EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1904

Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES z 12. decembra 2006 , ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva

OJ L 378, 27.12.2006, p. 32–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 117 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 117 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 70 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušil 32014R0390 . Latest consolidated version: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1904/oj

27.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 378/32


ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1904/2006/ES

z 12. decembra 2006,

ktorým sa na obdobie rokov 2007 – 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 151 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Zmluva ustanovuje občianstvo Únie, ktoré dopĺňa štátne občianstvo príslušného členského štátu. Je dôležitým prvkom pri posilňovaní a zabezpečovaní procesu európskej integrácie.

(2)

Spoločenstvo by malo občanov v plnej miere informovať o ich európskom občianstve, jeho výhodách, ako aj o právach a povinnostiach z neho vyplývajúcich, ktoré budú podporované s primeraným ohľadom na subsidiaritu a v záujme súdržnosti.

(3)

Je mimoriadne naliehavé, aby európski občania boli v plnej miere informovaní o svojom občianstve Európskej únie v kontexte širšej diskusie o budúcnosti Európy, ktorá začala na Európskej rade v Bruseli 16. a 17. júna 2005. Program Európa pre občanov by preto mal doplniť iniciatívy prijaté v tejto súvislosti, nemal by sa však s nimi prekrývať.

(4)

Ak majú občania plne podporovať európsku integráciu, mal by sa väčší dôraz klásť na spoločné hodnoty, históriu a kultúru ako kľúčové prvky ich príslušnosti k spoločnosti, ktorá sa zakladá na zásadách slobody, demokracie a dodržiavania ľudských práv, kultúrnej rozmanitosti, tolerancii a solidarite, v súlade s Chartou základných práv Európskej únie (4), ktorá bola vyhlásená 7. decembra 2000.

(5)

Podpora aktívneho občianstva je kľúčovým prvkom posilnenia boja proti rasizmu, xenofóbii a intolerancii, ale aj posilnenia súdržnosti a rozvoja demokracie.

(6)

V súvislosti s informačnou a komunikačnou stratégiou EÚ by sa malo zabezpečiť rozsiahle šírenie a vysoký vplyv činností podporovaných prostredníctvom programu.

(7)

Priblíženie Európy k občanom, ktorým sa im umožní plná účasť na budovaní stále viac vzájomne prepojenej Európy, je cieľom, ktorého dosiahnutie si vyžaduje osloviť všetkých občanov účastníckych krajín a osôb s riadnym pobytom v týchto krajinách a zapojiť ich do nadnárodných výmenných činností a spolupráce, a prispievať tak k vytváraniu povedomia o uznávaní spoločných európskych ideálov.

(8)

Európsky parlament v uznesení prijatom v roku 1988 zdôraznil, že je žiadúce, aby sa vyvinulo veľké úsilie na zintenzívnenie vzťahov medzi občanmi rôznych členských štátov, a uviedol, že na rozvoj programov družobných partnerstiev medzi samosprávami v rôznych členských štátoch bola potrebná a žiaduca osobitná podpora Európskej únie.

(9)

Európska rada pri niekoľkých príležitostiach uznala potrebu priblížiť Európsku úniu a jej inštitúcie občanom členských štátov. Vyzvala inštitúcie Únie, aby udržiavali a rozvíjali otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s organizovanou občianskou spoločnosťou, podporovali tak účasť občanov na verejnom živote a v rozhodovacom procese, a súčasne zdôraznila základné hodnoty, ktoré sú pre občanov Európy spoločné.

(10)

Rada vo svojom rozhodnutí 2004/100/ES z 26. januára 2004, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva na podporu aktívneho európskeho občianstva (občianska účasť) (5), ustanovila akčný program, ktorý potvrdil potrebu presadzovať trvalý dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti a samosprávami a podporovať aktívnu účasť občanov.

(11)

Občianske projekty s nadnárodným a medzisektorovým rozmerom sú dôležitými nástrojmi na sprostredkovanie kontaktu s občanmi a na podporu európskeho povedomia, európskej politickej integrácie, sociálneho začlenenia a vzájomného porozumenia.

(12)

Organizácie občianskej spoločnosti na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni sú dôležitými prvkami aktívnej účasti občanov v spoločnosti a pomáhajú posilňovať všetky aspekty verejného života. Sú tiež sprostredkovateľmi medzi Európou a jej občanmi. Preto by sa mala podporovať a presadzovať ich nadnárodná spolupráca.

