EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0920

2006/920/ES: Rozhodnutie Komisie z 11. augusta 2006 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému Prevádzka a riadenie dopravy transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy [oznámené pod číslom K(2006) 3593] (Text s významom pre EHP)

OJ L 359, 18.12.2006, p. 1–160 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 326M , 10.12.2010, p. 296–455 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 057 P. 3 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 057 P. 3 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; Zrušil 32011D0314 . Latest consolidated version: 25/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/920/oj

18.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/1


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 11. augusta 2006

o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „Prevádzka a riadenie dopravy“ transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy

[oznámené pod číslom K(2006) 3593]

(Text s významom pre EHP)

(2006/920/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite konvenčnej železničnej sústavy (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 2 písm. c) smernice 2001/16/ES sa transeurópska konvenčná železničná sústava člení na štrukturálne alebo funkčné subsystémy.

(2)

V súlade s článkom 23 ods. 1 uvedenej smernice je potrebné, aby sa na subsystém „Prevádzka a riadenie dopravy“ vzťahovala technická špecifikácia interoperability (TSI).

(3)

Prvým krokom pri vytváraní TSI je návrh TSI vypracovaný Európskym združením pre železničnú interoperabilitu (AEIF), ktoré bolo určené ako spoločný reprezentatívny orgán.

(4)

AEIF bolo poverené vypracovaním návrhu TSI subsystému „Prevádzka a riadenie dopravy“ v súlade s článkom 6 ods. 1 smernice 2001/16/ES. Základné parametre podľa článku 6 ods. 4 uvedenej smernice sa prerokovali ako súčasť pripojenej TSI.

(5)

K návrhu TSI bola pripojená úvodná správa obsahujúca analýzu nákladov a prínosov, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 5 uvedenej smernice.

(6)

Návrhy TSI preskúmal na základe úvodnej správy výbor zriadený smernicou Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (2) a uvedený v článku 21 smernice 2001/16/ES.

(7)

Súčasná verzia TSI sa úplne nezaoberá všetkými aspektmi interoperability; otázky, ktorými sa nezaoberá, sú zatriedené ako „otvorené body“ v prílohe U k TSI. Vzhľadom na to, že overenie interoperability sa musí vykonať v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice 2001/16/ES s odkazom na požiadavky TSI, je potrebné, aby počas prechodného obdobia medzi uverejnením tohto rozhodnutia a úplným vykonávaním pripojenej TSI boli ustanovené podmienky, ktoré sa okrem podmienok výslovne uvedených v pripojenej TSI majú dodržať. Na tento účel má každý členský štát informovať ostatné členské štáty a Komisiu o príslušných vnútroštátnych technických predpisoch, ktoré sa používajú na dosiahnutie interoperability a na dodržanie základných požiadaviek smernice 2001/16/ES, o orgánoch, ktoré vymenuje na vykonávanie postupu posudzovania zhody alebo vhodnosti na použitie, a o kontrolnom postupe pri overovaní interoperability subsystémov v zmysle článku 16 ods. 2 smernice 2001/16/ES. Komisia by mala analyzovať informácie predložené členskými štátmi a prípadne by mala s výborom prerokovať potrebu prijatia akýchkoľvek ďalších opatrení.

(8)

Predmetná TSI by nemala vyžadovať používanie osobitných technológií alebo technických riešení s výnimkou prípadu, ak je to bezpodmienečne potrebné pre interoperabilitu transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy.

(9)

TSI vychádza z najlepších odborných znalostí dostupných v čase prípravy príslušného návrhu. Rozvoj technológií, prevádzkových, bezpečnostných alebo spoločenských požiadaviek si môže vyžadovať zmeny alebo doplnenia tejto TSI. V súlade s článkom 6 ods. 3 smernice 2001/16/ES by sa mal prípadne začať postup prieskumu alebo aktualizácie.

(10)

Na podporu inovácie a s cieľom zohľadniť nadobudnuté skúsenosti by sa pripojená TSI mala pravidelne prepracúvať.

(11)

V prípade návrhu inovačných riešení výrobca alebo zmluvný subjekt stanoví odchýlku z príslušného oddielu TSI. Európska železničná agentúra vypracuje konečné znenie príslušných špecifikácií funkčnosti a rozhrania týkajúcich sa tohto riešenia a vyvinie metódy posudzovania.

(12)

Implementácia pripojenej TSI a súlad s príslušnými oddielmi TSI sa musia určiť v súlade s implementačným plánom, ktorý vypracuje každý členský štát pre trate, za ktoré zodpovedá. Komisia by mala analyzovať informácie predložené členskými štátmi a prípadne by mala s výborom prerokovať potrebu prijatia akýchkoľvek ďalších opatrení.

(13)

Železničná doprava sa v súčasnosti prevádzkuje podľa existujúcich vnútroštátnych, dvojstranných, mnohonárodných alebo medzinárodných dohôd. Je dôležité, aby tieto dohody nebránili súčasnému a budúcemu pokroku smerom k interoperabilite. Je preto dôležité, aby Komisia preskúmala tieto dohody s cieľom určiť, či je potrebné príslušne prepracovať TSI obsiahnutú v tomto rozhodnutí.

(14)

Ustanovenia tohto rozhodnutia sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 21 smernice 96/48/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Komisia týmto prijíma technickú špecifikáciu interoperability („TSI“) týkajúcu sa subsystému „Prevádzka a riadenie dopravy“ transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy podľa článku 6 ods. 1 smernice 2001/16/ES.

TSI sa stanovuje v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Táto TSI je uplatniteľná na subsystém prevádzky a riadenia dopravy transeurópskej konvenčnej železničnej sústavy, ako sa stanovuje v oddiele 2.4 prílohy II k smernici 2001/16/ES.

Článok 2

1.   Vzhľadom na otázky zatriedené ako „otvorené body“ v prílohe U k TSI sú podmienkami, ktoré sa majú splniť na overenie interoperability podľa článku 16 ods. 2 smernice 2001/16/ES, technické predpisy platné v členskom štáte, ktorý povolí uviesť do prevádzky subsystém, na ktorý sa vzťahuje toto rozhodnutie.

2.   Každý členský štát oznámi do šiestich mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia ostatným členským štátom a Komisii:

a)

zoznam uplatniteľných technických predpisov uvedených v odseku 1;

b)

postupy posudzovania zhody a kontrolné postupy, ktoré sa majú dodržiavať pri uplatňovaní týchto predpisov;

c)

orgány, ktoré vymenuje na vykonávanie týchto postupov posudzovania zhody a kontrolných postupov.

Článok 3

Členské štáty oznámia Komisii do šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti pripojenej TSI tieto druhy dohôd:

a)

vnútroštátne, dvojstranné alebo mnohostranné dohody medzi členskými štátmi a železničnými podnikmi alebo manažérmi infraštruktúry, dohodnuté na trvalom alebo dočasnom základe, ktoré sa vyžadujú z dôvodu veľmi špecifického alebo miestneho charakteru zamýšľanej vlakovej služby;

b)

dvojstranné alebo mnohostranné dohody medzi železničnými podnikmi, manažérmi infraštruktúry alebo členskými štátmi, ktoré poskytujú významnú úroveň miestnej alebo regionálnej interoperability;

c)

medzinárodné dohody medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a prinajmenšom jednou treťou krajinou alebo medzi železničnými podnikmi alebo manažérmi infraštruktúry členských štátov a prinajmenšom jedným železničným podnikom alebo manažérom infraštruktúry tretej krajiny, ktoré poskytujú významnú úroveň miestnej alebo regionálnej interoperability.

Článok 4

Členské štáty vypracujú národný plán implementácie TSI v súlade s kritériami uvedenými v kapitole 7 prílohy.

Tento plán implementácie zašlú ostatným členským štátom a Komisii najneskôr jeden rok od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 5

Toto rozhodnutie je uplatniteľné šesť mesiacov po jeho oznámení.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 11. augusta 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2004/50/ES (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 114).

(2)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/50/ES.


PRÍLOHA

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRE INTEROPERABILITU

SUBSYSTÉM: PREVÁDZKA A RIADENIE DOPRAVY

1..

ÚVOD

1.1.

Technický rozsah pôsobnosti

1.2.

Územný rozsah pôsobnosti

2..

DEFINÍCIA SUBSYSTÉMU/ROZSAHU PÔSOBNOSTI

2.1.

Subsystém

2.2.

Rozsah pôsobnosti

2.2.1.

Personál a vlaky

2.2.2.

Prevádzkové zásady

2.2.3.

Uplatniteľnosť na existujúce vozidlá a infraštruktúru

2.3.

Prepojenie medzi týmito tsi a smernicou 2004/49/ES

3..

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

3.1.

Súlad so základnými požiadavkami

3.2.

Základné požiadavky – prehľad

3.3.

Špecifické aspekty vzhľadom na tieto požiadavky

3.3.1.

Bezpečnosť

3.3.2.

Spoľahlivosť a dostupnosť

3.3.3.

Zdravie

3.3.4.

Ochrana životného prostredia

3.3.5.

Technická zlučiteľnosť

3.4.

Aspekty týkajúce sa konkrétne subsystému prevádzky a riadenia dopravy

3.4.1.

Bezpečnosť

3.4.2.

Spoľahlivosť a použiteľnosť

3.4.3.

Technická zlučiteľnosť

4.

CHARAKTERISTIKY SUBSYSTÉMU

4.1.

Úvod

4.2.

Funkčné a technické špecifikácie subsystému

4.2.1.

Špecifikácie týkajúce sa personálu

4.2.1.1.

Všeobecné požiadavky

4.2.1.2.

Dokumentácia pre vodičov

4.2.1.2.1.

Zbierka predpisov

4.2.1.2.2.

Opis trate a príslušného traťového vybavenia súvisiaceho s prevádzkovanými traťami

4.2.1.2.2.1.

Vypracovanie tabuliek traťových pomerov

4.2.1.2.2.2.

Zmenené prvky

4.2.1.2.2.3.

Informovanie vodiča v reálnom čase

4.2.1.2.3.

Cestovné poriadky

4.2.1.2.4.

Koľajové vozidlá

4.2.1.3.

Dokumentácia pre personál železničného podniku okrem vodičov

4.2.1.4.

Dokumentácia pre personál manažéra infraštruktúry povoľujúci jazdy vlaku

4.2.1.5.

Komunikácia medzi vlakovým personálom, ostatným personálom železničného podniku a personálom povoľujúcim jazdy vlakov, ktorá sa týka bezpečnosti.

4.2.2.

Špecifikácie týkajúce sa vlakov

4.2.2.1.

Viditeľnosť vlaku

4.2.2.1.1.

Všeobecná požiadavka

4.2.2.1.2.

Čelo vlaku

4.2.2.1.3.

Koniec vlaku

4.2.2.2.

Počuteľnosť vlaku

4.2.2.2.1.

Všeobecná požiadavka

4.2.2.2.2.

Ovládanie

4.2.2.3.

Označenie vozidla

4.2.2.4.

Nakladanie nákladného vozidla

4.2.2.4.1.

Rozloženie hmotnosti

4.2.2.4.2.

Nápravový tlak

4.2.2.4.3.

Zabezpečenie nákladu

4.2.2.4.4.

Kinematický obrys vozidla

4.2.2.4.5.

Zakrytie nákladu

4.2.2.5.

Zostavenie vlaku

4.2.2.6.

Brzdenie vlaku

4.2.2.6.1.

Minimálne požiadavky na brzdný systém

4.2.2.6.2.

Výkon brzdy

4.2.2.7.

Zabezpečenie prevádzkyschopnosti vlaku

4.2.2.7.1.

Všeobecná požiadavka

4.2.2.7.2.

Požadované údaje

4.2.3.

Špecifikácie pre prevádzku vlaku

4.2.3.1.

Plánovanie vlaku

4.2.3.2.

Označenie vlakov

4.2.3.3.

Odchod vlaku

4.2.3.3.1.

Prehliadky a skúšky pred odchodom

4.2.3.3.2.

Informovanie manažéra infraštruktúry o prevádzkovom stave vlaku

4.2.3.4.

Riadenie dopravy

4.2.3.4.1.

Všeobecné požiadavky

4.2.3.4.2.

Ohlasovanie vlaku

4.2.3.4.2.1.

Údaje požadované pre ohlasovanie polohy vlaku

4.2.3.4.2.2.

Predpokladaný čas odovzdania

4.2.3.4.3.

Nebezpečný tovar

4.2.3.4.4.

Kvalita prevádzky

4.2.3.5.

Zaznamenávanie údajov

4.2.3.5.1.

Zaznamenávanie kontrolných údajov mimo vlaku

4.2.3.5.2.

Zaznamenávanie kontrolných údajov vo vlaku

4.2.3.6.

Prevádzka za mimoriadnych okolností

4.2.3.6.1.

Informácia pre ostatných užívateľov

4.2.3.6.2.

Informácia pre vodičov

4.2.3.6.3.

Opatrenia v prípade mimoriadnej udalosti

4.2.3.7.

Riadenie núdzovej situácie

4.2.3.8.

Pomoc vlakovému personálu v prípade mimoriadnosti alebo závažnej poruchy koľajových vozidiel

4.3.

Funkčné a technické špecifikácie rozhraní

4.3.1.

Rozhrania s TSI pre infraštruktúru

4.3.2.

Rozhrania s TSI pre riadenie/zabezpečenie a návestenie

4.3.2.1.

Zaznamenávanie údajov pre kontrolu

4.3.2.2.

Bdelosť vodiča

4.3.2.3.

Prevádzkové predpisy ERTMS/ETCS a ERTMS/GSM-R

4.3.2.4.

Dohľadnosť návestných znakov návestidiel a značiek na trati

4.3.2.5..

Brzdenie vlaku

4.3.2.6.

Použitie pieskovania. Minimálne prvky dôležité z hľadiska odbornej spôsobilosti na plnenie úloh vedenia vlaku.

4.3.2.7.

Zaznamenávanie údajov a detekcia horúceho nápravového ložiska

4.3.3.

Rozhrania s TSI pre koľajové vozidlá

4.3.3.1.

Označenie vozidla

4.3.3.2.

Brzdenie

4.3.3.3.

Požiadavky na osobné vozidlá

4.3.3.4.

Viditeľnosť vlaku

4.3.3.4.1.

Na prednom vozidle vlaku čelne k smeru jazdy

4.3.3.4.2.

Na zadnej strane vlaku

4.3.3.5.

Počuteľnosť varovných návestí vlaku

4.3.3.6.

Dohľadnosť návestných znakov návestidiel

4.3.3.7.

Bdelosť vodiča

4.3.3.8.

Zostavenie vlaku a príloha B

4.3.3.9.

Nakladanie nákladného vozidla

4.3.3.10.

Zabezpečenie prevádzkyschopného stavu vlaku a nebezpečné tovary

4.3.3.11.

Zostava vlaku, prílohy H a L

4.3.3.12.

Opatrenia v prípade mimoriadnej udalosti a riadenie núdzovej situácie

4.3.3.13.

Zaznamenávanie údajov

4.3.4.

Rozhrania s TSI pre telematické aplikácie

4.3.4.1.

Označenie vlakov

4.3.4.2.

Zostava vlaku

4.3.4.3.

Odchod vlaku

4.3.4.4.

Jazda vlaku

4.3.4.5.

Označenie vozidla

4.4.

Prevádzkové predpisy

4.5.

Predpisy pre údržbu

4.6.

Odborná kvalifikácia

4.6.1.

Odborná spôsobilosť

4.6.1.1.

Odborné znalosti

4.6.1.2.

Schopnosť realizovať tieto znalosti v praxi

4.6.2.

Jazyková spôsobilosť

4.6.2.1.

Zásady

4.6.2.2.

Úroveň znalostí

4.6.3.

Vstupné a priebežné posudzovanie personálu

4.6.3.1.

Základné prvky

4.6.3.2.

Analýza potrieb odborného výcviku

4.6.3.2.1.

Vypracovanie analýzy potrieb odborného výcviku

4.6.3.2.2.

Aktualizácia analýzy potrieb odborného výcviku

4.6.3.2.3.

Špecifické prvky pre vlakový personál a pomocný personál

4.6.3.2.3.1.

Znalosť trasy

4.6.3.2.3.2.

Znalosť koľajových vozidiel

4.6.3.2.3.3.

Pomocný personál

4.7.

Zdravotné a bezpečnostné podmienky

4.7.1.

Úvod

4.7.2.

Kritériá schvaľovania lekárov pracovného lekárstva a zdravotníckych organizácií

4.7.3.

Kritériá schvaľovania psychológov podieľajúcich sa na psychologickom posudzovaní a požiadavky na psychologické posudzovanie

4.7.3.1.

Certifikácia psychológov

4.7.3.2.

Obsah a výklad psychologického posúdenia

4.7.3.3.

Výber nástrojov posudzovania

4.7.4.

Lekárske prehliadky a psychologické posudzovania

4.7.4.1.

Pred zaradením do funkcie:

4.7.4.1.1.

Minimálny obsah lekárskej prehliadky

4.7.4.1.2.

Psychologické posúdenie

4.7.4.2.

Po zaradení do funkcie

4.7.4.2.1.

Periodicita pravidelných lekárskych prehliadok

4.7.4.2.2.

Minimálny obsah pravidelnej lekárskej prehliadky

4.7.4.2.3.

Ďalšie lekárske prehliadky a/alebo psychologické posúdenia

4.7.5.

Zdravotné požiadavky

4.7.5.1.

Všeobecné požiadavky

4.7.5.2.

Požiadavky na zrak

4.7.5.3.

Požiadavky na sluch

4.7.5.4.

Tehotnosť

4.7.6.

Špecifické požiadavky týkajúce sa úlohy vedenia vlaku

4.7.6.1.

Periodicita pravidelných lekárskych prehliadok

4.7.6.2.

Ďalší obsah lekárskej prehliadky

4.7.6.3.

Ďalšie požiadavky na zrak

4.7.6.4.

Ďalšie požiadavky na sluch a reč

4.7.6.5.

Antropometria

4.7.6.6.

Poradenské služby v prípade traumy

4.8.

Registre infraštruktúry a koľajových vozidiel

4.8.1.

Infraštruktúra

4.8.2.

Koľajové vozidlá

5.

KOMPONENTY INTEROPERABILITY

5.1.

Definícia

5.2.

Zoznam komponentov

5.3.

Výkonnosť a špecifikácie komponentov

6..

POSUDZOVANIE ZHODY A/ALEBO VHODNOSTI POUŽÍVANIA KOMPONENTOV A VERIFIKÁCIA SUBSYSTÉMU

6.1.

Komponenty interoperability

6.2.

Subsystém prevádzky a riadenia dopravy

6.2.1.

Zásady

6.2.2.

Dokumentácia predpisov a postupov

6.2.3.

Postup posudzovania

6.2.3.1.

Rozhodnutie príslušného úradu

6.2.3.2.

Ak sa vyžaduje posúdenie

6.2.4.

Výkonnosť systému

7.

IMPLEMENTÁCIA

7.1.

Zásady

7.2.

Vykonávacie usmernenie

7.3.

Špecifické prípady

7.3.1.

Úvod

7.3.2.

Zoznam špecifických prípadov

PRÍLOHA A1

ERTMS/ETCS PREVÁDZKOVÉ PREDPISY

PRÍLOHA A2.

ERTMS/GSM-R PREVÁDZKOVÉ PREDPISY

PRÍLOHA B

OSTATNÉ PREDPISY UMOŽNUJÚCE KOHERENTNÚ PREVÁDZKU NOVÝCH ŠTRUKTURÁLNYCH SUBSYSTÉMOV

PRÍLOHA C

METODIKA KOMUNIKÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA BEZPEČNOSTI

PRÍLOHA D

INFORMÁCIE, KU KTORÝM MUSÍ MAŤ ŽELEZNIČNÝ PODNIK PRÍSTUP V SÚVISLOSTI S TRASOU (TRASAMI), PO KTORÝCH CHCE PREMÁVAŤ

PRÍLOHA E

JAZYK A ÚROVEŇ KOMUNIKÁCIE

PRÍLOHA F

USMERNENIA PRE POSUDZOVANIE SUBSYSTÉMU PREVÁDZKY A RIADENIA DOPRAVY

PRÍLOHA G

INFORMATÍVNY A NEPOVINNÝ ZOZNAM PRVKOV, KTORÉ SA MUSIA OVERIŤ PRE KAŽDÝ ZÁKLADNÝ PARAMETER

PRÍLOHA H

MINIMÁLNE PRVKY RELEVANTNÉ PRE ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU PRE ÚLOHU VEDENIA VLAKU

PRÍLOHA I

NEPOUŽÍVA SA

PRÍLOHA J

MINIMÁLNE PRVKY RELEVANTNÉ PRE ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU PRE ÚLOHY SÚVISIACE SO „SPREVÁDZANÍM VLAKOV“

PRÍLOHA K

NEPOUŽÍVA SA

PRÍLOHA L

MINIMÁLNE PRVKY RELEVANTNÉ PRE ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU PRE ÚLOHU PRÍPRAVY VLAKOV

PRÍLOHA M

NEPOUŽÍVA SA

PRÍLOHA N

VYKONÁVACIE USMERNENIA

PRÍLOHA O

NEPOUŽÍVA SA

PRÍLOHA P

OZNAČOVANIE VOZIDIEL

PRÍLOHA Q

NEPOUŽÍVA SA

PRÍLOHA R

OZNAČOVANIE VLAKU

PRÍLOHA S

VIDITEĽNOSŤ VLAKU – KONIEC VLAKU

PRÍLOHA T

VÝKON BRZDY

PRÍLOHA U

ZOZNAM OTVORENÝCH BODOV

PRÍLOHA V

PRÍPRAVA A AKTUALIZÁCIA PREDPISOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE VODIČOV

SLOVNÍK

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PRE INTEROPERABILITU

SUBSYSTÉM PREVÁDZKY A RIADENIA DOPRAVY

1.   ÚVOD

1.1.   TECHNICKÝ ROZSAH PÔSOBNOSTI

Tieto TSI (technické špecifikácie pre interoperabilitu) sa týkajú subsystému prevádzky a riadenia dopravy uvedeného v zozname obsiahnutom v bode 1 prílohy II k smernici 2001/16/ES.

Ďalšie informácie o tomto subsystéme sú uvedené v kapitole 2.

1.2.   ÚZEMNÝ ROZSAH PÔSOBNOSTI

Územným rozsahom pôsobnosti týchto TSI je transeurópsky konvenčný železničný systém tak, ako je opísaná v prílohe I k smernici 2001/16/ES.

Obsah týchto TSI

V súlade s článkom 5 ods. 3 smernice 2001/16/ES tieto TSI:

(a).

uvádzajú ich plánovaný rozsah pôsobnosti subsystému prevádzky a riadenia dopravy – kapitola 2;

(b).

stanovujú hlavné požiadavky na každý príslušný subsystém a jeho rozhrania s inými subsystémami – kapitola 3;

(c).

zavádzajú funkčné a technické špecifikácie, ktoré musí spĺňať cieľový subsystém a jeho rozhrania s ostatnými subsystémami. V prípade potreby sa tieto technické špecifikácie môžu meniť podľa používania subsystému, napríklad podľa kategórií trate, železničných staníc a/alebo koľajových vozidiel uvedených v prílohe I k smernici – kapitola 4;

(d).

stanovujú prvky a rozhrania interoperability, na ktoré sa vzťahujú európske špecifikácie vrátane európskych noriem, ktoré sú potrebné na dosiahnutie interoperability v rámci transeurópskeho konvenčného železničného systému – kapitola 5;

(e).

v každom posudzovanom prípade uvádzajú postupy posudzovania zhody alebo vhodnosti použitia. Toto zahŕňa najmä moduly definované v rozhodnutí 93/465/EHS alebo tam, kde to pripadá do úvahy, konkrétne postupy, ktoré sa majú používať na posúdenie buď zhody, alebo vhodnosti použitia prvkov interoperability a „ES“ overovania subsystémov. Dokumenty, ktoré sú nápomocné pri implementácii týchto TSI, sú uvedené v kapitole 6;

(f).

uvádzajú stratégiu implementácie týchto TSI. Nevyhnutné je najmä špecifikovať etapy, ktoré majú byť ukončené, a prvky, ktoré možno uplatniť pri postupnom prechode od súčasného stavu do konečného stavu, v rámci ktorého súlad s TSI musí byť normou – kapitola 7;

(g).

pre príslušný personál vymedzujú odbornú spôsobilosť a zdravotné i bezpečnostné podmienky pri práci nevyhnutné na prevádzku a údržbu príslušného subsystému, ako aj implementáciu TSI – kapitola 4.

V súlade s článkom 5 ods. 5 sa musia okrem toho pre všetky TSI stanoviť špecifické prípady; uvádzajú sa v kapitole 7,

Predpisy týkajúce sa prevádzky a údržby špecifické pre oblasť vyznačenú v pododdieloch 1.1 a 1.2 sú uvedené v kapitole 4 TSI.

2.   DEFINÍCIA SUBSYSTÉMU/ROZSAHU PÔSOBNOSTI

2.1.   SUBSYSTÉM

Subsystém prevádzky a riadenia dopravy je definovaný prílohou II k smernici 2001/16/ES; oddiel 2.4.

Zahŕňa najmä:

„Postupy a súvisiace zariadenia umožňujúce koherentnú prevádzku rôznych štrukturálnych subsystémov, tak počas bežnej, ako aj zníženej prevádzky vrátane vedenia vlaku, plánovania a riadenia dopravy.

Odbornú kvalifikáciu, ktorá sa môže požadovať na vykonávanie cezhraničných služieb.“

2.2.   ROZSAH PÔSOBNOSTI

Rozsah pôsobnosti týchto TSI sa uplatňuje na subsystém prevádzky a riadenia dopravy manažérov infraštruktúry a železničných podnikov, súvisiaci s prevádzkou vlakov na konvenčných železničných TEN tratiach.

Špecifikácie uvedené v TSI o prevádzke a riadení dopravy sa môžu použiť ako referenčný dokument na prevádzku vlakov dokonca aj vtedy, keď sa na ne nevzťahuje pôsobnosť týchto TSI.

2.2.1.   PERSONÁL A VLAKY

Pododdiely 4.6 a 4.7 sa uplatňujú na personál vykonávajúci z bezpečnostného hľadiska rozhodujúce úlohy súvisiace s riadením vlaku a so sprevádzaním vlaku, ak to zahŕňa prekročenie hraníc medzi štátmi a prácu za úsekom označeným ako „pohraničný“ v sieťovom vyhlásení správcu infraštruktúry a zahrnutou v jeho bezpečnostnom certifikáte.

Člen personálu nebude považovaný za prekračujúci hranicu, ak činnosť zahŕňa iba prácu do akéhokoľvek „pohraničného“ miesta opísaného vyššie.

Na personál vykonávajúci z bezpečnostného hľadiska rozhodujúce úlohy súvisiace s vypravovaním vlakov a povoľovaním jázd vlakov, sa uplatňuje vzájomné uznávanie odbornej kvalifikácie a zdravotných a bezpečnostných podmienok medzi členskými štátmi.

Na personál vykonávajúci z hľadiska bezpečnosti rozhodujúce úlohy súvisiace s konečnou prípravou vlaku pred plánovaným prekročením hranice a prácu za akoukoľvek opísanou „hraničnou“ lokalitou, sa uplatňuje pododdiel 4.6. so vzájomným uznávaním zdravotných a bezpečnostných podmienok medzi členskými štátmi. Vlak sa nepovažuje za cezhraničnú dopravu vtedy, keď všetky vozne vlaku, ktoré prekračujú štátnu hranicu, prekročia hranicu iba po vyššie opísanú „hraničnú“ lokalitu.

Toto je možné zhrnúť v uvedených tabuľkách.

Personál vykonávajúci práce súvisiace s vlakmi, ktoré prekročia štátne hranice a pokračujú za hraničnú lokalitu.

Úloha

Odborná spôsobilosť

Zdravotné požiadavky

Vedenie vlaku a sprevádzanie vlaku

4.6

4.7

Povoľovanie jázd vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Príprava vlaku

4.6

Vzájomné uznávanie

Vypravovanie vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie


Personál vykonávajúci práce súvisiace s vlakmi, ktoré neprekračujú štátne hranice alebo ich prekračujú iba po hraničné lokality.

Úloha

Odborná spôsobilosť

Zdravotné požiadavky

Vedenie vlaku a sprevádzanie vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Povoľovanie jázd vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Príprava vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Vypravovanie vlaku

Vzájomné uznávanie

Vzájomné uznávanie

Pri čítaní týchto tabuliek je potrebné upozorniť, že zásady komunikácie opísané v kapitole 4.2.1. sú povinnou požiadavkou.

2.2.2.   PREVÁDZKOVÉ ZÁSADY

Existujúce európske rozdiely v štruktúre a v konceptoch infraštruktúry, ktoré sú prinajmenšom čiastočne zodpovedné za existujúce rozdiely v pravidlách a postupoch, možno často prekonať iba vďaka vysokým investíciám.

Všeobecným cieľom súčasnej verzie týchto TSI, ktorá je prvá po nadobudnutí účinnosti smernice 2001/16/ES, nie je vytvoriť jednotný európsky súbor pravidiel prevádzky a riadenia konvenčnej železničnej dopravy. Avšak pravidlá a postupy, ktoré umožňujú koherentnú prevádzku nových štrukturálnych subsystémov určených na používanie v rámci TEN, a najmä tých, ktoré sú prepojené priamo s prevádzkou nového systému riadenia vlakov a systému signalizácie, musia byť v prípade identických situácií rovnaké.

Tieto TSI sa pôvodne vzťahovali iba na tie prvky (ako sa uvádza v kapitole 4) konvenčného železničného subsystému „prevádzky a riadenia dopravy“, kde v zásade existujú prevádzkové rozhrania medzi železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry, alebo tam, kde je to z hľadiska interoperability mimoriadne prospešné. V rámci uvedeného sa zodpovedajúcim spôsobom zohľadnili požiadavky smernice 2004/49/ES (smernica o bezpečnosti železníc).

Podrobné prevádzkové predpisy systému riadenia európskej železničnej dopravy (ERTMS) by mali byť takisto špecifikované v prílohe (A1 pre ERTMS/ETCS, A2 pre ERTMS/GSMR) k TSI, hneď ako budú k dispozícii. Súčasná príloha A1 je iba informatívna a nezáväzná, keďže predpisy nie sú ešte konečné.

2.2.3.   UPLATNITEĽNOSŤ NA EXISTUJÚCE VOZIDLÁ A INFRAŠTRUKTÚRU

Zatiaľ čo väčšina požiadaviek týchto TSI sa týka procesov a postupov, niektoré požiadavky sa týkajú aj fyzických prvkov, vlakov a vozidiel, ktoré sú z hľadiska prevádzky dôležité.

Konštrukčné kritériá na tieto prvky sú opísané v TSI, ktoré sa vzťahujú na iné subsystémy, ako sú koľajové vozidlá. V rámci OPE TSI sa posudzuje ich prevádzková funkcia.

