EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0125

Smernica Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)

OJ L 339, 6.12.2006, p. 16–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 766–794 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 018 P. 73 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 018 P. 73 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 008 P. 119 - 138

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/125/oj

6.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/16


SMERNICA KOMISIE 2006/125/ES

z 5. decembra 2006

o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti

(Text s významom pre EHP)

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie (1), najmä na jej článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 96/5/ES zo 16. februára 1996 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určenej pre dojčatá a malé deti (2) bola opakovane (3) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Potraviny spracované na báze obilnín a detská potrava určená pre dojčatá a malé deti sa konzumujú ako súčasť pestrej stravy a netvoria jediný zdroj výživy dojčiat a malých detí.

(3)

Existuje veľký výber spomínaných výrobkov, ktorý vyjadruje veľkú rozmanitosť stravy dojčiat, u ktorých sa prestalo s pridájaním, a malých detí vzhľadom na kultúrne a sociálne okolnosti existujúce v Spoločenstve.

(4)

Základné zloženie spomínaných výrobkov musí byť vhodné na plnenie požiadaviek na obsah výživných látok vo výžive dojčiat a malých detí v dobrom zdravotnom stave stanovených vo forme všeobecne prijatých vedeckých údajov, pričom sa zohľadňujú vyššie uvedené faktory.

(5)

Mali by sa stanoviť základné požiadavky na zloženie z hľadiska obsahu výživných látok na dve široké kategórie týchto výrobkov a to na potraviny spracované na báze obilnín a detskú potravu.

(6)

Hoci by sa v dôsledku povahy týchto výrobkov mal stanoviť určitý počet záväzných požiadaviek a iných obmedzení, pokiaľ ide o množstvo vitamínov, minerálov a iných živín, malo by sa povoliť, že výrobcovia môžu tieto živiny zámerne pridávať za predpokladu, že použijú výlučne niektoré látky určené touto smernicou.

(7)

Neukazuje sa, že by spotreba výrobkov, do ktorých sa tieto živiny zámerne pridávajú v množstvách, aké sa v súčasnosti pozorujú v Spoločenstve, viedla k nadmernému príjmu týchto živín u dojčiat a malých detí. Mala by sa venovať pozornosť vývoju situácie a ak bude potrebné, mali by prijať vhodné opatrenia.

(8)

Rôzne pravidlá o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave vytvárajú obchodné bariéry medzi niektorými členskými štátmi.

(9)

Maximálne hladiny rezíduí pesticídov stanovené v smernici Rady 76/895/EHS z 23. novembra 1976 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov v a na ovocí a zelenine (4), v smernici Rady 86/362/EHS z 24. júla 1986 o stanovení maximálnych limitov rezíduí pesticídov v a na obilninách (5), v smernici Rady 86/363/EHS z 24. júla 1986, ktorou sa stanovujú maximálne úrovne rezíduí pesticídov v a na potravinách živočíšneho pôvodu (6) a v smernici Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny (7) sú bez vplyvu na osobitné ustanovenia platné pre potraviny na báze obilnín a detskú potravu.

(10)

Pri zohľadnení medzinárodných záväzkov Spoločenstva v prípadoch, keď je príslušný vedecký dôkaz nedostatočný, umožňuje bezpečnostný princíp Spoločenstvu dočasne prijať opatrenia na základe dostupných súvisiacich informácií dovtedy, kým sa v rozumnej lehote nevypracuje dodatočné hodnotenie rizika a kým sa opatrenia neposúdia.

(11)

Na základe dvoch stanovísk, ktoré poskytol Vedecký výbor pre potraviny 19. septembra 1997 a 4. júna 1998 existujú v súčasnosti pochybnosti o primeranosti existujúcich hodnôt prijateľného denného príjmu (ADI) pesticídov a rezíduí pesticídov na ochranu zdravia dojčiat a malých detí. Pokiaľ ide o potraviny na osobitné výživové účely určené pre dojčatá a malé deti je z tohto dôvodu vhodné prijať veľmi nízke spoločné množstvo pre všetky pesticídy dovtedy, kým sa od prípadu k prípadu nevykoná vedecké pozorovanie a vyhodnotenie látok. Určená hodnota tejto tohto nízkeho množstva by sa mala rovnať 0,01 mg/kg, čo je zvyčajne v praxi minimálne zistiteľné množstvo.

