EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0955

2006/955/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o jazykový režim

OJ L 386, 29.12.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 133 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; Nepriamo zrušil 32012Q1106(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/955/oj

29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 386/44


ROZHODNUTIE RADY

z 18. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, pokiaľ ide o jazykový režim

(2006/955/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na článok 64 Protokolu o štatúte Súdneho dvora,

v súlade s postupom uvedeným v druhom pododseku článku 245 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a v druhom pododseku článku 160 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora z,

so zreteľom na stanovisko Komisie z 12. decembra 2006,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu z 13. decembra 2006,

keďže s pristúpením Bulharskej republiky a Rumunska sa bulharský a rumunský jazyk stanú úradnými jazykmi Európskej únie a z tohto dôvodu je potrebné zaradiť tieto jazyky medzi jazyky konania stanovené rokovacím poriadkom;

ROZHODLA TAKTO

Článok 1

Rokovací poriadok Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 19. júna 1991 (Ú. v. ES L 176, 4.7.1991, s. 7, korigendum v Ú. v. ES L 383, 29.12.1992, s. 117), zmenený a doplnený 21. februára 1995 (Ú. v. ES L 44, 28.2.1995, s. 61), 11. marca 1997 (Ú. v. ES L 103, 19.4.1997, s. 1, korigendum v Ú. v ES L 351, 23.12.1997, s. 72), 16. mája 2000 (Ú. v. ES L 122, 24.5.2000, s. 43), 28. novembra 2000 (Ú. v. ES L 322, 19.12.2000, s. 1), 3. apríla 2001 (Ú. v. ES L 119, 27.4.2001, s. 1), 17. septembra 2002 (Ú. v. ES L 272, 10.10.2002, s. 24, korigendum v Ú. v. ES L 281, 19.10.2002, s. 24), 8. apríla 2003 (Ú. v. EÚ L 147, 14.6.2003, s. 17), 19. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 132, 29.4.2004, s. 2), 20. apríla 2004 (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 107), 12. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 203, 4.8.2005, s. 19) a 18. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 288, 29.10.2005. s. 51) sa mení a dopĺňa takto:

Článok 29 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Jazyk konania je angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

Znenia rokovacieho poriadku Súdneho dvora v bulharskom a rumunskom jazyku budú prijaté po nadobudnutí platnosti zmluvy uvedenej v predchádzajúcom pododseku.

V Bruseli 18. decembra 2006

Za Radu

Predseda

J.-E. ENESTAM


Top