V takýchto prípadoch sa uznáva, že modifikovanie existujúcich koľajových vozidiel/zariadení infraštruktúry tak, aby v plnom rozsahu spĺňali požiadavky týchto TSI, nemusí byť, pokiaľ ide o náklady, efektívne. Príslušné požiadavky treba preto uplatňovať iba na nové prvky, alebo ak bude daný prvok modernizovaný alebo obnovený a bude si vyžadovať novú autorizáciu na uvedenie do prevádzky v zmysle smernice 2001/16/ES článok 14.3.

2.3.   PREPOJENIE MEDZI TÝMITO TSI A SMERNICOU 2004/49/ES

Hoci tieto TSI boli vypracované podľa smernice o interoperabilite 2001/16/ES, zaoberajú sa požiadavkami úzko súvisiacimi s prevádzkovými postupmi a procesmi, vyžadovanými zo strany manažéra infraštruktúry alebo železničného podniku, keď sa žiada o bezpečnostný certifikát podľa smernice o bezpečnosti 2004/49/ES.

3.   ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY

3.1.   SÚLAD SO ZÁKLADNÝMI POŽIADAVKAMI

V súlade s článkom 4 ods. 1 smernice 2001/16/ES transeurópsky konvenčný železničný systém, jeho subsystémy a ich prvky interoperability musia spĺňať základné požiadavky stanovené vo všeobecných požiadavkách v prílohe III k smernici.

3.2.   ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY – PREHĽAD

Základné požiadavky sa vzťahujú na:

bezpečnosť,

spoľahlivosť a dostupnosť,

zdravie,

ochranu životného prostredia,

technickú zlučiteľnosť.

Podľa smernice 2001/16/ES základné požiadavky môžu byť spravidla uplatniteľné na celú transeurópsky konvenčný železničný systém alebo špecifické pre každý subsystém a jeho prvky.

3.3.   ŠPECIFICKÉ ASPEKTY VZHĽADOM NA TIETO POŽIADAVKY

Dôležitosť všeobecných požiadaviek na subsystém prevádzky a riadenia dopravy je určená v nasledujúcich odsekoch.

3.3.1.   BEZPEČNOSŤ

V súlade s prílohou III k smernici 2001/16/ES základné požiadavky súvisiace s bezpečnosťou, ktoré sa týkajú subsystému prevádzky a riadenia dopravy, sú:

Základná požiadavka 1.1.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Navrhovanie, konštrukcia alebo montáž, údržba a monitorovanie kritických komponentov z bezpečnostného hľadiska a najmä komponentov podieľajúcich sa na pohybe vlaku musia byť také, aby zaručovali bezpečnosť na úrovni zodpovedajúcej cieľom vytýčeným pre sieť vrátane cieľov vytýčených pre špecifické mimoriadne situácie.“

Pokiaľ ide o subsystém prevádzky a riadenia dopravy, touto základnou požiadavkou sa zaoberajú špecifikácie pododdielu „viditeľnosť vlaku“ (pododdiely 4.2.2.1 a 4.3) a „počuteľnosť vlaku“ v pododdieloch 4.2.2.2 a 4.3.

Základná požiadavka 1.1.2 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Parametre týkajúce sa dotyku koleso/koľajnica musia vyhovovať požiadavkám na stabilitu, ktorá je nevyhnutná z hľadiska garantovania bezpečného pohybu pri maximálnej povolenej rýchlosti.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná z hľadiska subsystému prevádzky a riadenia dopravy.

Základná požiadavka 1.1.3 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Používané komponenty musia odolávať akýmkoľvek bežným alebo výnimočným namáhaniam, ktoré boli špecifikované počas ich prevádzky. Dôsledky z pohľadu bezpečnosti akýchkoľvek náhodných porúch musia byť obmedzené vhodnými prostriedkami.“

Pokiaľ ide o subsystém prevádzky a riadenia dopravy, touto základnou požiadavkou sa zaoberajú špecifikácie pododdielu „viditeľnosť vlaku“ (pododdiely 4.2.2.1 a 4.3).

Základná požiadavka 1.1.4 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Konštrukcia pevných zariadení a koľajových vozidiel a výber použitých materiálov musia byť zamerané na obmedzenie vzniku, šírenia a účinkov ohňa a dymu v prípade požiaru.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná z hľadiska subsystému prevádzky a riadenia dopravy.

Základná požiadavka 1.1.5 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Akékoľvek zariadenia určené na manipuláciu zo strany užívateľov musia byť navrhnuté tak, aby nemali negatívny vplyv na bezpečnú prevádzku zariadení, a ani na zdravie a bezpečnosť užívateľov, pokiaľ sa budú používať predvídateľne spôsobom, ktorý nie je v súlade s určenými pokynmi.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná z hľadiska subsystému prevádzky a riadenia dopravy.

3.3.2.   SPOĽAHLIVOSŤ A DOSTUPNOSŤ

Základná požiadavka 1.2 prílohy III k smernici 2001/16/ES

„Monitorovanie a údržba pevných alebo pohyblivých komponentov, ktoré sa podieľajú na pohybe vlaku, musia byť organizované, vykonávané a kvantifikované takým spôsobom, aby si zachovali svoju prevádzkyschopnosť za určených podmienok.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná z hľadiska subsystému prevádzky a riadenia dopravy.

3.3.3.   ZDRAVIE

Základná požiadavka 1.3.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Materiály, ktoré by mohli – vzhľadom na spôsob, akým sa používajú – predstavovať zdravotné riziko pre tých, ktorí majú k nim prístup, sa nesmú používať ani v priestore vlakov, ani v železničnej infraštruktúre.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná z hľadiska subsystému prevádzky a riadenia dopravy.

Základná požiadavka 1.3.2 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Takéto materiály sa musia vyberať, rozmiestňovať a používať tak, aby sa obmedzili emisie škodlivých a nebezpečných pár alebo plynov, a to najmä v prípade požiaru.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná z hľadiska subsystému prevádzky a riadenia dopravy.

3.3.4.   OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Základná požiadavka 1.4.1 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Ekologický účinok zariadenia a prevádzkovania transeurópskej konvenčnej železničnej siete sa musí posúdiť, zhodnotiť a brať do úvahy už v projekčnom štádiu siete v súlade s účinnými ustanoveniami Spoločenstva.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná z hľadiska subsystému prevádzky a riadenia dopravy.

Základná požiadavka 1.4.2 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Materiály používané vo vlakoch a v infraštruktúre musia zabrániť emisii pár alebo plynov, ktoré sú škodlivé a nebezpečné pre životné prostredie, a to najmä v prípade požiaru.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná z hľadiska subsystému prevádzky a riadenia dopravy.

Základná požiadavka 1.4.3 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Koľajové vozidlá a energetické systémy sa musia navrhnúť a vyrobiť tak, aby boli elektromagneticky zlučiteľné s inštaláciami, so zariadením a s verejnými alebo súkromnými sieťami, s ktorými by mohli interferovať.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná z hľadiska subsystému prevádzky a riadenia dopravy.

Základná požiadavka 1.4.4 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Prevádzka transeurópskej konvenčnej železničnej siete musí rešpektovať existujúce nariadenia týkajúce sa hluku.“

Zatiaľ čo toto je v zásade základná požiadavka, ktorou sa zaoberajú TSI o hluku, subsystém prevádzky a riadenia dopravy špecifikuje určité prvky v pododdieloch 4.2.2.2. a 4.3 vzhľadom na „počuteľnosť vlaku“.

Základná požiadavka 1.4.5.prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Prevádzka transeurópskej konvenčnej železničnej siete nesmie spôsobovať neprípustnú úroveň základných vibrácií v prípade činností a oblastí nachádzajúcich sa v blízkosti infraštruktúry a pri dodržiavaní bežnej údržby.“

Táto základná požiadavka nie je relevantná z hľadiska subsystému prevádzky a riadenia dopravy.

3.3.5.   TECHNICKÁ ZLUČITEĽNOSŤ

Základná požiadavka 1.5 prílohy III k smernici 2001/16/ES

„Technické charakteristiky infraštruktúry a pevných zariadení musia byť zlučiteľné vzájomne, aj s tými, ktoré sú zabudované vo vlakoch určených na používanie v transeurópskej konvenčnej železničnej sieti.

Pokiaľ sa dosiahnutie súladu s týmito charakteristikami ukáže byť v určitých úsekoch siete ťažké, je možné zaviesť dočasné riešenia, ktoré zabezpečia zlučiteľnosť v budúcnosti.“

Táto základná požiadavka nie je z hľadiska subsystému prevádzky a riadenia dopravy relevantná.

3.4.   ASPEKTY TÝKAJÚCE SA KONKRÉTNE SUBSYSTÉMU PREVÁDZKY A RIADENIA DOPRAVY

3.4.1.   BEZPEČNOSŤ

Základná požiadavka 2.6.1.prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Prevádzkové predpisy železničnej siete a odbornej spôsobilosti vodičov a vlakového personálu, ako aj personálu v riadiacich strediskách sa musia zosúladiť tak, aby sa zabezpečila bezpečná prevádzka, pričom treba mať na pamäti rozdielne požiadavky kladené na cezhraničnú a vnútroštátnu dopravu.“

„Údržbárske činnosti a ich intervaly, odborná príprava a odborná spôsobilosť v strediskách údržby a v riadiacich strediskách, ako aj systém zabezpečenia kvality, stanovené danými operátormi v riadiacich strediskách a v strediskách údržby, musia byť také, aby bola zabezpečená vysoká úroveň bezpečnosti.“

Základnou požiadavkou sa zaoberajú tieto pododdiely týchto špecifikácií:

Označenie vozidla (pododdiel 4.2.2.3.)

Brzdenie vlaku (pododdiel 4.2.2.6.)

Zostavenie vlaku (pododdiel 4.2.2.5.)

Nakladanie nákladných vozňov (pododdiel 4.2.2.4.)

Zabezpečenie prevádzkyschopného stavu vlaku (pododdiel 4.2.2.7.)

Viditeľnosť vlaku (pododdiely 4.2.2.1. a 4.3.)

Počuteľnosť vlaku (pododdiely 4.2.2.2 a 4.3.)

Odchod vlaku (pododdiel 4.2.3.3.)

Riadenie dopravy (pododdiel 4.2.3.4.)

Viditeľnosť návestidiel a zariadenie na kontrolu bdelosti vodiča (pododdiel 4.3.)

Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou (pododdiely 4.2.1.5 a 4.6.)

Dokumentácia pre vodičov (pododdiel 4.2.1.2.)

Dokumentácia pre personál železničného podniku okrem vodičov (pododdiel 4.2.1.3.)

Dokumentácia pre personál manažéra infraštruktúry, ktorý povoľuje jazdy vlakov (pododdiel 4.2.1.4.)

Prevádzka za mimoriadnych okolností (pododdiel 4.2.3.6.)

Riadenie núdzovej situácie (pododdiel 4.2.3.7.)

ERTMS prevádzkové predpisy (pododdiel 4.4.)

Odborná spôsobilosť (pododdiel 4.6.)

Zdravotné a bezpečnostné podmienky (pododdiel 4.7.)

3.4.2.   SPOĽAHLIVOSŤ A POUŽITEĽNOSŤ

Základná požiadavka 2.6.2 prílohy III k smernici 2001/16/ES:

Údržbárske činnosti a ich intervaly, odborná príprava a odborná spôsobilosť personálu v strediskách údržby a v riadiacich strediskách, ako aj systém zabezpečenia kvality, stanovené príslušnými operátormi v riadiacich strediskách a v strediskách údržby musia byť také, aby bola zabezpečená vysoká úroveň spoľahlivosti a použiteľnosti systému.“

Základná požiadavka je zabezpečená nasledujúcimi pododdielmi týchto špecifikácií:

Zostavenie vlaku (pododdiel 4.2.2.5)

Zabezpečenie prevádzkyschopnosti vlaku (pododdiel 4.2.2.7)

Riadenie dopravy (pododdiel 4.2.3.4)

Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou (pododdiel 4.2.1.5)

Prevádzka za mimoriadnych okolností (pododdiel 4.2.3.6)

Riadenie núdzovej situácie (pododdiel 4.2.3.7)

Odborná spôsobilosť (pododdiel 4.6)

Zdravotné a bezpečnostné podmienky (pododdiel 4.7)

3.4.3.   TECHNICKÁ ZLUČITEĽNOSŤ

Základná požiadavka 2.6.3.prílohy III k smernici 2001/16/ES:

„Prevádzkové predpisy železničnej siete a odbornej spôsobilosti vodičov a palubného personálu a manažérov prevádzky sa musia zladiť tak, aby sa zabezpečila prevádzková účinnosť transeurópskej konvenčnej železničnej siete vzhľadom na rozdielne požiadavky na cezhraničnú a vnútroštátnu dopravu.“

Základnou požiadavkou sa zaoberajú tieto pododdiely týchto špecifikácií:

Označenie vozidla (pododdiel 4.2.2.3)

Brzdenie vlaku (pododdiel 4.2.2.6)

Zostavenie vlaku (pododdiel 4.2.2.5)

Nakladanie nákladných vozňov (pododdiel 4.2.2.4)

Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou (pododdiel 4.2.1.5)

Prevádzka za mimoriadnych okolností (pododdiel 4.2.3.6)

Riadenie núdzovej situácie (pododdiel 4.2.3.7)

4.   CHARAKTERISTIKY SUBSYSTÉMU

4.1.   ÚVOD

Transeurópsky konvenčný železničný systém (TEN), na ktorý sa vzťahuje smernica 2001/16/ES a ktorého súčasťou je subsystém prevádzky a riadenia dopravy, je integrovaným systémom, ktorého konzistentnosť sa musí overiť. Táto konzistentnosť sa musí skontrolovať najmä vzhľadom na technické špecifikácie subsystému, jeho rozhrania so systémom, s ktorým je integrovaný, ako aj prevádzkové predpisy.

Vzhľadom na všetky relevantné základné požiadavky subsystém prevádzky a riadenia dopravy opísaný v pododdiele 2.2. sa vzťahuje iba na prvky špecifikované v nasledujúcom oddiele.

V zhode so smernicou 2001/14/ES je celkovou zodpovednosťou manažéra infraštruktúry stanoviť všetky príslušné požiadavky, ktoré musia spĺňať vlaky, ktoré majú povolenie jazdiť na jeho sieti, berúc do úvahy zemepisné zvláštnosti jednotlivých tratí a ďalej uvedené funkčné a technické špecifikácie.

4.2.   FUNKČNÉ A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE SUBSYSTÉMU

Funkčné a technické špecifikácie subsystému prevádzky a riadenia dopravy zahŕňajú:

špecifikácie týkajúce sa personálu

špecifikácie týkajúce sa vlakov

špecifikácie týkajúce sa prevádzky vlakov

4.2.1.   ŠPECIFIKÁCIE TÝKAJÚCE SA PERSONÁLU

4.2.1.1.   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Tento oddiel sa zaoberá personálom, ktorý prispieva k prevádzke subsystému vykonávaním rozhodujúcich úloh z bezpečnostného hľadiska, týkajúcich sa priameho rozhrania medzi železničným podnikom a manažérom infraštruktúry.

Personál železničného podniku

vykonávajúci úlohu vedenia vlakov (ďalej v tomto dokumente len „vodiči“) a tvoriaci súčasť „vlakového personálu“,

vykonávajúci úlohy vo vlaku (iné ako vedenie vlaku) a tvoriaci súčasť „vlakového personálu“,

vykonávajúci úlohu prípravy vlakov.

Personál manažéra infraštruktúry vykonávajúci úlohu povoľovania jazdy vlakov.

Vzťahuje sa na tieto oblasti:

dokumentácia

komunikácia

a v rozsahu špecifikovanom v oddiele 2.2. týchto TSI:

odborná spôsobilosť (pozri pododdiel 4.6. a prílohy H, J a L)

zdravotné a bezpečnostné podmienky (pozri pododdiel 4.7)

4.2.1.2.   Dokumentácia pre vodičov

Železničný podnik prevádzkujúci vlak musí poskytnúť vodičovi všetky potrebné informácie požadované na výkon jeho povinností.

Tieto informácie musia brať do úvahy prvky nevyhnutné na prevádzku v bežných, poruchových a núdzových situáciách pre trate, na ktorých má pracovať, a koľajové vozidlá používané na týchto tratiach.

4.2.1.2.1.   Zbierka predpisov

Všetky potrebné postupy pre vodiča musia byť zahrnuté v dokumente alebo na elektronickom nosiči, ktorý sa nazýva „zbierka predpisov vodiča“.

V „zbierke predpisov vodiča“ musia byť uvedené požiadavky pre všetky trasy, po ktorých sa jazdí, a pre koľajové vozidlá používané na týchto trasách podľa situácií bežnej prevádzky, prevádzky za mimoriadnych okolností a v núdzových situáciách, s ktorými sa môže vodič stretnúť.

Zbierka predpisov vodiča sa musí vzťahovať na dva rozdielne aspekty:

aspekt, ktorý opisuje súbor spoločných predpisov a postupov platných v celom TEN (berúc do úvahy obsah príloh A, B a C),

aspekt, ktorý stanovuje akékoľvek potrebné predpisy a postupy špecifické pre každého manažéra infraštruktúry.

Musí zahŕňať postupy vzťahujúce sa minimálne na tieto aspekty:

bezpečnosť a zabezpečenie personálu

návestenie a riadenie/zabezpečenie

prevádzka vlaku vrátane prevádzky za mimoriadnych okolností

trakčná sústava a koľajové vozidlá

mimoriadne udalosti a nehody

Železničný podnik je zodpovedný za prípravu tohto dokumentu.

Železničný podnik musí vyhotoviť zbierku predpisov vodiča v rovnakom formáte pre celú infraštruktúru, na ktorej budú vodiči pracovať.

Bude mať dva dodatky:

dodatok 1: príručka komunikačných postupov;

dodatok 2: kniha vzorov správ

Železničný podnik musí vypracovať zbierku predpisov vodiča buď v jazyku jedného z členských štátov, alebo v jazyku MI jedného z manažérov infraštruktúry, ktorých sa tieto pravidlá týkajú. Toto sa netýka správ a formulárov, ktoré musia zostať v jazyku MI manažéra (manažérov) infraštruktúry.

Proces prípravy a aktualizácie zbierky predpisov vodiča musí zahŕňať tieto kroky:

manažér infraštruktúry (alebo organizácia zodpovedná za vypracovanie prevádzkových predpisov) musí poskytnúť železničnému podniku príslušné informácie v jazyku MI manažéra infraštruktúry,

železničný podnik musí vypracovať prvotný alebo aktualizovaný dokument;

ak jazyk, ktorý železničný podnik vyberie pre zbierku predpisov vodiča, nie je jazykom, v ktorom boli príslušné informácie pôvodne dodané, železničný podnik zodpovedá za zabezpečenie akéhokoľvek potrebného prekladu.

V zhode s prílohou III ods. 2 smernice 2004/49/ES systém riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry musí zahŕňať schvaľovací proces s cieľom zabezpečiť, že obsah dokumentácie poskytnutej železničnému podniku bude úplný a správny.

V zhode s prílohou III ods. 2 smernice 2004/49/ES systém riadenia bezpečnosti železničného podniku musí zahŕňať schvaľovací proces s cieľom zabezpečiť, že obsah zbierky predpisov vodiča bude úplný a správny.

Príloha V ukazuje tento proces vo formáte vývojového diagramu a poskytuje prehľad tohto procesu.

4.2.1.2.2.   Opis trate a príslušného traťového vybavenia súvisiaceho s prevádzkovanými traťami

Vodičom sa musí poskytnúť opis tratí a súvisiaceho traťového vybavenia pre trate, na ktorých budú vykonávať činnosť, a sú príslušné k úlohe vedenia vlaku. Takéto informácie musia byť uvedené v jednom dokumente, ktorý sa nazýva „tabuľky traťových pomerov“ (čo môže byť buď tradičný dokument, alebo dokument v elektronickej forme).

Minimálne tieto informácie je potrebné poskytnúť:

všeobecné prevádzkové charakteristiky

označenie stúpaní a klesaní

podrobné schémy tratí

4.2.1.2.2.1.   Vypracovanie tabuliek traťových pomerov

Tabuľky traťových pomerov musia byť vypracované buď v jazyku jedného z členských štátov vybratého železničným podnikom, alebo v jazyku MI manažéra infraštruktúry.

Tieto informácie musia byť zahrnuté (tento zoznam nie je vyčerpávajúci):

všeobecné prevádzkové charakteristiky

druh signalizácie a príslušný režim prevádzky (dvojkoľajná trať, obojsmerná prevádzka, ľavostranná alebo pravostranná prevádzka atď.)

druh zásobovania energiou

typ rádiového vybavenia zem-vlak

označenie stúpaní a klesaní

hodnoty sklonov a ich presná poloha

podrobná schéma tratí:

názvy staníc po trati, kľúčové lokality a ich situovanie;

tunely vrátane situovania, názov, dĺžka, špecifické informácie, ako je existencia chodníkov a bodov bezpečného východu, ako aj rozmiestnenie bezpečných miest evakuácie cestujúcich

dôležité miesta, ako sú neutrálne sekcie

prípustné najvyššie dovolené rýchlosti pre každú trať vrátane – v prípade potreby – rozdielnych rýchlostí podľa určitých druhov vlakov,

názov organizácie zodpovednej za riadenie dopravy a názov (názvy) oblastí riadenia dopravy.

názvy a oblasti stredísk riadenia dopravy, ako sú stavadlá;

označenie rádiových kanálov, ktoré sa majú používať.

Formát tabuliek traťových pomerov musí byť rovnaký pre všetky infraštruktúry, ktoré využívajú vlaky konkrétneho železničného podniku.

Železničný podnik zodpovedá za vypracovanie tabuliek traťových pomerov s použitím informácií dodaných manažérom (manažérmi) infraštruktúry.

V zhode s prílohou III ods. 2 smernice 2004/49/ES systém riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry musí zahŕňať schvaľovací proces s cieľom zabezpečiť, že obsah dokumentácie poskytnutej železničnému podniku bude úplný a správny.

V zhode s prílohou III ods. 2 smernice 2004/49/ES systém riadenia bezpečnosti železničného podniku musí zahŕňať schvaľovací proces s cieľom zabezpečiť, aby obsah tabuliek traťových pomerov bol úplný a správny.

4.2.1.2.2.2.   Zmenené prvky

Manažér infraštruktúry je povinný oznámiť železničnému podniku všetky prvky zmenené buď trvalo, alebo dočasne. Tieto zmeny musí železničný podnik zosumarizovať do určeného dokumentu alebo elektronického média, ktorého formát musí byť pre všetky infraštruktúry, ktoré využívajú vlaky určitého železničného podniku, rovnaký.

V zhode s prílohou III ods. 2 smernice 2004/49/ES systém riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry musí zahŕňať schvaľovací proces s cieľom zabezpečiť, že obsah dokumentácie poskytnutej železničnému podniku bude úplný a správny.

V zhode s prílohou III ods. 2 smernice 2004/49/ES systém riadenia bezpečnosti železničného podniku musí zahŕňať schvaľovací proces s cieľom zabezpečiť, že obsah dokumentu zmenených prvkov bude úplný a správny.

4.2.1.2.2.3.   Informovanie vodiča v reálnom čase

Postup poskytovania informácií vodičom v reálnom čase o všetkých zmenách bezpečnostných opatrení na trase musí byť definovaný príslušným manažérom infraštruktúry (tam, kde sa používa ERTMS/ETCS, tento proces musí byť jednotný).

4.2.1.2.3.   Cestovné poriadky

Poskytnutie informácií o cestovnom poriadku uľahčuje presnú jazdu vlakov a pomáha pri výkone dopravy.

Železničný podnik musí poskytnúť vodičom informácie potrebné na bežnú jazdu vlaku, ktoré musia zahŕňať ako minimum:

označenie vlaku;

dni chodu vlaku (ak je to nevyhnutné);

miesta zastavovania a činnosti súvisiace s nimi

ostatné časové miesta;

časy príchodu/odchodu/prejazdu v každom z týchto miest.

Také informácie o chode vlakov, ktoré sa musia zakladať na informáciách dodaných manažérom infraštruktúry, môžu byť poskytnuté buď v elektronickej forme, alebo v papierovej forme.

Informácie sa musia vodičovi poskytovať jednotne na všetkých tratiach, ktoré prevádzkuje železničný podnik.

4.2.1.2.4.   Koľajové vozidlá

Železničný podnik musí poskytnúť vodičovi všetky príslušné informácie z hľadiska prevádzky koľajových vozidiel počas poruchových situácií (ako sú vlaky vyžadujúce si pomoc). Takáto dokumentácia sa musí takisto zameriavať v takýchto prípadoch na špecifické rozhranie s personálom manažéra infraštruktúry.

4.2.1.3.   Dokumentácia pre personál železničného podniku okrem vodičov

Železničný podnik musí poskytnúť všetkým členom svojho personálu (či vlakového alebo iného), ktorí vykonávajú rozhodujúce úlohy z hľadiska bezpečnosti zahŕňajúce priame rozhranie s personálom, vybavením alebo systémami manažéra infraštruktúry, predpisy, postupy, konkrétne informácie o koľajových vozidlách a trase, ktoré považuje za primerané k takýmto zadaným úlohám. Takéto informácie sa musia uplatňovať tak v bežnej prevádzke, ako aj v prevádzke za mimoriadnych okolností.

V prípade vlakového personálu štruktúra, formát, obsah a postup na prípravu a aktualizovanie takýchto informácií musia byť založené na špecifikáciách stanovených v pododdiele. 4.2.1.2. TSI.

4.2.1.4.   Dokumentácia pre personál manažéra infraštruktúry povoľujúci jazdy vlaku

Všetky informácie potrebné na zabezpečenie bezpečnej komunikácie medzi personálom povoľujúcim jazdy vlakov, a vlakovým personálom musia byť uvedené:

v dokumentoch, ktoré opisujú zásady komunikácie (príloha C);

v dokumente nazvanom kniha vzorov správ.

Manažér infraštruktúry musí vypracovať tieto dokumenty vo svojom jazyku MI.

4.2.1.5.   Komunikácia medzi vlakovým personálom, ostatným personálom železničného podniku a personálom povoľujúcim jazdy vlakov, ktorá sa týka bezpečnosti.

Jazykom používaným pre komunikáciu, ktorá sa týka bezpečnosti, medzi vlakovým personálom, ostatným personálom železničného podniku (ako je definované v prílohe L) a personálom povoľujúcim jazdy vlakov je jazyk MI (pozri slovník pojmov) používaný manažérom infraštruktúry na príslušnej trase.

Zásady komunikácie, ktorá sa týka bezpečnosti, medzi vlakovým personálom a personálom zodpovedným za povoľovanie jázd vlakov sa uvádzajú v prílohe C.

V zhode so smernicou 2001/14/ES manažér infraštruktúry je zodpovedný za zverejnenie „jazyka MI“ používaného personálom v každodennej prevádzke.

Tam, kde si však miestna prax vyžaduje aj zabezpečenie druhého jazyka, je zodpovednosťou manažéra infraštruktúry určiť zemepisné hranice jeho používania.

4.2.2.   ŠPECIFIKÁCIE TÝKAJÚCE SA VLAKOV

4.2.2.1.   Viditeľnosť vlaku

4.2.2.1.1.   Všeobecná požiadavka

Železničný podnik musí zabezpečiť, aby vlaky boli vybavené prostriedkami označujúcimi čelo a koniec vlaku.

4.2.2.1.2.   Čelo vlaku

Železničný podnik musí zabezpečiť, aby bol približujúci sa vlak jasne viditeľný a rozpoznateľný ako taký, prítomnosťou a usporiadaním jeho rozsvietených bielych čelných svetiel. Toto slúži na to, aby sa dal rozpoznať ako približujúci sa vlak od blízkych cestných vozidiel alebo iných pohybujúcich sa objektov.

Podrobné špecifikácie sú uvedené v pododdiele 4.3.3.4.1.

4.2.2.1.3.   Koniec vlaku

Tieto požiadavky sú špecifikované v prílohe S.

4.2.2.2.   Počuteľnosť vlaku

4.2.2.2.1.   Všeobecná požiadavka

Železničný podnik musí zabezpečiť, aby vlaky mali počuteľné výstražné zariadenie upozorňujúce na približovanie sa vlaku.

4.2.2.2.2.   Ovládanie

Musí existovať možnosť rozozvučať počuteľné výstražné zariadenie zo všetkých pozícií pri riadení vlaku.

4.2.2.3.   Označenie vozidla

Každé vozidlo musí mať číslo, ktoré umožňuje jednoznačné odlíšenie od akéhokoľvek iného železničného vozidla. Toto číslo musí byť jasne vyobrazené aspoň na každej pozdĺžnej strane vozidla.

Musí byť takisto možné identifikovať prevádzkové obmedzenia, ktoré sa uplatňujú na dané vozidlo.

Ďalšie požiadavky sú špecifikované v prílohe P.

4.2.2.4.   Nakladanie nákladného vozidla

Železničný podnik musí zabezpečiť, aby vozidlá boli bezpečne naložené a náklad zaistený a aby sa toto nezmenilo po dobu jazdy vzhľadom na:

4.2.2.4.1.   Rozloženie hmotnosti

Vozidlá musia byť naložené tak, aby bola hmotnosť nákladu rozložená rovnomerne na všetky nápravy. Tam, kde to v dôsledku veľkosti alebo tvaru konkrétneho nákladu nie je možné, železničný podnik musí uplatniť osobitné podmienky na prepravu nákladu počas celej jazdy.

4.2.2.4.2.   Nápravový tlak

Železničný podnik musí zabezpečiť, aby vozidlá neboli naložené nad rámec limitu ich nápravového tlaku. Takisto je potrebné zabezpečiť, aby vozidlá neboli naložené nad rámec limitu nápravového tlaku v žiadnej časti plánovanej trasy (pokiaľ príslušný manažér infraštruktúry takúto jazdu nepovolil).

4.2.2.4.3.   Zabezpečenie nákladu

Železničné podniky musia zabezpečiť, aby náklady a akékoľvek nepoužité zariadenie na zabezpečenie nákladu na vozidlách alebo vo vozidlách boli bezpečne zaistené s cieľom zamedziť zbytočným posunom počas jazdy.

4.2.2.4.4.   Kinematický obrys vozidla

Kinematický obrys každého vozidla (vrátane akéhokoľvek nákladu) vo vlaku musí byť v rámci maxima prípustného pre daný úsek trasy.

4.2.2.4.5.   Zakrytie nákladu

Železničné podniky musia zabezpečiť, aby akékoľvek materiály používané na zakrytie nákladu na vozidle boli bezpečne pripevnené buď k vozidlu, alebo k nákladu. Tieto kryty musia byť vyrobené z materiálov vhodných na zakrytie daného nákladu, berúc do úvahy podmienky, ktorým budú počas jazdy vystavené.