(12)

Malo by sa požadovať stanovenie prísnych obmedzení na rezíduá pesticídov. Pri starostlivom výbere surovín a za predpokladu, že potraviny spracované na báze obilnín a detská potrava prechádzajú v priebehu svojej výroby rozsiahlym spracovaním, je možné vyrábať výrobky, ktoré obsahujú veľmi nízke hladiny rezíduí pesticídov. Avšak aj pri malom počte pesticídov alebo metabolitov pesticídov by mohlo i v prípade maximálnej hladiny rezíduí 0,01 mg/kg dôjsť u dojčiat a malých detí v najhoršom prípade, ktorý sa týka podmienok prijímania potravy, k prekročeniu ADI. Ide o pesticídy alebo metabolity pesticídov s ADI nižšou ako 0,0005 mg/kg telesnej hmotnosti.

(13)

Táto smernica ustanovuje zásadu zákazu používania týchto pesticídov pri výrobe poľnohospodárskych produktov určených na potraviny spracované na báze obilnín a detskú potravu. Tento zákaz však nevyhnutne nezaručí, že sa tieto pesticídy vôbec nenachádzajú v produktoch, keďže niektoré pesticídy znečisťujú životné prostredie a ich rezíduá sa môžu v daných produktoch nachádzať.

(14)

Zdravie dojčiat a malých detí je možné lepšie ochrániť uplatnením dodatočných požiadaviek, ktoré môžu byť dodržiavané prostredníctvom analýz bez ohľadu na pôvod produktu.

(15)

Väčšina pesticídov, ktorých hodnota ADI je nižšia ako 0,0005 mg/kg telesnej hmotnosti, sú už v Spoločenstve zakázané. Zakázané pesticídy by nemalo byť možné zistiť v potravinách spracovaných na báze obilnín a v detskej potrave ani pomocou najmodernejších analytických metód. Niektoré pesticídy sa však odbúravajú pomaly a naďalej znečisťujú životné prostredie. Môžu sa nachádzať v potravinách vyrobených na báze obilnín a v detskej potrave, aj keď v nich neboli použité. Na účely kontroly by sa mal dodržať zosúladený prístup.

(16)

Do rozhodnutia Komisie o tom, či tieto pesticídy spĺňajú požiadavky na bezpečnosť podľa článku 5 smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (8), by malo byť ďalšie používanie povolených pesticídov povolené iba vtedy, ak ich rezíduá vyhovujú maximálnym hladinám rezíduí stanoveným v tejto smernici. Hodnoty týchto hladín by mali byť stanovené tak, aby hodnota ADI u dojčiat a malých detí ani v najhorších prípadoch, ktoré sa týkajú podmienok prijímania potravy, nebola prekročená.

(17)

Používaním nových zložiek potravín by sa malo zaoberať samostatné opatrenie, ktoré sa bude vzťahovať horizontálne na všetky potraviny.

(18)

Táto smernica vyjadruje súčasné poznatky o predmetných výrobkoch. O každej zmene a doplnení umožňujúcom inováciu na základe vedeckého a technického pokroku by sa malo rozhodovať postupom uvedeným v článku 13 ods. 2 smernice 89/398/EHS.

(19)

Kvôli osobám, pre ktoré sú tieto výrobky určené, by sa mali stanoviť potrebné mikrobiologické kritériá a maximálne množstvá znečisťujúcich látok.

(20)

Podľa článku 7 ods. 1 smernice 89/398/EHS výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, podliehajú všeobecným pravidlám stanoveným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa spôsobu označovania, prezentácie a reklamy potravín určených na predaj konečným spotrebiteľom (9).

(21)

V tejto smernici by mali byť podľa potreby prijaté a rozšírené dodatky a výnimky z týchto všeobecných pravidiel.

(22)

Najmä povaha a určenie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, si vyžaduje, aby na ich obaloch boli vyznačené údaje o obsahu výživných látok udávajúce množstvo energie a hlavných živín, ktoré obsahujú. Na druhej strane by mal byť v súlade s bodom 9 článku 3 ods. 1 a článkom 11 smernice 2000/13/ES presne určený spôsob konzumácie, aby sa zabránilo nevhodnej konzumácii, ktorá by pravdepodobne viedla k poškodeniu zdravia dojčiat.

(23)

Vo všeobecnosti možno v súlade s pravidlami platnými pre všetky potraviny vznášať na spomínané výrobky požiadavky, ktoré nie sú špecificky zakázané, tieto požiadavky by mali tam, kde je to vhodné, zohľadňovať kritériá na zloženie stanovené v tejto smernici.