(13)

Európske organizácie pre výskum verejnej politiky môžu poskytnúť názory a úvahy na oživenie diskusie na európskej úrovni. Preto je tiež vhodné podporovať, ako spojenie medzi Európskymi inštitúciami a občanmi, činnosti, ktoré zohľadňujú ich záväzok vytvoriť európsku identitu a občianstvo prostredníctvom ustanovenia postupov s transparentnými kritériami na podporu sietí určených na informovanie a výmenu.

(14)

Taktiež je dôležité pokračovať v akcii na zachovanie a pripomenutie dôležitých miest a archívov spojených s deportáciami, ktorú Európska únia začala v súvislosti s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 792/2004/ES z 21. apríla 2004, ktorým sa ustanovuje akčný program Spoločenstva zameraný na podporu organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti kultúry (6). Takto sa môže zachovať povedomie o celkových rozmeroch a tragických dôsledkoch druhej svetovej vojny a podporiť celosvetovú spomienku na tieto udalosti, čo povedie k vyrovnaniu sa s minulosťou a k budovaniu budúcnosti.

(15)

Vyhlásenie o športe prijaté Európskou radou v Nice 7. – 9. decembra 2000 uvádza, že „napriek tomu, že Spoločenstvo v tejto oblasti nemá priamu právomoc, musí vo svojej činnosti podľa rôznych ustanovení zmluvy brať do úvahy spoločenskú, výchovno-vzdelávaciu a kultúrnu úlohu športu.“

(16)

Osobitná pozornosť by sa mala venovať vyváženej integrácii občanov a organizácií občianskej spoločnosti zo všetkých členských štátov do nadnárodných projektov a činností.

(17)

Kandidátske krajiny a krajiny EZVO, ktoré sú stranami Dohody o EHP, sa považujú za potenciálnych účastníkov v programoch Spoločenstva v súlade s dohodami, ktoré sa uzavreli s týmito krajinami.

(18)

Európska rada na svojom zasadnutí v Solúne 19. – 20. júna 2003 prijala „Agendu pre západný Balkán: približovanie sa k európskej integrácii“, ktorá vyzvala krajiny západného Balkánu, aby sa zúčastňovali na programoch a činnosti agentúr Spoločenstva; krajiny západného Balkánu by sa preto mali považovať za potenciálnych účastníkov v programoch Spoločenstva.

(19)

Program by sa mal v spolupráci s Komisiou a členskými štátmi pravidelne monitorovať a nezávisle hodnotiť, aby bolo možné uskutočniť úpravy nevyhnutné pre riadne vykonávanie opatrení.

(20)

Postupy pre monitorovanie a hodnotenie programov by mali využívať ciele a ukazovatele, ktoré sú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a načasované.

(21)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), a nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 19. novembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (8), ktoré ochraňuje finančné záujmy Spoločenstva, sa musia uplatňovať so zreteľom na zásady jednoduchosti a konzistencie pri výbere rozpočtových nástrojov, obmedzenie počtu prípadov, v ktorých si Komisia ponecháva priamu zodpovednosť za ich vykonávanie a riadenie, a požadovanú proporcionalitu medzi výškou zdrojov a administratívnym zaťažením, ktoré súvisí s ich používaním.

(22)

Vhodné opatrenia by sa tiež mali prijať s cieľom zabrániť nezrovnalostiam a podvodom a znovu nadobudnúť stratené alebo nesprávne vyplatené alebo použité finančné prostriedky.

(23)

Podľa zásady riadneho finančného hospodárenia sa vykonávanie programu môže zjednodušiť použitím financovania plošnou sumou v súvislosti s podporou udelenou účastníkom programu alebo s podporou Spoločenstva určenou štruktúram zriadeným na vnútroštátnej úrovni pre správu programu.

(24)

Toto rozhodnutie ustanovuje na celú dobu trvania programu finančné krytie, ktoré je základným východiskom v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (9), základný odkaz pre rozpočtový orgán v priebehu ročného rozpočtového postupu.

(25)

Keďže ciele tohto rozhodnutia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov nadnárodnej a multilaterálnej povahy činností a opatrení programu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(26)

Opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10).