4.2.2.5.   Zostavenie vlaku

Železničný podnik musí definovať predpisy a postupy, ktoré musí dodržiavať jeho personál tak, aby sa zabezpečilo, že vlak je v súlade s pridelenou trasou.

Pri požiadavkách na zostavenie vlaku sa musia brať do úvahy tieto prvky:

vozidlá

všetky vozidlá vlaku musia byť v súlade so všetkými požiadavkami uplatniteľnými na trasy, na ktorých bude vlak premávať;

všetky vozidlá vlaku musia byť schopné premávať maximálnou rýchlosťou, na ktorú je jazda vlaku plánovaná;

všetky vozidlá vlaku sa musia v danej chvíli nachádzať v rámci svojho špecifikovaného intervalu údržby a tento interval sa neskončí počas uskutočňovania jazdy (v zmysle času, ako aj prejdenej vzdialenosti);

vlak

kombinácia vozidiel tvoriacich vlak musí byť v súlade s technickými obmedzeniami príslušnej trasy a nesmie prekročiť maximálnu dĺžku prípustnú na vypravujúcich a prijímajúcich termináloch.

železničný podnik je zodpovedný za to, že vlak bude technicky spôsobilý na jazdu, ktorá sa má vykonať a zostane v takom stave počas celej jazdy

hmotnosť a nápravový tlak

hmotnosť vlaku musí byť v rámci maximálnej prípustnej hmotnosti pre daný úsek trasy, pevnosti spojovacích zariadení, hnacej sily a ostatných relevantných charakteristík vlaku. Obmedzenia nápravového tlaku sa musia dodržiavať.

maximálna rýchlosť vlaku

maximálna rýchlosť, pri ktorej vlak môže premávať, musí zohľadňovať všetky obmedzenia na príslušnej trase, brzdný výkon, nápravový tlak a typ vozidla.

kinematický obrys vozidla

Kinematický obrys každého vozidla (vrátane akéhokoľvek nákladu) vo vlaku musí byť v rámci maxima prípustného pre daný úsek trasy.

Ďalšie obmedzenia sa môžu vyžadovať alebo uložiť v dôsledku brzdného režimu alebo typu trakcie konkrétneho vlaku.

Zostavenie vlaku sa musí opísať v harmonizovanom dokumente o zostavovaní vlaku (pozri prílohu U).

4.2.2.6.   Brzdenie vlaku

4.2.2.6.1.   Minimálne požiadavky na brzdný systém

Všetky vozidlá vlaku musia byť pripojené na systém priebežného automatického brzdenia tak, ako je definovaný v RST TSI.

Prvé a posledné vozidlo (vrátane všetkých hnacích vozidiel) v každom vlaku musí mať automatickú brzdu v prevádzkyschopnom stave.

V prípade vlaku, ktorý bude neúmyselne rozdelený na dve časti, sa v dôsledku maximálneho pôsobenia brzdy musia obidve sústavy rozpojených vozňov automaticky zastaviť.

4.2.2.6.2.   Výkon brzdy

Manažér infraštruktúry musí rozhodnúť, či:

poskytnúť železničnému podniku informácie potrebné pre výpočet požadovaného brzdného výkonu pre príslušnú trasu vrátane informácií o brzdných systémoch, ktoré možno akceptovať, a o podmienkach ich používania, alebo

alternatívne poskytnúť platný požadovaný výkon.

Železničný podnik zodpovedá za to, že vlak bude mať dostatočný brzdný výkon tak, že poskytne svojim pracovníkom predpisy o brzdení, ktoré musia dodržiavať.

Pri všetkých informáciách požadovaných zo strany železničného podniku na výpočet brzdného výkonu umožňujúceho vlaky zastaviť a udržať v státí, sa musí brať do úvahy zemepis všetkých príslušných trás, pridelená trasa a vývoj ERTMS/ETCS.

Ďalšie požiadavky sú špecifikované v prílohe T.

4.2.2.7.   Zabezpečenie prevádzkyschopnosti vlaku

4.2.2.7.1.   Všeobecná požiadavka

Železničný podnik musí definovať postup, ktorým sa zabezpečí, že všetky zariadenia súvisiace s bezpečnosťou, ktoré sa nachádzajú vo vlaku, budú plne funkčné a že chod vlaku bude bezpečný.

Železničný podnik musí informovať manažéra infraštruktúry o akejkoľvek zmene charakteristík vlaku ovplyvňujúcich jeho výkon alebo o akejkoľvek zmene, ktorá by mohla ovplyvniť schopnosť vlaku vyhovieť jeho pridelenej trase.

Manažér infraštruktúry a železničný podnik musia definovať a aktualizovať podmienky a postupy pre prevádzku vlakov za mimoriadnych okolností.

4.2.2.7.2.   Požadované údaje

Požadované údaje pre bezpečnú a účinnú prevádzku a postup, akým je potrebné tieto údaje zaslať, musia obsahovať:

označenie vlaku

identitu železničného podniku zodpovedného za vlak

skutočnú dĺžku vlaku

informáciu, či vlak prepravuje cestujúcich alebo zvieratá, ak to nie je plánované

všetky prevádzkové obmedzenia s označením príslušného vozidla (obrys, rýchlostné obmedzenia atď.)

informácie, ktoré manažér infraštruktúry požadoval na prepravu nebezpečného tovaru

Železničný podnik musí definovať postup s cieľom zabezpečiť, aby boli tieto údaje sprístupnené manažérovi infraštruktúry pred odchodom vlaku.

Železničný podnik musí definovať postup informovania manažéra infraštruktúry v prípade, že vlak neobsadí svoju pridelenú trasu alebo bude zrušený.

4.2.3.   ŠPECIFIKÁCIE PRE PREVÁDZKU VLAKU

4.2.3.1.   Plánovanie vlaku

Manažér infraštruktúry musí informovať o tom, ktoré údaje sa požadujú v prípade, že sa žiada o vlakovú trasu. Ďalšie aspekty tohto prvku sú uvedené v smernici 2001/14/ES.

4.2.3.2.   Označenie vlakov

Pre všetky vlaky musí existovať jednoznačné označenie.

Tieto požiadavky sú špecifikované v prílohe R.

4.2.3.3.   Odchod vlaku

4.2.3.3.1.   Prehliadky a skúšky pred odchodom

Železničný podnik musí v súlade s požiadavkami uvedenými v treťom odseku pododdielu 4.1. týchto TSI definovať  prehliadky a skúšky (najmä pokiaľ ide o brzdy), ktoré sa musia vykonať pred odchodom.

4.2.3.3.2.   Informovanie manažéra infraštruktúry o prevádzkovom stave vlaku

Železničný podnik musí informovať manažéra infraštruktúry pred odchodom vlaku a počas jazdy o akejkoľvek anomálii, ktorá má vplyv na vlak alebo na prevádzku vlaku a ktorá by mohla mať dosah na jazdu vlaku.

4.2.3.4.   Riadenie dopravy

4.2.3.4.1.   Všeobecné požiadavky

Riadenie dopravy musí zabezpečiť bezpečný, účinný a presný chod železnice vrátane efektívneho obnovenia prerušenej dopravy.

Manažér infraštruktúry musí stanoviť postupy a prostriedky na:

riadenie vlakov v reálnom čase,

prevádzkové opatrenia s cieľom zachovať najvyššiu možnú výkonnosť infraštruktúry v prípade meškaní alebo mimoriadností, či už skutočných, alebo predpokladaných, a

poskytnutie informácií železničnému podniku v takýchto prípadoch.

Akékoľvek ďalšie postupy požadované zo strany železničného podniku a postupy, ktoré ovplyvňujú rozhranie s manažérom infraštruktúry, môžu byť zavedené po odsúhlasení manažérom infraštruktúry.

4.2.3.4.2.   Ohlasovanie vlaku

4.2.3.4.2.1.   Údaje požadované pre ohlasovanie polohy vlaku

Manažér infraštruktúry musí:

zabezpečiť prostriedky pre zaznamenávanie časov odchodu, príchodu a prechádzania vlaku v príslušných vopred definovaných ohlasovacích bodoch na svojich sieťach v reálnom čase a hodnoty rozdielu času;

poskytnúť špecifické údaje vyžadované vzhľadom na ohlasovanie polohy vlakov. Takéto informácie zahŕňajú:

identifikáciu vlaku

identitu ohlasovacieho bodu

trať, po ktorej vlak premáva

plánovaný čas v ohlasovacom bode

skutočný čas v mieste hlásenia (a či ide o odchod, príchod alebo prechádzanie – samostatné časy príchodu a odchodu musia byť poskytnuté vzhľadom na medziľahlé ohlasovacie miesta, cez ktoré vlak prechádza alebo v nich zastavuje).

počet minút náskoku alebo meškania v mieste ohlasovania

prvotné vysvetlenie akéhokoľvek meškania presahujúceho 10 minút alebo ako si to inak vyžaduje režim monitorovania prevádzky

uvedenie, že ohlásenie určitého vlaku je zmeškané a počet minút, o ktoré sa oneskorilo

predchádzajúce identifikácie vlaku, ak boli

vlak zrušený na celej trase alebo len v časti trasy.

4.2.3.4.2.2.   Predpokladaný čas odovzdania

Manažér infraštruktúry musí používať postup, ktorý mu umožňuje uvedenie odhadovaného počtu minút odchýlky od plánovaného času, v ktorom sa plánuje odovzdanie vlaku od jedného manažéra infraštruktúry druhému manažérovi infraštruktúry.

Toto musí zahŕňať informácie o prerušení dopravy (opis a miesto problému).

4.2.3.4.3.   Nebezpečný tovar

Železničný podnik musí definovať postupy vykonávania dohľadu nad prepravou nebezpečného tovaru.

Tieto postupy musia obsahovať:

platné európske normy, ako sú špecifikované v smernici ES 96/49 pre identifikáciu nebezpečného tovaru vo vlaku

vyrozumenie vodiča o prítomnosti a mieste nebezpečného tovaru vo vlaku

informácie, ktoré manažér infraštruktúry požaduje na prepravu nebezpečného tovaru

v spojení s manažérmi infraštruktúry určenie komunikačných spojení a plánovanie špecifických opatrení v prípade núdzových situácií týkajúcich sa tovaru

4.2.3.4.4.   Kvalita prevádzky

Manažér infraštruktúry a železničný podnik musia mať postupy monitorovania účinnej prevádzky všetkých príslušných služieb.

Monitorovacie postupy musia byť navrhnuté na analyzovanie údajov a zisťovanie základných trendov, pokiaľ ide o ľudskú chybu, ako aj chybu systému. Výsledky tejto analýzy sa použijú na vytvorenie činností na zlepšenie, určených na eliminovanie alebo zmiernenie udalostí, ktoré by mohli ohrozovať účinnú prevádzku TEN.

Tam, kde takéto akcie zamerané na zlepšenie prinesú celosieťové výhody, ktoré zahŕňajú iných manažérov infraštruktúry a železničné podniky, musia sa, s podmienkou zachovania obchodného tajomstva, zodpovedajúcim spôsobom oznámiť.

Udalosti, ktoré podstatne narušili prevádzku, musí manažér infraštruktúry analyzovať čo možno najskôr. Tam, kde je to vhodné, a najmä keď sa to týka jedného z členov jeho personálu, manažér infraštruktúry vyzve ten železničný podnik, ktorého sa daná udalosť týka, podieľať sa na analýze. Tam, kde výsledok takejto analýzy povedie k odporúčaniam na zlepšenie siete navrhnutým na odstránenie alebo zmiernenie príčin nehôd/mimoriadností, sa tieto odporúčania oznámia všetkým príslušným manažérom infraštruktúry a železničným podnikom.

Tieto postupy sa musia zdokumentovať a podrobiť internému auditu.

4.2.3.5.   Zaznamenávanie údajov

Údaje týkajúce sa jazdy vlaku musia byť zaznamenané a archivované na účely:

podpory systematického monitorovania bezpečnosti ako prostriedku na zamedzenie mimoriadností a nehôd,

registrácie činnosti vodiča, vlaku a infraštruktúry v období pred mimoriadnou udalosťou alebo nehodou a (tam, kde to pripadá do úvahy) bezprostredne po mimoriadnosti alebo nehode s cieľom umožniť identifikáciu príčin súvisiacich s vedením vlaku alebo so zariadením vlaku, a na podporu vytvorenia nových alebo zmenených opatrení s cieľom zamedziť opakovanému výskytu,

zaznamenávania informácií týkajúcich sa prevádzky rušňa/hnacieho vozidla, ako aj osoby, ktorá riadi, vrátane pracovného času.

Musia sa dať porovnať zaznamenané údaje s:

dátumom a časom zaznamenania,

presnou zemepisnou lokalitou zaznamenávanej udalosti (vzdialenosť v kilometroch od rozpoznateľnej lokality),

identifikáciou vlaku,

identitou vodiča.

Požiadavky týkajúce sa uchovávania, pravidelného vyhodnocovania týchto údajov a prístupu k nim sú špecifikované v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu,:

v ktorom má železničný podnik licenciu (pokiaľ ide o údaje zaznamenané zariadením na vozidle), alebo

členského štátu, v ktorom sa infraštruktúra nachádza (pokiaľ ide o údaje zaznamenané mimo vlaku).

4.2.3.5.1.   Zaznamenávanie kontrolných údajov mimo vlaku

Manažér infraštruktúry je povinný zaznamenávať minimálne tieto údaje:

poruchy traťového zariadenia súvisiaceho s jazdou vlakov (návestenie, výhybky atď.);

detekcia prehrievajúceho sa nápravového ložiska;

komunikácia medzi vodičom vlaku a personálom manažéra infraštruktúry povoľujúcim jazdy vlaku.

4.2.3.5.2.   Zaznamenávanie kontrolných údajov vo vlaku

Železničný podnik je povinný zaznamenávať minimálne tieto údaje:

prejdenie návesti stoj alebo „koniec oprávnenia jazdy“ bez oprávnenia

použitie núdzovej brzdy

rýchlosť, akou vlak ide

akékoľvek vypnutie alebo vyradenie palubných vlakových kontrolných (návestných) systémov

obsluha akustického výstražného zariadenia (húkačka)

obsluha ovládacích zariadení dverí (uvoľnenie, zatvorenie)

detekcia horúceho nápravového ložiska pomocou palubných detektorov, ak sú namontované

identita kabíny, pre ktorú sa zaznamenávajú údaje, ktoré sa majú kontrolovať

údaje určené na zaznamenávanie pracovného času

4.2.3.6.   Prevádzka za mimoriadnych okolností

4.2.3.6.1.   Informácia pre ostatných užívateľov

Manažér infraštruktúry v spojení so železničným podnikom (podnikmi) musí definovať postup na bezprostredné vzájomné informovanie o každej situácii, ktorá zhoršuje bezpečnosť, výkonnosť a/alebo dostupnosť železničnej siete alebo koľajových vozidiel.

4.2.3.6.2.   Informácia pre vodičov

V každom prípade prevádzky za mimoriadnych okolností súvisiacej s oblasťou zodpovednosti manažéra infraštruktúry musí manažér infraštruktúry vydať vodičom oficiálne pokyny, aké opatrenia majú vykonať s cieľom bezpečne prekonať takéto mimoriadnosti.

4.2.3.6.3.   Opatrenia v prípade mimoriadnej udalosti

Manažér infraštruktúry v spojení so železničnými podnikmi pôsobiacimi v rámci jeho infraštruktúry a prípadne so susediacimi manažérmi infraštruktúry musí definovať, zverejniť a sprístupniť príslušné opatrenia pre prípad mimoriadnej udalosti a určiť zodpovednosti založené na požiadavke znížiť akýkoľvek negatívny dosah následkom prevádzky za mimoriadnych okolností.

Požiadavky na plánovanie a reakcia na takéto udalosti musia zodpovedať charakteru a možnej závažnosti obmedzenia.

Tieto opatrenia, ktoré musia ako minimum zahŕňať plány na obnovenie „normálneho“ stavu siete, sa môžu zaoberať aj:

poruchami koľajových vozidiel (napríklad takými, ktoré môžu mať za následok podstatné narušenie dopravy, postupy pre poskytnutie pomoci pri poruchách vlakov);

poruchami infraštruktúry (napr. pri poruche dodávky elektrickej energie alebo podmienky, za ktorých môžu byť vlaky odklonené od stanovenej trasy);

extrémnymi poveternostnými podmienkami.

Manažér infraštruktúry musí vytvoriť a aktualizovať kontaktné informácie pre kľúčový personál manažéra infraštruktúry a železničného podniku, ktorých možno kontaktovať v prípade narušenia dopravy vedúceho k prevádzke za mimoriadnych okolností. Tieto informácie musia zahŕňať podrobnosti o kontaktoch tak počas úradných hodín, ako aj mimo nich.

Železničný podnik musí predložiť tieto informácie manažérovi infraštruktúry a manažéra infraštruktúry musí informovať o akýchkoľvek zmenách týchto kontaktných podrobných údajov.

Manažér infraštruktúry musí informovať všetky železničné podniky o akýchkoľvek zmenách svojich podrobných údajov.

4.2.3.7.   Riadenie núdzovej situácie

Manažér infraštruktúry musí po konzultáciách s:

všetkými železničnými podnikmi operujúcimi v rámci jeho infraštruktúry, alebo

tam, kde to pripadá do úvahy, zastupiteľskými orgánmi železničných podnikov operujúcich v rámci jeho infraštruktúry, a

susediacimi manažérmi infraštruktúry, ak to pripadá do úvahy, ako aj

miestnymi orgánmi a

zastupiteľskými orgánmi buď na miestnej, alebo na vnútroštátnej úrovni, havarijných služieb vrátane požiarnych a záchranných

a v zhode so smernicou 2004/49/ES definovať, zverejniť a sprístupniť príslušné opatrenia na riadenie núdzových situácií a obnovenie bežnej prevádzky trate.

Takéto opatrenia sa zvyčajne vzťahujú na:

zrážky,

požiare vo vlaku,

evakuáciu vlakov,

nehody v tuneloch,

mimoriadne udalosti týkajúce sa nebezpečných tovarov,

vykoľajenie.

Železničný podnik musí poskytovať manažérovi infraštruktúry všetky špecifické informácie, pokiaľ ide o uvedené okolnosti, najmä pokiaľ ide o obnovu alebo opätovné nakoľajenie ich vlakov. (Pozri takisto odsek 4.2.7.1. Núdzové opatrenia v TSI pre konvenčný železničný nákladný vozeň.)

Železničný podnik musí mať okrem toho zavedené postupy informovania cestujúcich o núdzových a bezpečnostných postupoch vo vlakoch.

4.2.3.8.   Pomoc vlakovému personálu v prípade mimoriadnosti alebo závažnej poruchy koľajových vozidiel

Železničný podnik musí definovať vhodné postupy pomoci vlakovému personálu v mimoriadnych situáciách s cieľom zamedziť alebo znížiť rozsah meškania, spôsobeného technickými alebo inými poruchami koľajových vozidiel (napr. komunikačné linky, opatrenia ktoré sa musia vykonať v prípade evakuácie vlaku).

4.3.   FUNKČNÉ A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE ROZHRANÍ

Vzhľadom na základné požiadavky v kapitole 3 funkčné a technické špecifikácie rozhraní sú:

4.3.1.   ROZHRANIA S TSI PRE INFRAŠTRUKTÚRU

VYHRADENÉ

4.3.2.   ROZHRANIA S TSI PRE RIADENIE/ZABEZPEČENIE A NÁVESTENIE

4.3.2.1.   Zaznamenávanie údajov  pre kontrolu

Subsystém prevádzky a riadenia dopravy stanovuje prevádzkové požiadavky na zaznamenávanie údajov  pre kontrolu (pozri pododdiel 4.2.3.5 týchto TSI) s ktorým musí byť subsystém pre riadenie/zabezpečenie (pozri oddiel 4.2.15 CR CCS TSI) v súlade.

4.3.2.2.   Bdelosť vodiča

Prostriedok monitorovania reakcií vodiča, ktorý zasiahne tým, že vlak zastaví, ak vodič nezareaguje v čase, ktorý sa musí stanoviť a kde infraštruktúra podporuje túto funkciu, toto automaticky hlási do strediska riadenia dopravy. Existuje rozhranie medzi touto prevádzkovou požiadavkou a pododdielom 4.2.2 v CR CCS TSI spojenými s ERTMS.

4.3.2.3.   Prevádzkové predpisy ERTMS/ETCS a ERTMS/GSM-R

Príloha A (A1 a A2) týchto TSI je rozhraním s ERTMS/ETCS FRS a SRS, ERTMS/GSM-R FRS a SRS podrobne uvedenými v prílohe A k CR CCS TSI. Takisto existuje rozhranie so špecifikáciami ETCS vodič/zariadenie/rozhranie (DMI) (oddiel 4.2.13 CR CCS TSI) a špecifikáciami EIRENE DMI (oddiel 4.2.14 CR CCS TSI). Existuje rozhranie medzi prílohou A1 týchto TSI a pododdielom 4.2.2 CR CCS TSI, pokiaľ ide o vypnutie funkčnosti palubného ETCS.

4.3.2.4.   Dohľadnosť návestných znakov návestidiel a značiek na trati

Vodič musí byť schopný pozorovať návestné znaky návestidiel a značiek na trati a pre vodiča musia byť pozorovateľné z jeho obvyklej polohy riadenia. To isté sa vzťahuje na ostatné typy značiek pri trati, ak sa týkajú bezpečnosti.

Návestidlá pri trati, značky a informačné tabule musia byť navrhnuté takým konzistentným spôsobom, aby tento stav uľahčovali. Treba mať na zreteli tieto podmienky:

vhodné umiestnenie, aby čelné svetlá vlaku umožňovali vodičovi prečítať si informácie,

vhodnosť a intenzita osvietenia tam, kde sa vyžaduje osvietenie informácií,

tam, kde sa využíva schopnosť spätného odrážania, reflexné vlastnosti použitého materiálu sú v súlade s príslušnými špecifikáciami a značky sú vyrobené tak, aby čelné svetlá vlaku ľahko umožnili vodičovi prečítať si informácie.

Existuje rozhranie s pododdielom 4.2.16 v CR CCS TSI, pokiaľ ide o vonkajšie zorné pole vodiča. Pokiaľ ide o značky pri trati na tratiach vybavených ETCS, v budúcej verzii prílohy A k CR CCS TSI bude aj nový bod.

4.3.2.5.   Brzdenie vlaku

Existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.2.6.2 týchto TSI a pododdielom 4.3.1.5 (garantovaná výkonnosť a vlastnosti brzdenia vlaku) CR CCS TSI.

4.3.2.6.   Použitie pieskovania. Minimálne prvky dôležité z hľadiska odbornej spôsobilosti na plnenie úloh vedenia vlaku.

Pokiaľ ide o pieskovanie, existuje rozhranie medzi prílohou H (a prílohou B(C1)) týchto TSI na jednej strane, a pododdielom 4.2.11 (zlučiteľnosť so systémami detekcie vlakov umiestnenými pri trati) a § 4.1 dodatku 1 prílohy A (ako je citované v pododdiele 4.3.1.10) CR CCS TSI na druhej strane.

4.3.2.7.   Zaznamenávanie údajov a detekcia horúceho nápravového ložiska

Existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.3.5 týchto TSI na jednej strane a pododdielom 4.2.2 (funkčnosť palubného ETCS), indexy 5, 7 a 55 v prílohe A, a pododdielom 4.2.10 (HABD (detektor horúceho nápravového ložiska) CR CCS TSI na strane druhej. Keď sa vyrieši otvorený bod CR CCS, tak v budúcnosti bude existovať rozhranie s prílohou B k OPE TSI.

4.3.3.   ROZHRANIA S TSI PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

4.3.3.1.   Označenie vozidla

Existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.2.3 týchto OPE TSI a prílohou B k RST TSI pre nákladné vagóny.

Ak budú vytvorené, tak bude existovať takéto rozhranie aj s inými CR RST TSI.

4.3.3.2.   Brzdenie

Existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.2.6.1 týchto OPE TSI, pododdielom 4.2.4 a prílohou B k RST TSI pre nákladné vagóny.

Ak budú vytvorené, tak bude existovať takéto rozhranie aj s inými CR RST TSI.

4.3.3.3.   Požiadavky na osobné vozidlá

Je potrebné upozorniť, že bude existovať rozhranie s ďalšími CR RST TSI po ich vytvorení, a to v súvislosti s nasledovnými oblasťami.

Zlučiteľnosť medzi osobnými vozidlami a nástupišťami na pravidelných zastávkach musí byť postačujúca na to, aby sa zaistil bezpečný nástup a výstup.

Cestujúci nesmú mať možnosť otvoriť bočné dvere, ktoré sú pre nich určené, kým vlak nezastane a dvere neuvoľní člen vlakového personálu.

Dvere sa musia uvoľňovať na každej strane vlaku samostatne. Neporušenosť uzatvorenia a zaistenia dverí musí byť v prípade osobných vlakov trvalo zobrazovaná.

Aktivácia uvoľnenia dverí musí zamedziť použitiu hnacej sily.

Všetky vozidlá prepravujúce osoby musia byť opatrené východmi, ktoré uľahčujú núdzový únik.

Vozidlá určené na prepravu osôb musia byť vybavené buď výstražnou signalizáciou, ktorý sa dá aktivovať cestujúcimi, alebo záchrannou brzdou. V prípade jej spustenia musí byť vodič okamžite upozornený, avšak musí byť schopný zachovať kontrolu nad vlakom.

4.3.3.4.   Viditeľnosť vlaku

Subsystém prevádzky a riadenia dopravy stanovuje, že základné požiadavky na viditeľnosť vlaku, ktoré musí definovať subsystém koľajových vozidiel, budú uvedené v nasledujúcich odsekoch.

4.3.3.4.1.   Na prednom vozidle vlaku čelne k smeru jazdy

Dopredu obrátená čelná časť predného vozidla vlaku musí byť vybavená tromi svetlami v tvare rovnoramenného trojuholníka, ako je znázornené nižšie. Tieto svetlá musia byť vždy rozsvietené, keď sa vlak riadi z tejto strany.

Image

Predné svetlá musia optimalizovať rozlíšiteľnosť vlaku (napr. pre traťových robotníkov a pre osoby, ktoré používajú verejné železničné priecestia), poskytovať vodičovi dostatočnú viditeľnosť (osvetlenie trate vpredu, informačné návestidlá/tabule pri trati atď.) v noci a počas zhoršených svetelných podmienok a nesmú oslňovať vodičov približujúcich sa vlakov.

Rozmiestnenie, výška nad koľajnicami, priemer, intenzita svetiel, rozmery a tvar emitovaného lúča tak počas dennej a nočnej prevádzky musia byť štandardizované.

Bude existovať rozhranie s budúcimi verziami RST TSI, zaoberajúcimi sa kabínami vodiča, a s pododdielom 4.2.2.1.2 týchto TSI.

4.3.3.4.2.   Na zadnej strane vlaku

Bude existovať rozhranie medzi pododdielom 4.2.2.1.3 týchto TSI a pododdielom 4.2.7.4 a prílohou BB k CR RST (nákladné vagóny), ak bude otvorený bod v prílohe S k OPE TSI vyriešený špecifikovaním koncovej návesti, ktorá si vyžaduje konzolu.

4.3.3.5.   Počuteľnosť varovných návestí vlaku

Subsystém riadenia a prevádzky dopravy stanovuje, že základné požiadavky na počuteľnosť vlaku, s ktorými musí byť subsystém koľajových vozidiel v súlade, sú také, že vlak musí byť schopný vyslať akustickú výstrahu o svojej prítomnosti.

Zvuky vydávané týmto výstražným zariadením, frekvencia a intenzita týchto zvukov a spôsob aktivácie vodičom musia byť štandardizované.

Bude existovať rozhranie s budúcimi verziami RST TSI, zaoberajúcimi sa kabínami vodiča, a s pododdielom 4.2.2.2 týchto TSI.

4.3.3.6.   Dohľadnosť návestných znakov návestidiel

Vodič musí byť schopný spozorovať návestné znaky návestidiel a návestné znaky návestidiel musia byť pre neho spozorovateľné. To isté sa vzťahuje na značky pri trati, ak sa týkajú bezpečnosti.

Kabíny vodiča musia byť navrhnuté takým zodpovedajúcim spôsobom, aby vodič bol schopný ľahko vidieť zobrazené informácie zo svojej bežnej riadiacej polohy.

Bude existovať rozhranie medzi pododdielom 4.3.2.4 týchto TSI a budúcou verziou RST TSI zaoberajúcimi sa kabínami vodiča.

4.3.3.7.   Bdelosť vodiča

Prostriedok monitorovania reakcií vodiča, ktorý zasiahne tým, že vlak zastaví, ak vodič nezareaguje v čase, ktorý sa musí stanoviť, a kde infraštruktúra podporuje túto funkciu, toto automaticky hlási do strediska riadenia dopravy.

Bude existovať rozhranie s budúcimi verziami RST TSI zaoberajúcimi sa kabínami vodičov.

4.3.3.8.   Zostavenie vlaku a príloha B

Pokiaľ ide o maximálnu prípustnú hmotnosť vlaku, existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.2.5 týchto TSI a pododdielom 4.2.2.1.2.2 (ťahadlové ústrojenstvo) CR RST (nákladné vagóny) TSI. Pokiaľ ide o rýchlosť pri posunovaní, môže existovať v budúcnosti rozhranie medzi prílohou B k týmto TSI a pododdielom 4.2.2.1.2.1 (nárazníky) v CR RST (nákladné vagóny) TSI.

4.3.3.9.   Nakladanie nákladného vozidla

Existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.2.4 týchto TSI a pododdielom 4.2.2.3.5 (zaistenie nákladu) a prílohou YY k CR RST (nákladné vagóny) TSI.

4.3.3.10.   Zabezpečenie prevádzkyschopného stavu vlaku a nebezpečné tovary

Existuje rozhranie medzi pododdielmi 4.2.2.7 a 4.2.3.4.3. týchto TSI a pododdielom 4.2.2.6 (nebezpečné tovary) v CR RST (nákladné vagóny) TSI.

4.3.3.11.   Zostava vlaku, prílohy H a L

Pokiaľ ide o vedenie vlakov, manipuláciu s vlakmi a rozmiestnenie vozňov vo vlaku, existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.2.5 a prílohami H a L týchto TSI a pododdielom 4.2.3.5 (pozdĺžne tlakové sily) v CR RST (nákladné vagóny) TSI.

Bude existovať rozhranie s budúcimi verziami RST TSI zaoberajúcimi sa hnacími vozidlami a osobnými vozidlami.

4.3.3.12.   Opatrenia v prípade mimoriadnej udalosti a riadenie núdzovej situácie

Pokiaľ ide o extrémne klimatické podmienky, existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.3.6.3 týchto TSI a pododdielom 4.2.6.1.2 (funkčné a technické špecifikácie, pokiaľ ide o environmentálne podmienky) v CR RST (nákladné vagóny) TSI.