(24)

V záležitosti opatrení, ktoré sú spôsobilé vplývať na ľudské zdravie, sa konali porady v súlade s článkom 4 smernice 89/398/EHS.

(25)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(26)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe VIII časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Táto smernica je „osobitnou smernicou“ v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 89/398/EHS.

2.   Táto smernica sa vzťahuje na potraviny na osobitné výživové účely, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky na potraviny pre dojčatá a malé deti v dobrom zdravotnom stave v Spoločenstve a sú určené na výživu dojčiat, u ktorých sa prestalo s pridájaním, a výživu malých detí ako doplnok k ich strave a/alebo na ich postupné prispôsobovanie sa bežnej strave. Sem patria:

a)

„potraviny spracované na báze obilnín“, ktoré sa rozdeľujú na tieto štyri kategórie:

i)

jednoduché obilniny, ktoré sú alebo ktoré sa musia zmiešať s mliekom alebo inými vhodnými výživnými tekutinami;

ii)

obilniny s pridanou potravinovou zložkou s vysokým obsahom bielkovín, ktoré sú alebo ktoré sa musia zmiešať s vodou alebo inou vhodnou bezbielkovinovou tekutinou;

iii)

cestoviny, ktoré sa majú konzumovať po uvarení vo vriacej vode alebo v iných vhodných tekutinách;

iv)

sucháre a sušienky, ktoré sa majú konzumovať buď priamo, alebo po rozdrvení na prach s pridaním vody, mlieka alebo iných vhodných tekutín;

b)

„detská potrava“ iná než potraviny spracované na báze obilnín.

3.   Táto smernica neplatí na tie druhy mlieka, ktoré sú určené pre malé deti.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňujú nasledujúce definície:

a)

„dojčatá“ sú deti vo veku do dvanástich mesiacov;

b)

„malé deti“ sú deti vo veku od jedného do troch rokov;

c)

„rezíduum pesticídu“ znamená zvyšok výrobku na ochranu rastlín v potravinách spracovaných na báze obilnín a v detskej potrave definovaného v bode 1 článku 2 smernice Rady 91/414/EHS vrátane jeho metabolitov a výrobkov, ktoré vznikajú jeho degradáciou alebo reakciou.

Článok 3

Členské štáty zabezpečia, aby sa výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 predávali na trhu v rámci Spoločenstva iba vtedy, keď vyhovujú pravidlám stanoveným v tejto smernici.

Článok 4

Potraviny spracované na báze obilnín a detská potrava sa musia vyrábať zo zložiek, ktorých vhodnosť na osobitné účely výživy dojčiat a malých detí bola stanovená na základe všeobecne prijatých vedeckých údajov.

Článok 5

1.   Potraviny spracované na báze obilnín musia vyhovovať kritériám zloženia špecifikovaným v prílohe I.

2.   Detská potrava, ktorá je opísaná v prílohe II, musí vyhovovať kritériám zloženia bližšie určeným v tejto prílohe.

Článok 6

Pri výrobe potravín spracovaných na báze obilnín a detskej potravy možno pridávať iba výživné látky uvedené v prílohe IV.

Neskôr sa musia stanoviť kritériá čistoty týchto látok.

Článok 7

1.   Potraviny spracované na báze obilnín a detská potrava nesmú obsahovať žiadnu látku v takom množstve, ktoré by ohrozilo zdravie dojčiat a malých detí. Stanovia sa potrebné maximálne množstvá pre iné látky, ako sú látky uvedené v odsekoch 2 a 3.

2.   Potraviny spracované na báze obilnín a detská potrava nesmú obsahovať rezíduá jednotlivých pesticídov v množstvách prevyšujúcich 0,01 mg/kg okrem tých látok, pre ktoré boli v prílohe VI stanovené osobitné množstvá. V tomto prípade platia tieto osobitné množstvá.

Analytickými metódami pre určovanie hladín rezíduí pesticídov sú všeobecne prijateľné normalizované metódy.

3.   Pesticídy, ktoré sú uvedené v prílohe VII sa nesmú použiť v poľnohospodárskych produktoch určených na výrobu potravín spracovaných na báze obilnín a detskej potravy.

