EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0113

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/113/ES z 12. decembra 2006 o kvalite vôd mäkkýšov (kodifikované znenie)

OJ L 376, 27.12.2006, p. 14–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 222 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 222 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 028 P. 54 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2013; Nepriamo zrušil 32000L0060 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/113/oj

27.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 376/14


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/113/ES

z 12. decembra 2006

o kvalite vôd mäkkýšov

(kodifikované znenie)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Smernica Rady 79/923/EHS z 30. októbra 1979 o kvalite vôd mäkkýšov (2) bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Ochrana a zlepšenie životného prostredia si vyžadujú konkrétne opatrenia na ochranu vôd, vrátane vôd mäkkýšov, proti znečisteniu.

(3)

Je potrebné ochrániť určité skupiny mäkkýšov pred rôznymi škodlivými následkami spôsobenými vypúšťaním znečisťujúcich látok do mora.

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (4) zabezpečuje spoločný návrh kvalitatívnych cieľov stanovujúc rôzne požiadavky, ktoré musí životné prostredie spĺňať, a to najmä pokiaľ ide o definíciu ukazovateľov pre vody, vrátane vôd mäkkýšov.

(5)

Rozdiely v platných ustanoveniach rôznych členských štátov v súvislosti s požadovanou kvalitou vôd mäkkýšov, môžu vytvoriť nerovnaké podmienky hospodárskej súťaže, a takto priamo vplývať na funkčnosť vnútorného trhu.

(6)

Na účel dosiahnutia cieľov tejto smernice musia členské štáty určiť vody, na ktoré sa bude táto smernica vzťahovať a stanoviť hraničné hodnoty zodpovedajúce určitým ukazovateľom. Takto určené vody budú musieť spĺňať tieto hodnoty do šiestich rokov od ich určenia.

(7)

Na účel kontroly kvality, ktorá sa vyžaduje pre vody mäkkýšov, by sa malo odobrať minimálne množstvo vzoriek a uskutočniť meranie ukazovateľov stanovených v prílohe I. Tento proces môže byť obmedzený alebo pozastavený v dôsledku výsledkov meraní.

(8)

Určité prírodné okolnosti sú mimo kontroly členských štátov a v určitých prípadoch je preto nevyhnutné zabezpečiť možnosť odchýlenia sa od tejto smernice.

(9)

Technický a vedecký pokrok si môže vynútiť rýchle prijatie niektorých požiadaviek uvedených v prílohe I. S cieľom zjednodušenia zavedenia opatrení požadovaných pre tento účel by sa mala ustanoviť určitým postupom úzka spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou. Takáto spolupráca by sa mala uskutočniť vo výbore pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku, ktorý bol zriadený na základe článku 13 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb (5).

(10)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II, časť B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica upravuje kvalitu vôd mäkkýšov a uplatňuje sa na tie pobrežné a zmiešané sladko-slané vody, ktoré sú určené členskými štátmi ako tie, ktoré si vyžadujú ochranu alebo zlepšenie s cieľom podpory života a rastu mäkkýšov (mušle a jedlé mäkkýše) a vyššej kvality výrobkov z mäkkýšov, priamo konzumovateľných človekom.

Článok 2

Ukazovatele uplatňované na vody určené členskými štátmi sú uvedené v prílohe I.

Článok 3

1.   Členské štáty stanovia pre určené vody hodnoty ukazovateľov uvedených v prílohe I do tej miery, ako sú stanovené v stĺpci G alebo I. Musia vyhovovať poznámkam v oboch uvedených stĺpcoch.

2.   Členské štáty nestanovia hodnoty menej prísne ako sú tie, ktoré sú uvedené v stĺpci I prílohy I a budú sa snažiť dodržiavať hodnoty stĺpca G, berúc do úvahy zásady uvedené v článku 8.

3.   Pre vypúšťanie odpadových vôd spadajúcich pod ukazovatele „organohalogénové látky“ a „kovy“, sú emisné normy stanovené členskými štátmi pri uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva (6) použiteľné zároveň s kvalitatívnymi cieľmi a ďalšími záväzkami vyplývajúcimi z tejto smernice, najmä tými, ktoré sa dotýkajú odberu vzoriek.

Článok 4

1.   Členské štáty určia vody mäkkýšov a následne môžu vykonať ďalšie určenia.

2.   Členské štáty môžu opraviť určenie niektorých vôd následkom faktorov, ktoré nebolo možné v čase určenia predvídať, berúc do úvahy zásady stanovené článkom 8.

