EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1884

Nariadenie Komisie (ES) č. 1884/2006 z  19. decembra 2006 , ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2449/96 a (ES) č. 2390/98, pokiaľ ide o podmienky spravovania dovozných colných kvót pre maniok a sladké zemiaky

OJ L 364, 20.12.2006, p. 44–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 191 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 191 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 185 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; Nepriamo zrušil 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1884/oj

20.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 364/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1884/2006

z 19. decembra 2006,

ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2449/96 a (ES) č. 2390/98, pokiaľ ide o podmienky spravovania dovozných colných kvót pre maniok a sladké zemiaky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/317/ES z 13. mája 1996 o uzavretí výsledkov konzultácií s Thajskom podľa článku XXIII GATT (1), a najmä na jeho článok 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2286/2002 z 10. decembra 2002 o postupoch uplatniteľných na poľnohospodárske výrobky a tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1706/98 (3), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (4), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 a jeho článok 12 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (5), sa uplatňuje na dovozné povolenia pre obdobia colnej kvóty, ktoré začínajú od 1. januára 2007.

(2)

Spoločné pravidlá prijaté nariadením (ES) č. 1301/2006, predovšetkým podrobné pravidlá týkajúce sa žiadostí, povahy žiadateľa, ako aj vydávania povolení, ktorými sa obmedzuje obdobie platnosti povolení do posledného dňa obdobia colnej kvóty, sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky alebo výnimky stanovené v odvetvových nariadeniach. Aby v určitých odvetvových nariadeniach neostali protichodné pravidlá, treba zmeniť a doplniť nariadenie Komisie (ES) č. 2402/96 zo 17. decembra 1996 otvárajúce a stanovujúce administratívne pravidlá pre určité ročné tarifné kvóty pre sladké zemiaky a maniokový škrob (6), nariadenie Komisie (ES) č. 2449/96 z 18. decembra 1996 otvárajúce a zabezpečujúce správu niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov KN 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 a 0714 90 19 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko (7) a nariadenie Komisie (ES) č. 2390/98 z 5. novembra 1998, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1706/98, pokiaľ ide o opatrenia pre dovoz určitých obilných výrobkov a spracovaných obilných a ryžových výrobkov s pôvodom v štátoch africkej, karibskej a tichomorskej oblasti alebo zámorských krajinách a územiach, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2245/90 (8), s cieľom spresniť poradové čísla každej kvóty a podkvóty a opätovne určiť uplatniteľné špecifické pravidlá, najmä pokiaľ ide o vypracovanie žiadostí o povolenia, ich vydávanie, dĺžku platnosti a oznamovanie informácií Komisii.

(3)

Tieto opatrenia je potrebné uplatňovať od 1. januára 2007, keď sa začnú uplatňovať opatrenia ustanovené v nariadení (ES) č. 1301/2006.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre obilniny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2402/96 sa mení a dopĺňa takto:

1.

K článku 1 sa pridávajú tieto pododseky:

„Kvótam uvedeným v prvom pododseku sa prideľujú tieto poradové čísla:

poradové číslo 09.4014 sa prideľuje kvóte uvedenej v bode 1,

poradové číslo 09.4013 sa prideľuje kvóte uvedenej v bode 2,

poradové číslo 09.4064 sa prideľuje 10 000 t maniokového škrobu uvedeným v bode 3 a 500 t maniokového škrobu, ktoré nie sú vyhradené pre Thajsko v súlade s bodom 4,

poradové číslo 09.4065 sa prideľuje 10 000 t maniokového škrobu, ktoré sú vyhradené pre Thajsko, uvedeným v bode 4.“

2.

Pred hlavu I sa vkladá tento článok 1a:

„Článok 1a

Uplatňujú sa ustanovenia nariadeniach Komisie (ES) č. 1291/2000 (9), (ES) č. 1342/2003 (10) a (ES) č. 1301/2006 (11), pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

3.

Odsek 2 článku 4 sa nahrádza takto:

„2.   V kolónke 24 licencie sa uvádza jeden z výrazov uvedených v prílohe III.“

4.