Avšak na účely kontroly:

a)

pesticídy uvedené v tabuľke 1 prílohy VII sa považujú za nepoužité, ak ich rezíduá neprekračujú hodnotu 0,003 mg/kg. Táto hodnota sa považuje za kvantifikovateľné množstvo analytických metód a pravidelne sa skúma s ohľadom na technický pokrok;

b)

pesticídy uvedené v tabuľke 2 prílohy VII sa považujú za nepoužité, ak ich rezíduá neprekračujú hodnotu 0,003 mg/kg. Táto hodnota sa pravidelne prehodnocuje s ohľadom na údaje o znečistení životného prostredia.

4.   Množstvá uvedené v odsekoch 2 a 3 sa vzťahujú na produkty určené na priamu spotrebu alebo rekonštituované v súlade s pokynmi výrobcov.

5.   Pre pesticídy uvedené v prílohe VI, ak sa prijme rozhodnutie o nezaradení účinných látok do prílohy I k smernici 91/414/EHS, sa vzhľadom na uvedené zmenia a doplnia prílohy VI a VII k tejto smernici.

6.   Podľa potreby sa musia určovať mikrobiologické kritériá.

Článok 8

1.   Medzi údajmi vyznačenými na obaloch spomínaných výrobkov musia byť okrem hodnôt stanovených v článku 3 smernice 2000/13/ES aj tieto záväzné podrobné údaje:

a)

vyhlásenie týkajúce sa vhodného veku, od ktorého možno daný výrobok konzumovať s uvážením jeho zloženia, štruktúry alebo iných konkrétnych vlastností. Pri žiadnom výrobku by stanovený vek nemal byť nižší než štyri mesiace. Na výrobkoch s odporúčanou konzumáciou od štyroch mesiacov môže byť vyznačené, že sú vhodné od tohto veku, pokiaľ nezávislé osoby s lekárskou, farmaceutickou kvalifikáciou alebo kvalifikáciou v oblasti výživy, alebo iní odborníci zodpovední za starostlivosť o matku a dieťa neodporúčajú inak;

b)

informácie týkajúce sa prítomnosti alebo neprítomnosti lepku, ak vyznačený vek, od ktorého možno výrobok konzumovať, je nižší než šesť mesiacov;

c)

hodnota využiteľnej energie vyjadrená v kJ a v kcal a obsah bielkovín, cukrov a tukov vyjadrený v číselnej forme na 100 g alebo 100 ml výrobku v stave, v akom sa predáva, a kde je to vhodné, aj na stanovené množstvo výrobku navrhované na konzumáciu;

d)

priemerné množstvo každej minerálnej látky a každého vitamínu stanovené určeným osobitným množstvom uvedeným v prílohe I a prílohe II, vyjadrené v číselnej forme na 100 g alebo 100 ml výrobku v stave, v akom sa predáva a kde je to vhodné, aj na stanovené množstvo výrobku navrhované na konzumáciu;

e)

ak je to potrebné, pokyny na vhodnú prípravu a vyjadrenie, aké je dôležité dodržiavať tieto pokyny.

2.   Medzi údajmi vyznačenými na obaloch výrobkov môže byť uvedené:

a)

priemerné množstvo tých živín, ktoré sú uvedené v prílohe IV, ak tieto údaje nie sú zabezpečené realizáciou ustanovenia písmena d) odseku 1, vyjadrené v číselnej forme na 100 g alebo 100 ml výrobku v stave, v akom sa predáva, a kde je to vhodné, aj na stanovené množstvo výrobku, navrhované na konzumáciu;

b)

okrem číselných informácií aj informácie o množstvách tých vitamínov a minerálov, ktoré sú uvedené v prílohe V, vyjadrené v percentách referenčných hodnôt uvedených v tejto prílohe, na 100 g alebo 100 ml výrobku v stave, v akom sa predáva, a kde je to vhodné, aj na stanovené množstvo výrobku navrhované na konzumáciu za predpokladu, že obsahované množstvá sa minimálne rovnajú 15 % referenčných hodnôt.

Článok 9

Smernica 96/5/ES zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe VIII časti A sa ruší bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe VIII časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IX.

Článok 10

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 5. decembra 2006

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 49, 28.2.1996, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/13/ES (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 33).

(3)  Pozri prílohu VIII časť A.

(4)  Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 26. Smernica zrušená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.).

(5)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 37. Smernica zrušená nariadením (ES) č. 396/2005.

(6)  Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 43. Smernica zrušená nariadením (ES) č. 396/2005.