(27)

V súvislosti s monitorovaním činností, ktoré začali pred 31. decembrom 2006, by sa mali podľa rozhodnutia 2004/100/ES prijať prechodné opatrenia,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti programu

1.   Týmto rozhodnutím sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ (ďalej len „program“) na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

2.   Program prispieva k týmto všeobecným cieľom:

a)

poskytovať občanom príležitosť spolupodieľať sa a zúčastňovať sa na budovaní stále viac vzájomne prepojenej Európy, ktorá je demokratická a orientovaná na svet a ktorú spája a obohacuje jej kultúrna rozmanitosť, a rozvíjať tak občianstvo Európskej únie,

b)

rozvíjať povedomie európskej identity založenej na spoločných hodnotách, histórii a kultúre,

c)

podporovať pocit zodpovednosti občanov za Európsku úniu,

d)

rešpektovať toleranciu a podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, a zvýšiť tým vzájomné porozumenie medzi občanmi Európy a zároveň prispievať k dialógu medzi kultúrami.

Článok 2

Osobitné ciele programu

Program má v súlade so základnými cieľmi zmluvy tieto osobitné ciele, ktoré sa vykonávajú na nadnárodnej úrovni:

a)

spájanie ľudí z miestnych komunít po celej Európe, aby sa delili o skúsenosti, názory a hodnoty a vymieňali si ich, poučili sa z minulosti a budovali budúcnosť;

b)

prostredníctvom spolupráce v rámci organizácií občianskej spoločnosti na európskej úrovni podporovanie činnosti, diskusie a úvah týkajúcich sa európskeho občianstva a demokracie, spoločných hodnôt, spoločnej histórie a kultúry;

c)

približovanie Európy jej občanom prostredníctvom podporovania európskych hodnôt a úspechov pri súčasnom zachovaní pamiatky jej minulosti;

d)

podporovanie interakcie medzi občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti zo všetkých účastníckych krajín, prispievanie k medzikultúrnemu dialógu a zdôrazňovanie európskej rozmanitosti a jednoty s osobitnou pozornosťou činnostiam zameraným na vytváranie užších vzťahov medzi občanmi členských štátov Európskej únie pred 30. aprílom 2004 a občanmi členských štátov, ktoré pristúpili po tomto dátume.

Článok 3

Akcie

1.   Ciele programu sa dosahujú prostredníctvom podpory týchto akcií, podrobnosti o ktorých možno nájsť v časti I prílohy:

a)

akcia Aktívni občania pre Európu pozostáva z:

družobných partnerstiev miest (twinning),

projektov občanov a podporných opatrení;

b)

akcia Aktívna občianska spoločnosť v Európe pozostáva zo:

štrukturálnej podpory organizácií pre výskum európskej verejnej politiky (think-tankov),

štrukturálnej podpory organizácií občianskej spoločnosti na európskej úrovni,

podpory projektov organizácií občianskej spoločnosti;

c)

akcia Spoločne pre Európu pozostáva z:

významných podujatí, akými sú spomienkové akcie, udeľovanie vyznamenaní, umelecké podujatia, celoeurópske konferencie,

štúdií, výskumov a prieskumov verejnej mienky,

informácií a nástrojov ich šírenia;

d)

akcia Aktívna európska pamiatka, ktorá pozostáva zo:

zachovania hlavných pamiatok a archívov spojených s deportáciami a pripomínanie si ich obetí.

2.   Pri každej akcii sa môže uprednostniť vyvážená integrácia občanov a organizácií občianskej spoločnosti zo všetkých členských štátov, ako je to stanovené v osobitnom cieli uvedenom v článku 2 písm. d).

Článok 4

Formy opatrení Spoločenstva

1.   Opatrenia Spoločenstva môžu mať formu grantov alebo zmlúv o verejnom obstarávaní.

2.   Granty Spoločenstva sa môžu poskytovať prostredníctvom osobitných foriem, ako napr. prevádzkové granty, granty na vykonávanie akcií, štipendiá, udeľovanie cien.

3.   Nákup služieb, ako napr. organizovanie podujatí, štúdie a výskum, informácie a nástroje ich šírenia, monitorovanie a hodnotenie, sa zabezpečí prostredníctvom zmlúv o verejnom obstarávaní.