Článok 7 sa nahrádza takto:

„Článok 7

Členské štáty oznámia Komisii do 18. hodiny (bruselského času) pracovného dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti stanovenom v článku 3 tieto informácie:

a)

celkové množstvá, ktorých sa týkajú žiadosti o licencie, rozpísané podľa pôvodu a kódu výrobkov;

b)

pre výrobky pochádzajúce Čínskej ľudovej republiky číslo vývozného povolenia a názov plavidla.“

5.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

1.   Dovozná licencia sa vydáva štvrtý pracovný deň od uskutočnenia oznámenia uvedeného v článku 7.

2.   Vydané licencie sú platné v celom Spoločenstve odo dňa skutočného vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 až do konca štvrtého mesiaca od tohto dňa, ale iba v rámci roku vydania.“

6.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Členské štáty oznámia Komisii do 18. hodiny (bruselského času) dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti stanovenom v článku 9 tieto informácie:

a)

celkové množstvá, ktorých sa týkajú žiadosti o licencie, rozpísané podľa pôvodu a kódu výrobkov;

b)

čísla vývozných povolení vydaných thajskými úradmi a zodpovedajúce množstvá, ako aj názov plavidla.“

7.

Článok 13 sa nahrádza takto:

„Článok 13

1.   Dovozná licencia sa vydáva štvrtý pracovný deň od uskutočnenia oznámenia uvedeného v článku 12.

2.   Vydané licencie sú platné v celom Spoločenstve odo dňa skutočného vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 až do konca tretieho mesiaca od tohto dňa, ale iba v rámci roku vydania.“

8.

Vkladá sa príloha III, ktorá je uvedená v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 2449/96 sa mení a dopĺňa takto:

1.

K článku 1 sa pridávajú tieto pododseky:

„Kvóty uvedené v bodoch 1, 2 a 3 prvého pododseku majú v uvedenom poradí poradové číslo 09.4009, 09.4011 a 09.4010.

Pokiaľ ide o kvótu uvedenú v bode 4 prvého pododseku, časti kvóty vyhradenej dovozu výrobkov druhov používaných na ľudskú spotrebu (2 000 ton) sa prideľuje poradové číslo 09.4021 a druhej nevyhradenej časti (30 000 ton) sa prideľuje poradové číslo 09.4012.

Uplatňujú sa ustanovenia nariadení Komisie (ES) č. 1291/2000 (12), (ES) č. 1342/2003 (13) a (ES) č. 1301/2006 (14), pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

2.

Písmeno b) článku 6 sa nahrádza takto:

„b)

v kolónke 24, jeden z výrazov uvedených v prílohe IV.“

3.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Členské štáty oznámia Komisii v deň nasledujúci po dni podania žiadosti, a najneskôr do 13. hodiny vo štvrtok nasledujúci po skončení lehoty na podávanie žiadostí podľa odseku 1 prvého pododseku, tieto informácie:

a)

celkové množstvá, ktorých sa týkajú žiadosti o licencie, rozpísané podľa pôvodu a kódu výrobkov;

b)

číslo predloženého osvedčenia o pôvode a celkové množstvo uvedené v originálnom dokumente alebo vo výpise z neho;

c)

čísla vývozných povolení vydaných indonézskymi alebo čínskymi úradmi a zodpovedajúce množstvá, ako aj názov plavidla.“

b)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„Dovozná licencia sa vydáva štvrtý pracovný deň od uskutočnenia oznámenia uvedeného v odseku 3.“

4.

V článku 10 ods. 2 treťom pododseku sa posledná veta nahrádza takto:

„V kolónke 20 dodatočných dovozných licencií sa uvádza jeden z výrazov uvedených v prílohe V.“

5.

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Druhý pododsek sa nahrádza takto:

„Dovozné licencie vydané podľa tohto nariadenia sú platné v celom Spoločenstve šesťdesiat dní odo dňa ich skutočného vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000.“

b)

Vkladá sa tento pododsek:

„Posledný deň platnosti dovozných licencií nesmie presiahnuť 31. december roku vydania licencie.“

6.