(7)  Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica zrušená nariadením (ES) č. 396/2005.

(8)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 396/2005.

(9)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE POTRAVÍN SPRACOVANÝCH NA BÁZE OBILNÍN PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Požiadavky týkajúce sa živín sa vzťahujú na výrobky predávané na trhu, pripravené na konzumáciu bez úpravy alebo po úprave podľa pokynov výrobcu.

1.   OBSAH OBILNÍN

Potraviny spracované na báze obilnín sa prvotne pripravujú z jedného alebo viacerých druhov rozomletých obilnín a/alebo hľuzových výrobkov s vysokým obsahom škrobu.

Množstvo obilnín a/alebo hľúz s vysokým obsahom škrobu vyjadrené hmotnosťou nesmie byť nižšie než 25 % hmotnosti sušiny v konečnej zmesi.

2.   BIELKOVINY

2.1.

Obsah bielkovín vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bodoch ii) a iv) nesmie prevyšovať 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2.

Obsah pridaných bielkovín vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) nesmie byť nižší než 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3.

V sušienkach uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iv), do ktorých sa pri výrobe pridáva potravinová zložka s vysokým obsahom bielkovín a ktoré sa uvádzajú bez úpravy, nesmie byť obsah pridaných bielkovín nižší než 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4.

Chemický index pridaných bielkovín musí byť rovný najmenej 80 % chemického indexu referenčnej bielkoviny (kazeínu definovaného v prílohe III) alebo pomer účinnosti bielkoviny (PER) na danú bielkovinu v zmesi musí byť rovný najmenej 70 % tohto pomeru na referenčnú bielkovinu. Pridávanie aminokyselín je vo všetkých prípadoch povolené výhradne na účely zlepšenia výživovej hodnoty bielkovinovej zmesi a iba v takých podieloch, aké sú na dané účely nevyhnutné.

3.   CUKRY

3.1.

Ak sa do výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bodoch i) a iv) pridáva sacharóza, fruktóza, glukóza, glukózové sirupy alebo med:

množstvo pridaných cukrov z týchto zdrojov nesmie prevyšovať 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

množstvo pridanej fruktózy nesmie prevyšovať 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2.

Ak sa do výrobkov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) pridáva sacharóza, fruktóza, glukóza, glukózové sirupy alebo med:

množstvo pridaných cukrov z týchto zdrojov nesmie prevyšovať 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

množstvo pridanej fruktózy nesmie prevyšovať 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4.   LIPIDY

4.1.

Obsah lipidov vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bodoch i) a iv) nesmie prevyšovať 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2.

Obsah lipidov vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) nesmie prevyšovať 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Ak obsah lipidov prevyšuje 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

množstvo kyseliny laurovej (dodekánovej) nesmie prevyšovať 15 % celkového obsahu lipidov,

množstvo kyseliny myristovej (tertradekánovej) nesmie prevyšovať 15 % celkového obsahu lipidov,

množstvo kyseliny linolovej (vo forme glyceridov = linolanov) nesmie byť nižšie než 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) a nesmie prevyšovať 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5.   MINERÁLY

5.1.   Sodík

soli sodíka sa môžu pridávať do potravín spracovaných na báze obilnín iba na technologické účely,

obsah sodíka v potravinách spracovaných na báze obilnín nesmie prevyšovať 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2.   Vápnik

5.2.1.

Obsah vápnika vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) nesmie byť nižší než 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2.

Obsah vápnika vo výrobkoch uvedených v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iv), do ktorých sa pri výrobe pridáva mlieko (mliečne sušienky) a ktoré sa prezentujú bez úpravy, nesmie byť nižší než 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMÍNY

6.1.

Obsah tiamínu v potravinách spracovaných na báze obilnín nesmie byť nižší než 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2.

Pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) bode ii) platí:

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Minimálne

Maximálne

Minimálne

Maximálne

Vitamín A (μg RE) (1)

14

43

60

180

Vitamín D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Tieto množstvá sú platné aj vtedy, keď sa vitamíny A a D pridávajú do iných potravín spracovaných na báze obilnín.

7.   MAXIMÁLNE MNOŽSTVÁ VITAMÍNOV, MINERÁLOV A STOPOVÝCH PRVKOV, AK SA PRIDÁVAJÚ

Požiadavky týkajúce sa živín sa vzťahujú na výrobky pre okamžitú spotrebu, ktoré sa predávajú v takom stave alebo sa pripravujú podľa návodu výrobcu, s výnimkou draslíka a vápnika, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ako na predávaný výrobok.