Existuje rozhranie medzi pododdielmi 4.2.3.6 a 4.2.3.7 týchto TSI a pododdielom 4.2.7.1 (núdzové opatrenia) a 4.2.7.2 (protipožiarna bezpečnosť) v CR RST (nákladné vagóny) TSI.

Bude existovať rozhranie s budúcimi verziami RST TSI zaoberajúcimi sa hnacími vozidlami a osobnými vozidlami.

4.3.3.13.   Zaznamenávanie údajov

Bude existovať rozhranie medzi pododdielom 4.2.3.5.2 (zaznamenávanie kontrolných údajov vo vlaku) týchto CR OPE TSI a budúcimi verziami CR RST TSI zaoberajúcimi sa hnacími vozidlami a riadiacimi vozňami.

Existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.3.5.1 (zaznamenávanie údajov o dozore mimo vlaku) týchto CR OPE TSI a pododdielom 4.2.3.3.2 (detekcia horúceho nápravového ložiska) v CR železničné vagóny RST TSI. Bude existovať rozhranie medzi tým istým pododdielom týchto CR OPE TSI a budúcimi verziami CR RST TSI, zaoberajúcimi sa hnacími vozidlami a vozňami vzhľadom na detekciu ložiskovej skrine zariadením umiestneným pri trati.

4.3.4.   ROZHRANIA S TSI PRE TELEMATICKÉ APLIKÁCIE

4.3.4.1.   Označenie vlakov

Prostriedky zabezpečenia jednoznačnej identifikácie pre všetky vlaky premávajúce na TEN sa musí ešte špecifikovať (pozri pododdiel 4.2.3.2 a prílohu R). V tomto ohľade existuje rozhranie s telematickými aplikáciami TSI pre nákladnú dopravu v pododdiele 4.2.2. Po vytvorení bude existovať aj rozhranie s telematickými aplikáciami TSI pre osobnú dopravu.

4.3.4.2.   Zostava vlaku

Pododdiely 4.2.2.5 a 4.2.2.7.2 týchto TSI majú rozhranie, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa vytvárania vlakov, s pododdielom 4.2.3.2 telematických aplikácií TSI pre nákladnú dopravu. Po vytvorení bude takisto existovať rozhranie s telematickými aplikáciami TSI pre osobnú dopravu.

4.3.4.3.   Odchod vlaku

Pokiaľ ide o informácie o odchode vlaku, pododdiel 4.2.3.3 týchto TSI má rozhranie s pododdielom 4.2.3 telematických aplikácií TSI pre nákladnú dopravu. Po vytvorení bude takisto existovať rozhranie s telematickými aplikáciami TSI pre osobnú dopravu.

4.3.4.4.   Jazda vlaku

Pokiaľ ide o informácie o prevádzke vlaku, pododdiel 4.2.3.4 týchto TSI má rozhranie s pododdielmi 4.2.4, 4.2.5 a 4.2.6 telematických aplikácií TSI pre nákladnú dopravu. Po vytvorení bude takisto existovať rozhranie s telematickými aplikáciami TSI pre osobnú dopravu.

4.3.4.5.   Označenie vozidla

Existuje rozhranie medzi pododdielom 4.2.2.3 týchto OPE TSI a pododdielom 4.2.11.3 „Referenčné databázy koľajových vozidiel“ a prílohou A index 1 („Definície údajov a správy“) § 1.18 „Prirodzený prvok: WagonIdent“) telematických aplikácií TSI pre nákladnú dopravu. Po vytvorení bude takisto existovať rozhranie s telematickými aplikáciami TSI pre osobnú dopravu.

4.4.   PREVÁDZKOVÉ PREDPISY

Predpisy a postupy, ktoré umožňujú koherentnú prevádzku nových a rozdielnych štrukturálnych subsystémov určených na používanie v rámci TEN, a najmä tých, ktoré sú prepojené priamo s prevádzkou nového systému riadenia vlakov a signalizácie, musia byť identické, ak existujú identické situácie.

Na tento účel sú prevádzkové predpisy pre systém riadenia európskej železničnej dopravy (ERTMS/ETCS) špecifikované v prílohe A1. Pre rádiový systém ERTMS/GSM-R budú predpisy špecifikované v prílohe A2.

Ostatné prevádzkové predpisy, ktoré sa dajú štandardizovať v rámci TEN, budú špecifikované v prílohe B.

Keďže tieto predpisy sú určené na uplatňovanie v celom TEN, je dôležité, aby boli úplne konzistentné. Jedinou organizáciou, ktorá môže vykonávať zmeny týchto predpisov, je subjekt zodpovedný za udržiavanie príloh A, B a C k týmto TSI.

4.5.   PREDPISY PRE ÚDRŽBU

Neuplatňuje sa.

4.6.   ODBORNÁ KVALIFIKÁCIA

V súlade s pododdielom 2.2.1 týchto TSI sa tento oddiel zaoberá odbornou a jazykovou spôsobilosťou a hodnotiacim postupom, ktorý sa vyžaduje pre nadobudnutie spôsobilosti personálu.

4.6.1.   ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Personál (vrátane dodávateľov) železničného podniku a manažéra infraštruktúry musia nadobudnúť príslušnú odbornú spôsobilosť na to, aby dokázali plniť všetky nevyhnutné povinnosti súvisiace s bezpečnosťou v obvyklých, mimoriadnych a núdzových situáciách. Takáto spôsobilosť zahŕňa odborné znalosti a schopnosť uplatniť tieto znalosti v praxi.

Minimálne požiadavky  týkajúce sa odbornej kvalifikácie pre jednotlivé úlohy je možné nájsť v prílohách H, J a L.

4.6.1.1.   ODBORNÉ ZNALOSTI

Vzhľadom na tieto prílohy a v závislosti od povinností príslušných členov personálu sú nevyhnutné znalosti o:

celkovej prevádzke železnice s osobitným dôrazom na činnosť kritickú z bezpečnostného hľadiska:

princípy činnosti systému riadenia bezpečnosti ich organizácie;

úlohy a zodpovednosti kľúčového personálu podieľajúceho sa na interoperabilnej prevádzke;

uvedomenie si rizík, najmä pokiaľ ide o riziká súvisiace s prevádzkou železnice a s dodávaním energie pre elektrické trakcie

o úlohách súvisiacich s bezpečnosťou, pokiaľ ide o postupy a rozhrania pre:

trate a zariadenia pri trati;

koľajové vozidlá;

životné prostredie.

4.6.1.2.   Schopnosť realizovať tieto znalosti v praxi

Schopnosť uplatniť tieto znalosti v bežných, mimoriadnych a núdzových situáciách si vyžaduje, aby bol personál úplne oboznámený:

so spôsobom a princípmi uplatňovania týchto predpisov a postupov

s procesom využívania zariadení pri trati a koľajových vozidiel, ako aj akéhokoľvek špecifického zariadenia súvisiaceho s bezpečnosťou

s princípmi systému riadenia bezpečnosti s cieľom zamedziť vzniku akéhokoľvek neprimeraného rizika pre osoby a proces,

a aby mal všeobecnú schopnosť prispôsobiť sa rôznym okolnostiam, s ktorými sa môže jednotlivec stretnúť.

V súlade s prílohou III odsekom 2 k smernici 2004/49/ES sa od železničných podnikov a manažérov infraštruktúry vyžaduje zavedenie systému riadenia spôsobilosti s cieľom zabezpečiť hodnotenie a udržiavanie spôsobilosti ich personálu. Navyše v prípade potreby sa musí realizovať výcvik s cieľom zabezpečiť udržiavanie znalostí a zručností na súčasnej úrovni, najmä pokiaľ ide o slabé miesta alebo nedostatky v systéme alebo v individuálnej výkonnosti.

4.6.2.   JAZYKOVÁ SPÔSOBILOSŤ

4.6.2.1.   Zásady

Manažér infraštruktúry a železničný podnik musia zabezpečiť, aby ich personál bol spôsobilý používať komunikačné protokoly a zásady uvedené v týchto TSI.

Tam, kde je jazyk MI manažéra infraštruktúry odlišný od jazyka obvykle používaného personálom železničného podniku, takýto jazykový a komunikačný výcvik musí tvoriť rozhodujúcu súčasť celkového systému riadenia spôsobilosti železničného podniku.

Personál železničného podniku, ktorého povinnosťou je komunikácia s personálom manažéra infraštruktúry v súvislosti so záležitosťami kritickými z bezpečnostného hľadiska, či už v bežných, mimoriadnych alebo núdzových situáciách, musí vykazovať dostatočnú úroveň znalostí v jazyku MI manažéra infraštruktúry.

4.6.2.2.   Úroveň znalostí

Úroveň znalostí v jazyku manažéra infraštruktúry musí byť dostačujúca na účely bezpečnosti.

vodič musí byť minimálne schopný:

zaslať všetky správy a porozumieť všetkým správam špecifikovaným v prílohe C k týmto TSI;

efektívne komunikovať v bežných, mimoriadnych a núdzových situáciách;

vyplniť formuláre súvisiace s používaním knihy vzorov správ.

Ostatní členovia vlakového personálu, ktorých povinnosťou je komunikovať s manažérom infraštruktúry o záležitostiach kritických z bezpečnostného hľadiska, musia byť minimálne schopní odoslať informácie a porozumieť informáciám opisujúcim vlak a jeho prevádzkový stav.

Usmernenie o príslušných úrovniach spôsobilosti je definované v prílohe E. Úroveň znalostí vodičov musí byť minimálne na úrovni 3. Úroveň znalostí pre personál sprevádzajúci vlak musí byť minimálne na úrovni 2.

4.6.3.   VSTUPNÉ A PRIEBEŽNÉ POSUDZOVANIE PERSONÁLU

4.6.3.1.   Základné prvky

V súlade s prílohou III odsekom 2 k smernici 2004/49/ES musia železničné podniky a manažéri infraštruktúry definovať postup posudzovania svojho personálu.

Odporúča sa vziať do úvahy každý z týchto bodov:

A.

Výber personálu

posúdenie individuálnej praxe a spôsobilosti

posúdenie individuálnej spôsobilosti používania akéhokoľvek požadovaného cudzieho jazyka (jazykov) alebo schopnosti naučiť sa tieto jazyky.

B.

Vstupný odborný výcvik

analýza potrieb odborného výcviku;

zdroje odborného výcviku

odborný výcvik školiteľov

C.

Vstupné posúdenie

základné podmienky (minimálny vek vodičov,....);

program posúdenia vrátane praktického predvádzania;

kvalifikácia školiteľov

dodanie osvedčenia o spôsobilosti

D.

Zachovanie si spôsobilosti

zásady zachovania spôsobilosti

najmä pre personál, ktorý plní úlohu vedenia vlaku, opakované overovanie spôsobilosti sa musí vykonať aspoň raz ročne

metódy, ktoré sa musia používať

formalizácia procesu zachovania spôsobilosti

postup posúdenia.

E.

Priebežný odborný výcvik

zásady priebežného odborného výcviku (vrátane jazyka)

4.6.3.2.   Analýza potrieb odborného výcviku

4.6.3.2.1.   Vypracovanie analýzy potrieb odborného výcviku

Železničný podnik a manažér infraštruktúry musia vykonať analýzu potrieb odborného výcviku pre svoj personál.

Táto analýza musí stanoviť rozsah aj komplexnosť a musí zohľadňovať riziká súvisiace s prevádzkou vlakov na TEN, najmä vzhľadom na ľudské možnosti a obmedzenia (ľudské faktory), ktoré môžu vyvstať v dôsledku:

rozdielov v prevádzkových postupoch medzi manažérmi infraštruktúry a rizík súvisiacich s prechodom medzi nimi;

rozdielov medzi úlohami, prevádzkovými postupmi a komunikačnými protokolmi;

akéhokoľvek rozdielu v jazyku MI, ktorý používa personál manažéra infraštruktúry;

miestnych prevádzkových pokynov, ktoré môžu zahŕňať zvláštne postupy alebo konkrétne zariadenie, ktoré sa musí použiť v určitých prípadoch, napr. v konkrétnom tuneli.

Usmernenie týkajúce sa prvkov, ktoré sa musia posudzovať, sa nachádza v prílohách uvedených v pododdiele 4.6.1. V prípade potreby sa musia zaviesť prvky odborného výcviku personálu, ktoré toto usmernenie zohľadňujú.

Je možné, že vzhľadom na typ prevádzky plánovanej zo strany železničného podniku alebo charakter siete prevádzkovanej manažérom infraštruktúry niektoré z prvkov v týchto prílohách nebudú vhodné. V analýze potrieb odborného výcviku musia byť zdokumentované tie, ktoré sa nepovažujú za vhodné, a dôvody, prečo je to tak.

4.6.3.2.2.   Aktualizácia analýzy potrieb odborného výcviku

Železničný podnik a manažér infraštruktúry musia definovať proces skúmania a aktualizácie svojich individuálnych potrieb odborného výcviku, berúc pri tom do úvahy také otázky, ako sú predchádzajúce audity, spätná väzba systému a známe zmeny predpisov a postupov, infraštruktúry a technológie.

4.6.3.2.3.   Špecifické prvky pre vlakový personál a pomocný personál

4.6.3.2.3.1.   Znalosť trasy

Železničný podnik musí definovať proces, ktorým sa nadobudne a uchová znalosť vlakového personálu o trasách, na ktorých pracuje. Tento proces musí byť:

založený na informáciách o trase poskytnutých zo strany manažéra infraštruktúry a

v súlade s procesom opísaným v pododdiele 4.2.1 týchto TSI.

Vodiči sa musia s týmito trasami oboznámiť pomocou teoretických i praktických prvkov.

4.6.3.2.3.2.   Znalosť koľajových vozidiel

Železničný podnik musí definovať proces, pomocou ktorého jeho vlakový personál nadobudne a uchová si vedomosti o trakcii a koľajových vozidlách.

4.6.3.2.3.3.   Pomocný personál

Železničný podnik musí zabezpečiť, aby pomocný personál (napr. zabezpečujúci stravovanie a upratovanie), ktorý netvorí súčasť „vlakového personálu“, mal okrem svojich základných pokynov taký odborný výcvik, aby dokázal reagovať na pokyny členov „vlakového personálu“ s úplným odborným výcvikom.

4.7.   ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY

4.7.1.   ÚVOD

Personál uvedený v pododdiele 4.2.1 ako personál vykonávajúci úlohy závažné z hľadiska bezpečnosti v súlade s pododdielom 2.2 týchto TSI, musí vykazovať primeranú spôsobilosť s cieľom zabezpečiť splnenie celkových prevádzkových a bezpečnostných štandardov.

V súlade so smernicou 2004/49/ES musia železničné podniky a manažéri infraštruktúry vypracovať a zdokumentovať proces, ktorý zavádzajú na splnenie lekárskych, psychologických a zdravotných požiadaviek na svoj personál v rámci svojho systému riadenia bezpečnosti.

Lekárske prehliadky špecifikované v pododdiele 4.7.4 a akékoľvek súvisiace rozhodnutia o individuálnej spôsobilosti personálu musí vykonať lekár so špecializáciou v oblasti pracovného lekárstva.

Personál nesmie vykonávať práce závažné z hľadiska bezpečnosti, ak je jeho ostražitosť znížená látkami, ako je alkohol, drogy alebo psychotropné lieky. Preto musí mať železničný podnik a manažér infraštruktúry vypracované postupy na kontrolu rizika, že členovia personálu prídu do práce pod vplyvom takýchto látok, alebo takéto látky požívajú v práci.

Vnútroštátne predpisy členského štátu, v ktorom sa prevádzkuje vlaková doprava, sa uplatňujú vzhľadom na definované limity uvedených látok.

4.7.2.   KRITÉRIÁ SCHVAĽOVANIA LEKÁROV PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ (1)

Železničné podniky a manažéri infraštruktúry musia vybrať lekárov z odboru pracovného lekárstva a organizácie vykonávajúce lekárske prehliadky v súlade s vnútroštátnymi predpismi a praxou tej krajiny, v ktorej má železničný podnik alebo manažér infraštruktúry licenciu alebo registráciu.

Lekári z odboru pracovného lekárstva, ktorí vykonávajú lekárske prehliadky uvedené v pododdiele 4.7.4, musia mať:

špecializáciu v oblasti pracovného lekárstva,

znalosti rizík príslušnej práce a prostredia železníc,

pochopenie, ako môžu byť opatrenia určené na odstránenie alebo zníženie rizík vyplývajúcich z týchto nebezpečenstiev ovplyvnené nedostatočnou zdravotnou spôsobilosťou.

Lekár z odboru pracovného lekárstva spĺňajúci tieto kritériá môže pri vyšetrovaní a určovaní diagnózy požiadať o externú lekársku alebo ošetrovateľskú pomoc napr. očných lekárov.

4.7.3.   KRITÉRIÁ SCHVAĽOVANIA PSYCHOLÓGOV PODIEĽAJÚCICH SA NA PSYCHOLOGICKOM POSUDZOVANÍ A POŽIADAVKY NA PSYCHOLOGICKÉ POSUDZOVANIE

4.7.3.1.   Certifikácia psychológov

Psychológ musí mať príslušné vysokoškolské vzdelanie a musí byť certifikovaný a uznaný za spôsobilého podľa vnútroštátnych pravidiel a predpisov tej krajiny, v ktorej má železničný podnik alebo manažér infraštruktúry licenciu alebo registráciu.

4.7.3.2.   Obsah a výklad psychologického posúdenia

Obsah a postup pri interpretácii psychologického posúdenia musí byť určený osobou certifikovanou podľa oddielu 4.7.3.1, berúc do úvahy prácu na železnici a dané prostredie.

4.7.3.3.   Výber nástrojov posudzovania

Posudzovanie môže zahŕňať iba nástroje posudzovania, ktoré sa zakladajú na zásadách vedeckej psychológie.

4.7.4.   LEKÁRSKE PREHLIADKY A PSYCHOLOGICKÉ POSUDZOVANIA

4.7.4.1.   Pred zaradením do funkcie:

4.7.4.1.1.   Minimálny obsah lekárskej prehliadky

Lekárske prehliadky musia zahŕňať:

všeobecnú lekársku prehliadku,

prehliadky zmyslových funkcií (zrak, sluch, vnímanie farieb),

analýzu moču a krvi na zistenie cukrovky a ostatné podmienky, ako sú indikované klinickou prehliadkou;

zisťovanie zneužívania drog.

4.7.4.1.2.   Psychologické posúdenie

Cieľom psychologického posúdenia je podporovať železničný podnik pri vymenúvaní a riadení personálu, ktorý má kognitívne, psychomotorické, behaviorálne a osobnostné schopnosti plniť svoje úlohy bezpečne.

Pri stanovovaní obsahu psychologického posúdenia musí psychológ ako minimum brať do úvahy nasledovné kritériá dôležité z hľadiska požiadaviek na každú bezpečnostnú funkciu:

kognitívne:

pozornosť a koncentrácia

pamäť

schopnosť vnímania

argumentácia

komunikácia

psychomotorické

rýchlosť reakcie

gestikulačná koordinácia

behaviorálne a osobnostné

emocionálne sebaovládanie

behaviorálna spoľahlivosť

nezávislosť

svedomitosť

Ak psychológ nevykoná čokoľvek z uvedeného, príslušné rozhodnutie musí byť zdôvodnené a zdokumentované.

4.7.4.2.   Po zaradení do funkcie

4.7.4.2.1.   Periodicita pravidelných lekárskych prehliadok

Musí sa vykonať aspoň jedna systematická lekárska prehliadka:

každých 5 rokov  v prípade člena personálu vo veku do 40 rokov,

každé 3 roky  v prípade člena personálu vo veku od 41 do 62 rokov,

každý rok  v prípade člena personálu vo veku nad 62 rokov.

Ak si to vyžaduje zdravotný stav člena personálu, lekár z odboru pracovného lekárstva musí stanoviť zvýšenú periodicitu prehliadok.

4.7.4.2.2.   Minimálny obsah pravidelnej lekárskej prehliadky

Ak člen personálu spĺňa kritériá požadované v rámci prehliadky, ktorá sa vykonáva pred nástupom do zamestnania, pravidelné špecializované prehliadky musia ako minimum zahŕňať:

všeobecnú lekársku prehliadku,

prehliadky zmyslových funkcií (zrak, sluch, vnímanie farieb),

analýzu moču a krvi na zistenie cukrovky a ostatné podmienky, ako sú indikované klinickou prehliadkou,

zisťovanie zneužívania drog, kde je klinicky indikované.

4.7.4.2.3.   Ďalšie lekárske prehliadky a/alebo psychologické posúdenia

Okrem pravidelnej lekárskej prehliadky sa musí vykonať špeciálna lekárska prehliadka a/alebo psychologické posúdenie tam, kde existuje opodstatnený dôvod spochybniť zdravotnú a psychologickú spôsobilosť člena personálu alebo odôvodnené podozrenie zo zneužívania drog alebo neprimeraného požívania alkoholu. Vykonávali by sa najmä po mimoriadnej situácii alebo nehode spôsobenej ľudskou chybou zo strany tohto jedinca.

Zamestnávateľ musí vyžadovať lekársku prehliadku po akejkoľvek absencii z dôvodu choroby presahujúcej 30 dní. Vo vhodných prípadoch môže byť takáto prehliadka obmedzená na posúdenie zo strany lekára z odboru pracovného lekárstva na základe dostupných lekárskych informácií, z ktorých vyplýva, že pracovná spôsobilosť zamestnanca nebola ovplyvnená.

Železničný podnik a manažér infraštruktúry musia vytvoriť systémy, ktorými zabezpečia, že takéto ďalšie prehliadky a posúdenia sa budú v prípade potreby vykonávať.

4.7.5.   ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY

4.7.5.1.   Všeobecné požiadavky

Personál nesmie byť v takom zdravotnom stave a ani sa podrobovať takému lekárskemu ošetreniu, ktoré by mohlo spôsobiť:

náhlu stratu vedomia,

zhoršenie uvedomovania si alebo koncentrácie,

náhlu nespôsobilosť,

zhoršenie rovnováhy alebo koordinácie,

podstatné obmedzenie pohyblivosti.

Musia byť splnené tieto požiadavky kladené na zrak a sluch:

4.7.5.2.   Požiadavky na zrak

Zraková ostrosť na diaľku s pomôckou alebo bez pomôcky: 0,8 (pravé oko + ľavé oko – merané samostatne); minimálne 0,3 pre slabšie oko.

Maximálne korekčné šošovky: ďalekozrakosť + 5/krátkozrakosť – 8. Lekár so špecializáciou v oblasti pracovného lekárstva (ako je definované v pododdiele 4.7.2) môže povoliť hodnoty mimo tohto rozpätia vo výnimočných prípadoch a po vyžiadaní si stanoviska očného odborníka.

Videnie na strednú vzdialenosť a na blízko: dostatočné, s pomôckou alebo bez pomôcky

Kontaktné šošovky sú povolené.

Normálne videnie farieb: s použitím uznávanej skúšky, ako je Ishihara, doplnenej v prípade požiadavky inou uznávanou skúškou.

Zorné pole: normálne (neprítomnosť akejkoľvek abnormality ovplyvňujúcej úlohu, ktorá sa má vykonávať).

Videnie obidvomi očami: je.

Binokulárne videnie: je.

Citlivosť na kontrast: dobrá.

Absencia progresívnej očnej choroby.

Šošovkové implantáty, keratotómie a keratektómie sú povolené iba pod podmienkou, že sa budú kontrolovať jedenkrát ročne, alebo podľa periodicity stanovenej lekárom z odboru pracovného lekárstva.

4.7.5.3.   Požiadavky na sluch

Dostatočný sluch potvrdený zvukovým audiogramom, t. j.:

sluch dostatočne dobrý na udržiavanie konverzácie po telefóne a schopnosť počuť výstražné tóny a správy z vysielačky.

Nasledujúce hodnoty sa uvádzajú pre informáciu a mali by sa brať ako usmernenie:

sluchová nedostatočnosť nesmie byť vyššia ako 40 dB pri 500 a 1 000 Hz;

sluchová nedostatočnosť nesmie byť vyššia ako 45 dB pri 2 000 Hz pre ucho s najhorším prenosom zvuku vzduchom.

4.7.5.4.   Tehotnosť

Tehotenstvo sa musí považovať za dočasný dôvod vylúčenia, pokiaľ ide o vodičky, v prípade nedostatočnej znášanlivosti alebo patologického stavu. Zamestnávateľ musí zabezpečiť uplatňovanie zákonných ustanovení chrániacich tehotné pracovníčky.

4.7.6.   ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ÚLOHY VEDENIA VLAKU

4.7.6.1.   Periodicita pravidelných lekárskych prehliadok

Pokiaľ ide o personál vykonávajúci úlohu vedenia vlaku, pododdiel 4.7.4.2.1 týchto TSI sa upravuje takto:

Musí sa vykonať aspoň jedna systematická lekárska prehliadka:

každé 3 roky  v prípade členov personálu vo veku do 60 rokov,

každý rok  v prípade členov personálu vo veku nad 60 rokov.

4.7.6.2.   Ďalší obsah lekárskej prehliadky

Pokiaľ ide o úlohu vedenia vlaku, lekárska prehliadka pred zaradením do funkcie, ako aj každá pravidelná lekárska prehliadka týkajúca sa členov personálu vo veku 40 rokov a starších musí zahŕňať navyše monitorovanie pomocou EKG v pokoji:

4.7.6.3.   Ďalšie požiadavky na zrak

Zraková ostrosť na diaľku s pomôckou alebo bez pomôcky 1,0 (na obidve oči); aspoň 0,5 pre slabšie oko.

Farebné kontaktné šošovky a fotochromatické šošovky nie sú povolené. Šošovky s UV filtrom sú povolené.

4.7.6.4.   Ďalšie požiadavky na sluch a reč

Žiadna anomália vestibulárneho systému.

Žiadna chronická rečová porucha (vzhľadom na nevyhnutnosť vymieňať si správy nahlas a jasne).

Požiadavky na sluch uvedené v pododdiele 4.7.5.3 musia byť splnené bez použitia načúvacích pomôcok. Na základe lekárskeho stanoviska je používanie načúvacích pomôcok v mimoriadnych prípadoch povolené.

4.7.6.5.   Antropometria

Antropometrické merania členov personálu musia byť vhodné z hľadiska bezpečného používania koľajových vozidiel. Od vodičov sa nesmie vyžadovať a ani sa im nesmie povoliť prevádzkovať určité typy koľajových vozidiel, ak by to nebolo bezpečné v dôsledku ich výšky, hmotnosti alebo iných telesných vlastností.

4.7.6.6.   Poradenské služby v prípade traumy

Členom personálu, ktorí sú počas vykonávania úlohy vedenia vlaku ovplyvnení traumatizujúcimi nehodami spôsobujúcimi smrť alebo ťažké poranenia osôb, musí zamestnávateľ poskytnúť príslušnú starostlivosť.

4.8.   REGISTRE INFRAŠTRUKTÚRY A KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

V súlade s článkom 24 ods. 1 smernice 2001/16/ES „členské štáty zabezpečia, aby boli registre infraštruktúry a koľajových vozidiel zverejňované a aktualizované každoročne. V týchto registroch budú uverejnené hlavné charakteristické rysy každého subsystému alebo čiastkového subsystému a ich korelácia s charakteristikami stanovenými v uplatniteľných TSI. Za týmto účelom bude vo všetkých TSI presne uvedené, aké informácie musia byť obsiahnuté v registroch infraštruktúry a koľajových vozidiel“.

V dôsledku každoročnej aktualizácie a zverejňovania týchto registrov nie sú tieto registre vhodné z hľadiska konkrétnych požiadaviek subsystému „prevádzka a riadenie dopravy“. Preto nie je v týchto TSI špecifikované nič, pokiaľ ide o tieto registre.

Existuje však prevádzková požiadavka, aby sa sprístupnili určité údaje o položkách súvisiace s infraštruktúrou pre železničný podnik a naopak, aby sa sprístupnili určité položky týkajúce sa koľajových vozidiel manažérovi infraštruktúry. V obidvoch prípadoch musia byť údaje úplné a správne.

4.8.1.   INFRAŠTRUKTÚRA

Požiadavky na dátové položky týkajúce sa konvenčnej železničnej infraštruktúry vzhľadom na subsystém prevádzky a riadenia dopravy, ktoré musia mať železničné podniky k dispozícii, sú špecifikované v prílohe D. Za správnosť údajov je zodpovedný manažér infraštruktúry.

4.8.2.   KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ

Manažérom infraštruktúry musia byť k dispozícii tieto údajové položky týkajúce sa koľajových vozidiel. Držiteľ (vlastník vozňa) je zodpovedný za správnosť týchto údajov:

či je vozidlo skonštruované z materiálov, ktoré môžu byť nebezpečné v prípade nehôd alebo požiaru (napr. azbest),

dĺžka cez nárazníky.

5.   KOMPONENTY INTEROPERABILITY

5.1.   DEFINÍCIA

Podľa článku 2 písm. d) smernice 2001/16/ES:

Pod pojmom komponenty interoperability sa rozumie „akýkoľvek základný komponent, skupina komponentov, montážny podcelok alebo úplný montážny celok zariadenia buď zabudovaného alebo určeného na zabudovanie do subsystému, od ktorého interoperabilita transeurópskeho konvenčného železničného systému závisí priamo alebo nepriamo. Pojem komponent sa vzťahuje tak na hmotné objekty, ako aj na nehmotné objekty, ako je napr. softvér“.

Komponentom interoperability je:

výrobok, ktorý sa môže umiestniť na trhu pred včlenením a využívaním v subsystéme; v tomto ohľade musí byť možné overiť jeho zhodu nezávisle od podsystému, do ktorého bude tento výrobok začlenený,

alebo nehmotný objekt, ako je softvér alebo proces, organizácia, postup atď., ktorý má určitú funkciu v subsystéme a ktorého zhoda sa musí overiť s cieľom zabezpečiť splnenie základných požiadaviek.

5.2.   ZOZNAM KOMPONENTOV

Na komponenty interoperability sa vzťahujú príslušné ustanovenia smernice 2001/16/ES. Pokiaľ ide o subsystém prevádzky a riadenia dopravy, v súčasnosti neexistujú žiadne komponenty interoperability.

5.3.   VÝKONNOSŤ A ŠPECIFIKÁCIE KOMPONENTOV

Hneď ako bude prijaté rozhodnutie o označení konca vlaku, je možné, že sa stane komponentom interoperability. Môže potom nastať prípad, že sa bude vyžadovať ďalšia príloha s cieľom definovať opatrenia týkajúce sa svietivosti, spätnej odraznosti a pripevnenia. V budúcej verzii môžu tiež existovať určité ďalšie rozhrania s RST TSI.

6.   POSUDZOVANIE ZHODY A/ALEBO VHODNOSTI POUŽÍVANIA KOMPONENTOV A VERIFIKÁCIA SUBSYSTÉMU

6.1.   KOMPONENTY INTEROPERABILITY

Keďže tieto TSI ešte nešpecifikujú žiadne komponenty interoperability, žiadne mechanizmy ohľadom posudzovania nie sú predmetom diskusie.