4.   Aby boli príjemcovia grantov Spoločenstva spôsobilí, musia spĺňať požiadavky stanovené v časti II prílohy.

Článok 5

Účasť na programe

Programu sa môžu zúčastniť tieto krajiny, ďalej len „účastnícke krajiny“:

a)

členské štáty;

b)

krajiny EZVO, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o EHP, v súlade s ustanoveniami danej dohody;

c)

kandidátske krajiny, ktoré využívajú výhody predvstupovej stratégie, v súlade so všeobecnými zásadami a podmienkami účasti týchto krajín na programoch Spoločenstva stanovenými v rámcových dohodách uzavretých s týmito krajinami;

d)

krajiny západného Balkánu v súlade s dojednaniami, ktoré sa s týmito krajinami majú uzatvoriť v rámcových dohodách o všeobecných zásadách ich účasti na programoch Spoločenstva.

Článok 6

Prístup k programu

Programu sa môžu zúčastniť všetky zainteresované strany, ktoré podporujú aktívne európske občianstvo, najmä miestne orgány a organizácie, organizácie pre výskum európskej verejnej politiky (think-tanky), občianske skupiny a iné organizácie občianskej spoločnosti.

Článok 7

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

Program sa môže vzťahovať na spoločné a inovačné činnosti v oblasti aktívneho európskeho občianstva, ktoré sa vykonávajú v spolupráci s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako napr. Rada Európy a UNESCO, na základe spoločných príspevkov a v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a rôznymi predpismi každej inštitúcie alebo organizácie.

Článok 8

Vykonávacie opatrenia

1.   Komisia prijme opatrenia potrebné na vykonávanie programu v súlade s ustanoveniami prílohy.

2.   V súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 2 sa prijímajú tieto opatrenia:

a)

opatrenia na vykonávanie programu vrátane ročného plánu práce, výberových kritérií a výberových postupov;

b)

celková vyváženosť medzi jednotlivými akciami programu;

c)

postupy na monitorovanie a hodnotenie programu;

d)

finančná podpora (objem, trvanie, rozdeľovanie a príjemcovia), ktorú Spoločenstvo poskytuje všetkým operačným grantom, viacročným dohodám o družobnom partnerstve uzatváraným v rámci akcie 1 a významným podujatiam v rámci akcie 3.

3.   Všetky ostatné opatrenia potrebné na vykonávanie tohto programu sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 9 ods. 3.

4.   Ako súčasť postupu uvedeného v odseku 2 môže Komisia vypracovať usmernenia pre každú z akcií uvedených v prílohe, aby prispôsobila program akýmkoľvek zmenám priority v oblasti aktívneho európskeho občianstva.

Článok 9

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

4..   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 10

Súdržnosť s ostatnými nástrojmi Spoločenstva a Európskej únie

1.   Komisia zabezpečuje súdržnosť a komplementárnosť tohto programu s nástrojmi v iných oblastiach činnosti Spoločenstva, najmä v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry, mládeže, športu, životného prostredia, audiovizuálneho sektoru a médií, základných práv a slobôd, sociálneho začlenenia, rovnosti pohlaví, boja proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, v oblasti vedeckého výskumu, informačnej spoločnosti a vonkajšej činnosti Spoločenstva, najmä na úrovni európskej susedskej politiky.

2.   Program môže užívať zdroje spoločne s inými nástrojmi Spoločenstva a Európskej únie, aby sa mohli vykonávať akcie, ktoré plnia ciele tohto programu, ako aj ciele uvedených iných nástrojov.

Článok 11

Rozpočtové krytie

1.   Rozpočtové krytie na vykonávanie tohto programu v období uvedenom v článku 1 sa týmto stanovuje na 215 miliónov EUR.

2.   Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v medziach finančného rámca.

Článok 12

Finančné ustanovenia

1.   Finančná pomoc má formu grantov pre právnické osoby. Granty sa podľa charakteru akcie a sledovaných cieľov môžu udeľovať aj fyzickým osobám.

2.   Komisia môže udeľovať ceny fyzickým alebo právnickým osobám na akcie alebo projekty uskutočnené v rámci programu.

3.   V súlade s článkom 181 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 a v závislosti od charakteru akcie môže byť povolené paušálne financovanie a/alebo uplatňovanie sadzieb jednotkových nákladov.

4.   Môže byť povolené spolufinancovanie v naturáliách.

5.   Komisia môže na základe vlastností príjemcov a charakteru akcií rozhodnúť o oslobodení príjemcov od overovania odbornej spôsobilosti a kvalifikácie vyžadovanej na uskutočnenie navrhovanej akcie alebo pracovného programu.

