi mieru, do akej členské štáty dodržali ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia.

Článok 12

Vzťah k iným nástrojom

1.   Ustanovenia článku 39 ods. 1, 2 a 3 a článku 46 Dohovoru, ktorým sa implementuje Schengenská dohoda (8), pokiaľ sa vzťahujú na výmenu informácií a spravodajských informácií na účely vedenia vyšetrovania trestných činov alebo spravodajských operácií v trestných veciach, ako to stanovuje toto rámcové rozhodnutie, sa nahrádzajú ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia.

2.   Rozhodnutie Schengenského výkonného výboru zo 16. decembra 1998 o cezhraničnej policajnej spolupráci v oblasti prevencie a odhaľovania kriminality (SCH/Kom-ex (98) 51 rev 3) (9) a rozhodnutie Schengenského výkonného výboru z 28. apríla 1999 o zlepšení policajnej spolupráce v oblasti prevencie a objasňovania trestných činov (SCH/Kom-ex (99) 18) (10) sa týmto zrušujú.

3.   Členské štáty môžu naďalej uplatňovať dvojstranné alebo viacstranné dohody alebo dojednania, ktoré sú v platnosti v čase prijatia tohto rámcového rozhodnutia, pokiaľ tieto dohody alebo dojednania umožňujú rozšírenie a prehĺbenie cieľov tohto rámcového rozhodnutia a pomáhajú zjednodušovať alebo uľahčovať postupy na výmenu informácií alebo spravodajských informácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto rámcového rozhodnutia.

4.   Členské štáty môžu po nadobudnutí platnosti tohto rámcového rozhodnutia uzavrieť alebo uviesť do platnosti dvojstranné a viacstranné dohody alebo dojednania, pokiaľ tieto dohody alebo dojednania umožňujú rozšírenie alebo prehĺbenie cieľov tohto rámcového rozhodnutia a pomáhajú ďalej zjednodušovať alebo uľahčovať postupy na výmenu informácií a spravodajských informácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto rámcového rozhodnutia.

5.   Dohody a dojednania uvedené v odsekoch 3 a 4 nesmú v žiadnom prípade ovplyvniť vzťahy s členskými štátmi, ktoré nie sú ich zmluvnými stranami.

6.   Členské štáty najneskôr do 19 decembra 2006 oznámia Rade a Komisii existujúce dohody a dojednania uvedené v odseku 3, v uplatňovaní ktorých chcú pokračovať.

7.   Členské štáty tiež oznámia Rade a Komisii všetky nové dohody a dojednania tak, ako sú uvedené v odseku 4, do troch mesiacov od ich podpisu, alebo ak ide o nástroje podpísané pred prijatím tohto rámcového rozhodnutia, od ich nadobudnutia platnosti..

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutia nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli, 18 decembra 2006.

Za Radu

Predseda

J.-E. ENESTAM


(1)  Ú. v. ES C 24, 23.1.1998, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s.  31.

(3)  Ú. v. EÚ L 370, 17. 12. 2004, s. 78.

(4)  Ú. v. EÚ L 368, 15. 12. 2004, s. 26.

(5)  Ú. v. ES L 190, 18.7.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 2. Dohovor naposledy zmenený a doplnený Protokolom vypracovaným na základe článku 43 ods. 1 dohovoru o Europole (Ú. v. EÚ C 2, 6.1.2004, s. 3).

(7)  Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/659/SVV (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s.  44).

(8)  Ú. v. EÚ L 239, 22.9.2000, s. 19. Dohovor naposledy zmenený a doplnený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1160/2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 18).

(9)  Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 407.

(10)  Ú. v. ES L 239, 22. 9.2000, s. 421.


PRÍLOHA A

VÝMENA INFORMÁCIÍ PODĽA RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA RADY 2006/960/SVV ÚRADNÝ VESTNÍK: VLOŻIŤ ČÍSLO TOHTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTIA. FORMULÁR, KTORÝ POUŽIJE DOŽIADANÝ ČLENSKÝ ŠTÁT V PRÍPADE ZASLANIA/ONESKORENIA/ZAMIETNUTIA INFORMÁCIÍ

Tento formulár by sa mal použiť na zaslanie požadovaných informácií a/alebo spravodajských informácií, na informovanie dožadujúceho orgánu o tom, že nie je možné dodržať bežnú lehotu, o potrebe podať justičnému orgánu žiadosť o povolenie, alebo o zamietnutí zaslania informácií.

Tento formulár sa môže použiť viackrát počas postupu (napr. ak sa žiadosť najskôr musí predložiť justičnému orgánu a potom sa zistí, že vybavenie žiadosti sa musí zamietnuť).

Image 1

Text obrazu