Ak však komponenty interoperability budú následne definované, a preto ich bude môcť posudzovať notifikovaný orgán, príslušné postupy posudzovania sa budú môcť potom vložiť do revidovanej verzie.

6.2.   SUBSYSTÉM PREVÁDZKY A RIADENIA DOPRAVY

6.2.1.   ZÁSADY

Subsystém prevádzky a riadenia dopravy je štrukturálnym subsystémom v súlade s prílohou II k smernici 2001/16/ES.

Jednotlivé prvky sú však úzko zladené s prevádzkovými postupmi a procesmi požadovanými zo strany manažéra infraštruktúry alebo železničného podniku na udelenie bezpečnostného schválenia/osvedčenia v súlade s podmienkami smernice 2004/49/ES. Železničné podniky a manažéri infraštruktúry musia preukázať súlad s požiadavkami týchto TSI. Môžu to vykonať použitím systému riadenia bezpečnosti, ako je opísaný v smernici 2004/49/ES. Treba upozorniť, že v súčasnosti si žiadny z prvkov obsiahnutých v týchto TSI nevyžaduje samostatné posúdenie zo strany notifikovaného orgánu.

Príslušný kompetentný orgán posúdi akékoľvek nové alebo zmenené a doplnené prevádzkové postupy a procesy pred implementáciou a pred udelením nového alebo revidovaného bezpečnostného schválenia/osvedčenia. Posúdenie je súčasťou procesu udeľovania bezpečnostného osvedčenia/schválenia. Tam, kde pôsobnosť tohto SMS (systém riadenia bezpečnosti) bude mať vplyv na iný členský štát, musí sa zabezpečiť koordinácia s takýmto členským štátom, pokiaľ ide o posudzovanie.

Na základe úspešného ukončenia opísaného procesu posudzovania, príslušný orgán povolí manažérovi infraštruktúry alebo železničnému podniku implementovať príslušné prvky jeho systému prevádzky a riadenia dopravy spolu s udelením bezpečnostného schválenia alebo bezpečnostného osvedčenia požadovaného na základe článkov 10 a 11 smernice 2004/49/ES.

Vždy, keď manažér infraštruktúry alebo železničný podnik zavedie nové/zdokonalené/obnovené prevádzkové procesy (alebo podstatne zmení existujúce procesy), na ktoré sa vzťahujú požiadavky týchto TSI, tak potom musí prijať záväzok, v ktorom bude uvedené, že takéto procesy sú v súlade s TSI prevádzky a riadenia dopravy (alebo ich súčasťou v prechodnom období – pozri kapitolu 7).

6.2.2.   DOKUMENTÁCIA PREDPISOV A POSTUPOV

Pokiaľ ide o posudzovanie dokumentácie opísanej v pododdiele 4.2.1 týchto TSI, za zabezpečenie toho, že proces vypracovania dokumentácie stanovený manažérom infraštruktúry aj železničným podnikom je dostatočný z hľadiska úplnosti a správnosti, je zodpovedný príslušný orgán.

6.2.3.   POSTUP POSUDZOVANIA

6.2.3.1.   Rozhodnutie príslušného úradu

V spojení s prílohu G manažér infraštruktúry a železničný podnik predložia opis akýchkoľvek navrhovaných nových alebo zmenených a doplnených prevádzkových procesov.

Pokiaľ ide o tie položky, ktoré sú uvedené v časti A bezpečnostného osvedčenia/schválenia, ako je definované smernicou 2004/49/ES, tieto budú predložené príslušnému orgánu toho členského štátu, v ktorom je spoločnosť etablovaná.

Pokiaľ ide o tie položky, ktoré sú uvedené v časti B bezpečnostného osvedčenia/schválenia, ako je definované smernicou 2004/49/ES, tieto budú predložené príslušnému orgánu každého príslušného členského štátu.

Budú poskytnuté dostatočne podrobne na to, aby umožnili príslušnému orgánu posúdiť, či sa bude požadovať formálne posúdenie.

6.2.3.2.   Ak sa vyžaduje posúdenie

Keď príslušný orgán rozhodne o požadovaní takéhoto posúdenia, vykoná sa takéto posúdenie ako súčasť posudzovania vedúceho k udeleniu/obnoveniu bezpečnostného osvedčenia/schválenia v súlade so smernicou 2004/49/ES.

Postupy posudzovania musia byť v súlade so spoločnou bezpečnostnou metódou, ktorá sa musí zaviesť na posudzovanie a certifikáciu/schválenie systémov riadenia bezpečnosti, ako to vyžadujú články 10 a 11 smernice 2004/49/ES:

V prílohe F sú uvedené určité usmernenia o vykonaní takéhoto posúdenia.

6.2.4.   VÝKONNOSŤ SYSTÉMU

Článok 14 ods. 2 smernice 2001/16/ES vyžaduje od členských štátov kontrolovať v pravidelných intervaloch, či sú subsystémy interoperability prevádzkované a udržiavané v súlade so základnými požiadavkami. Pokiaľ ide o subsystém prevádzky a riadenia dopravy, takéto kontroly sa vykonávajú v zhode so smernicou 2004/49/ES.

7.   IMPLEMENTÁCIA

7.1.   ZÁSADY

Implementácia týchto TSI a zhoda s príslušnými oddielmi týchto TSI sa musí stanoviť v súlade s plánom implementácie, ktorý musí navrhnúť každý členský štát pre trate, za ktoré zodpovedá.

Tento plán musí zohľadňovať:

špecifické otázky ľudských faktorov súvisiace s prevádzkovaním akejkoľvek trate;

jednotlivé prevádzkové a bezpečnostné prvky každej príslušnej trate; a

či implementácia zvažovaného prvku má byť:

pre všetky vlaky na danej trati alebo nie,

iba pre určité trate,

uplatniteľná na všetky trate TEN,

uplatniteľná na všetky vlaky premávajúce na tratiach TEN,

vzťah k zavádzaniu v ostatných subsystémoch (CCS, RST, TAF,...);

V súčasnosti sa musia zohľadniť a zdokumentovať ako súčasť plánu všetky špecifické výnimky, ktoré by sa mohli uplatniť.

Plán implementácie musí zohľadňovať rôzne úrovne potenciálu pre implementáciu od akéhokoľvek momentu, keď:

niektorý železničný podnik alebo manažér infraštruktúry začne prevádzku, alebo

sa vykoná rekonštrukcia alebo modernizácia existujúcich prevádzkových systémov železničného podniku alebo manažéra infraštruktúry, alebo

bude uvedená do prevádzky nová alebo zdokonalená infraštruktúra, energetika, koľajové vozidlá alebo subsystémy zabezpečenia, riadenia a návestenia, vyžadujúce si príslušný súbor prevádzkových postupov.

Tam, kde vylepšenia existujúcich prevádzkových systémov ovplyvnia manažéra infraštruktúry aj železničný podnik, daný členský štát bude zodpovedný za to, aby sa takéto projekty posúdili a realizovali súčasne.

Vo všeobecnosti sa rozumie, že úplná implementácia všetkých prvkov týchto TSI nemôže byť dokončená, kým nebude harmonizované technické vybavenie (infraštruktúra, riadenie a zabezpečenie atď.), ktoré sa má používať. Na usmernenia uvedené v tejto kapitole sa treba preto pozerať iba ako na dočasnú fázu podporujúcu postup k cieľovému systému.

V súlade s článkami 10 a 11 smernice 2004/49/ES sa vyžaduje obnovenie osvedčenia/schválenia každých 5 rokov. Hneď ako tieto TSI vstúpia do platnosti ako súčasť procesu preskúmania vedúceho k predmetnému obnoveniu osvedčenia/schválenia, železničný podnik a manažér infraštruktúry musia byť schopní preukázať, že zohľadnili obsah týchto TSI a predložiť zdôvodnenie pre všetky jeho prvky, s ktorými ešte nedosiahli súlad.

Zatiaľ čo úplná zhoda s cieľovým systémom opísaným v týchto TSI je zreteľne konečným cieľom, postup sa dá realizovať etapovite vypracovávaním národných alebo medzinárodných, bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd. Takéto dohody, ktoré môžu vypracovať MI – MI (MI – manažér infraštruktúry), MI – ŽP, ŽP – ŽP (ŽP – železničný podnik) a ich kombinácie, budú vždy zahŕňať vstup príslušných bezpečnostných orgánov.

Tam, kde existujúce dohody obsahujú požiadavky týkajúce sa prevádzky a riadenia dopravy, členské štáty oznámia Komisii do 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti týchto TSI tieto dohody:

(a).

národné, bilaterálne alebo multilaterálne dohody medzi členskými štátmi a železničnými podnikmi alebo manažérmi infraštruktúry, uzatvorené buď na dobu určitú alebo neurčitú a vyžadované v dôsledku špecifického alebo lokálneho charakteru zamýšľanej vlakovej dopravy;

(b).

bilaterálne alebo multilaterálne dohody medzi železničnými podnikmi, manažérmi infraštruktúry alebo členskými štátmi, ktoré poskytujú významné úrovne lokálnej alebo regionálnej interoperability;

(c).

medzinárodné dohody medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a aspoň jednou treťou krajinou, alebo medzi železničnými podnikmi alebo manažérmi infraštruktúry členských štátov a aspoň jedným železničným podnikom alebo manažérom infraštruktúry tretej krajiny, ktoré poskytujú významné úrovne lokálnej alebo regionálnej interoperability.

Zlučiteľnosť týchto dohôd s právnymi predpismi EÚ vrátane ich nediskriminačného charakteru a najmä s týmito TSI sa posúdi a Komisia vykoná potrebné opatrenia, ako je revízia týchto TSI s cieľom zahrnúť možné špecifické prípady alebo prechodné opatrenia.

Dohody RIV, RIC a PPW a nástroje COTIF sa neoznamujú, keďže sú známe.

Obnovovanie takýchto dohôd je možné, ale len v prípade záujmu o pokračovanie prostredníctvom pracovných dohôd a len vtedy, ak neexistujú žiadne iné alternatívy. V akýchkoľvek úpravách existujúcich dohôd alebo v akejkoľvek budúcej dohode sa musia zohľadňovať právne predpisy EÚ a najmä tieto TSI. Členské štáty oznámia Komisii takéto úpravy alebo nové dohody. Uplatňuje sa rovnaký uvedený postup.

7.2.   VYKONÁVACIE USMERNENIE

Tabuľka v prílohe N, ktorá je informatívna a nezáväzná, bola vypracovaná ako vodidlo, čo členský štát môže identifikovať ako spúšťací mechanizmus implementácie každého z prvkov uvedených v kapitole 4.

Existujú tri odlišné prvky implementácie:

potvrdenie, že všetky existujúce systémy a procesy sú v súlade s požiadavkami týchto TSI,

úprava všetkých existujúcich systémov a procesov tak, aby boli v súlade s požiadavkami týchto TSI,

nové systémy a procesy vyplývajúce z implementácie iných subsystémov,

nové/modernizované konvenčné trate (INS/ENE),

nové alebo modernizované ETCS návestné inštalácie, GSM-R rádiové inštalácie, detektory horúceho nápravového ložiska,....(CCS),

nové koľajové vozidlá (RST),

telematické aplikácie pre nákladnú dopravu (TAF).

7.3.   ŠPECIFICKÉ PRÍPADY

7.3.1.   ÚVOD

V uvedených špecifických prípadoch sú povolené tieto osobitné ustanovenia.

Tieto špecifické prípady patria do dvoch kategórií:

Ustanovenia sa uplatňujú buď trvalo (prípad „P“), alebo dočasne (prípad „T“).

V dočasných prípadoch sa odporúča, aby príslušné členské štáty dosiahli zhodu s príslušným subsystémom buď do roku 2010 (prípad „T1“), čo je cieľ stanovený v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1692/96/ES z 23. júla 1996 o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete, alebo do roku 2020 (prípad „T2“).

7.3.2.   ZOZNAM ŠPECIFICKÝCH PRÍPADOV

Dočasný špecifický prípad (T2) Írsko

Pokiaľ ide o implementáciu prílohy P k týmto TSI v Írskej republike, vozne používané výlučne vo vnútroštátnej doprave môžu byť oslobodené od povinnosti byť označené štandardným 12-miestnym číslom. Toto sa môže vzťahovať aj na cezhraničnú dopravu medzi Severným Írskom a Írskou republikou.

Dočasný špecifický prípad (T2) Spojené kráľovstvo

Pokiaľ ide o implementáciu prílohy P k týmto TSI v Spojenom kráľovstve, osobné vozne a rušne používané výlučne vo vnútroštátnej doprave môžu byť oslobodené od povinnosti byť označené štandardným 12-miestnym číslom. Toto sa môže vzťahovať aj na cezhraničnú dopravu medzi Severným Írskom a Írskou republikou.


(1)  Oddiel 4.7.2 sa iba odporúča.

PRÍLOHA A1

ERTMS/ETCS PREVÁDZKOVÉ PREDPISY

Táto príloha obsahuje návrh predpisov pre ERTMS/ETCS. Tieto predpisy sú zahrnuté do tejto prílohy s cieľom poskytnúť náčrt štruktúry a rozsah týchto predpisov. Po prevádzkových skúškach sa musia uviesť do správneho stavu najmä predpisy týkajúce sa úrovne 2 ETCS. Vypracovaný súbor predpisov sa bude musieť prispôsobiť aktualizovanej základnej línii FRS a SRS obsiahnutých v CR CCS TSI a určených na zavedenie do konca roku 2005.

1.   ÚVOD

Tento dokument predstavuje kompiláciu predpisov ERTMS na prevádzkovanie tratí vybavených úrovňou 1 alebo tratí úrovne 2 bez akéhokoľvek základného systému.

2.   SLOVNÍK POJMOV

Vyhradený

3.   DOKUMENTY

3.1.   PÍSOMNÉ ROZKAZY A TEXTOVÉ SPRÁVY

Podľa predpisov sa môžu používať nasledujúce písomné rozkazy.

Informácie z týchto písomných rozkazov sú záväzné, forma vyhotovenia je informatívna.

3.1.1.   ERTMS PÍSOMNÝ ROZKAZ 01

Image

3.1.2.   ERTMS PÍSOMNÝ ROZKAZ 02

Image

3.1.3.   ERTMS PÍSOMNÝ ROZKAZ 03

Image

3.1.4.   ERTMS PÍSOMNÝ ROZKAZ 04

Image

3.1.5.   ERTMS PÍSOMNÝ ROZKAZ 05

Image

3.1.6.   ERTMS PÍSOMNÝ ROZKAZ 06

Image

3.1.7.   ERTMS TEXTOVÉ SPRÁVY

Stála správa, ktorá sa má zobraziť

Blikajúca správa

Odkazy

Ack UN (potvrď UN)

x

SRS: 4.6.3, 4.7.2, 5.4.3.7.3

Ack OS (potvrď OS)

x

SRS: 4.6.3, 4.7.2, 5.9.1.2, 5.9.2.3, 5.9.2.4, 5.9.3.2, 5.9.3.4, 5.9.3.5, 5.9.3.6

Ack SH (potvrď SH)

x

SRS: 4.4.8.1.9, 4.6.3, 5.7.1.4, 5.7.2.3, 5.7.2.4, 5.7.3.2, 5.7.3.3, 5.7.3.4, 5.7.3.5

Ack SR (potvrď SR)

x

SRS: 4.7.2

Ack RV (potvrď RV)

x

SRS: 5.13.1.4

Ack STM …(potvrď STM)

x

SRS: 4.4.16, 4.4.17

Ack train trip (potvrď zastavenie vlaku)

x

SRS: 3.14.1, 4.4.13.1.4, 4.4.14.1.1, 4.6.3, 4.7.2, 5.11.1.1

Ack transition to level (potvrď prechod na úroveň _)

x

SRS: 4.7.2, 5.10.4.1, 5.10.4.3, 5.10.4.4

Communication session terminated (komunikácia ukončená)

 

SRS: 3.5.5, 5.15.4

No radio connection with RBC (žiadne rádiové spojenie s RBC)

 

SRS: 3.5.3.7

Route unsuitable (trať nevhodná)

 

SRS 3.12.2.4

SF because of x (SF kvôli x)

 

SRS: 4.4.5

SH refused (SH zamietnuté)

 

SRS 5.6.3, 4.7.2

SH granted not received (SH udelené neprijaté)

 

SRS 5.6.4.1.1

Transition to level _ _ _ (prechod na úroveň _ _ _)

 

SRS: 4.7.2, 5.10.4.1, 5.10.4.3, 5.10.4.4

Waiting for SH (čakanie na SH)

 

SRS: 5.6.3, 4.7.2

Textová správa, ktorá sa má potvrdiť

Stála správa, ktorá sa má zobraziť

Blikajúca správa

Odkazy

Failure of LTM (porucha LTM)

 

SRS:

Failure of Euroradio (porucha Euroradia)

 

SRS:

3.2.   SITUÁCIE – PRAVIDLÁ

Zámerne prázdne.

4.   ERTMS KATEGÓRIE VLAKU

4.1.   ROZSAH PÔSOBNOSTI A ÚČEL

Tento dokument definuje ERTMS kategórie vlaku.

4.2.   DEFINÍCIA

ERTMS kategória vlaku závisí od druhu koľajových vozidiel a od vlastností prostredia. Je odlíšená dvojpísmenovým symbolom.

Symboly sú nasledovné

BT pre základný vlak,

AT pre vlak s aktívne vyklápanou skriňou

PT pre vlak s pasívne vyklápanou skriňou

CW pre vlak citlivý na bočný vietor

ERTMS vlak je definovaný:

jedným symbolom týkajúcim sa iba koľajových vozidiel,

alebo kombináciou jedného zo symbolov týkajúcich sa koľajových vozidiel so symbolom vlastností prostredia.

5.   PRÍPRAVA VLAKU NA JAZDU  S HNACÍMI VOZIDLAMI NEPREPOJENÝMI RIADENÍM

5.1.   SITUÁCIE

Zámerne prázdne.

5.2.   PRAVIDLÁ

Zámerne prázdne.

6.   AKTIVÁCIA ETCS NA AKTIVAČNEJ KOĽAJI

6.1.   SITUÁCIE

Vodič  sa pripravuje na jazdu a hnacie vozidlo je v pohotovostnom režime (SB).

6.2.   PRAVIDLÁ

Ak to vyžaduje palubný systém, vodič musí:

vložiť, opakovane vložiť alebo opakovane potvrdiť identifikáciu vodiča a číslo vlaku,

zvoliť príslušnú úroveň ERTMS/ETCS podľa vnútroštátnych predpisov.

6.2.1.   HNACIE VOZIDLO SA MUSÍ POHYBOVAŤ AKO VLAK

Vodič musí:

vložiť údaje o vlaku (pravidlo „vkladanie údajov“),

zvoliť „Štart“.

6.2.1.1.   V úrovni 0

Systém požaduje potvrdenie režimu pre trať nevybavenú ETCS (UN).

Na DMI sa zobrazí táto správa:

„Ack UN“ (potvrď UN).

Vodič musí reagovať podľa údajov zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“).

6.2.1.2.   V úrovni 1

Systém požaduje potvrdenie režimu na zodpovednosť personálu (SR).

Na DMI sa zobrazí táto správa:

„Ack SR“ (potvrď SR).

Vodič musí reagovať podľa údajov zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“).

6.2.1.3.   V úrovni 2

Zámerne prázdne.

6.2.1.4.   V úrovni STM

Systém požaduje potvrdenie režimu špecifického prenosového modulu (STM).

Na DMI sa zobrazí táto správa:

„Ack STM“ (potvrď STM).

Vodič musí uplatňovať vnútroštátne predpisy.

6.2.2.   HNACIE VOZIDLO SA MUSÍ POHYBOVAŤ V REŽIME POSUNU (SH)

Vodič sa musí pripraviť na posunovanie (pravidlo „vykonávať posunovacie jazdy v režime posunu (SH)“).

6.2.3.   HNACIE VOZIDLO SA MUSÍ POHYBOVAŤ V REŽIME NIE VEDÚCE (NL)

Vodič sa musí pripraviť na jazdu hnacích vozidiel s neprepojeným riadením (pravidlo „pripraviť vlak na jazdu s hnacími vozidlami s neprepojeným riadením“).

7.   UKONČENIE JAZDY VLAKU S HNACÍMI VOZIDLAMI S NEPREPOJENÝM RIADENÍM

7.1.   SITUÁCIE

Zámerne prázdne.

7.2.   PRAVIDLÁ

Zámerne prázdne.

8.   VYKONÁVANIE POSUNOVACÍCH JÁZD V REŽIME POSUNU (SH)

8.1.   SITUÁCIE

S koľajovými vozidlami sa musí jazdiť v režime posunu (SH).

8.2.   PRAVIDLÁ

8.2.1.   RUČNÝ PRECHOD DO REŽIMU POSUNU (SH)

Predtým, ako vodič dostane povolenie zvoliť režim posunu (SH), osoba riadiaca dopravu na dráhe musí:

skontrolovať, či sú splnené všetky podmienky na posunovanie v súlade s vnútroštátnymi predpismi,

poskytnúť vodičovi všetky potrebné informácie o jazdách, ktoré sa majú vykonať.

Vodič zvolí režim posunu (SH), až keď dostane povolenie od osoby riadiacej dopravu na dráhe.

Vodič môže zvoliť režim posunu (SH) iba počas státia.

Na úrovni 2 sa na DMI zobrazí správa:

„Waiting for SH“ (čakanie na režim posunu (SH))

8.2.1.1.   Povolenie na posunovanie je udelené

Palubný systém prepne na režim posunu (SH).

Vodič musí reagovať podľa údajov zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“) a uplatniť vnútroštátne predpisy.

8.2.1.2.   Súhlas na posun nie je udelený alebo neprišla žiadna odpoveď na žiadosť o posunovanie v úrovni 2

Ak sa na DMI zobrazí správa:

 

„SH refused“ (súhlas na posun (SH) nie je udelený)

alebo

 

„SH granted not received“ (súhlas na posun (SH) udelený, ale nedoručený)

alebo

 

„Communication session terminated“ (komunikácia ukončená),

vodič musí informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe.

Vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia uplatňovať vnútroštátne predpisy.

8.2.2.   AUTOMATICKÝ PRECHOD DO SH

Vodič musí potvrdiť správu:

„Ack SH“ (potvrď SH)

Vodič musí reagovať podľa údajov zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“) a uplatniť vnútroštátne predpisy.

8.2.3.   UKONČENIE REŽIMU POSUNU (SH)

Ak sa posunovacia jazda zastaví a všetky posunovacie jazdy v SH sú ukončené, vodič ukončí režim posunu (SH) a informuje osobu riadiacu dopravu na dráhe.

9.   ZADÁVANIE ÚDAJOV

9.1.   SITUÁCIE

Zadávanie údajov je potrebné s cieľom pripraviť vlak na prevádzku:

pri aktivácii,

po každom prípade, keď museli byť údaje zmenené; tieto zmeny môžu byť napríklad dôsledkom:

zmeny zostavy vlaku podľa organizačných dokumentov dopravy,

poruchy ovplyvňujúcej vlastnosti koľajových vozidiel,

pomoci poskytnutej vlaku.

9.2.   PRAVIDLÁ

Pred prvým odchodom musí personál pripravujúci vlak skontrolovať zhodu vlaku s jeho kategóriou ERTMS a vodič musí overiť, či sú údaje o vlaku k dispozícii.

Pred prvým odjazdom musí vodič skontrolovať dostupnosť údajov o vlaku a tieto údaje zohľadniť. To isté platí pri striedaní vodiča.

9.2.1.   VKLADANIE ÚDAJOV

A.   Všeobecný prípad

S cieľom vykonať úlohu personál pripravujúci vlak vloží a/alebo potvrdí tieto súbory údajov:

údaje o vlaku ,

ďalšie údaje.

Údaje o vlaku týkajúce sa vlastností koľajových vozidiel zahŕňajú:

číslo vlaku,

maximálnu rýchlosť vlaku,

kategóriu vlaku podľa ERTMS,

dĺžku vlaku,

údaje o brzdení,

napájanie energiou,

ložná alebo nakladacia miera,

nápravový tlak,

vlak vybavený tlakotesným systémom,

zoznam špeciálnych prenosových modulov (STM), ktoré sú k dispozícii.

Ďalšie údaje týkajúce sa ostatných parametrov, ktoré môžu byť potrebné na vykonanie úlohy zahŕňajú:

identifikáciu vodiča,

úroveň ERTMS/ETCS,

identifikáciu RBC/telefónne číslo,

adhézny súčiniteľ,

a, ak si to vyžaduje jazda, STM, ktorý má byť aktivovaný vrátane ďalších údajov o STM.

B.   Prípad jazdy  s hnacími vozidlami s neprepojeným riadením

(doplní sa)

9.2.1.1.   Vlaková súprava

V prípade vlakovej súpravy sa musí personál pripravujúci vlak pred potvrdením štandardných údajov ubezpečiť, či technické podmienky koľajových vozidiel umožňujú použitie už uložených údajov.

Pokiaľ ide o vlakovú súpravu, personál pripravujúci vlak musí skontrolovať stav zariadenia koľajových vozidiel, ktorý by mohol mať vplyv na údaje o vlaku:

po príprave vlaku v stanici odchodu,

po každej zmene zostavy vlaku (v stanici alebo inde),

po technickom probléme, ktorý vedie k zmene údajov.

Ak neexistujú žiadne špecifické obmedzenia, personál pripravujúci vlak potvrdí všetky údaje zobrazené na DMI.

Ak existujú špecifické obmedzenia, personál pripravujúci vlak musí:

stanoviť nové údaje podľa technického dokumentu,

korigovať tieto údaje,

potvrdiť nové údaje.

9.2.1.2.   Ostatné vlaky

Na vkladanie údajov o vlaku použije personál pripravujúci vlak formulár s údajmi o vlaku.

9.2.2.   ZMENY ÚDAJOV

Ak sa vyžaduje zmena v údajoch počas jazdy, vodič zohľadní nové údaje.

Ak sa musí zmeniť adhézny súčiniteľ, tak sa uplatňujú vnútroštátne predpisy.

9.2.2.1.   Vlaková súprava

Vodič musí:

stanoviť nové údaje podľa technického dokumentu,

skontrolovať zhodu vlaku s jeho kategóriou podľa ERTMS,

korigovať tieto údaje,

potvrdiť nové údaje.

To isté musí vykonať v prípade všetkých údajov, ktoré sa musia v prípade potreby zmeniť.

9.2.2.2.   Ostatné vlaky

Personál pripravujúci vlak musí zmeniť formulár s údajmi o vlaku alebo vyhotoviť nový vždy, keď sa zmenia vlastnosti vlaku. Ak neexistuje personál pripravujúci vlak, tak formulár s údajmi o vlaku aktualizuje vodič.

Vodič musí pri vložení nových údajov o vlaku:

použiť nový formulár s údajmi o vlaku,

korigovať údaje,

potvrdiť nové údaje.

10.   ODCHOD VLAKU

10.1.   SITUÁCIE

Vlak je pripravený na odchod z východzej stanice alebo po plánovanom zastavení.

10.2.   PRAVIDLÁ

Vodič môže odísť po:

udelení povolenia na jazdu vlaku,

splnení podmienok vlakovej dopravy podľa vnútroštátnych predpisov.

Vodič musí reagovať podľa údajov zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“).

Vodič musí informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe v prípade, ak v čase odchodu vlaku nedostal povolenie na jazdu.

11.   REAKCIA NA ČINNOSŤ DMI/PRÍKAZU NÁVESTNÉHO SYSTÉMU

11.1.   VZHĽAD DMI

Rôzne situácie sú uvedené v každom odseku oddielu 2 v závislosti od informácií o DMI.

11.1.1.   VIZUÁLNE INDIKÁCIE

Image

(Toto je príklad vizuálnej indikácie).

11.1.2.   ZVUKOVÉ INDIKÁCIE

Zvukové informácie sa považujú za doplňujúce informácie.

Zvuková informácia sa poskytuje s cieľom upriamiť pozornosť vodiča na nové informácie indikované vizuálne na DMI.

Základné zvuky

Krátky hlboký

o

Dlhý vysoký

#

11.2.   PRAVIDLÁ

11.2.1.   PRIORITA DMI INDIKÁCIÍ/PÍSOMNÝCH ROZKAZOV

Vodič sa musí riadiť indikáciami poskytnutými na DMI. Tieto indikácie majú prednosť pred všetkými ostatnými príslušnými indikáciami pri trati okrem akýchkoľvek indikácií nebezpečenstva, ako je špecifikované vo vnútroštátnych predpisoch.

Písomné príkazy majú prednosť pred všetkými indikáciami uvedenými na DMI s výnimkou prípadov, keď sa zobrazí nižšia povolená rýchlosť alebo nižšia rýchlosť uvoľnenia.

11.2.2.   INDIKÁCIE DMI

Keď sa zobrazí táto ikona/textová správa

Názov

Sprievodný zvuk

Situácia

Vodič musí:

Image

úroveň 0

Image

 

uplatniť vnútroštátne predpisy.

Image

úroveň 1

Image

 

uplatniť predpisy úrovne 1.

Image

úroveň 2

Image

 

uplatniť predpisy úrovne 2.

Transition to level ……… (prechod na úroveň ………)

 

Image

 

začať uplatňovať predpisy úrovne v bode prechodu.

Ack transition to level ………(potvrď prechod na úroveň ………)

(blikajúca)

 

Image

 

potvrdiť textovú správu,

na úrovni 0 a na úrovni STM uplatniť vnútroštátne predpisy.

Ack STM (potvrď STM)

(blikajúca)

 

Image

 

potvrdiť textovú správu,

uplatniť vnútroštátne predpisy.

Ack UN (potvrď UN)

(blikajúca)

 

Image

 

potvrdiť textovú správu.

Image

UN

Image

 

uplatniť vnútroštátne predpisy.

Image

(bledosivá)

FS

 

 

nesmie prekročiť indikovanú povolenú rýchlosť,

musí dodržiavať indikovanú cieľovú rýchlosť v očakávanej vzdialenosti.

Ack OS (potvrď OS)

(blikajúca)

 

Image

 

potvrdiť textovú správu,

a začať alebo pokračovať v jazde podľa rozhľadu.

Image

(bledosivá)

OS

Image

 

začať alebo pokračovať v jazde podľa rozhľadu dovtedy, kým je zobrazená ikona OS,

neprekročiť maximálnu rýchlosť pre OS,

na úrovni 1 skontrolovať návestný znak návestidla pri trati, pokračovať za návesť dovoľujúcu jazdu a ďalej v jazde podľa rozhľadu.

Ack SR (potvrď SR)

(blikajúca)

 

Image

 

po prvé:

na úrovni 1 dostať povolenie na jazdu vlaku,

na úrovni 2 dostať od osobz riadiacej dopravu na dráhe:

súhlas na odchod v režime na zodpovednosť personálu (SR) alebo na prejdenie konca povolenia jazdy (EOA) ERTMS písomným rozkazom 01 alebo

povolenie na ďalšiu jazdu po núdzovom zastavení vlaku činnosťou ETCM ERTMS písomným rozkazom 02,

skontrolovať najnižšiu obmedzujúcu rýchlosť podľa:

cestovného poriadku/tabuliek traťových pomerov,

písomného rozkazu,

maximálnej rýchlosti pre SR,

potom potvrdiť textovú správu,

a pripraviť sa na odchod (predpis „Odchod vlaku“).