6.   Množstvo informácií, ktoré majú príjemcovia poskytnúť, môže byť obmedzené v prípade malých grantov.

7.   V osobitných prípadoch, akými je napr. udeľovanie malých grantov, nie je potrebné požadovať, aby príjemca preukázal svoju finančnú kapacitu na vykonávanie plánovaného projektu alebo pracovného programu.

8.   Prevádzkové granty udelené v rámci tohto programu subjektom, ktoré sledujú cieľ všeobecného európskeho záujmu, ako sú definované v článku 162 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002, sa v prípade obnovenia automaticky neznižujú.

Článok 13

Ochrana finančných záujmov Spoločenstva

1.   Komisia zabezpečí, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných podľa tohto rozhodnutia chránili finančné záujmy Spoločenstva uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným činnostiam, a to účinnými kontrolami a vymáhaním neoprávnene uhradených súm, a v prípade zistenia nezrovnalostí účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami v súlade s nariadeniami Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (11), nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (12) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (13).

2.   Na účely akcií Spoločenstva financovaných v rámci tohto programu sa pod pojmom nezrovnalosť, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, rozumie akékoľvek porušenie ustanovenia práva Spoločenstva alebo porušenie zmluvných záväzkov vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Únie alebo rozpočtov spravovaných Spoločenstvami, buď zmenšením, alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných priamo v mene Spoločenstiev alebo neoprávnenou výdajovou položkou.

3.   Komisia zníži, pozastaví alebo vymôže sumu finančnej pomoci poskytnutú na akcie v prípade, že zistí nezrovnalosti vrátane nesúladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia, samostatného rozhodnutia alebo zmluvy alebo dohody poskytujúcej príslušnú finančnú podporu, alebo ak sa preukáže, že bez predchádzajúceho súhlasu Komisie prešla akcia zmenou, ktorá je v rozpore s charakterom alebo vykonávacími podmienkami projektu.

4.   Ak sa nedodržia časové obmedzenia alebo ak je vzhľadom na dosiahnutý pokrok pri vykonávaní akcie oprávnená iba časť pridelených finančných prostriedkov, Komisia požiada príjemcu o predloženie pripomienok v stanovenej časovej lehote. V prípade, že príjemca nepredloží uspokojivú odpoveď, Komisia môže zrušiť poskytovanie zvyšnej finančnej pomoci a požadovať vrátenie vyplatenej sumy.

5.   Akákoľvek neoprávnene vyplatená platba sa vracia Komisii. K akejkoľvek sume, ktorá nie je vrátená v riadnom čase, sa pripočítavajú úroky podľa podmienok ustanovených rozpočtovými pravidlami.

Článok 14

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Komisia zabezpečuje pravidelné monitorovanie programu. Výsledky procesu monitorovania a hodnotenia sa využívajú pri vykonávaní programu. Monitorovanie zahŕňa najmä vypracúvanie správ uvedených v odseku 3 písm. a) a c).

Konkrétne ciele možno prehodnotiť v súlade s článkom 251 zmluvy.

2.   Komisia zabezpečuje pravidelné, externé a nezávislé hodnotenie programu a pravidelne podáva správy Európskemu parlamentu.

3.   Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov:

a)

predbežnú hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch a o kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch vykonávania programu najneskôr do 31. decembra 2010;

b)

oznámenie o pokračovaní programu najneskôr do 31. decembra 2011;

c)

správu o následnom hodnotení najneskôr do 31. decembra 2015.

Článok 15

Prechodné ustanovenie

Akcie, ktoré sa začali pred 31. decembrom 2006 podľa rozhodnutia 2004/100/ES, sa až do ich ukončenia naďalej riadia uvedeným rozhodnutím.

Tak ako to ustanovuje článok 18 nariadenia o rozpočtových pravidlách, na program sa môžu poskytnúť finančné prostriedky zodpovedajúce prideleným príjmom plynúcim z vrátenia nesprávne vyplatených súm podľa rozhodnutia 2004/100/ES.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

V Štrasburgu, 12. decembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

Josep BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

Mauri PEKKARINEN


(1)  Ú. v. EÚ C 28, 3.2.2006, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ C 115, 16.5.2006, s. 81.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z5. apríla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku), spoločná pozícia Rady z 25. septembra 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku), pozícia Európskeho parlamentu z 25. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 11. decembra 2006.

(4)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2004, s. 6.