Článok 5

Členské štáty zavedú programy na zníženie znečistenia a na zaistenie toho, že vybrané vody budú do 6 rokov od určenia podľa článku 4 vyhovovať hodnotám stanoveným členskými štátmi podľa článku 3, ako aj poznámkam, ktoré obsahujú stĺpce G a I prílohy I.

Článok 6

1.   Na účely uplatňovania článku 5 sa určené vody považujú za vyhovujúce tejto smernici, ak vzorky týchto vôd, odobraté minimálne tak často ako je stanovené v prílohe I na rovnakom mieste odberu počas obdobia 12 mesiacov, preukážu, že sú vyhovujúce aj pre hodnoty členských štátov podľa článku 3 a aj pre poznámky uvedené v stĺpcoch G a I prílohy I pokiaľ ide o:

a)

100 % vzoriek pre ukazovatele „organohalogénové látky“ a „kovy“;

b)

95 % vzoriek pre ukazovatele „slanosť“ a „rozpustený kyslík“;

c)

75 % vzoriek pre ostatné ukazovatele uvedené v prílohe I.

Ak, podľa článku 7 ods. 2, je frekvencia odberu vzoriek pre všetky ukazovatele v prílohe I okrem „organohalogénových látok“ a „kovov“ nižšia ako tá, ktorá je uvedená v prílohe I, tak hodnoty a poznámky uvedené v prvom pododseku tohto odseku musia byť splnené pre všetky vzorky.

2.   Pri výpočte percenta uvedeného v odseku 1 sa neberú do úvahy tie prípady, v ktorých sa hodnoty stanovené členskými štátmi podľa článku 3, alebo podľa poznámok stĺpcov G a I prílohy I nedodržali z dôvodu, že sú výsledkom havárie.

Článok 7

1.   Príslušné orgány členských štátov vykonajú odbery vzoriek, ktorých minimálna frekvencia je uvedená v prílohe I.

2.   Ak príslušný orgán zaznamená podstatne vyššiu kvalitu určených vôd oproti tej, ktorá by vyplynula z uplatňovania stanovených hodnôt podľa článku 3 a poznámok uvedených v stĺpcoch G a I prílohy I, môže byť frekvencia odberu vzorky znížená. Ak neexistuje znečistenie a nebezpečenstvo zhoršenia kvality vôd, príslušný orgán môže rozhodnúť o tom, že nie je potrebný odber vzoriek.

3.   Ak odber vzoriek preukáže, že hodnota stanovená podľa článku 3 a poznámok uvedených v stĺpcoch G a I prílohy I nie je splnená, tak príslušný orgán stanoví, či je to výsledok náhody, prírodného úkazu, alebo znečistenia a prijme zodpovedajúce opatrenia.

4.   Presné miesto odberu, vzdialenosť tohto miesta od najbližšieho miesta, kde sú znečisťujúce látky vypúšťané a hĺbka, z ktorej sa odoberajú vzorky, sú určené príslušným orgánom každého členského štátu osobitne na základe lokálnych environmentálnych podmienok.

5.   Referenčné metódy analýzy, ktoré sa majú použiť na výpočet hodnoty príslušných ukazovateľov, sú stanovené v prílohe I. Laboratória, ktoré používajú iné metódy, zabezpečia, že získané výsledky sú totožné alebo porovnateľné s tými, ktoré sú uvedené v prílohe I.

Článok 8

Vykonávanie opatrení prijatých podľa tejto smernice nesmie v žiadnom prípade priamo alebo nepriamo viesť k zvýšeniu znečistenia pobrežných a zmiešaných vôd.

Článok 9

Členské štáty môžu kedykoľvek stanoviť prísnejšie hodnoty pre určené vody ako sú tie, ktoré sú uvedené v tejto smernici. Takisto môžu prijať opatrenia, ktoré sa vzťahujú na iné ukazovatele, ako sú uvedené v tejto smernici.

Článok 10

Ak členský štát zamýšľa určiť vody mäkkýšov v bezprostrednej blízkosti hranice s iným členským štátom, tieto štáty navzájom prekonzultujú určenie rozloženia týchto vôd, na ktoré sa bude vzťahovať táto smernica a opatrenia sa určia spoločnými kvalitatívnymi cieľmi. Tieto opatrenia sa určia po formálnej konzultácii každého dotknutého členského štátu. Komisia sa môže zúčastňovať týchto porád.

Článok 11

Členské štáty sa môžu odchýliť od tejto smernice v prípade výnimočných poveternostných alebo zemepisných podmienok.

Článok 12

Všetky zmeny a doplnenia, ktoré sú nevyhnutné pre prijatie technického a vedeckého pokroku hodnôt G pre ukazovatele a metódy analýzy obsiahnuté v prílohe I, prijme výbor zriadený podľa článku 13 ods. 1 smernice 2006/44/ES v súlade s postupom uvedeným v jej článku 13 ods. 2.