Image

(svetlosivá)

SR

 

 

ísť podľa rozhľadu, pokiaľ písomný rozkaz nestanovuje, že jazda podľa rozhľadu nie je potrebná,

neprekročiť najnižšiu dovolenú rýchlosť podľa:

cestovného poriadku/tabuliek traťových pomerov,

písomného rozkazu,

maximálnej rýchlosti pre SR

na úrovni 1 skontrolovať návestný znak návestidla pri trati:

a)

zastaviť vlak pred návesťou stoj,

b)

pokračovať za návesť dovoľujúcu jazdu a pokračovať v jazde podľa rozhľadu,

na úrovni 2 zastaviť pri najbližšej označovacej tabuli, skontaktovať sa s osobou riadiacou dopravu na dráhe a riadiť sa jeho pokynmi, ak vlak dosiahne tento bod v SR.

Ack SH (potvrď SR)

(blikajúca)

 

Image

 

v prvom rade sa presvedčiť, či má vedomosti o jazde, ktorú má vykonať,

potom potvrdiť textovú správu.

Image

(svetlosivá)

SH

 

 

uplatniť vnútroštátne predpisy týkajúce sa posunovania.

Ack train trip (potvrď zastavenie vlaku)

(blikajúca)

 

Image

 

prijať opatrenia ako reakciu na zastavenie vlaku (train trip) (predpis „Vykonanie opatrení ako reakcia na núdzové zastavenie vlaku činnosťou ETCS“).

Ack RV (potvrď RV)

 

Image

 

potvrdiť textovú správu.

Image

RV

 

 

začať s núdzovým cúvaním,

neprekročiť maximálnu rýchlosť pre režim núdzového cúvania (RV),

a dodržiavať cieľovú vzdialenosť.

Image

(oranžová)

stiahnuť zberače

Image

 

stiahnuť zberače.

Image

(žltá))

zdvihnúť zberače

Image

 

všimnúť si, že má povolenie zdvihnúť zberače.

Image

(žltá)+ indikácia použitého napätia formou textovej správy napr. „1 500 V =“

zdvihnúť zberače s uvedením napätia

Image

 

všimnúť si, že má povolené zdvihnúť zberače po výbere napájacieho napätia.

Image

(sivá)

neutrálna sekcia

Image

 

vypnúť hlavný spínač napájania.

Image

(žltá)

neutrálna sekcia

Image

 

ponechať hlavný spínač napájania vypnutý.

Image

(žltá)

kontrola nezastavenia

Image

 

zamedziť zastavenie.

11.2.3.   ZÁSAH BRZDY V PRÍPADE PREKROČENIA NAJVYŠŠEJ POVOLENEJ RÝCHLOSTI

11.2.3.1.   Situácia

ETCS brzdí, keďže vlak prekročil maximálnu povolenú rýchlosť.

Ak môže byť zásah uvoľnený, symbol začne blikať v momente, keď možno zásah bezpečne zastaviť.

11.2.3.2.   Predpisy

Keď sa zobrazí tento obrázok

Sprievodný zvuk

Vodič môže:

1.

Vlak prekračuje maximálnu povolenú rýchlosť

Image

v tomto prípade

súčasná rýchlosť: 140 km/h,

povolená rýchlosť: 110 km/h,

prevádzková brzda sa spustila.

Image

(prerušovane)

 

2.

Súčasná rýchlosť je rovnaká alebo nižšia ako povolená rýchlosť

Image

v tomto prípade

súčasná rýchlosť: 104 km/h,

povolená rýchlosť: 105 km/h,

ikona prevádzkovej brzdy začne blikať.

 

uvoľniť brzdu, hneď ako súčasná rýchlosť vlaku klesne pod hodnotu povolenej rýchlosti.

11.2.4.   UVOĽŇOVACIA RÝCHLOSŤ

11.2.4.1.   Situácia

Vlak sa blíži ku koncu povolenej jazdy (EOA) a na DMI sa zobrazí uvoľňovacia rýchlosť.

11.2.4.2.   Predpisy

Keď sa zobrazí nasledovný obrázok

Sprievodný zvuk

Vodič:

Image

v tomto prípade

súčasná rýchlosť: 20 km/h,

povolená rýchlosť: 50 km/h,

uvoľňovacia rýchlosť 26 km/h

Image

nesmie prekročiť indikovanú povolenú rýchlosť,

musí znížiť rýchlosť podľa indikácie na DMI,

na úrovni 1 musí skontrolovať návestný znak návestidla pri trati:

a)

zastaviť vlak pred návesťou stoj,

b)

pokračovať bez prekročenia indikovanej uvoľňovacej rýchlosti pred svetelnou návesťou dovoľujúcou jazdu

na úrovni 2 má povolené prejsť cez koniec povolenia jazdy (EOA) s cieľom zastaviť pred označovacou tabuľou alebo zarážadlom na konci koľajníc.

Image

v tomto prípade:

skutočná rýchlosť 19 km/h;

povolená rýchlosť 26 km/h;

brzdná krivka do cieľovej polohy: 9 km/h;

uvoľňovacia rýchlosť: 26 km/h.

 

12.   VŠEOBECNÉ ZÁSADY ÚROVNE 1

12.1.   ROZSAH PÔSOBNOSTI A ÚČEL

Tento dokument sa týka všeobecných zásad a predpisov, ktoré sa majú uplatniť vo všetkých situáciách úrovne 1 a ktoré sa konkrétne na tejto úrovni vyžadujú (nie spoločne s inými úrovňami).

12.2.   ZÁSADY

Vodič musí poznať:

umiestnenie návestidiel pri trati, ktoré má sledovať,

návesti stoj návestidiel pri trati, ktoré nesmie prekročiť,

návestné znaky návestidiel pri trati dovoľujúce jazdu, ktoré môže prejsť. V zozname návestí dovoľujúcich jazdu sa musia rozlíšiť návestidlá, ktoré smie prejsť bez obmedzení a návestidlá, ktoré sa môžu prejsť so špecifickými obmedzeniami, podľa vnútroštátnych predpisov.

13.   JAZDA PODĽA ROZHĽADU

13.1.   SITUÁCIE

Vodič musí jazdiť podľa dohľadnosti z prevádzkového hľadiska pri akomkoľvek technickom režime.

13.2.   PREDPISY

Ak musí vodič jazdiť podľa rozhľadu, tak je povinný:

jazdiť opatrne, kontrolovať rýchlosť, zohľadňovať pred sebou viditeľnú trať tak, aby mohol zastaviť ešte pred akýmkoľvek vlakom koncom povolenia jazdy (EOA), návesťou stoj alebo prekážkou.

neprekročiť maximálnu rýchlosť pre jazdu podľa rozhľadu.

14.   RIEŠENIE PORÚCH PALUBNÉHO SYSTÉMU

14.1.   SITUÁCIE

Zistila sa porucha, ktorá ovplyvňuje palubný systém.

14.2.   PREDPISY

14.2.1.   PORUCHA OVPLYVŇUJÚCA PRENOSOVÝ MODUL SLUČKY (LTM)

Vodič spozoruje na DMI textovú správu:

„failure of LTM“ („porucha LTM“)

Musí kontaktovať osobu riadiacu dopravu na dráhe; vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia uplatniť vnútroštátne predpisy.

14.2.2.   PORUCHA OVPLYVŇUJÚCA PRENOSOVÝ MODUL BALISE (BTM)

Vodič musí vypnúť vozidlové zariadenie a informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe; vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia uplatniť vnútroštátne predpisy.

14.2.3.   PORUCHA OVPLYVŇUJÚCA EURORÁDIO

Vodič spozoruje na DMI textovú správu:

„failure of Euroradio“ („porucha Eurorádia“)

a)

Počas prípravy hnacieho vozidla

V úrovni 2 musí vodič požiadať o výmenu hnacieho vozidla.

Ak sa hnacie vozidlo musí presunúť, osoba riadiaca dopravu na dráhe povolí vodičovi prejsť cez EOA („pravidlo povolený prechod cez EOA“).

Ak sa hnacie vozidlo nemusí presunúť, tak vodič vypne vozidlové zariadenie.

Vo všetkých ostatných úrovniach vodič musí informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe; vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia uplatniť vnútroštátne predpisy.

b)

Počas jazdy

Na úrovni 1 s funkciou in-fill pomocou rádia musí vodič informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe. Vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia uplatňovať vnútroštátne predpisy.

Na úrovni 2 vodič musí prijať opatrenia v prípade straty rádiovej komunikácie (pravidlo „riešenie chýbajúcej rádiovej komunikácie“).

14.2.4.   PORUCHA OVPLYVŇUJÚCA DMI

a)

Počas prípravy hnacieho vozidla

Vodič musí požiadať o výmenu hnacieho vozidla.

Ak sa hnacie vozidlo musí presunúť, vodič musí informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe; vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia uplatniť vnútroštátne predpisy.

Ak sa hnacie vozidlo nemusí presunúť, tak vodič vypne vozidlové zariadenie.

b)

Počas jazdy

Ak sa DMI údaje nedajú zobraziť, vodič musí vlak zastaviť a informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe; vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia uplatniť vnútroštátne predpisy.

14.2.5.   INÉ PORUCHY

Vodič spozoruje na DMI textovú správu:

„SF because of x“ („režim poruchy systému (SF) kvôli x“).

a)

Počas prípravy hnacieho vozidla

Vodič musí požiadať o výmenu hnacieho vozidla.

Ak sa hnacie vozidlo musí presunúť, vodič musí vypnúť vozidlové zariadenie a informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe; vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia uplatniť vnútroštátne predpisy.

Ak sa hnacie vozidlo nemusí presunúť, tak vodič vypne vozidlové zariadenie.

b)

Počas jazdy

Vodič musí po zastavení vypnúť vozidlové zariadenie a informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe; vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia uplatniť vnútroštátne predpisy.

15.   AKTIVÁCIA MIMO AKTIVAČNEJ KOĽAJE

15.1.   SITUÁCIE

Vodič musí aktivovať vlak a hnacie vozidlo je v pohotovostnom režime (SB).

15.2.   PREDPISY

Ak to vyžaduje vozidlové zariadenie, vodič musí:

vložiť, opakovane vložiť alebo opakovane potvrdiť identifikáciu vodiča a číslo vlaku,

zvoliť zodpovedajúcu úroveň ERTMS/ETCS podľa vnútroštátnych predpisov.

vložiť, opakovane vložiť alebo opakovane potvrdiť identifikáciu RBC a/alebo telefónne číslo podľa vnútroštátnych predpisov.

15.2.1.   HNACIE VOZIDLO SA MUSÍ POHYBOVAŤ AKO VLAK

Vodič musí:

vložiť údaje o vlaku (pravidlo „vkladanie údajov“),

zvoliť „Štart“.

15.2.1.1.   V úrovni 0

Systém požaduje potvrdiť režim nevybavenej trate (UN).

Na DMI sa zobrazí táto správa:

„Ack UN“ („potvrď UN“).

Vodič musí reagovať podľa údajov zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“).

15.2.1.2.   V úrovni 1

Systém požaduje potvrdiť režim na zodpovednosť personálu (SR).

Na DMI sa zobrazí táto správa:

„Ack SR“ („potvrď SR“).

Vodič musí reagovať podľa údajov zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“).

15.2.1.3.   V úrovni 2

Ak sa na DMI zobrazí táto správa:

„No radio connection with the RBC“ („Žiadne rádiové spojenie s RBC“)

vodič musí skontrolovať identifikáciu RBC a telefónne číslo a v prípade potreby ich opraviť.

a)   Rádiová komunikácia bola nadviazaná

a1)   Systém vydá povolenie jazdy (MA):

Vodič musí reagovať podľa údajov zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“).

a2)   Systém požaduje potvrdiť režim na zodpovednosť personálu (SR):

Na DMI sa zobrazí táto správa:

„Ack SR“ („potvrď SR“).

Pred potvrdením správy vodič musí:

dostať súhlas na odchod v režime na zodpovednosť personálu (SR) od osoby riadiacej dopravu na dráhe ERTMS písomným rozkazom 01,

skontrolovať, či sa písomný rozkaz týka jeho vlaku a jeho súčasnej polohy.

Pred povolením odchodu vodičovi v režime na zodpovednosť personálu (SR), osoba riadiaca dopravu na dráhe musí získať nasledujúce záruky pre úsek trate od označovacej tabule, ktorá sa má prejsť po nasledujúcu tabuľu:

skontrolovať, či sú splnené všetky podmienky pre trasu v súlade s vnútroštátnymi predpismi,

skontrolovať, či sú obmedzenia rýchlosti nižšie ako maximálna rýchlosť pre režim na zodpovednosť personálu (SR) a zahrnúť ich do ERTMS písomného rozkazu 01,

skontrolovať, či sú ostatné obmedzenia a/alebo pokyny potrebné a zahrnúť ich do ERTMS písomného rozkazu 01.

Osoba riadiaca dopravu na dráhe musí vydať ERTMS písomný rozkaz 01.

Vodič musí reagovať podľa údajov zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“).

Ak vlak nie je v blízkosti prvej označovacej tabule, ktorú má dosiahnuť, tak vodič zastaví pred touto označovacou tabuľou s cieľom ubezpečiť sa, či sa ho písomný rozkaz týka.

b)   Rádiová komunikácia nebola nadviazaná

Ak sa komunikácia s RBC nedá opakovane nadviazať a vlak musí jazdiť, osoba riadiaca dopravu na dráhe povolí vodičovi prejsť EOA (pravidlo „povolené prejdenie EOA“). V tomto konkrétnom prípade osoba riadiaca dopravu na dráhe nemá povolené oslobodiť vodiča od povinnosti jazdiť podľa rozhľadu v SR.

15.2.1.4.   V úrovni STM

Systém požaduje potvrdenie režimu špeciálneho prenosového modulu (STM).

Na DMI sa zobrazí táto správa:

„Ack STM“(„potvrď stm“).

Vodič musí uplatňovať vnútroštátne predpisy.

15.2.2.   HNACIE VOZIDLO SA MUSÍ POHYBOVAŤ V REŽIME POSUNU (SH)

Vodič sa musí pripraviť na posunovanie (pravidlo „vykonávať posunovacie pohyby v režime posunu (SH)“).

15.2.3.   HNACIE VOZIDLO SA MUSÍ POHYBOVAŤ V REŽIME NIE AKO VEDÚCE (NL)

Vodič sa musí pripraviť na jazdu s hnacími vozidlami  s neprepojeným riadením (pravidlo „pripraviť vlak na jazdu  s hnacími vozidlami s neprepojeným riadením“).

16.   PRÍPRAVA VLAKU NA JAZDU  S HNACÍMI VOZIDLAMI S NEPREPOJENÝM RIADENÍM S POMOCNÝM HNACÍM VOZIDLOM

16.1.   SITUÁCIE

Hnacie vozidlo, ktoré nie je vedúce, a vlak sú už spojené a vozidlové zariadenie ERTMS-ETCS na hnacom vozidle, ktoré nie je vedúce, je pripravené na prepnutie do pohotovostného režimu (SB):

16.2.   PREDPISY

Zámerne prázdne.

17.   UKONČENIE JAZDY VLAKU S POMOCNÝM HNACÍM VOZIDLOM

17.1.   SITUÁCIE

Nečinné hnacie vozidlo sa musí odpojiť od vlaku.

17.2.   PREDPISY

Zámerne prázdne.

18.   PREJDENIE BODU PRECHODU V PORUCHOVÝCH SITUÁCIÁCH Z ÚROVNE 1 NA ÚROVEŇ 2 A Z ÚROVNE 2 NA ÚROVEŇ 1

18.1.   SITUÁCIE

Pri vstupe do oblasti s úrovňou 2 sa rádiová komunikácia nedá nadviazať.

Pri prechode bodom prechodu sa prechod neuskutoční.

18.2.   PREDPISY

18.2.1.   RÁDIOVÁ KOMUNIKÁCIA SA NEDÁ NADVIAZAŤ

Ak sa na DMI zobrazí táto správa:

„No radio connection with the RBC“ („Žiadne rádiové spojenie s RBC“)

vodič musí skontrolovať identifikáciu RBC a telefónne číslo a v prípade potreby ich opraviť.

Ak sa komunikácia s RBC nedá nadviazať a vlak musí jazdiť, osoba riadiaca dopravu na dráhe povolí vodičovi prejsť EOA (pravidlo „povolené prejdenie EOA“).

18.2.2.   PRI PRECHODE BODOM PRECHODU SA PRECHOD NEUSKUTOČNÍ.

18.2.2.1.   Ak bol vlak núdzovo zastavený činnosťou ETCS

Vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia vykonať opatrenia ako reakciu na zastavenie vlaku (train trip) (pravidlo „vykonanie opatrení ako reakcia na núdzové zastavenie vlaku činnosťou ETCS“).

Pri státí vodič musí:

skontrolovať správnu úroveň, ktorá sa má vybrať,

zmeniť úroveň,

ďalej jazdiť podľa indikácií zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“).

18.2.2.2.   Ak je v režime na zodpovednosť personálu (SR)

Vodič musí:

zastaviť vlak,

uplatniť 2.2.3.

18.2.2.3.   Vo všetkých ostatných prípadoch

Vodič musí:

informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe,

pri státí skontrolovať správnu úroveň ktorá sa vybrať,

zmeniť úroveň,

ďalej jazdiť podľa indikácií zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“).

19.   RIADENIE NEPLÁNOVANÝCH DOČASNÝCH OBMEDZENÍ RÝCHLOSTI

19.1.   SITUÁCIE

Neplánované dočasné obmedzenie rýchlosti sa musí riadiť.

19.2.   PREDPISY

Ak osoba riadiaca dopravu na dráhe dostane informáciu, že je potrebné neplánované dočasné obmedzenie rýchlosti, tak musí:

zastaviť vlaky nachádzajúce sa v predmetnom úseku,

zabrániť ostatným vlakom vojsť na tento úsek.

Pred stanovením vlakovej trasy v predmetom úseku osoba riadiaca dopravu na dráhe musí vodičovi oznámiť neplánované dočasné obmedzenie rýchlosti:

v prípade vlakov núdzovo zastavených činnosťou ETCS osoba riadiaca dopravu na dráhe a vodič musia prijať opatrenia ako reakciu na zastavenie vlaku činnosťou ETCS (pravidlo „prijatie opatrenia ako reakciu na zastavenie vlaku činnosťou ETCS“), vrátane povinnosti jazdiť s obmedzeniami,

v prípade iných vlakov osoba riadiaca dopravu na dráhe uloží vodičovi povinnosť jazdiť s obmedzeniami ERTMS písomným rozkazom 05.

Vodič musí dodržiavať dočasné obmedzenia rýchlosti, až kým koniec vlaku neprejde cez koniec obmedzenia rýchlosti.

Osoba riadiaca dopravu na dráhe musí uplatňovať tieto opatrenia, až kým dočasné obmedzenie rýchlosti nebude riadiť ERTMS.

20.   POVOLENÝ PREJAZD ZA KONIEC POVOLENEJ JAZDY (EOA)

20.1.   SITUÁCIE

Vodičovi je potrebné povoliť prejazd za koniec povolenej jazdy (EOA).

20.2.   PREDPISY

Ak vodič nedostal povolenie na jazdu vlakom včas, musí kontaktovať osobu riadiacu dopravu na dráhe, ak nemá žiadne informácie o príčine.

Vodič nesmie použiť funkciu „prejazd“, kým nedostane povolenie od osoby riadiacej dopravu na dráhe.

Skôr, ako povolí vodičovi prejsť za koniec povolenej jazdy (EOA) ERTMS písomným rozkazu 01, osoba riadiaca dopravu na dráhe musí:

skontrolovať, či sú splnené všetky podmienky pre trasu v súlade s vnútroštátnymi predpismi,

ak dokáže zistiť v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, že trať je voľná, oslobodiť vodiča od povinnosti jazdiť podľa rozhľadu, pričom v časti „ďalšie pokyny“ pridá tieto slová: „je oslobodený od povinnosti jazdiť podľa rozhľadu“ v SR,

skontrolovať, či sú obmedzenia rýchlosti nižšie ako maximálna rýchlosť pre režim na zodpovednosť personálu (SR) a zahrnúť ich do ERTMS písomného rozkazu 01,

skontrolovať, či sú ostatné obmedzenia a/alebo pokyny potrebné, a zahrnúť ich do ERTMS písomného rozkazu 01.

Na to, aby mohol prejsť za koniec povolenej jazdy (EOA), vodič musí:

dostať ERTMS písomný rozkaz 01 od osoby riadiacej dopravu na dráhe,

skontrolovať, že písomný rozkaz sa týka jeho vlaku a jeho súčasnej polohy,

skontrolovať najnižšiu povolenú rýchlosť podľa:

cestovného poriadku/tabuliek traťových pomerov,

zoznamu dočasných obmedzení rýchlosti,

písomného rozkazu,

maximálnej rýchlosti pre SR,

použiť funkciu „prejazd“ a riadiť sa pokynmi uvedenými v ERTMS v písomnom rozkaze 01,

opakovane naštartovať podľa indikácií zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“).

21.   RIADENIE STRATY RÁDIOVEJ KOMUNIKÁCIE

21.1.   SITUÁCIE

Rádiová komunikácia sa stratila v oblasti, ktorá nie je označená ako oblasť bez signálu.

21.2.   PREDPISY

Ak sa na DMI zobrazí táto ikona:

(červená)

vodič to musí hlásiť osobe riadiacej dopravu na dráhe.

Ak sa vlakom musí presunúť, osoba riadiaca dopravu na dráhe povolí vodičovi prejsť za koniec povolenej jazdy (EOA) (pravidlo „povolený prejazd za koniec povolenej jazdy (EOA)“).

22.   PRIJATIE OPATRENÍ V PRÍPADE NÚDZOVEJ SITUÁCIE

22.1.   SITUÁCIE

Nastane núdzová situácia.

22.2.   PREDPISY

22.2.1.   KRYTIE VLAKOV

Ak vodič zistí núdzovú situáciu, musí vykonať všetky opatrenia potrebné na zamedzenie alebo zníženie účinku situácie a bude o tom čo najskôr informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe.

Vodič musí uplatňovať vnútroštátne predpisy.

Keď bude osoba riadiaca dopravu na dráhe informovaná o núdzovej situácii, tak musí okamžite chrániť ohrozené vlaky:

na úrovni 1 uplatňovaním vnútroštátnych predpisov,

na úrovni 2 vyslaním príkazu na núdzové zastavenie; príkaz na núdzové zastavenie nesmie byť zrušený skôr, ako budú vlaky pripravené na ďalšiu jazdu.

Osoba riadiaca dopravu na dráhe musí zastaviť a vyrozumieť všetky ostatné vlaky pred oblasťou nebezpečenstva.

Osoba riadiaca dopravu na dráhe musí čo možno najskôr informovať všetkých príslušných vodičov.

22.2.2.   POVOLENIE ĎALŠEJ JAZDY VLAKOV

Podľa vnútroštátnych pravidiel musí osoba riadiaca dopravu na dráhe rozhodnúť:

kedy je možné povoliť jazdu vlaku,

či sú potrebné pokyny a/alebo obmedzenia na jazdu vlaku.

Pre povolenie ďalšej jazdy vlakov núdzovo zastavených činnosťou ETCS vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia vykonať opatrenia ako reakciu na núdzové zastavenie vlaku činnosťou ETCS (pravidlo „vykonanie opatrení ako reakcia na núdzové zastavenie vlaku činnosťou ETCS“). V prípade vlakov na úrovni 2 sa musí príkaz na núdzové zastavenie zrušiť.

Osoba riadiaca dopravu na dráhe zahrnie potrebné pokyny a/alebo obmedzenia pre jazdu vlaku podľa vnútroštátnych pravidiel:

v prípade núdzovo zastavených vlakov činnosťou ETCS do ERTMS písomného rozkazu 02,

v prípade ostatných vlakov do ERTMS písomného rozkazu 05,

Najmä môže požiadať vodiča preskúmať určitý úsek trate.

Vodič po opustení postihnutej oblasti musí podľa požiadavky písomného rozkazu a na požiadanie hlásiť svoje zistenia.

22.2.3.   KRYTIE A OBNOVENIE POSUNU

Vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia uplatňovať vnútroštátne predpisy.

23.   ZRUŠENIE POVOLENIA NA JAZDU VLAKU

23.1.   SITUÁCIE

Osoba riadiaca dopravu na dráhe rozhodne o prijatí nových dopravných opatrení.

23.2.   PREDPISY

23.2.1.   V ÚROVNI 1

Pri odňatí povolenia na jazdu vlaku musí osoba riadiaca dopravu na dráhe uplatniť vnútroštátne predpisy.

Ak sa vo vnútroštátnych predpisoch výslovne stanovuje, že pred určením dopravných opatrení musí vlak stáť, tak osoba riadiaca dopravu na dráhe nariadi vodičovi ERTMS písomným rozkazom 03 zostať stáť.

Ďalšiu jazdu povolí osoba riadiaca dopravu na dráhe vodičovi ERTMS písomným rozkazom 04.

Vodič musí ísť podľa rozhľadu až po najbližšie návestidlo pri trati.

23.2.2.   V ÚROVNI 2

Ak je to možné, tak osoba riadiaca dopravu na dráhe smie zrušiť povolenie na jazdu (MA) použitím kooperatívneho skrátenia MA.

Vo všetkých ostatných prípadoch musí osoba riadiaca dopravu na dráhe uplatniť vnútroštátne predpisy.

Ak sa vo vnútroštátnych predpisoch výslovne stanovuje, že pred určením dopravných opatrení musí vlak stáť, tak osoba riadiaca dopravu na dráhe nariadi vodičovi ERTMS písomným rozkazom 03 zostať stáť.

Ďalšiu jazdu povolí osoba riadiaca dopravu na dráhe vodičovi ERTMS písomným rozkazom 04.

24.   OPATRENIA PO NÚDZOVOM ZASTAVENÍ VLAKU ČINNOSŤOU ETCS

24.1.   SITUÁCIE

Jazda vlaku alebo posun je núdzovo zastavený činnosťou ETCS.

24.2.   PREDPISY

Ak dôjde k núdzovému zastaveniu činnosťou ETCS, vodič musí predpokladať, že existuje nebezpečná situácia a musí vykonať všetky kroky potrebné na zamedzenie alebo zníženie účinku takejto situácie. Toto môže zahŕňať jazdu vlaku smerom dozadu podľa vnútroštátnych predpisov.

Ak má vlak jazdiť smerom dozadu, vodič musí potvrdiť textovú správu „ACK TRAIN TRIP“ („potvrď zastavenie vlaku“) a uvoľniť núdzovú brzdu.

Hneď ako vlak po jazde smerom dozadu zastaví, vodič sa musí kontaktovať s osobou riadiacou dopravu na dráhe a informovať ho o situácii.

Vo všetkých ostatných prípadoch, ak vlak stojí a vodič spozoruje na DMI textovú správu.

„Ack train trip“ („potvrď zastavenie vlaku“),

musí potvrdiť zastavenie vlaku a kontaktovať osobu riadiacu dopravu na dráhe.

Ak dôjde k núdzovému zastaveniu činnosťou ETCS, tak vodič nesmie pokračovať v ďalšej jazde bez povolenia osoby riadiacej dopravu na dráhe.

Skôr, ako dá vodičovi povolenie pokračovať po zastavení vlaku ERTMS písomným rozkazom 02, osoba riadiaca dopravu na dráhe musí:

skontrolovať, či sú splnené všetky podmienky pre trasu v súlade s vnútroštátnymi predpismi,

ak dokáže zistiť v súlade s vnútroštátnymi pravidlami, že trať je voľná, oslobodiť vodiča od povinnosti jazdiť podľa rozhľadu, pričom v časti „ďalšie pokyny“ pridá tieto slová: „je oslobodený od povinnosti jazdiť podľa rozhľadu“ v SR,

skontrolovať maximálne povolené rýchlosti nižšie ako maximálna rýchlosť pre SR a zahrnúť ich do ERTMS písomného rozkazu 02,

skontrolovať, či sú ostatné obmedzenia a/alebo pokyny potrebné a zahrnúť ich do ERTMS písomného rozkazu 02.

Pre ďalšiu jazdu vodič musí:

dostať ERTMS písomný rozkaz 02 s ďalšími pokynmi, ktoré vydá osoba riadiaca dopravu na dráhe,

skontrolovať, že písomný príkaz sa týka jeho vlaku/posunu a jeho súčasnej polohy,

podľa úlohy zvoliť štart alebo SH a postupovať podľa pokynov uvedených v ERTMS písomnom rozkaze 02,

opakovane naštartovať podľa indikácií zobrazených na DMI (pravidlo „reakcia na činnosť DMI/príkazu návestného systému“).

25.   RIADENIE NEVHODNOSTI TRASY

25.1.   SITUÁCIE

Bola zistená nezlučiteľnosť medzi charakteristikami koľajových vozidiel a charakteristikami trate.

25.2.   PREDPISY

Keď vodič spozoruje na DMI textovú správu:

„Route unsuitable“ („Trasa nevhodná“),

musí:

zastaviť vlak a informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe o indikácii nevhodnosti trasy,

skontrolovať, či sú hodnoty v súlade s charakteristikami vlaku, a v prípade potreby ich korigovať.

Kým vodič nedostane povolenie od osoby riadiacej dopravu na dráhe, nesmie prejsť cez nevhodnú trať.

25.2.1.   DÔVOD NEVHODNOSTI SA DÁ ODSTRÁNIŤ

Ak to dovoľujú vnútroštátne predpisy, osoba riadiaca dopravu na dráhe povolí vodičovi prejsť nevhodnú trať ERTMS písomným rozkazom 06 spolu so všetkými ďalšími potrebnými pokynmi.

Vodič smie prejsť nevhodnú trať, keď dostane od osoby riadiacej dopravu na dráhe ERTMS písomný rozkaz 06.

25.2.2.   DÔVOD NEVHODNOSTI SA NEDÁ ODSTRÁNIŤ

Vodič a osoba riadiaca dopravu na dráhe musia uplatňovať vnútroštátne predpisy.

26.   VSTUP DO OBSADENÉHO ÚSEKU KOĽAJE V STANICI

26.1.   SITUÁCIE

Je potrebné vojsť do stanice v úseku koľaje, ktorá je obsadená na účely:

zdieľania nástupišťa,

spriahania vlakov.

26.2.   PREDPISY

Ak vlak musí vstúpiť na obsadenú koľaj, tak osoba riadiaca dopravu na dráhe musí:

zabezpečiť, aby prvý vlak stál a aby sa na úrovni 2 zrušilo povolenie jazdy prvého vlaku (predpis „zrušenie povolenia jazdy vlaku“).

stanoviť trasu pre vlak, ktorý musí vstúpiť na obsadenú koľaj.