(6)  Ú. v. EÚ L 138, 30.4.2004, s. 40.

(7)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 1248/2006 (Ú.v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 3).

(9)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. ES L 200, 22.7.2006, s. 11).

(11)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(13)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.


PRÍLOHA

I.   OPIS AKCIÍ

Doplnkové informácie o prístupe k programu

Organizácie občianskej spoločnosti uvedené v článku 6 zahŕňajú okrem iného odborové zväzy, vzdelávacie inštitúcie a organizácie pôsobiace o oblasti dobrovoľníckej práce a amatérskeho športu.

AKCIA 1:   Aktívni občania pre Európu

Táto akcia predstavuje časť programu osobitne zameranú na činnosti, ktorých sa zúčastňujú občania. Ide o činnosti, na ktoré sa vzťahujú tieto dva typy opatrení:

Družobné partnerstvá miest (twinning)

Toto opatrenie je zamerané na činnosti, ktoré zahŕňajú alebo podporujú priame výmeny medzi občanmi Európy prostredníctvom ich účasti na činnostiach týkajúcich sa družobného partnerstva miest. Takýmito činnosťami môžu byť jednorazové alebo pilotné činnosti alebo činnosti, ktoré majú formu štruktúrovaných viacročných dohôd medzi viacerými partnermi, ktorých prístup je viac programový a ktoré zahŕňajú súbor činností od stretnutí občanov až po špeciálne konferencie alebo semináre o záležitostiach spoločného záujmu, spolu s príslušnými publikáciami, organizované v kontexte družobného partnerstva miest. Toto opatrenie aktívne prispeje k posilneniu vzájomného poznávania a porozumenia medzi občanmi a kultúrami.

Na roky 2007, 2008 a 2009 sa môže poskytnúť štrukturálna podpora priamo Rade európskych samospráv a regiónov (CEMR), subjektu, ktorý sleduje cieľ všeobecného európskeho záujmu a ktorý je činný v oblasti družobného partnerstva miest.

Projekty občanov a podporné opatrenia

V rámci tohto opatrenia sa budú podporovať rôzne projekty s nadnárodným a medzisektorovým rozmerom, ktorých sa priamo zúčastňujú občania. Prioritou sú projekty zamerané na podporu účasti na miestnej úrovni. Rozsah a pôsobnosť týchto projektov, ktoré budú prostredníctvom inovačných prístupov skúmať možné reakcie na určené potreby, bude závisieť od vývoja v rámci spoločnosti. Bude sa podporovať využívanie nových technológií, najmä technológií informačnej spoločnosti (IST). Tieto projekty budú združovať občanov z rôzneho prostredia, ktorí budú spoločne konať alebo diskutovať o spoločných európskych otázkach a takýmto spôsobom rozvíjať vzájomné porozumenie a zvyšovať informovanosť o procese európskej integrácie.

S cieľom zlepšiť družobné partnerstvo miest a občianske projekty je tiež potrebné rozvíjať opatrenia podporujúce výmenu najlepších postupov, zhromažďovať skúsenosti zainteresovaných strán na miestnej a regionálnej úrovni vrátane verejných orgánov a rozvíjať nové schopnosti, napríklad prostredníctvom odborného vzdelávania.

Na túto akciu sa použije najmenej 45 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program.

AKCIA 2:   Aktívna občianska spoločnosť v Európe

Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum európskej verejnej politiky (think-tankom)

Subjekty, ktoré poskytujú nové názory a úvahy o európskych otázkach, sú dôležitými inštitucionálnymi účastníkmi diskusií a sú schopné poskytovať nezávislé strategické a medzisektorové odporúčania inštitúciám EÚ. Môžu vykonávať činnosti, ktoré živia najmä diskusie o občianstve Európskej únie a európskych hodnotách a kultúrach. Toto opatrenie je zamerané na posilnenie inštitucionálnej kapacity tých organizácií, ktoré sú reprezentatívne, prinášajú skutočnú európsku pridanú hodnotu, môžu mať dôležité násobiace účinky a nakoniec sú schopné spolupracovať s ostatnými príjemcami grantov tohto programu. Posilnenie transeurópskych sietí je v tejto oblasti dôležitým prvkom. Granty sa môžu udeľovať na základe viacročného pracovného programu spájajúceho rôzne témy alebo činnosti.

