EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1873

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1873/2006 z  11. decembra 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby

OJ L 360, 19.12.2006, p. 61–61 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 444–444 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 398 - 398
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 398 - 398
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 149 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1873/oj

19.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 360/61


NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 1873/2006

z 11. decembra 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na článok 56a Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Spoločenstiev stanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na druhý pododsek článku 56a služobného poriadku,

so zreteľom na návrh Komisie predložený po porade s výborom pre služobný poriadok,

keďže nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) by sa malo zmeniť a doplniť s cieľom prispôsobiť ho meniacim sa potrebám práce na zmeny v rámci európskych inštitúcií,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Úvodná veta prvého pododseku článku 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

„Úradník

platený z rozpočtových prostriedkov na výskum a investície a zamestnaný v zariadení Spoločného výskumného strediska alebo v rámci nepriamej akcie alebo

platený z prevádzkových rozpočtových prostriedkov a zamestnaný na oddelení informačno-komunikačných služieb (ICT), bezpečnostnom oddelení, telefonickej ústredni/informačnom útvare, na recepcii, v oddelení poskytujúcom podporu operáciám v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)/európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) alebo pre koordinačné opatrenia v prípadoch núdzového stavu a krízy alebo zamestnaný prevádzkovať alebo riadiť technické zariadenia,

ktorý pracuje na zmeny v zmysle článku 56a služobného poriadku, má nárok na príspevok vo výške:“.

2.

Posledná veta článku 1 ods. 2 sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2006

Za Radu

predseda

E. TUOMIOJA


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 31/2005 (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES, Euratom) č. 860/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 26).


Top