Vodič vlaku, ktorý musí vstúpiť na obsadenú koľaj, musí reagovať podľa indikácií zobrazených na DMI (predpis „reakcia podľa pokynu DMI/návestidlového systému“) a riadiť sa prijatými pokynmi.

V prípade neplánovanej jazdy musí osoba riadiaca dopravu na dráhe pred stanovením trasy informovať vodičov obidvoch príslušných vlakov o okolnostiach podľa vnútroštátnych predpisov.

27.   NÚDZOVÉ CÚVANIE

27.1.   SITUÁCIE

Núdzová situácia si vyžaduje, aby vlak šiel opačným smerom v režime núdzového cúvania.

27.2.   PREDPISY

Ak vlak musí núdzovo cúvať podľa vnútroštátnych predpisov, tak vodič musí:

potvrdiť túto textovú správu:

„Ack RV“ („potvrď RV“),

núdzovo cúvať s vlakom.

Vodič musí po ukončení núdzového cúvania vlaku informovať osobu riadiacu dopravu na dráhe.

PRÍLOHA A2

ERTMS/GSM-R PREVÁDZKOVÉ PREDPISY

Tieto predpisy budú vysvetľovať ako bude prevádzkový personál obsluhovať zariadenia v spojení s GSM-R.

Tento aspekt predstavuje ešte stále otvorený bod a bude špecifikovaný v budúcej verzii týchto TSI.

PRÍLOHA B

OSTATNÉ PREDPISY UMOŽNUJÚCE KOHERENTNÚ PREVÁDZKU NOVÝCH ŠTRUKTURÁLNYCH SUBSYSTÉMOV

(Pozri oddiel 4.4)

Táto príloha sa bude v priebehu času vyvíjať a bude podliehať pravidelnému preskúmaniu a aktualizácii.

Typickým obsahom tejto prílohy budú predpisy a postupy, ktoré sa majú uplatniť identickým spôsobom v rámci celej TEN a najmä konvenčnej siete a na ktoré sa v súčasnosti nevzťahuje kapitola 4 týchto TSI. Je takisto pravdepodobné, že niektoré prvky kapitoly 4 a súvisiacich príloh sa takisto včlenia do tejto prílohy.

A.   Všeobecne

Vyhradené

B.   Bezpečnosť a zabezpečenie personálu

Vyhradené

C.   Prevádzkové rozhranie s návestidlovým, zabezpečovacím a riadiacim zariadením

C1   Posýpanie pieskom

Použitie piesku predstavuje účinný spôsob ako zlepšiť adhéziu kolies ku koľajniciam, pomôcť pri brzdení a rozjazde najmä v podmienkach nepriaznivého počasia.

Hromadenie piesku na hlave koľajnice môže však spôsobiť celý rad problémov, najmä v spojení s aktiváciou koľajových obvodov a efektívnou prevádzkou výhybiek a križovatiek.

Vodič musí byť vždy schopný použiť piesok, avšak vždy, keď je to možné, tak treba tomu zabrániť.

v oblasti výhybiek a križovatiek

počas brzdenia pri rýchlostiach nižších ako 20 km/h.

Tieto obmedzenia však v žiadnom prípade nie sú uplatniteľné vtedy, ak existuje riziko (prejdenie náveste v prípade nebezpečenstva (SPAD)) alebo v prípade inej závažnej mimoriadnosti a pieskovanie môže zvýšiť adhéziu.

v prípade stojaceho vlaku. Výnimkou z uvedeného je situácia, keď sa vlak rozbieha a keď sa vyžaduje odskúšanie pieskovacieho zariadenia na hnacom vozidle. (Skúšanie sa bežne vykonáva v oblastiach špecificky určených v registri infraštruktúry).

C2   Aktivácia detektorov horúceho nápravového ložiska

Vyhradené

D.   Jazdy vlaku

D1

Bežné podmienky

D2

Mimoriadne podmienky

Vyhradené

E.   Anomálie, mimoriadne situácie a nehody

Vyhradené

PRÍLOHA C

METODIKA KOMUNIKÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA BEZPEČNOSTI

Úvod

Účelom tohto dokumentu je určiť pravidlá komunikácie týkajúce sa bezpečnosti medzi pozemnými a pojazdnými a medzi pojazdnými a pozemnými zariadeniami uplatniteľné na informácie prenášané alebo vymieňané v prípade situácií kritických z bezpečnostného hľadiska v interoperabilnej sieti a najmä na:

definovanie charakteru a štruktúry správ týkajúcich sa bezpečnosti;

definovanie metodiky hlasového prenosu takýchto správ.

Táto príloha slúži ako základ:

umožňujúci manažérovi infraštruktúry zostavovať správy a knihy vzorov správ. Tieto prvky sa musia zaslať železničnému podniku súčasne so sprístupnením predpisov a nariadení;

pre manažéra infraštruktúry a železničný podnik na zostavovanie dokumentov pre ich personál (knihy vzorov správ), inštrukcií pre personál povoľujúci jazdy vlaku a dodatok 1 k zbierke predpisov vodiča „príručka komunikačných postupov“.

Rozsah, v akom sa vzorové správy používajú a ich štruktúra sa môžu meniť. V prípade určitých rizík bude používanie vzorových správ vhodné, zatiaľ čo v prípade iných nebude vhodné.

V kontexte daného rizika, manažér infraštruktúry konajúc v súlade s článkom 9 ods. 3 smernice 2004/49/ES rozhodne o tom, či je používanie vzorovej správy vhodné. Formulár sa má použiť iba vtedy, ak hodnota jeho bezpečnostných a prevádzkových výhod prekročí hodnotu jeho bezpečnostných a prevádzkových nevýhod.

Manažéri infraštruktúry musia štrukturalizovať svoj komunikačný protokol formalizovaným spôsobom a v súlade s týmito 3 kategóriami:

naliehavé (núdzové) verbálne správy;

písomné rozkazy,

ďalšie prevádzkové správy;

Na podporu disciplinovaného prenosu týchto správ bola vypracovaná metodika komunikácií.

1.   METODIKA KOMUNIKÁCIÍ

1.1.   PRVKY A PRINCÍPY METODIKY

1.1.1.   ŠTANDARDNÁ TERMINOLÓGIA, KTORÁ SA MÁ PRI POSTUPOCH POUŽÍVAŤ

1.1.1.1.   Postup prenosu reči

Výraz, ktorým sa možnosť hovoriť odovzdáva opačnej strane:

prepínam

1.1.1.2.   Postup prijímania správy

po prijatí priamej správy

Výraz potvrdzujúci, že zaslaná správa bola prijatá.

prijaté

Výraz použitý vtedy, keď sa žiada opakovanie správy v prípade zlého príjmu alebo neporozumenia.

opakujte (+ hovorte pomaly)

po prijatí správy, ktorá bola už prečítaná

Výrazy zisťujúce, či už prečítaná správa presne zodpovedá odoslanej správe:

správne

alebo nie

chyba (+ opakujem)

1.1.1.3.   Postup prerušenia komunikácií

ak bola správa ukončená

koniec

ak je prerušenie dočasné a neprerušuje spojenie

Výraz použitý vtedy, ak má druhá strana čakať.

čakajte

ak je prerušenie dočasné, ale spojenie je prerušené

Výraz používaný vtedy, ak chceme druhej strane oznámiť, že komunikácia bude prerušená, avšak bude obnovená neskôr:

zavolám znovu

1.1.1.4.   Zrušenie písomného príkazu

Výraz používaný na zrušenie postupu písomného rozkazu počas jazdy:

zrušte postup

Ak sa má potom správa následne obnoviť, tak postup treba zopakovať od začiatku.

1.1.2.   ZÁSADY, KTORÉ SA MAJÚ UPLATNIŤ V PRÍPADE CHYBY ALEBO NEPOROZUMENIA SA

Pri korekcii možných chýb počas komunikácie sa uplatňujú tieto predpisy:

1.1.2.1.   Chyby

chyba počas prenosu

Ak chybu prenosu objaví samotný odosielateľ, tak odosielateľ musí požiadať o zrušenie vyslaním tejto procedurálnej správy:

chyba (+ pripravím nový formulár......)

alebo:

chyba + opakujem

a potom poslať pôvodnú správu znovu.

chyba počas opakovania správy prijímateľom

Keď odosielateľ objaví chybu v čase, keď mu prijímateľ opakuje správu, tak odosielateľ zašle tieto procedurálne správy:

chyba + opakujem

a potom zašle pôvodnú správu znovu.

1.1.2.2.   Nesprávne pochopenie

Ak jedna zo strán nesprávne pochopí správu, tak musí požiadať druhú stranu o zopakovanie správy s použitím tohto textu:

zopakujte (+hovorte pomaly)

1.1.3.   KÓD NA HLÁSKOVANIE SLOVA, ČÍSLA, ČASU, VZDIALENOSTI, RÝCHLOSTI A DÁTUMU

Ako pomôcka na porozumenie a vyjadrovanie správ v rôznych situáciách každý výraz musí byť vyslovený pomaly a správne hláskovaním všetkých slov alebo názvov a čísel, pri ktorých je pravdepodobné, že by mohli byť nesprávne pochopené. Príkladmi sú identifikačné kódy návestidiel alebo výhybiek.

Uplatňujú sa tieto pravidlá hláskovania:

1.1.3.1.   Hláskovanie slov a skupín písmen

Používa sa medzinárodná fonetická abeceda.

A Alpha

B Bravo

C Charlie

D Delta

E Echo

F Foxtrot

G Golf

H Hotel

I India

J Juliet

K Kilo

L Lima

M Mike

N November

O Oscar

P Papa

Q Quebec

R Romeo

S Sierra

T Tango

U Uniform

V Victor

W Whisky

X X-ray

Y Yankee

Z Zulu

Príklad:

Výhybky A B = výhybky alfa-bravo.

Číslo signálu KX 835=signál Kilo X-Ray osem tri päť.

Manažér infraštruktúry môže pridať ďalšie písmená spolu s fonetickou výslovnosťou pre každé pridané písmeno, ak si to vyžaduje abeceda pracovného jazyka (jazykov) manažéra infraštruktúry.

Železničný podnik môže pridať ďalšie údaje o výslovnosti, ak to považuje za potrebné.

1.1.3.2.   Vyjadrovanie čísiel

Čísla sa musia vyslovovať po jednotlivých čísliciach.

0

1

2

3

4

Nula

Jeden

Dva

Tri

Štyri

5

6

7

8

9

Päť

Šesť

Sedem

Osem

Deväť

Príklad: vlak 2 183= vlak dva – jeden – osem – tri.

Desatinné čísla sa musia vyjadriť slovom „celá“.

Príklad: 12,50 = jeden – dva – celá – päť – nula

1.1.3.3.   Vyjadrenie času

Čas sa musí udávať ako miestny čas, v zrozumiteľnej reči.

Príklad: 10:52 hodín = desať päťdesiatdva.

Aj keď zásada je takáto, v prípade potreby by bolo tiež prijateľné hláskovať čas po čísliciach (jeden nula päť dva hodín).

1.1.3.4.   Vyjadrenie vzdialeností a rýchlostí

Vzdialenosti musia byť vyjadrené v kilometroch a rýchlosti v kilometroch za hodinu.

Míle sa môžu používať, ak sa táto jednotka používa v príslušnej infraštruktúre.

1.1.3.5.   Vyjadrenie dátumov

Dátum sa musí vyjadriť obvyklým spôsobom.

Príklad: 10. december

1.2.   KOMUNIKAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Hlasový prenos správ týkajúcich sa bezpečnosti pozostáva v zásade z týchto dvoch fáz:

označenie a žiadosť o pokyny;

samotný prenos správy a ukončenie prenosu.

Prvá fáza sa môže zredukovať alebo úplne preskočiť v prípade správ týkajúcich sa bezpečnosti s najvyššou prioritou.

1.2.1.   PRAVIDLÁ IDENTIFIKÁCIE A ŽIADOSTI O POKYNY

S cieľom umožniť stranám vzájomnú identifikáciu, definovať prevádzkovú situáciu a prenášať procedurálne pokyny sa musia uplatniť tieto pravidlá:

1.2.1.1.   Označenie

Je veľmi dôležité, aby sa pred každou komunikáciou, inou, ako sú urgentné správy týkajúce sa bezpečnosti s najvyššou prioritou, vzájomne identifikovali osoby, ktoré chcú spolu komunikovať. Nielenže je to zdvorilé, dôležitejšie je, že to ubezpečuje o tom, že osoba povoľujúca jazdy vlaku komunikuje s vodičom správneho vlaku a že vodič vie, že hovorí so správnym stavadlom alebo riadiacim strediskom. Toto je obzvlášť kritické vtedy, ak komunikácia prebieha v oblastiach, kde sa komunikačné hranice prekrývajú.

Táto zásada sa musí uplatniť dokonca aj po prerušení počas prenosu.

Na tento účel použijú jednotlivé strany tieto správy.

personál povoľujúci jazdy vlaku:

train… (číslo) this is … návestie (meno)

vodič:

… návestie (meno) tu je vlak … (číslo)

Treba upozorniť, že po identifikácii môže nasledovať ďalšia informatívna správa poskytujúca personálu povoľujúcemu jazdy vlaku dostatok podrobných údajov o situácii na to, aby mohol presne stanoviť postup, ktorého dodržiavanie sa môže následne od vodiča vyžadovať.

1.2.1.2.   Žiadosť o pokyny

Každému uplatneniu postupu sprevádzanému písomným rozkazom musí predchádzať žiadosť o pokyny.

Na vyžiadanie pokynov sa používajú nasledovné výrazy:

Pripravte postup …

1.2.2.   PRAVIDLÁ PRENOSU PÍSOMNÝCH ROZKAZOV A VERBÁLNYCH SPRÁV

1.2.2.1.   Správy s najvyššou prioritou týkajúce sa bezpečnosti

Vzhľadom na ich urgentný a imperatívny charakter, tieto správy:

môžu by zasielané alebo prijímané počas jazdy;

môžu preskočiť časť identifikácie;

musia byť zopakované;

musia byť čo najskôr doplnené o ďalšie informácie.

1.2.2.2.   Písomné rozkazy

S cieľom spoľahlivo odoslať alebo prijať (počas státia) procedurálne správy obsiahnuté v knihe vzorových správ sa musia dodržiavať nasledovné pravidlá:

1.2.2.2.1.   Odosielanie správ

Vzorová správa môže byť vyplnená pred prenosom správy tak, že úplný text správy sa dá odoslať v rámci jediného prenosu.

1.2.2.2.2.   Prijímanie správy

Príjemca správy musí vyplniť vzorovú správu obsiahnutú v knihe vzorových správ na základe informácií, ktoré mu poskytol odosielateľ.

1.2.2.2.3.   Zopakovanie správy prijímateľom

Pri všetkých vopred stanovených železničných správach v knihe vzorových správ sa vyžaduje zopakovanie správy prijímateľom. Zopakovanie správy prijímateľom zahŕňa správu zobrazenú v sivom poli na vzorových správach, časť „spätné hlásenie“ a akékoľvek ďalšie alebo doplňujúce informácie.

1.2.2.2.4.   Potvrdenie správneho zopakovania správy prijímateľom

Po každej správe, ktorá je zopakované prijímateľom musí nasledovať potvrdenie zhody alebo nezhody, ktoré vydá odosielateľ správy.

Správne

alebo

Chyba + opakujem

po čom nasleduje opakované vysielanie pôvodnej správy

1.2.2.2.5.   Potvrdenie

Každá prijatá správa musí byť potvrdená kladne alebo záporne takto:

Prijal

alebo

Neprijal, zopakujte (+ hovorte pomaly)

1.2.2.2.6.   Sledovateľnosť a overenie

Všetky správy realizované zo zeme musia byť sprevádzané jednoznačným identifikačným alebo povoľovacím číslom.

ak sa správa týka akcie, na ktorú vodič požaduje špecifické povolenie (napr. prechod návesti stoj,.....):

Povolenie … (číslo)

vo všetkých ostatných prípadoch (napr. pokračujte opatrne,...):

Správa … (číslo)

1.2.2.2.7.   Spätné hlásenie

Po každej správe obsahujúcej požiadavku ma „spätné hlásenie“ musí nasledovať „hlásenie“.

1.2.2.3.   Ďalšie správy

Ďalšie správy

týmto správam musí predchádzať identifikačný proces;

musia byť krátke a presné (vždy, ak je to možné, obmedzené na informácie, ktoré sa majú oznámiť a kde sa uplatňujú);

musia byť spätne prečítané a musí nasledovať potvrdenie správneho alebo nesprávneho zopakovania správy prijímateľom;

môže po nich nasledovať žiadosť o pokyny alebo žiadosť o ďalšie informácie.

1.2.2.4.   Informačné správy s variabilným, nie vopred stanoveným obsahom

Informačné správy s variabilným obsahom:

musí im predchádzať proces identifikácie;

musia byť vypracované pred odoslaním;

musia byť zopakované prijímateľom a musí nasledovať potvrdenie správneho alebo nesprávneho zopakovania správy prijímateľom.

2.   PROCEDURÁLNE SPRÁVY

2.1.   CHARAKTER SPRÁV

Procedurálne správy sa používajú na zaslanie prevádzkových pokynov súvisiacich s príslušnými situáciami uvedenými v Zbierke predpisov vodiča.

Obsahujú text samotnej správy, zodpovedajúci danej situácii, a číslo identifikujúce správu.

Ak správa vyžaduje od príjemcu spätné hlásenie, tak bude uvedený aj text hlásenia.

Pri týchto správach sa používa vopred stanovené znenie predpísané manažérom infraštruktúry v jeho „pracovnom“ jazyku a predkladajú sa vo forme vopred vypracovaných vzorových správ buď v papierovej forme, alebo na počítačovom médiu.

2.2.   VZOROVÉ SPRÁVY

Vzorové správy predstavujú formalizované médium na oznamovanie procedurálnych správ. Takými správami sú spravidla správy súvisiace s mimoriadnymi pracovnými podmienkami. Typickými príkladmi je povolenie pre vodiča prejsť návesť alebo „koniec povolenia jazdy“, požiadavka jazdiť v konkrétnej oblasti zníženou rýchlosťou alebo preskúmať trať. Môžu však existovať aj iné okolnosti, ktoré si budú vyžadovať použitie takýchto správ.

Ich účelom je:

poskytnúť spoločný pracovný dokument používaný v reálnom čase personálom povoľujúcim jazdy vlaku a vodičmi;

poskytnúť vodičovi (najmä keď pracuje v neznámom a zriedkavom prostredí) pripomenutie postupu, ktorého dodržiavanie sa bude od neho vyžadovať

umožniť sledovateľnosť komunikácie.

S cieľom identifikovať formuláre sa musí vypracovať jednoznačné kódové slovo alebo číslo týkajúce sa daného postupu. Toto by mohlo byť založené na potenciálnej frekvencii, s akou sa bude formulár používať. Ak je pravdepodobné, že zo všetkých vypracovaných formulárov sa bude najčastejšie používať formulár pre prejdenie návesti stoj alebo konca povolenia jazdy (EOA), tak potom by táto vzorová správa mohla byť očíslovaná 001 atď.

2.3.   KNIHA VZOROV SPRÁV

Po identifikácii všetkých vzorových správ, ktoré sa majú používať, sa musí celý súbor zahrnúť do dokumentu alebo na počítačové médium s názvom kniha vzorov správ.

To je spoločný dokument, ktorý bude používať pri vzájomnej komunikácii vodič a personál povoľujúci jazdy vlakov. Je preto dôležité, aby kniha, ktorú používa vodič a kniha, ktorú používaj personál povoľujúci jazdu vlakov, bola zostavená a číslovaná rovnako.

Manažér infraštruktúry je zodpovedný za navrhnutie Knihy vzorov správ a vzorových správ ako takých vo svojom „prevádzkovom jazyku“.

Železničný podnik môže pridať preklady vzorových správ a súvisiacich informácií obsiahnutých v knihe vzorov správ vtedy, ak si myslí, že to pomôže vodičom tak počas odborného výcviku, ako aj v situáciách v reálnom čase.

Jazykom používaným pri prenose správ musí byť vždy „pracovný jazyk“ manažéra infraštruktúry.

Kniha vzorových správ pozostáva z dvoch častí:

Prvá časť obsahuje tieto položky:

návod na používanie Knihy vzorov správ;

zoznam vzorových správ  pre postupy dávaných zo strany trate;

zoznam vzorových správ pre postupy dávaných zo strany vodiča, ak to pripadá do úvahy;

zoznam situácií s krížovými odkazmi na použiteľné vzory správ pre postupy;

slovník pojmov s uvedením situácií, pri ktorých sa uplatňuje každá vzorová správa;

kód na hláskovanie správ (fonetická abeceda atď.).

Druhá časť obsahuje vzorové správy ako také.

Niekoľko príkladov každej zo vzorových správ musí byť zahrnutých do Knihy vzorov správ, a odporúča sa, aby sa na oddeľovanie oddielov používali rozraďovače.

Železničný podnik môže zahŕňať vysvetľujúci text dôležitý pre každú vzorovú správu a príslušné situácie do Knihy vzorov správ vodiča.

3.   ĎALŠIE SPRÁVY

Ďalšie správy sú informačnými správami, ktoré používa buď:

vodič na informovanie personálu povoľujúceho jazdy vlaku, alebo

personál povoľujúci jazdy vlaku na informovanie vodiča

o situáciách mimoriadneho charakteru a pre ktoré sa z tohto dôvodu považuje vopred stanovený formulár za zbytočný, alebo týkajúcich sa jazdy vlaku alebo technického stavu vlaku, alebo infraštruktúry.

S cieľom uľahčiť opisovanie situácií a zostavovanie informačných správ môžu byť výhodné usmernenia pre tvorbu správ, slovník pojmov železničnej terminológie, opisná schéma používaných koľajových vozidiel a opisný prehľad o zariadení infraštruktúry (trať, napájanie trakcie atď.).

3.1.   ORIENTAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPRÁV

Tieto správy môžu byť štruktúrované takto:

Štádium komunikačného toku

Prvok správy

Dôvod odovzdávania informácie

pre informovanosť

pre akciu

Pozorovanie

Existuje

Videl som

Mal som

Zrazil som

Poloha

pri trati

v… (názov stanice)

(charakteristický bod)

pri míľniku/kilometrovníku …

(číslo)

čo sa týka môjho vlaku

hnacie vozidlo … (číslo)

vlečný vozeň … (číslo)

Druh

objekt

osoba

(pozri slovník pojmov)

Stav

statický

stojaci na

ležiaci na

spadnutý na

kráčajúci

pohybujúci sa

bežiaci

smerom k

Lokalita vzhľadom na trate

 

Po týchto správach môže nasledovať žiadosť o pokyny.

Prvky správy sa poskytujú v tak jazyku zvolenom železničným podnikom, ako aj v prevádzkovom jazyku(-och) príslušných manažérov infraštruktúry.

3.2.   SLOVNÍK POJMOV ŽELEZNIČNEJ TERMINOLÓGIE

Železničný podnik musí vypracovať slovník pojmov železničnej terminológie pre každú sieť, v ktorej jeho vlaky premávajú. Musí dodať výrazy pravidelne používané v jazyku, ktorý zvolil železničný podnik a v prevádzkovom jazyku manažéra(-ov) infraštruktúry, ktorého infraštruktúra sa používa.

Slovník pojmov sa skladá z dvoch častí:

zoznam výrazov podľa predmetu;

zoznam výrazov v abecednom poradí.

3.3.   OPISNÝ OBRÁZOK KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

Ak sa železničný podnik domnieva, že by to prospelo jeho činnosti, tak sa vypracuje opisný obrázok používaných koľajových vozidiel. Uvedú sa v ňom názvy rôznych komponentov, ktoré môžu byť predmetom komunikácie s rôznymi príslušnými manažérmi infraštruktúry. Musí obsahovať bežné názvy štandardných výrazov v jazyku, ktorý si železničný podnik zvolil, a v prevádzkovom jazyku manažéra(-ov) infraštruktúry, ktorého infraštruktúra sa používa.

3.4.   OPISNÉ UVEDENIE CHARAKTERISTÍK ZARIADENIA INFRAŠTRUKTÚRY (TRAŤ, NAPÁJANIE TRAKCIE ATĎ.).

Ak sa železničný podnik domnieva, že by to prospelo jeho činnosti, tak sa vypracuje opisné uvedenie charakteristík zariadenia infraštruktúry (trať, napájanie trakcie atď.) na využívanej trase. Budú v ňom uvedené názvy rôznych komponentov, ktoré môžu byť predmetom komunikácie s príslušnými manažérmi infraštruktúry. Musí obsahovať bežné názvy štandardných výrazov v jazyku zvolenom železničným podnikom a v prevádzkovom jazyku manažéra(-ov) infraštruktúry, ktorého infraštruktúra sa používa.

4.   TYP A ŠTRUKTÚRA VERBÁLNYCH SPRÁV

4.1.   NÚDZOVÉ SPRÁVY

Núdzové správy sú určené na poskytovanie urgentných prevádzkových pokynov, ktoré sú priamo prepojené s bezpečnosťou železnice.

S cieľom zamedziť akémukoľvek riziku nesprávneho porozumenia sa musia správy vždy jedenkrát zopakovať.

Hlavné správy rozčlenené na základe potreby, ktoré sa dajú zasielať, sa uvádzajú nižšie.

Manažér infraštruktúry môže navyše definovať iné núdzové správy podľa potreby jeho prevádzky.

Po núdzových správach môže nasledovať písomný rozkaz (pozri pododdiel 2).

Druh textu, ktorý má tvoriť núdzové správy, musí byť zahrnutý v dodatku 1 „Príručky komunikačných postupov“ k Zbierke predpisov vodiča a v dokumentácii vydanej pre personál povoľujúci jazdy vlaku.

4.2.   SPRÁVY ODOSIELANÉ BUĎ Z TRATE, ALEBO OD VODIČA

Potreba zastaviť všetky vlaky.

Potreba zastaviť všetky vlaky musí byť vyslaná prostredníctvom akustického signálu; ak nie je k dispozícii, musí sa použiť táto veta:

Núdzová situácia, zastavte všetky vlaky

Informácia o lokalite alebo oblasti je v prípade potreby špecifikovaná v správe.

Okrem toho sa táto správa musí rýchlo doplniť podľa možnosti dôvodom, lokalitou núdzovej situácie a identifikáciou vlaku.

Prekážka

alebo požiar

alebo …

(iný dôvod)

na trati … v…

(názov)

(na km)

Vodič vlaku …

(číslo)

Nevyhnutnosť zastaviť konkrétny vlak.

Vlak … (na trati/koľaji)

(číslo)

(názov/číslo)

Núdzový stav. Okamžite zastavte

Za takýchto okolností sa môže použiť na doplnenie správy názov alebo číslo trate alebo koľaje, po ktorých vlak premáva.

4.3.   SPRÁVY VYSLANÉ VODIČOM

Nevyhnutnosť prerušiť napájanie trakcie energiou

Núdzový stav. Okamžite vypnite napájanie troleja

Táto správa sa musí rýchlo doplniť podľa možnosti dôvodom, lokalitou núdzovej situácie a identifikáciou vlaku.

Na …

(km)

na …trati/koľaji

(názov/číslo)

medzi …a …

(stanica)

(stanica)

Dôvod …

Vodič vlaku …

(číslo)

Za takýchto okolností sa môže použiť na doplnenie správy názov alebo číslo trate alebo koľaje, po ktorých vlak premáva.

PRÍLOHA D

INFORMÁCIE, KU KTORÝM MUSÍ MAŤ ŽELEZNIČNÝ PODNIK PRÍSTUP V SÚVISLOSTI S TRASOU (TRASAMI), PO KTORÝCH CHCE PREMÁVAŤ

ČASŤ 1.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA MANAŽÉRA INFRAŠTRUKTÚRY

1.1.

Meno (mená)/identita manažéra (manažérov) infraštruktúry

1.2.

Krajina (alebo krajiny)

1.3.

Krátka charakteristika

1.4.

Zoznam všeobecných prevádzkových pravidiel a nariadení (a spôsob, ako ich získať)

ČASŤ 2.

MAPY A SCHÉMY

2.1.

Zemepisná mapa

2.1.1.

Trasy

2.1.2.

Hlavné lokality (stanice, zriaďovacie stanice, odbočky, nákladné terminály)

2.2.

Schémy tratí

Informácie, ktoré sa musia zahrnúť do schém, doplnené v prípade potreby textom. Tam, kde existuje samostatná schéma staníc, zriaďovacích staníc, železničného depa, informácie na schéme tratí môžu byť zjednodušené.

2.2.1.

Označenie vzdialenosti

2.2.2.

Označenie dopravných tratí, slučiek, vedľajších koľají a výkoľajok/odvratných výhybiek

2.2.3.

Spojky medzi dopravnými traťami

2.2.4.

Hlavné lokality (stanice, zriaďovacie stanice, odbočky, nákladné terminály)

2.2.5.

Umiestnenie a význam návestí všetkých neprenosných návestidiel

2.3.

Schémy stanice/zriaďovacej stanice/depa (Dôležité upozornenie: Týka sa iba lokalít, ktoré sú dostupné pre interoperabilnú dopravu)

Informácie, ktoré musia byť identifikované v schémach špecifických podľa lokality, doplnené v prípade potreby textom.

2.3.1.

Názov lokality

2.3.2.

Kód stanovenia lokality

2.3.3.

Typ lokality (osobný terminál, nákladný terminál, zriaďovacia stanica, depo)

2.3.4.

Lokalita a význam návestí všetkých neprenosných návestidiel

2.3.5.

Označenie a plán tratí, vrátane výkoľajok/odvratných výhybiek

2.3.6.

Označenie nástupíšť

2.3.7.

Dĺžka nástupíšť

2.3.8.

Výška nástupíšť

2.3.9.

Označenie manipulačných koľají

2.3.10.

Dĺžka manipulačných koľají

2.3.11.

Dostupnosť elektrického napájania zo stojanov

2.3.12.

Vzdialenosť medzi okrajom nástupišťa a stredom koľaje, rovnobežne k povrchu jazdnej plochy

2.3.13.

(Pokiaľ ide o osobné stanice) Existencia prístupu pre invalidné osoby

ČASŤ 3.

INFORMÁCIE O ŠPECIFICKOM ÚSEKU TRATE

3.1.

Všeobecné charakteristiky

3.1.1.

Krajina

3.1.2.

Identifikačný kód úseku trate: vnútroštátny kód

3.1.3.

Začiatok úseku trate

3.1.4.

Koniec úseku trate

3.1.5.

Prevádzkový čas dopravy (hodiny, dni a zvláštne opatrenia počas sviatkov)

3.1.6.

Údaje o vzdialenosti pri trati (početnosť, vzhľad a umiestnenie)

3.1.7.

Druh dopravy (zmiešaná, osobná, nákladná, …)

3.1.8.