Štrukturálna podpora na roky 2007, 2008 a 2009 sa môže poskytnúť priamo združeniu Groupement d'études et de recherches Notre Europe a inštitútu Institut für Europäische Politik, ako subjektom, ktoré sledujú cieľ všeobecného európskeho záujmu.

Štrukturálna podpora organizáciám občianskej spoločnosti na európskej úrovni

Organizácie občianskej spoločnosti sú dôležitou súčasťou občianskych, vzdelávacích, kultúrnych a politických činností pre účasť v spoločnosti. Musia existovať a byť schopné fungovať a spolupracovať na európskej úrovni. Mali by byť schopné zúčastňovať sa na tvorbe politiky prostredníctvom konzultácie. Toto opatrenie im poskytne kapacitu a stabilitu na to, aby pre svojich členov a pre občiansku spoločnosť na európskej úrovni fungovali v medzisektorovom a horizontálnom rozmere ako nadnárodné katalyzátory, a prispievali tak k cieľom programu. Dôležitým prvkom v tejto oblasti prác je posilnenie transeurópskych sietí a európskych asociácií. Granty sa môžu udeľovať na základe viacročného pracovného programu spájajúceho rôzne témy alebo činnosti.

Štrukturálna podpora na roky 2007, 2008 a 2009 sa môže poskytnúť priamo trom subjektom, ktoré sledujú cieľ všeobecného európskeho záujmu: Platforme európskych sociálnych mimovládnych organizácií, Európskemu hnutiu a Európskej rade pre utečencov a exilantov.

Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti

Organizácie občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni angažujú občanov alebo zastupujú ich záujmy prostredníctvom diskusií, publikácií, ochrany ich záujmov a iných konkrétnych nadnárodných projektov. Zavádzanie alebo rozširovania európskeho rozmeru v činnostiach organizácií občianskej spoločnosti im umožní zlepšiť ich kapacity a osloviť širšie publikum. Priama spolupráca medzi organizáciami občianskej spoločnosti z rôznych členských štátov podporí vzájomné porozumenie rôznych kultúr a rôznych uhlov pohľadu a prispeje k identifikácii spoločných záujmov a hodnôt. Tieto ciele je možné dosiahnuť aj formou jednotlivých projektov, avšak dlhodobý prístup bude mať udržateľnejší účinok a umožní synergie a rozvoj sietí.

Na túto akciu sa orientačne použije približne 31 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program.

AKCIA 3:   Spoločne pre Európu

Významné podujatia

Toto opatrenie bude podporovať podujatia organizované Komisiou, podľa potreby aj v spolupráci s členskými štátmi alebo inými relevantnými partnermi, ktoré sú podstatné svojím rozsahom a pôsobnosťou, oslovujú národy Európy, pomáhajú zintenzívniť ich pocit príslušnosti k rovnakému spoločenstvu, rozširujú ich vedomosti o dejinách, úspechoch a hodnotách Európskej únie, zapájajú ich do medzikultúrneho dialógu a prispievajú k rozvoju ich európskej identity.

Tieto podujatia môžu zahŕňať spomienkové oslavy historických udalostí, oslavy európskych úspechov, umelecké podujatia, zvyšovanie informovanosti o konkrétnych záležitostiach, konferencie na úrovni celej Európy a udeľovanie cien za dosiahnuté výsledky. Bude sa podporovať využívanie nových technológií, najmä IST.

Štúdie

S cieľom lepšie pochopiť aktívne občianstvo na európskej úrovni bude Komisia vykonávať štúdie, realizovať výskumy a prieskumy verejnej mienky.

Informácie a nástroje ich šírenia

Vzhľadom na zameranie na občanov a množstvo rôznych iniciatív v oblasti aktívneho občianstva je potrebné poskytovať prostredníctvom internetového portálu a iných nástrojov komplexné informácie o rôznych činnostiach programu, iných európskych akciách týkajúcich sa občianstva a o ostatných relevantných iniciatívach.

Štrukturálna podpora sa na roky 2007, 2008 a 2009 môže poskytnúť priamo subjektom Association Jean Monnet, Centre européen Robert Schuman a Maisons de l'Europe, ktoré sú združené na vnútroštátnej a európskej úrovni ako subjekty, ktoré sledujú cieľ všeobecného európskeho záujmu.

Na túto akciu sa orientačne použije približne 10 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program.