Článok 13

1.   Na účel uplatňovania tejto smernice členské štáty poskytnú Komisii nasledovné informácie:

a)

určené vody podľa článku 4 ods. 1 v súhrnnej forme;

b)

preskúmanie určenia niektorých vôd podľa článku 4 ods. 2;

c)

navrhnuté opatrenia s cieľom stanovenia nových ukazovateľov v zmysle článku 9.

2.   Ak členský štát uplatní článok 11, bezodkladne o tom informuje Komisiu, pričom uvedie dôvody a predpokladané obdobia.

3.   Všeobecnejšie, členské štáty poskytnú Komisii na jej odôvodnenú žiadosť všetky nevyhnutné informácie potrebné pre uplatňovanie tejto smernice.

Článok 14

Členské štáty v trojročných intervaloch, a prvý krát pre obdobie od 1993 do 1995 vrátane, zasielajú Komisii informácie o vykonávaní tejto smernice, a to vo forme správy o sektore, ktorá zahŕňa aj iné príslušné smernice Spoločenstva. Táto správa sa vypracuje na základe dotazníka alebo osnovy, ktoré zostaví Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 2 smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (7). Dotazník alebo osnova sa zašle členským štátom šesť mesiacov pred začatím obdobia, ktorého sa správa týka. Správa sa predloží Komisii do deviatich mesiacov od ukončenia trojročného obdobia, na ktoré sa vzťahuje.

Komisia uverejní správu Spoločenstva o vykonávaní tejto smernice do deviatich mesiacov od doručenia správ od členských štátov.

Článok 15

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 16

Smernica 79/923/EHS sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II, časť B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 17

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 18

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu, 12. decembra 2006

Za Európsky parlament

predseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 12. októbra 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 30. novembra 2006.

(2)  Ú. v. ES L 281, 10.11.1979, s. 47. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48).

(3)  Pozri prílohu II, časť A.

(4)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 20.

(6)  Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 52.

(7)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48. Smernica zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).


PRÍLOHA I

KVALITA VODY MÄKKÝŠOV

 

Vlastnosť

G

I

Referenčná metóda analýzy

Minimálna frekvencia odoberania vzorky a merania

1.

pH

pH jednotka

 

7 — 9

Elektrometria

Meraná na mieste v čase odoberania vzorky

Štvrťročne

2.

Teplota oC

Vypúšťaním zasiahnutá voda mäkkýšov nesmie zapríčiniť ohriatie ostatnej okolitej vody o viac ako 2 oC

 

Termometria

Meraná na mieste v čase odoberania vzorky

Štvrťročne

3.

Zafarbenie(po filtrácii) (mg Pt/l)

 

Vypúšťaním zasiahnutá voda mäkkýšov nesmie zapríčiniť zafarbenie vody po filtrácii o viac ako 10 mg Pt/l v porovnaní s ostatnou nezasiahnutou vodou.

Filtrovanie cez 0,45 μm membránu

Fotometrická metóda, použitím škály platina/kobalt

Štvrťročne

4.

Usadeniny (mg/l)

 

Vypúšťaním zasiahnutá voda mäkkýšov nesmie spôsobiť usádzanie pevných látok o viac ako 30 % v porovnaní s ostatnou nezasiahnutou vodou.

Filtrovanie cez 0,45 μm membránu, sušenie pri 105 oC a váženie

Odstreďovanie (aspoň päť minút s priemerným zrýchlením z 2 800 na 3 200 g), sušenie pri 105 oC a váženie

Štvrťročne

5.

Slanosť (‰)

12 až 38 ‰

≤ 40 ‰

Vypúšťaním zasiahnutá voda mäkkýšov nesmie spôsobiť, aby jej slanosť vzrástla o viac ako 10 % v porovnaní s ostatnou nezasiahnutou vodou.

Konduktometria

Mesačne

6.

Nasýtenie rozpusteným kyslíkom

(%)

≥ 80 %

≥ 70 %

Ak niektoré jednotlivé meranie ukáže hodnotu nižšiu ako 70 %, tak sa meranie musí zopakovať

Jednotlivé meranie nemôže ukazovať hodnotu menšiu ako 60 %, pokiaľ sa nevyskytli žiadne havarijné dôsledky pre vývoj vôd mäkkýšov

Winklerova metóda

Elektrochemická metóda

Mesačne s minimálne jednou vzorkou, ktorá predstavuje nízke hodnoty kyslíka v deň vzorkovania. Ak sa počas jedného dňa vyskytuje značná odchýlka hodnôt kyslíka, tak sa meranie uskutoční dvakrát za ten istý deň

7.

