EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1890

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1890/2006 z 20. decembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 571/88 o organizovaní prieskumu štruktúry poľnohospodárskych podnikov v Spoločenstve, pokiaľ ide o finančný rámec na obdobie 2007–2009 a maximálny príspevok Spoločenstva pre Bulharsko a Rumunsko

OJ L 386, 29.12.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 93 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 93 - 94

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1890/oj

29.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 386/12


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1890/2006

z 20. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 571/88 o organizovaní prieskumu štruktúry poľnohospodárskych podnikov v Spoločenstve, pokiaľ ide o finančný rámec na obdobie 2007–2009 a maximálny príspevok Spoločenstva pre Bulharsko a Rumunsko

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 56,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadením Rady (EHS) č. 571/88 (2) sa stanovuje, že členským štátom sa poskytne náhrada vzniknutých výdavkov až do výšky maximálnej sumy za prieskum.

(2)

Vykonávanie štrukturálnych zisťovaní poľnohospodárskych podnikov bude od členských štátov a Spoločenstva vyžadovať značné finančné prostriedky, aby sa splnili požiadavky inštitúcií Spoločenstva na informácie.

(3)

Vzhľadom na pristúpenie Bulharska a Rumunska a na vykonávanie prieskumu štruktúry poľnohospodárskych podnikov k referenčnému roku 2007 v týchto nových členských štátoch je vhodné stanoviť maximálny príspevok Spoločenstva na prieskum; táto úprava je potrebná kvôli pristúpeniu a nebola ustanovená v akte o pristúpení.

(4)

Týmto nariadením sa ustanovuje finančné krytie pre zostávajúce obdobie programu, predstavujúci základný odkaz pre rozpočtový orgán počas ročného rozpočtového postupu v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (3).

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 571/88 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 14 ods. 1 prvom pododseku sa dopĺňajú tieto zarážky:

„—

2 000 000 EUR pre Bulharsko a Rumunsko,

2 000 000 EUR pre Rumunsko.“

2.

V článku 14 ods. 1sa tretí, štvrtý a piaty pododsek nahrádzajú takto:

„Finančné krytie na vykonávanie tohto programu, vrátane rozpočtových prostriedkov potrebných na riadenie projektu Eurofarm predstavuje 20 400 000 EUR na obdobie rokov 2007-2009.

Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci limitov finančného rámca.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 1 ods. 1 sa uplatňuje od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli, 20. decembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

J. KORKEAOJA


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. decembra 2006. (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. decembra 2006.

(2)  Ú. v. ES L 56, 2.3.1988, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 204/2006 (Ú. v. ES L 34, 7.2.2006, s. 3).

(3)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


Top