AKCIA 4:   Aktívna európska pamiatka

V rámci tejto akcie sa môžu podporiť tieto druhy projektov:

ochrana hlavných pamiatok a pamätníkov spojených s masovými deportáciami, bývalými koncentračnými tábormi a inými miestami nacistického masového mučenia a vyhladzovania, ako aj archívov, ktoré dokumentujú tieto udalosti a zachovanie pamiatky obetí a tých, ktorí v extrémnych podmienkach zachraňovali ľudí pred holokaustom,

pripomínanie si obetí masového vyhladzovania a masových deportácií spojených so stalinizmom, ako aj ochrana pamätníkov a archívov, ktoré dokumentujú tieto udalosti.

Na túto akciu sa orientačne použijú približne 4 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program.

II.   RIADENIE PROGRAMU

Vykonávanie programu sa bude riadiť zásadami transparentnosti a otvorenosti voči širokému spektru organizácií a projektov. V dôsledku toho sa budú projekty a činnosti vyberať spravidla prostredníctvom verejnej výzvy na predloženie návrhov. Výnimky budú možné iba za veľmi špecifických okolností a v úplnom súlade s článkom 168 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

Program bude rozvíjať zásadu viacročných partnerstiev založených na dohodnutých cieľoch, opierať sa o analýzu výsledkov, aby sa zabezpečili vzájomné výhody pre občiansku spoločnosť, ako aj pre Európsku úniu. Maximálne trvanie prideleného financovania prostredníctvom jedinej dohody o grante podľa tohto programu sú 3 roky.

V prípade niektorých akcií bude možno potrebné uplatňovať nepriame centralizované riadenie prostredníctvom výkonnej agentúry alebo najmä v prípade akcie 1 prostredníctvom národných agentúr.

Všetky akcie sa budú vykonávať na nadnárodnom základe. Budú podporovať mobilitu občanov a názorov v rámci Európskej únie.

Prvky vytvárania sietí a zamerania sa na násobiace účinky vrátane využívania informačných a komunikačných technológií (ICT) budú dôležité a budú sa odzrkadľovať v druhoch činností, ako aj v rozsahu zapojených organizácií. Podporí sa rozvoj interakcie a synergie medzi rôznymi typmi zainteresovaných strán, ktoré sa budú zúčastňovať na programe.

Z rozpočtu programu sa môžu tiež financovať výdavky súvisiace s prípravou, nadväzujúcimi činnosťami, monitorovaním, auditom a hodnotením, ktoré sú potrebné priamo na riadenie programu a splnenie jeho cieľov, najmä štúdie, stretnutia, informačné a publikačné činnosti, výdavky súvisiace so sieťami IT na výmenu informácií alebo akékoľvek iné výdavky týkajúce sa administratívnej a technickej podpory riadenia programu, pre ktoré sa Komisia môže rozhodnúť.

Celkové administratívne výdavky programu by mali byť primerané úlohám stanoveným v dotknutom programe a orientačne by mali predstavovať približne 10 % z celkového rozpočtu vyčleneného na program.

Ak je to vhodné, Komisia môže informovať, publikovať a distribuovať, čím zabezpečí rozsiahle znalosti a vysoký vplyv na činnosti podporované programom.

III.   KONTROLY A AUDIT

Na projekty, ktoré sa vybrali v súlade s týmto rozhodnutím, sa bude vzťahovať systém auditu na základe vzorky.

Príjemca grantu musí Komisii sprístupniť všetky podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov za obdobie piatich rokov od záverečnej platby. Príjemca grantu musí prípadne zabezpečiť, aby boli Komisii sprístupnené podporné dokumenty jeho partnerov alebo členov.

Komisia môže vykonať audit využitia grantu, buď prostredníctvom svojich vlastných zamestnancov, alebo akéhokoľvek iného externého kvalifikovaného subjektu podľa svojho vlastného výberu. Takéto audity sa môžu vykonávať počas obdobia platnosti zmluvy a počas piatich rokov od vyplatenia zostatku grantu. Zistenia auditu môžu prípadne viesť k rozhodnutiu Komisie o vymáhaní.

Zamestnanci Komisie a externí zamestnanci poverení Komisiou musia mať primeraný prístup do sídla príjemcu a ku všetkým informáciám vrátane informácií v elektronickej podobe, ktoré sú potrebné na vykonanie takýchto auditov.

Dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) majú rovnaké práva ako Komisia, najmä pokiaľ ide o právo na prístup.


Top