Maximálna dovolená rýchlosť (rýchlosti)

3.1.9.

Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sú potrebné z dôvodov bezpečnosti

3.1.10.

Špecifické miestne prevádzkové požiadavky (vrátane akýchkoľvek zvláštnych kvalifikácií personálu)

3.1.11.

Osobitné obmedzenia pre nebezpečný tovar

3.1.12.

Osobitné obmedzenia pri nakladaní

3.1.13.

Vzor oznamu o dočasných prácach (a spôsob, akým sa dá získať)

3.1.14.

Indikácia o tom, že úsek trate je preplnený (článok 22, 2001/14/ES)

3.2.

Špecifické technické vlastnosti

3.2.1.

ES overenie pre TSI infraštruktúry

3.2.2.

Dátum uvedenia do prevádzky ako interoperabilnej trate

3.2.3.

Zoznam možných špecifických prípadov

3.2.4.

Zoznam možných špecifických odchýlok

3.2.5.

Rozchod koľaje

3.2.6.

Prechodový prierez

3.2.7.

Maximálny nápravový tlak

3.2.8.

Maximálne zaťaženie na bežný meter

3.2.9.

Priečne sily pôsobiace na koľaj

3.2.10.

Pozdĺžne sily pôsobiace na koľaj

3.2.11.

Minimálny polomer zakrivenia

3.2.12.

Percento sklonu

3.2.13.

Lokalita sklonu

3.2.14.

V prípade brzdného systému, ktorý nevyužíva adhéziu koleso-koľajnica, akceptovaná účinnosť brzdy

3.2.15.

Mosty

3.2.16.

Viadukty

3.2.17.

Tunely

3.2.18.

Poznámky

3.3.

Energetický subsystém

3.3.1.

ES verifikácia pre energetické TSI

3.3.2.

Dátum uvedenia do prevádzky ako interoperabilnej trate

3.3.3.

Zoznam možných špecifických prípadov

3.3.4.

Zoznam možných špecifických odchýlok

3.3.5.

Druh systému zásobovania energiou (napr. žiadny, nadzemný, tretia koľajnica)

3.3.6.

Frekvencia systému zásobovania energiou (napr. striedavý prúd, jednosmerný prúd)

3.3.7.

Minimálne napätie

3.3.8.

Maximálne napätie

3.3.9.

Obmedzenie týkajúce sa spotreby energie v prípade špecifických elektrických hnacích vozidiel

3.3.10.

Obmedzenie týkajúce sa polohy elektrickej motorovej jednotky (jednotiek) pre dosiahnutie zhody s delením trakčného vedenia (poloha zberača)

3.3.11.

Ako dosiahnuť vypnutie napájania trolejového vedenia

3.3.12.

Výška trakčného drôtu

3.3.13.

Prípustný sklon trakčného drôtu vzhľadom na koľaj a zmena sklonu

3.3.14.

Druh schválených zberačov

3.3.15.

Minimálna statická sila

3.3.16.

Maximálna statická sila

3.3.17.

Lokalita neutrálnych úsekov

3.3.18.

Informácie o prevádzke

3.3.19.

Sťahovanie zberačov

3.3.20.

Podmienky uplatňované vzhľadom na rekuperačné brzdenie

3.3.21.

Maximálny prípustný prúd pre vlak

3.4.

Riadiaci-zabezpečovací a návestný subsystém

3.4.1.

ES verifikácia pre CCS TSI

3.4.2.

Dátum uvedenia do prevádzky ako interoperabilnej trate

3.4.3.

Zoznam možných špecifických prípadov

3.4.4.

Zoznam možných špecifických odchýlok

ERTMS/ETCS

3.4.5.

Úroveň aplikácie

3.4.6.

Voliteľné funkcie inštalované v traťovom zariadení

3.4.7.

Voliteľné funkcie požadované od vozidlového zariadenia

3.4.8.

Číslo verzie softvéru

3.4.9.

Dátum uvedenia tejto verzie do prevádzky

ERTMS/GSM-R radio

3.4.10.

Voliteľné funkcie uvedené vo FRS

3.4.11.

Číslo verzie

3.4.12.

Dátum uvedenia tejto verzie do prevádzky

Pre úroveň 1 ERTM/ETCS s funkciou infill

3.4.13.

Technické prevedenie požadované pre koľajové vozidlá

Ochranný(-é), riadiaci(-e) a výstražný(-é) systém(-y) vlaku triedy B

3.4.14.

Vnútroštátne pravidlá prevádzkovania systémov triedy B (+ spôsob, ako ich získať)

Systém tratí

3.4.15.

Zodpovedný členský štát

3.4.16.

Názov systému

3.4.17.

Číslo verzie softvéru

3.4.18.

Dátum uvedenia tejto verzie do prevádzky

3.4.19.

Ukončenie doby platnosti

3.4.20.

Potreba viac ako jedného súbežne aktívneho systému

3.4.21.

Palubný systém

Rádiový systém triedy B

3.4.22.

Zodpovedný členský štát

3.4.23.

Názov systému

3.4.24.

Číslo verzie

3.4.25.

Dátum uvedenia tejto verzie do prevádzky

3.4.26.

Ukončenie doby platnosti

3.4.27.

Zvláštne podmienky pre prepínanie medzi rôznymi ochrannými, riadiacimi a výstražnými systémami vlaku triedy B

3.4.28.

Zvláštne technické podmienky požadované pre prepínanie medzi systémami ERTMS/ETCS a systémami triedy B

3.4.29.

Zvláštne podmienky pre prepínanie medzi rôznymi rádiovými systémami

Technické poruchové režimy:

3.4.30.

ERTM/ETCS

3.4.31.

Ochranného, riadiaceho a výstražného systému vlaku triedy B

3.4.32.

ERTM/GSM-R

3.4.33.

Rádiového systému triedy B

3.4.34.

Návestenia pri trati

Obmedzenie rýchlosti týkajúce sa brzdného výkonu

3.4.35.

ERTM/ETCS

3.4.36.

Ochranný, riadiaci a výstražný systém vlaku triedy B

Vnútroštátne pravidlá pre fungovanie systému triedy B

3.4.37.

Vnútroštátne pravidlá spojené s brzdným výkonom

3.4.38.

Ostatné vnútroštátne predpisy, napr.: údaje zodpovedajúce listu UIC 512 (8 vydanie z 1. 1. 1979 a 2 zmeny a doplnenia)

EMC náchylnosť riadenia, zabezpečenia a návestenia na strane infraštruktúry

3.4.39.

Požiadavka, ktorá sa musí špecifikovať podľa európskych noriem

3.4.40.

Prípustnosť použitia vírivej brzdy

3.4.41.

Prípustnosť použitia magnetickej brzdy

3.4.42.

Požiadavky na technické riešenia týkajúce sa realizovaných odchýlok

3.5.

Subsystém prevádzky a riadenia dopravy

3.5.1.

ES overenie pre OPE TSI

3.5.2.

Dátum uvedenia do prevádzky ako interoperabilnej trate

3.5.3.

Zoznam možných špecifických prípadov

3.5.4.

Zoznam možných konkrétnych odchýlok

3.5.5.

Jazyk používaný na komunikácie kritické z hľadiska bezpečnosti s personálom manažéra infraštruktúry

3.5.6.

Osobitné klimatické podmienky a súvisiace opatrenia

PRÍLOHA E

JAZYK A ÚROVEŇ KOMUNIKÁCIE

Ústna kvalifikácia v jazyku sa môže rozdeliť do piatich úrovní:

Úroveň

Opis

5

dokáže prispôsobiť spôsob, akým hovorí s akýmkoľvek účastníkom rozhovoru

dokáže predniesť svoje stanovisko

dokáže vyjednávať

dokáže presvedčiť

dokáže poradiť

4

dokáže zvládnuť úplne nedpredvídateľné situácie

dokáže formulovať predpoklady

dokáže vyjadriť zdôvodnené stanovisko

3

dokáže zvládnuť praktické situácie týkajúce sa nepredvídateľného prvku

dokáže veci opísať

dokáže udržiavať jednoduchú konverzáciu

2

dokáže zvládnuť jednoduché praktické situácie

dokáže klásť otázky

dokáže odpovedať na otázky

1

dokáže rozprávať s použitím naučených viet

Táto príloha má dočasnú podobu. Pripravuje sa podrobnejší dokument a bude k dispozícii pre budúcu revíziu týchto TSI.

Existujú takisto plány na začlenenie nástroja, ktorý sa bude používať pri posudzovaní úrovne spôsobilosti jednotlivca. Tento nástroj bude k dispozícii v budúcej verzii týchto TSI.

PRÍLOHA F

USMERNENIA PRE POSUDZOVANIE SUBSYSTÉMU PREVÁDZKY A RIADENIA DOPRAVY

(Používanie výrazu „členský štát“ v kontexte s týmto modulom znamená členský štát alebo iný orgán vymenovaný členským štátom, ktorý vykonáva posudzovanie).

1.

Táto príloha stanovuje usmernenia na uľahčenie posudzovania zo strany členských štátov s cieľom potvrdiť, že navrhovaný prevádzkový proces (procesy):

je v súlade s týmito TSI a potvrdzuje, že základné požiadavky (1) smernice 2001/16/ES (a všetky zmeny a doplnenia uvedené v smernici 2004/50/ES) boli splnené,

je v súlade s inými prípadnými predpismi vrátane smernice 2004/49/ES,

a môže byť uvedený do činnosti.

2.

Príslušný manažér infraštruktúry alebo železničný podnik musí dodať členskému štátu príslušnú dokumentáciu (ako je opísané nižšie v odseku 3) opisujúcu nové alebo zmenené a doplnené prevádzkové procesy.

Predložená dokumentácia o koncepcii a rozvoji nového alebo zmeneného a doplneného prevádzkového procesu musí byť dostatočne podrobná, aby umožnila členskému štátu porozumieť logickému zdôvodneniu návrhu. Navyše, ak sa subsystémy zdokonaľujú alebo obnovujú, tak súčasťou predloženia musí byť aj spätná väzba na prevádzkové skúsenosti.

Táto dokumentácia sa môže dodať buď v tlačenom, alebo počítačovom formáte (alebo kombinácia oboch). Členský štát môže požiadať o ďalšie kópie, ak sú potrebné na vykonanie posúdenia.

3.

Podrobnosti posudzovania

3.1.

Dokumentácia opisujúca príslušný prevádzkový proces (procesy) musí obsahovať minimálne tieto prvky:

všeobecný opis organizácie operácií manažéra infraštruktúry alebo železničného podniku (prehľad riadenia/dozoru a funkčnosť) spolu s podrobnými údajmi o podmienkach a rámci, v ktorom sa budú používať a vykonávať prevádzkové procesy, ktoré sa majú posudzovať;

podrobnosti o všetkých príslušných prevádzkových procesoch, ktorých vykonanie je potrebné (typické postupy, pokyny, počítačové programy atď.);

opis, ako sa budú realizovať, využívať a kontrolovať príslušné prevádzkové procesy vrátane analýzy akéhokoľvek špecifického zariadenia, ktoré sa má použiť;

podrobnosti o osobách, ktoré budú ovplyvnené prevádzkovým postupom, o odbornej príprave a/alebo inštruktáži, ktorá sa bude realizovať, a o akomkoľvek posúdení rizík, , ktorým môžu byť osoby vystavené;

postup, akým sa budú riadiť následné zmeny a doplnenia a aktualizácie prevádzkových procesov (poznámka: toto nezahŕňa žiadne budúce podstatné zmeny alebo nové procesy – v takomto prípade sa bude uplatňovať nové predloženie podľa týchto usmernení);

diagram znázorňujúci, ako potrebné informácie so spätnou väzbou (a všetky ostatné informácie týkajúce sa operácie) prúdia do, z a okolo organizácie operácií manažéra infraštruktúry alebo železničného podniku ako podpora príslušných prevádzkových procesov;

opisy, vysvetlenia a všetky záznamy potrebné na porozumenie koncepcie a vývoja nového alebo zmeneného a doplneného príslušného prevádzkového procesu (POZNÁMKA: v prípade procesov kritických z hľadiska bezpečnosti musí toto zahŕňať aj posúdenie rizík spojených s realizáciou nového/zmeneného a doplneného procesu (procesov);

preukázanie súladu medzi príslušnými prevádzkovými procesmi a požiadavkami TSI;

Tam, kde je to dôležité, sa musia dodať aj tieto prvky:

zoznam technických podmienok alebo európskych noriem, na základe ktorých boli príslušné prevádzkové procesy subsystému validované a dôkaz takejto zhody;

dôkaz zhody s inými predpismi vychádzajúcimi zo zmluvy (vrátane certifikátov);

zvláštne podmienky alebo obmedzenia príslušných prevádzkových procesov.

3.2

Členský štát musí:

identifikovať príslušné ustanovenia TSI, s ktorými musia byť príslušné prevádzkové procesy v súlade;

skontrolovať, či je dodaná dokumentácia úplná a v súlade s bodom 3.1;

preskúmať dodanú dokumentáciu a zhodnotiť, či:

sú príslušné prevádzkové procesy v súlade s príslušnými požiadavkami TSI;

koncepcia a rozvoj nových alebo revidovaných prevádzkových procesov (vrátane akéhokoľvek vyhodnotenia rizík) sú mohutné a či boli zvládnuté riadeným spôsobom;

opatrenia na implementáciu a následné používanie/riadenie prevádzkových procesov zabezpečia trvalý súlad s príslušnými požiadavkami TSI

zdokumentovať (v hodnotiacej správe, pozri nižšie odsek 4) svoje zistenia, pokiaľ ide o súlad prevádzkových procesov s ustanoveniami TSI.

4.

Hodnotiaca správa zahŕňa minimálne nasledovné informácie:

podrobnosti príslušného manažéra infraštruktúry/železničného podniku,

opis prevádzkových procesov, ktoré boli posudzované, vrátane podrobných údajov o akýchkoľvek špecifických príslušných postupoch, pokynoch, počítačových programoch;

opis prvkov, ktoré sa týkajú riadenia a používania príslušných prevádzkových procesov vrátane monitorovania. spätnej väzby a prispôsobenia,

všetky pomocné správy o kontrole a audite vypracované v súvislosti s posudzovaním

potvrdenie o tom, že príslušný prevádzkový proces a podmienky jeho realizácie zabezpečia súlad s príslušnými požiadavkami uvedenými v príslušných oddieloch TSI vrátane akýchkoľvek výhrad uvedených v závere posudzovania.

uvedenie všetkých podmienok a obmedzení (vrátane všetkých obmedzení, pokiaľ ide o zaoberanie sa akýmikoľvek výhradami) pre implementáciu príslušného prevádzkového procesu,

meno a adresu príslušného členského štátu zúčastneného na posudzovaní a dátum dokončenia správy.

Ak bude manažérovi infraštruktúry/železničnému podniku odmietnuté povolenie/certifikácia na realizáciu príslušných prevádzkových procesov na základe hodnotiacej správy o posudzovaní, členský štát musí uviesť v súlade so smernicou 2004/49/ES podrobné dôvody takéhoto zamietnutia.


(1)  Základné požiadavky sa odrážajú v požiadavkách na technické parametre, rozhrania a výkonnosť, stanovených v kapitole 4 týchto TSI.

PRÍLOHA G

INFORMATÍVNY A NEPOVINNÝ ZOZNAM PRVKOV, KTORÉ SA MUSIA OVERIŤ PRE KAŽDÝ ZÁKLADNÝ PARAMETER

Táto príloha sa nachádza v ranom štádiu vypracovania a vyžaduje ďalšie spracovanie; je zahrnutá ako pracovný návrh.

V súvislosti s procesmi certifikácie a autorizácie opísanými v článkoch 10 a 11 smernice 2004/49/ES sú v tejto prílohe načrtnuté tieto podporné informácie:

A – položka, ktorá má organizačný alebo principiálny charakter a musí sa zahrnúť do systému riadenia bezpečnosti

B – položka, ktorá predstavuje podrobný postup alebo prevádzkový proces na podporu organizačných princípov v SMS a ktorá sa môže uplatňovať iba v rámci členského štátu

Parametre, ktoré sa majú posúdiť

Prvky, ktoré sa majú overovať pre každý parameter

Odkaz na TSI

Uplatniteľné na

A/B

ŽP

MI

Dokumentácia pre vodičov

Proces zostavovania zbierky predpisov vodiča (vrátane jazykového prekladu [kde je to vhodné] a procesu validácie)

4.2.1.2.1

X

 

A

Proces pre MI na poskytnutie príslušných informácií ŽP

4.2.1.2.1

 

X

A

Obsah zbierky predpisov vodiča zahŕňa minimálne požiadavky týchto TSI a špecifické postupy, ktoré vyžaduje MI

4.2.1.2.1

X

 

B

Proces zostavovania tabuliek traťových pomerov pre vodiča (a proces validácie)

4.2.1.2.2.1

X

 

A

Obsah tabuliek traťových pomerov pre vodiča zahŕňa minimálne požiadavky týchto TSI

4.2.1.2.2.1

X

 

B

Proces pre MI na informovanie ŽP o zmenách prevádzkových predpisov/informácií

4.2.1.2.2.2

 

X

A

Proces sumarizácie zmien do vyhradeného dokumentu

4.2.1.2.2.2

X

 

A

Proces informovania vodičov o zmenách v reálnom čase

4.2.1.2.2.3

 

X

A

Proces informovania vodičov o cestovnom poriadku vlakov

4.2.1.2.3

X

 

A

Proces informovania vodičov o koľajových vozidlách

4.2.1.2.4

X

 

A

Proces zostavovania miestne špecifických predpisov a postupov (vrátane procesu validácie) pozemný personál

4.2.1.3

X

 

B

Dokumentácia pre personál MI, ktorý povoľuje jazdy vlakov

Proces komunikácie týkajúcej sa bezpečnosti medzi personálom MI a ŽP

4.2.1.4

 

X

A

Komunikácia týkajúca sa bezpečnosti medzi personálom ŽP a MI

Proces, ktorým sa zabezpečí, že personál uplatňuje metodiku prevádzkovej komunikácie tak, ako je špecifikované v prílohe C k týmto TSI

4.2.1.5, 4.6.1.3.1

X

 

A

 

X

A

Viditeľnosť vlaku

Proces, ktorým sa zabezpečí, aby osvetlenie prednej strany vlakov bolo v súlade s požiadavkami týchto TSI

4.2.2.1.2, 4.3.3.4.1

X

 

A

Proces, ktorým sa zabezpečí, aby označenie zadnej strany vlakov bolo v súlade s požiadavkami týchto TSI

4.2.2.1.3

X

 

 

Počuteľnosť vlakov

Proces, ktorým sa zabezpečí, aby počuteľnosť vlakov bola v súlade s požiadavkami týchto TSI

4.2.2.2,

4.3.3.5

X

 

A

Označenie vozňa

Proces, ktorým sa preukazuje súlad s prílohou P k týmto TSI

4.2.2.3

X

 

A

Nakladanie nákladného vozňa

Zostavenie predpisov pre nakladanie, ktoré musí personál ŽP uplatňovať

4.2.2.4

X

 

A

Zostavenie vlaku

Proces zostavovania pravidiel pre zostavovanie vlaku (vrátane procesu validácie)

4.2.2.5

X

 

A

Obsah pravidiel pre zostavovanie vlakov zahŕňa minimálne požiadavky špecifikované v týchto TSI

4.2.2.5

X

 

B

Brzdné požiadavky

Proces, ktorým sa zabezpečí poskytnutie informácií o trase, ktoré sa požadujú pre výpočet výkonnosti brzdy alebo poskytnutie požadovaného skutočného výkonu

4.2.2.6.2

 

X

A

Postup výpočtu alebo poskytnutie požadovaného výkonu brzdy („Brzdné pravidlá“)

4.2.2.6.2, 4.3.2.1

X

 

B

Zadpovednosť za zabezpečenie vlaku v prevádzkyschopnom stave

Definícia vybavenia vlaku v súvislosti s bezpečnosťou, ktoré sa požaduje na zabezpečenie bezpečnej jazdy vlaku

4.2.2.7.1

X

 

B

Proces, ktorým sa zabezpečí, že každá zmena vlastností vlaku ovplyvňujúca jeho výkon bude identifikovaná a že tieto informácie sa poskytnú MI

4.2.2.7.1

X

 

A

Proces, pomocou ktorého sa zabezpečí, že informácie o jazde vlaku budú sprístupnené MI pred odjazdom

4.2.2.7.2

X

 

A

Plánovanie vlaku

Proces, pomocou ktorého sa zabezpečí, že ŽP poskytne požadované údaje MI, keď požaduje pre vlak trasu

4.2.3.1

 

X

A

Označenie vlakov

Proces prideľovania unikátnych a jednoznačných identifikačných čísel vlaku

4.2.3.2

 

X

A

Postupy pri odchode

Definícia kontrol a skúšok pred odjazdom

4.2.3.3.1

X

 

B

Proces hlásenia faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť jazdu vlaku

4.2.3.3.2

X

 

A

Riadenie dopravy

Zabezpečenie prostriedkov na zaznamenávanie informácií v reálnom čase vrátane minimálnych údajov, ktoré sa požadujú v týchto TSI

4.2.3.4.1

 

X

B

Definícia postupov kontroly a dohľadu nad dopravnou prevádzkou

4.2.3.4.2.1

 

X

B

Proces, ktorým sa zabezpečí riadenie zmien traťových podmienok a charakteristík vlakov

4.2.3.4.2

 

X

B

Proces uvádzania odhadovaného času, kedy má MI odovzdať vlak ďalšiemu MI

4.2.3.4.2.2

 

X

B

Nebezpečný tovar

Proces, pomocou ktorého sa zabezpečí dozor nad nebezpečným tovarom vrátane minimálnych požiadaviek týchto TSI

4.2.3.4.3

X

 

A

Prevádzková kvalita

Proces na monitorovanie účinnej prevádzky všetkých príslušných služieb a oznamovanie trendov všetkým príslušným MI a ŽP

4.2.3.4.4

X

 

B

 

X

B

Zaznamenávanie údajov

Zoznam údajov, ktoré sa majú zaznamenávať mimo vlaku, zahŕňa minimálny zoznam položiek požadovaných týmito TSI

4.2.3.5.1

 

X

A

Zoznam údajov, ktoré sa majú zaznamenávať vo vlaku zahŕňa minimálny zoznam položiek požadovaných týmito TSI

4.2.3.5.2, 4.3.2.3

X

 

A

Prevádzka v mimoriadnych podmienkach

Proces informovania ostatných užívateľov o poruchách, ktoré môžu spôsobiť prerušenie služieb

4.2.3.6.2

 

X

A

X

 

A

Definícia pokynov, ktoré musí vydať MI vodičom v čase prerušenia dopravy

4.2.3.6.3

 

X

B

Definícia príslušných opatrení zaoberania sa identifikovanými scenármi prerušenia dopravy vrátane minimálnych požiadaviek uvedených v týchto TSI

4.2.3.6.4

 

X

B

Riadenie núdzovej situácie

Proces definovania a zverejňovania opatrení v prípade mimoriadnej udalosti na riadenie núdzovej dopravy

4.2.3.7

 

X

A

Proces poskytovania núdzových a bezpečnostných pokynov pre cestujúcich

4.2.3.7

X

 

A

Pomoc vlakového personálu v prípade veľkej mimoriadnej situácie

Proces pomoci pre vlakový personál v zložitých situáciách, s cieľom zamedziť meškaniam

4.2.3.8

X

 

A

Odborná a jazyková spôsobilosť

Proces posudzovania odborných znalostí na základe minimálnych požiadaviek týchto TSI

4.6.1.1

X

 

A

 

X

A

Definícia systému riadenia kvalifikácie s cieľom zabezpečiť schopnosť personálu realizovať tieto znalosti v praxi podľa minimálnych požiadaviek týchto TSI

4.6.1.2

X

 

A

 

X

A

Proces posudzovania jazykovej zdatnosti s cieľom splniť minimálne požiadavky týchto TSI

4.6.2

X

 

A

 

X

A

Definícia procesu hodnotenia vlakového personálu vrátane:

základných kvalifikácií,

postupov a jazykov,

znalostí o trase,

znalostí o koľajových vozidlách, zvláštne kvalifikácie (napr.dlhé tunely)

4.6.3.1, 4.6.3.2.3

X

 

A

 

X

A

Definícia analýzy potrieb odborného výcviku a spôsobilosti personálu z hľadiska kritických povinností, pokiaľ ide o bezpečnosť, vzhľadom na minimálne požiadavky týchto TSI

4.6.3.2

X

 

A

 

X

A

Zdravotné a bezpečnostné podmienky

Proces zabezpečenia zdravotnej spôsobilosti personálu vrátane kontroly účinkov liekov a alkoholu na pracovnú výkonnosť

4.7.1

X

 

A

 

X

A

Stanovenie kritérií pre:

schvaľovanie lekárov z oblasti pracovného práva a zdravotníckych organizácií

Schvaľovanie psychológov

Lekárske a psychologické vyšetrenie

4.7.2, 4.7.3,

4.7.4

X

 

A

 

X

A

Stanovovanie zdravotných požiadaviek vrátane

celkového zdravia

zraku

sluchu

tehotnosti (vodiči)

4.7.5

X

 

A

 

X

A

Zvláštne požiadavky na vodičov:

zrak

požiadavky sluch/reč

antropometria

4.7.6

X

 

A

PRÍLOHA H

MINIMÁLNE PRVKY RELEVANTNÉ PRE ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU PRE ÚLOHU VEDENIA VLAKU

1.   Všeobecné požiadavky

Táto príloha, ktorá sa musí čítať v súlade s pododdielmi 4.6 a 4.7, predstavuje zoznam prvkov, ktoré sa považujú za dôležité z hľadiska úlohy vedenia vlaku na TEN.

Treba poznamenať, že zatiaľ čo tento dokument je úplný do takej miery, ako je to možné z hľadiska všeobecne uplatniteľného zoznamu, vyskytnú sa aj ďalšie položky, miestneho/národného charakteru, ktoré sa budú musieť takisto posudzovať.

Výraz „odborná kvalifikácia“, chápaný v kontexte týchto TSI, sa týka tých prvkov, ktoré sú dôležité s cieľom zabezpečiť, aby bol prevádzkový personál vyškolený a schopný pochopiť a plniť jednotlivé prvky danej úlohy.

Pravidlá a postupy sa budú uplatňovať na vykonávanú úlohu a na osobu, ktorá túto úlohu plní. Tieto úlohy môže vykonávať akákoľvek kvalifikovaná osoba bez ohľadu na meno, funkciu alebo hierarchické postavenie uvedené v pravidlách alebo postupoch, alebo jednotlivá spoločnosť.

Každá autorizovaná kvalifikovaná osoba musí dodržiavať všetky pravidlá a postupy týkajúce sa vykonávanej úlohy.

2.   Odborné znalosti

Každá autorizácia si vyžaduje úspešné vykonanie prvotných skúšok a ustanovenia pre pokračujúce posudzovanie a školenie tak, ako je opísané v pododdiele 4.6.

2.1.   Všeobecné odborné znalosti

Všeobecné zásady riadenia bezpečnosti v rámci železničného systému, dôležité pre úlohu, vrátane rozhraní s inými subsystémami

Všeobecné podmienky dôležité z hľadiska bezpečnosti cestujúcich a/alebo nákladu a osôb nachádzajúcich sa na alebo v blízkosti železničnej trate

Podmienky týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri práci

Všeobecné zásady zabezpečenia železničného systému

Bezpečnosť osôb vrátane bezpečnosti pri opúšťaní kabíny vodiča na prevádzkovanej trati

Všeobecné zásady bezpečného nakladania vlaku (prevádzkovatelia nákladnej prepravy)

Zostavenie vlaku (tak, ako si to vyžaduje spoločnosť)

Znalosť elektrických princípov vzhľadom na koľajové vozidlá a infraštruktúru

2.2.   Znalosti prevádzkových postupov a bezpečnostných systémov uplatňovaných na infraštruktúru, ktorá sa má používať

Prevádzkové postupy a bezpečnostné predpisy

Riadiaci, zabezpečovací a návestný systém, vrátane súvisiaceho prenosu návestí kabíny

Predpisy na vedenie vlaku v bežných, poruchových a núdzových podmienkach

Zásady komunikácie a formalizovaný postup spracovávania správ vrátane komunikačného zariadenia

Rozdielne úlohy a zodpovednosti osôb, ktorých sa týka prevádzkový proces

Dokumenty a ostatné informácie týkajúce sa úlohy vrátane ďalších informácií o bežných podmienkach, napr. týkajúcich sa maximálnych dovolených rýchlostí alebo dočasného návestenia prijatého pred odchodom

2.3.   Znalosti o koľajových vozidlách

Vybavenie hnacieho vozidla pre úlohu riadenia:

Komponenty a ich účel

Komunikačné a núdzové zariadenie

Ovládacie zariadenia a indikátory, ktoré má vodič k dispozícii a ktoré sa týkajú prvkov súvisiacich s trakciou, brzdením a bezpečnosťou dopravy

Vybavenie vozidla dôležité pre úlohu riadenia:

Komponenty a ich účel

Ovládacie zariadenia a indikátory ktoré má vodič k dispozícii a ktoré sa týkajú prvkov súvisiacich s brzdením a s bezpečnosťou dopravy

Význam označení na vnútornej a vonkajšej strane vozidiel a symbolov používaných pre prepravu nebezpečného tovaru

3.   Znalosti  traťových pomerov

Znalosti  traťových pomerov pozostávajú zo špecifických znalostí/alebo skúseností s jednotlivými charakteristikami trasy, ktoré vodič musí mať skôr, ako sa mu povolí riadiť vlak po tejto trase na jeho vlastnú zodpovednosť. Patria sem znalosti, ktoré sú potrebné popri informáciách poskytnutých  návesťami a také dokumenty, ako sú cestovné poriadky a iné palubné dokumenty, ako aj popri znalostiach o prevádzke a bezpečnostných pravidlách uplatňovaných na danej trase tak, ako je špecifikované v bode 2.2 tejto prílohy.

Znalosti o trase sa vzťahujú najmä na.

Podmienky prevádzky ako takej: návestenie a riadenie a komunikácie

Znalosti o umiestnení návestidiel, strmých sklonov a úrovňových priecestí

Body prechodu medzi rozdielnymi operačnými systémami alebo dodávkami energie

Druh zásobovania trakcie energiou na príslušnej trati vrátane umiestnenia neutrálnych sekcií

Miestne prevádzkové a núdzové opatrenia

Stanice a zastávky

Miestne objekty (depá, vedľajšie koľaje) tak, ako to vyžaduje spoločnosť.

4.   Schopnosť uplatniť znalosti v praxi

Personál vykonávajúci povinnosti vedenia vlaku musí byť schopný vykonávať tieto úlohy (príslušne k činnosti spoločnosti)

4.1.   Príprava na službu

Identifikovať charakteristiky práce, ktorá sa musí vykonať, vrátane akýchkoľvek zodpovedajúcich dokumentov