Ropné uhľovodíky

 

Uhľovodíky nesmú byť prítomné vo vodách mäkkýšov v množstvách tak, aby:

vytvárali viditeľný povlak na povrchu vody a/alebo ložisku mäkkýšov

mali škodlivý vplyv na mäkkýše

Vizuálna skúška

Štvrťročne

8.

Organohalogénové látky

Koncentrácia každej látky v mäse mäkkýšov musí byť tak limitovaná, aby prispievala, v zmysle článku 1, k vysokej kvalite výrobkov z mäkkýšov

Koncentrácia každej látky vo vode mäkkýšov, alebo v mäse mäkkýšov nesmie dosiahnuť alebo prekročiť úroveň, ktorá by bola nebezpečná pre mäkkýše a larvy

Plynová chromatografia po extrakcii vhodnými rozpúšťadlami a čistidlami

Polročne

9.

Kovy

Koncentrácia každej látky v mäse mäkkýšov musí byť tak limitovaná, aby prispievala, v zmysle článku 1, k vysokej kvalite výrobkov z mäkkýšov

Koncentrácia každej látky vo vode mäkkýšov, alebo v mäse mäkkýšov nesmie prekročiť úroveň, ktorá by bola nebezpečná pre mäkkýše a ich larvy.

Synergický efekt týchto kovov sa musí vziať do úvahy.

Spektrometria atómovej absorpcie predchádzaná podľa potreby koncentráciou a/alebo extrakciou

Polročne

Striebro

Ag

Arzén

As

Kadmium

Cd

Chróm

Cr

Meď

Cu

Ortuť

Hg

Nikel

Ni

Olovo

Pb

Zinok

Zn

mg/l

 

10.

Fekálne koliformné baktérie/100 ml

≤ 300 v mäse mäkkýšov a medzichlopňovej tekutine

 

Metóda rozpustenia s fermentáciou v kvapalných látkach v aspoň troch skúmavkách s tromi roztokmi. Subkultúry pozitívnych skúmaviek na overovacie médium. Výpočet podľa MPN (najpravdepodobnejší počet). Inkubačná teplota 44 oC ± 0,5 oC

Štvrťročne

11.

Látky, ktoré vplývajú na chuť mäkkýšov

 

Nižšia koncentrácia, ktorá by mohla oslabiť chuť mäkkýšov

Skúška mäkkýšov chuťou, pričom sa skúma prítomnosť jednej z látok

 

12.

Saxitoxin (produkovaný dinoflagelátmi)

 

 

 

 

Skratky:

G

=

smerný

I

=

povinný


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

Smernica Rady 79/923/EHS

(Ú. v. ES L 281, 10.11.1979, s. 47)

 

Smernica Rady 91/692/EHS

(Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48)

iba príloha I písm. e)

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 16)

smernica

lehota na transpozíciu

79/923/EHS

6. novembra 1981

91/692/EHS

1. januára 1993


PRÍLOHA III

TABUŁKA ZHODY

smernica 79/923/EHS

táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4, odseky 1 a 2

článok 4, odsek 1

článok 4, odsek 3

článok 4, odsek 2

článok 5

článok 5

článok 6, odsek 1, prvý pododsek, úvodná veta

článok 6, odsek 1, prvý pododsek, úvodná veta

článok 6, odsek 1, prvý pododsek, prvá zarážka

článok 6, odsek 1, prvý pododsek, písmeno a)

článok 6, odsek 1, prvý pododsek, druhá zarážka

článok 6, odsek 1, prvý pododsek, písmeno b)

článok 6, odsek 1, prvý pododsek, tretia zarážka

článok 6, odsek 1, prvý pododsek, písmeno c)

článok 6, odsek 1, druhý pododsek

článok 6, odsek 1, druhý pododsek

článok 6, odsek 2

článok 6, odsek 2

článok 7

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 13, prvý odsek, úvodná veta

článok 13, odsek 1, úvodná veta

článok 13, prvý odsek, prvá zarážka

článok 13, odsek 1, písmeno a)

článok 13, prvý odsek, druhá zarážka

článok 13, odsek 1, písmeno b)

článok 13, prvý odsek, tretia zarážka

článok 13, odsek 1, písmeno c)

článok 13, druhý odsek

článok 13, odsek 2

článok 13, tretí odsek

článok 13, odsek 3

článok 14

článok 14

článok 15, odsek 1

článok 15, odsek 2

článok 15

článok 16

článok 17

článok 16

článok 18

príloha

príloha I

príloha II

príloha III


Top