Vkladajú sa príloha IV a príloha V, ktoré sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 2390/98 sa mení a dopĺňa takto:

1.

K článku 1 sa pridáva tento pododsek:

„Uplatňujú sa ustanovenia nariadení Komisie (ES) č. 1291/2000 (15), (ES) č. 1342/2003 (16) a (ES) č. 1301/2006 (17), pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

2.

Odsek 2 článku 2 sa nahrádza takto:

„2.   V kolónke 24 dovoznej licencie sa uvádza jeden z výrazov uvedených v prílohe I.“

3.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Na prepustenie výrobkov, ktoré patria pod kódy KN 0714 10 91 a 0714 90 11, do voľného obehu vo francúzskych zámorských departmentoch podľa článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2286/2002, sa uplatňujú tieto osobitné ustanovenia:

a)

Sledovanie takéhoto dovozu sa vykonáva za rovnakých podmienok ako sledovanie uplatniteľné na dovozné kvóty, pod poradovým číslom 09.4192.

b)

Žiadosť o licenciu sa nesmie týkať množstva, ktoré presahuje 500 ton na jednotlivého žiadateľa.

c)

V kolónke 8 žiadosti o licenciu a dovoznej licencie sa uvádza meno štátu AKT alebo zámorskej krajiny alebo územia, z ktorého výrobok pochádza. Licencia zaväzuje dovážať z tejto krajiny alebo územia.

d)

V kolónke 24 dovoznej licencie sa uvádza jeden z výrazov uvedených v prílohe II.“

4.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty oznámia Komisii do 13. hodiny (bruselského času) pracovného dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti celkové množstvá, ktorých sa týkajú žiadosti o licencie rozpísané podľa pôvodu a kódu výrobkov.“

b)

Odsek 3 sa vypúšťa.

c)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Dovozná licencia sa vydáva štvrtý pracovný deň od uskutočnenia oznámenia uvedeného v článku 5 ods. 2.“

d)

Odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Vydané licencie sú platné výlučne na prepustenie do voľného obehu vo francúzskych zámorských departmentoch odo dňa skutočného vydania v zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1291/2000 až do konca druhého mesiaca od tohto dňa, ale iba v rámci roku vydania.“

5.

Vkladajú sa príloha I a príloha II, ktoré sú uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 122, 22.5.1996, s. 15.

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 348, 21.12.2002, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005, s. 11).

(5)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 14. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004 (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50).

(7)  Ú. v. ES L 333, 21.12.1996, s. 14. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004.

(8)  Ú. v. ES L 297, 6.11.1998, s. 7. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 777/2004.

(9)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

(11)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(12)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

(14)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(15)  Ú. v. ES L 152, 24.6.2000, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

(17)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA III

:

Po bulharsky

:

Освобождаване от мито [член 4 от Регламент (ЕО) № 2402/96]

:

Po španielsky

:

Exención del derecho de aduana [artículo 4 del Reglamento (CE) no 2402/96]

:

Po česky

:

Osvobozené od cla [čl. 4 nařízení (ES) č. 2402/96]

:

Po dánsky

:

Fritagelse for toldsatser (artikel 4 i forordning (EF) nr. 2402/96)

:

Po nemecky

:

Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 2402/96)

:

Po estónsky

:

Tollimaksuvaba (määruse (EÜ) nr 2402/96 artikkel 4)

:

Po grécky

:

Απαλλαγή από τoν τελωνειακό δασμό [άρθρo 4 τoυ κανoνισμoυ (ΕΚ) αριθ. 2402/96]

:

Po anglicky

:

Exemption from customs duty (Article 4 of Regulation (EC) No 2402/96)

:

Po francúzsky

:

exemption du droit de douane [article 4 du règlement (CE) no 2402/96]

:

Po taliansky

:

Esenzione dal dazio doganale [articolo 4 del regolamento (CE) n. 2402/96]

:

Po lotyšsky

:

Atbrīvošana no muitas nodevas (regulas (EK) Nr. 2402/96 4. pants)

