EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1887

Nariadenie Komisie (ES) č. 1887/2006 z  19. decembra 2006 o obnovení lovu jazyka morského obyčajného v zónach III a, III b, c, d (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

OJ L 364, 20.12.2006, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1887/oj

20.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 364/66


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1887/2006

z 19. decembra 2006

o obnovení lovu jazyka morského obyčajného v zónach III a, III b, c, d (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 51/2006 z 22. decembra 2005, ktorým sa na rok 2006 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb a skupiny zásob rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3), sa stanovujú kvóty na rok 2006.

(2)

Podľa článku 21 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93 Švédsko oznámilo Komisii 6. októbra 2006, že pozastaví lov jazyka morského obyčajného v zónach III a, III b, c, d (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) svojimi plavidlami od 6. októbra 2006.

(3)

Podľa článku 21 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 2847/93 a článku 26 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 Komisia prijala 1. novembra 2006 nariadenie (ES) č. 1631/2006, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu soley obyčajnej v zónach III a, III b, c, d (vody ES) Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska, s účinnosťou od toho istého dátumu.

(4)

Podľa informácií, ktoré dostala Komisia od švédskych orgánov, sú počty kusov jazyka morského obyčajného stále k dispozícii v rámci švédskej kvóty v zónach III a, III b, c, d. Preto by sa mal lov jazyka morského obyčajného plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska alebo registrovanými v Švédsku v týchto vodách povoliť.

(5)

Toto povolenie by malo byť účinné od 24. novembra 2006 s cieľom umožniť uzatvorenie kvóty na príslušný počet kusov jazyka morského obyčajného pred koncom prebiehajúceho roka.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1631/2006 sa ruší s účinnosťou od 24. novembra 2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1631/2006 sa týmto zrušuje.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 24. novembra 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2006

Za Komisiu

Jörgen HOLMQUIST

generálny riaditeľ pre rybné hospodárstvo a morské záležitosti


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 768/2005 (Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2006, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1782/2006 (Ú. v. EÚ L 345, 8.12.2006, s. 10).


PRÍLOHA

Č.

64

Členský štát

Švédsko

Zásoba

SOL/3A/BCD

Druh

Jazyk morský obyčajný (Solea solea)

Zóna

III a, III b, c, d (vody ES)

Dátum

24. novembra 2006 – Obnovenie


Top