:

Po litovsky

:

Atleidimas nuo muito mokesčio (reglamento (EB) Nr. 2402/96 4 straipsnis)

:

Po maďarsky

:

Vámmentesség [2402/96/EK rendelet 4. cikk]

:

Po holandsky

:

Vrijgesteld van douanerecht (artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2402/96)

:

Po poľsky

:

Zwolnienie z należności celnych (Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2402/96)

:

Po portugalsky

:

Isenção de direito aduaneiro [artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 2402/96]

:

Po rumunsky

:

Scutit de taxe vamale (articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2402/96)

:

Po slovensky

:

Oslobodenie od cla (článok 4 nariadenia (ES) č. 2402/96)

:

Po slovinsky

:

Oproščenocarinske dajatve (člen 4 Uredbe (ES) št. 2402/96)

:

Po fínsky

:

Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2402/96 4 artikla)

:

Po švédsky

:

Tullfri (artikel 4 i förordning (EG) nr 2402/96)“


PRÍLOHA II

PRÍLOHA IV

:

Po bulharsky

:

Мита, ограничени до 6 % ad valorem [Регламент (ЕО) № 2449/96]

:

Po španielsky

:

Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) no 2449/96]

:

Po česky

:

Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 2449/96)

:

Po dánsky

:

Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (Forordning (EF) nr. 2449/96)

:

Po nemecky

:

Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 2449/96)

:

Po estónsky

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 2449/96)

:

Po grécky

:

Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2449/96]

:

Po anglicky

:

Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 2449/96)

:

Po francúzsky

:

Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) no 2449/96]

:

Po taliansky

:

Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [Regolamento (CE) n. 2449/96]

:

Po lotyšsky

:

Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 2449/96)

:

Po litovsky

:

Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 2449/96)

:

Po maďarsky

:

Mérsékelt, 6 %-os értékvám (2449/96/EK rendelet)

:

Po holandsky

:

Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 2449/96)

:

Po poľsky

:

Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 2449/96)

:

Po portugalsky

:

Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n.o 2449/96]

:

Po rumunsky

:

Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem (Regulamentul (CE) nr. 2449/96)

:

Po slovensky

:

Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (nariadenie (ES) č. 2449/96)

:

Po slovinsky

:

Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 2449/96)

:

Po fínsky

:

Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 2449/96)

:

Po švédsky

:

Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (Förordning (EG) nr 2449/96)

PRÍLOHA V

:

Po bulharsky

:

Допълнителна лицензия, член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2449/96

:

Po španielsky

:

Certificado complementario, apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2449/96

:

Po česky

:

Licence pro dodatečné množství, čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 2449/96

:

Po dánsky

:

Supplerende licens, forordning (EF) nr. 2449/96, artikel 10, stk. 2

:

Po nemecky

:

Zusätzliche Lizenz — Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2449/96

:

Po estónsky

:

Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 2449/96 artikli 10 lõige 2

:

Po grécky

:

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2449/96

:

Po anglicky

:

Licence for additional quantity, Article 10(2) of Regulation (EC) No 2449/96

:

Po francúzsky

:

Certificat complémentaire, règlement (CE) no 2449/96, article 10, paragraphe 2

:

Po taliansky

:

Titolo complementare, regolamento (CE) n. 2449/96, articolo 10, paragrafo 2

:

Po lotyšsky

:

Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 2449/96 10. panta 2. punkts

:

Po litovsky

:

Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 2449/96 10 straipsnio 2 dalis

:

Po maďarsky

:

Kiegészítő engedély, 2449/96/EK rendelet 10. cikk (2) bekezdés

:

Po holandsky

:

Aanvullend certificaat — artikel 10, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2449/96

:

Po poľsky

:

Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 2449/96 art. 10 ust. 2

:

Po portugalsky

:

Certificado complementar, n.o 2 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2449/96

:

Po rumunsky

:

Licenţă complementară, articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2449/96

:

Po slovensky

:

Dodatočné povolenie, článok 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2449/96

:

Po slovinsky

:

Dovoljenje za dodatne količine, člen 10(2), Uredba (ES) št. 2449/96

:

Po fínsky

:

Lisätodistus, asetuksen (EY) N:o 2449/96 10 artiklan 2 kohta

:

Po švédsky

:

Kompletterande licens, artikel 10.2 i förordning (EG) nr 2449/96


PRÍLOHA III

PRÍLOHA I

:

Po bulharsky

:

продукт АКТБ:

освобождаване от мито

Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 1, параграф 3

:

Po španielsky

:

Producto ACP:

exención del derecho de aduana

apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 2286/2002

:

Po česky

:

Produkt AKT:

osvobozené od cla

nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 1 ods. 3

:

Po dánsky

:

AVS-produkt:

toldfritagelse

forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 1, stk. 3

:

Po nemecky

:

Erzeugnis AKP:

Zollfrei

Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 1 Absatz 3

:

Po estónsky

:

AKV riikide toode:

Tollimaksuvaba

Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 1 lõige 3

:

Po grécky

:

Πρoϊόν ΑΚΕ:

Απαλλαγή από δασμoύς

Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρo 1 παράγραφoς 3

:

Po anglicky

:

ACP product:

exemption from customs duty

Regulation (EC) No 2286/2002, Article 1(3)

:

Po francúzsky

:

produit ACP:

exemption du droit de douane

règlement (CE) no 2286/2002, article 1, paragraphe 3

:

Po taliansky

:

prodotto ACP:

esenzione dal dazio doganale

regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 1, paragrafo 3

:

Po lotyšsky

:

AĀK produkts:

atbrīvots no muitas nodevas

Regulas (EK) Nr. 2286/2002 1. panta 3. daļa

:

Po litovsky

:

AKR produktas:

atleistas nuo muito mokesčio

Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 1 straipsnio 3 dalis

:

Po maďarsky

:

AKCS-termék:

vámmentes

2286/2002/EK rendelet, 1. cikk (3) bekezdés

:

Po holandsky

:

Product ACS:

vrijgesteld van douanerecht

Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 1, lid 3

:

Po poľsky

:

Produkt AKP:

zwolnienie z należności celnych

art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

:

Po portugalsky

:

produto ACP:

isenção do direito aduaneiro

Regulamento (CE) n.o 2286/2002, n.o 3 do artigo 1.o

:

Po rumunsky

:

produs ACP:

scutit de taxe vamale

Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 1 alineatul (3)

:

Po slovensky

:

Výrobok zo štátov AKP

oslobodenie od cla

Nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 1 odsek 3

:

Po slovinsky

:

AKP proizvodi

oproščeni carinskih dajatev

Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 1(3)

:

Po fínsky

:

AKT-maista:

Tullivapaa

asetuksen (EY) N:o 2286/2002 1 artiklan 3 kohta

:

Po švédsky

:

AVS-produkt:

Tullfri

Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 1.3

PRÍLOHA II

:

Po bulharsky

:

продукт АКТБ/ОСТ:

освобождаване от мито

Регламент (ЕО) № 2286/2002, член 3, параграф 4

важи изключително за пускане в свободно обръщение в отвъдморските департаменти

:

Po španielsky

:

Producto ACP/PTU:

exención del derecho de aduana

apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 2286/2002

exclusivamente válido para el despacho a libre práctica en los departamentos de Ultramar

:

Po česky

:

AKT/ZZÚ produkty:

osvobozeno od cla

nařízení (ES) č. 2286/2002 čl. 3 ods. 4

platné výhradně pro vydání do volného oběhu v zámořských zemích a územích

:

Po dánsky

:

AVS/OLT-produkt:

toldfritagelse

forordning (EF) nr. 2286/2002: artikel 3, stk. 4

gælder udelukkende for overgang til fri omsætning i de oversøiske departementer

:

Po nemecky

:

Erzeugnis AKP/ÜLG:

Zollfrei

Verordnung (EG) Nr. 2286/2002, Artikel 3 Absatz 4

gilt ausschließlich für die Abfertigung zum freien Verkehr in den französischen überseeischen Departements

:

Po estónsky

:

AKV/ÜMT riikide toode:

Tollimaksuvaba

Määruse (EÜ) nr 2286/2002 artikli 3 lõige 4

Jõus ainult vabasse ringlusesse laskmiseks ülemeremaadel ja–territooriumitel

:

Po grécky

:

Πρoϊόν ΑΚΕ/YΧΕ:

Απαλλαγή από δασμoύς

Κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 άρθρo 3 παράγραφoς 4

Iσχύει απoκλειστικά για μία θέση σε ελεύθερη κυκλo-φoρία στα Υπερπόντια Διαμερίσματα

:

Po anglicky

:

ACP/OCT product:

exemption from customs duty

Regulation (EC) No 2286/2002, Article 3(4)

valid exclusively for release for free circulation in the overseas departments

:

Po francúzsky

:

produit ACP/PTOM:

exemption du droit de douane

règlement (CE) no 2286/2002, article 3, paragraphe 4

exclusivement valable pour une mise en libre pratique dans les départements d'outre-mer

:

Po taliansky

:

prodotto ACP/PTOM:

esenzione dal dazio doganale

regolamento (CE) n. 2286/2002, articolo 3, paragrafo 4

valido esclusivamente per l'immissione in libera pratica nei DOM

:

Po lotyšsky

:

AĀK/AZT produkts:

atbrīvots no muitas nodevas

Regulas (EK) Nr. 2286/2002 3. panta 4. daļa

ir derīgs laišanai brīvā apgrozībā vienīgi aizjūru teritorijās

:

Po litovsky

:

AKR/UŠT produktas:

atleistas nuo muito mokesčio

Reglamento (EB) Nr. 2286/2002 3 straipsnio 4 dalis

galioja leidimui į laisvą apyvartą tiktai užjūrio šalių teritorijose

:

Po maďarsky

:

AKCS/TOT-termék:

vámmentes

2286/2002/EK rendelet, 3. cikk (4) bekezdés

kizárólag a tengerentúli területeken történő szabad forgalomba bocsátás esetén érvényes

:

Po holandsky

:

Product ACS/LGO:

vrijgesteld van douanerecht

Verordening (EG) nr. 2286/2002: artikel 3, lid 4

geldt uitsluitend voor het in het vrije verkeer brengen in de Franse overzeese departementen

:

Po poľsky

:

Produkt AKP/KTZ:

zwolnienie z należności celnych

art. 3 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2286/2002

ważne wyłącznie dla wprowadzenia do wolnego obrotu w departamentach zamorskich

:

Po portugalsky

:

produto ACP/PTU:

isenção do direito aduaneiro

Regulamento (CE) n.o 2286/2002, n.o 4 do artigo 3.o

válido exclusivamente para uma introdução em livre prática nos departamentos ultramarinos

:

Po rumunsky

:

produs ACP/TTPM:

scutit de taxe vamale

Regulamentul (CE) nr. 2286/2002, articolul 3 alineatul (4)

valabil doar pentru punerea în liberă circulaţie în departamentele de peste mări

:

Po slovensky

:

výrobok zo štátov AKP/ZKU

oslobodenie od cla

nariadenie (ES) č. 2286/2002, článok 3 odsek 4

platné výhradne pre uvoľnenie do voľného obehu v zámorských krajinách a územiach

:

Po slovinsky

:

AKP/ČDO

oproščene carinskih dajatev

Uredba (ES) št. 2286/2002, člen 3(4)

Veljavna samo za sproščenje prostega pretoka v prekomorskih področjih

:

Po fínsky

:

AKT-maista/Merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta peräisin oleva tuote:

Tullivapaa

asetuksen (EY) N:o 2286/2002 3 artiklan 4 kohta

voimassa ainoastaan merentakaisilla alueilla vapaaseen liikkeeseen laskemiseksi

:

Po švédsky

:

AVS/ULT-produkt:

Tullfri

Förordning (EG) nr 2286/2002 artikel 3.4

Uteslutande avsedd för övergång till fri omsättning i de utomeuropeiska länderna och territorierna


Top