Živina

Maximálne množstvo na 100 kcal

Vitamín A (μg RE)

180

Vitamín E (mg α-TE) (3)

3

Vitamín D (μg)

3

Vitamín C (mg)

12,5/25 (4)

Tiamín (mg)

0,5

Riboflavín (mg)

0,4

Niacín (mg NE) (5)

4,5

Vitamín B6 (mg)

0,35

Kyselina listová (μg)

50

Vitamín B12 (μg)

0,35

Kyselina pantoténová (mg)

1,5

Biotín (μg)

10

Draslík (mg)

160

Vápnik (mg)

80/180 (6)/100 (7)

Magnézium (mg)

40

Železo (mg)

3

Zinok (mg)

2

Meď (μg)

40

Jód (μg)

35

Mangán (mg)

0,6


(1)  RE = všetky transretinolové ekvivalenty.

(2)  Vo forme cholekalciferolu, pre ktorý je 10 μg = 400 i.j. vitamínu D.

(3)  α-TE = d-α-ekvivalent tokoferolu.

(4)  Toto obmedzenie sa vzťahuje na výrobky obohatené železom.

(5)  NE = ekvivalenty niacínu = mg kyselina nikotínová + mg tryptofan/60.

(6)  Toto obmedzenie sa vzťahuje na výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) bodoch i) a ii).

(7)  Toto obmedzenie sa vzťahuje na výrobky uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) bode iv).


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ ZLOŽENIE DETSKEJ POTRAVY URČENEJ PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Požiadavky týkajúce sa živín sa vzťahujú na výrobky predávané na trhu, pripravené na konzumáciu bez úpravy alebo po úprave podľa pokynov výrobcu.

1.   BIELKOVINY

1.1.

Ak sú mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín jedinými zložkami, ktoré sa uvádzajú v názve výrobku, potom:

celkové množstvo mäsa, hydiny, rýb, drobov alebo iného tradičného zdroja bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 40 % hmotnosti celého výrobku,

každé mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 25 % hmotnosti celkového množstva zdrojov bielkovín uvádzaných v názve,

celkové množstvo bielkovín zo zdrojov uvádzaných v názve výrobku nesmie byť menšie než 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2.

Ak sa mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, samostatne alebo v kombinácii, uvádzajú na prvom mieste v názve výrobku, či sa už výrobok uvádza ako potrava alebo nie, potom:

celkové množstvo mäsa, hydiny, rýb, drobov alebo iného tradičného zdroja bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 10 % hmotnosti celého výrobku,

každé mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 25 % hmotnosti celkového množstva pomenovaných zdrojov bielkovín,

množstvo bielkovín zo zdrojov uvádzaných v názve výrobku nesmie byť menšie než 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3.

Ak sa mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, samostatne alebo v kombinácii, uvádzajú v názve výrobku, ale nie na prvom mieste, či sa už výrobok uvádza ako potrava alebo nie, potom:

celkové množstvo mäsa, hydiny, rýb, drobov alebo iného tradičného zdroja bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 8 % hmotnosti celého výrobku,

každé mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, ktorý sa uvádza v názve výrobku, musí tvoriť najmenej 25 % hmotnosti celkového množstva pomenovaných zdrojov bielkovín,

množstvo bielkovín zo zdrojov, ktoré sa uvádzajú v názve výrobku, nesmie byť menšie než 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

celkové množstvo bielkovín vo výrobku zo všetkých zdrojov nesmie byť menšie než 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4.

Ak je syr uvedený v názve predkrmu spolu s ostatnými zložkami bez ohľadu na to, či sa takýto výrobok uvádza ako jedlo alebo nie, potom:

množstvo bielkovín z mliečnych zdrojov nesmie byť menšie ako 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

celkové množstvo bielkovín zo všetkých zdrojov nesmie byť menšie ako 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5.

Ak je výrobok na obale označený ako potrava, ale v jeho názve sa neuvádza mäso, hydina, ryby, droby alebo iný tradičný zdroj bielkovín, celkové množstvo bielkovín vo výrobku zo všetkých zdrojov nesmie byť menšie než 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6.

Omáčky uvádzané ako prílohy k jedlu sú vyňaté z požiadaviek bodov 1.1 až 1.5 vrátane.

1.7.

Sladké jedlá, v ktorých názve sa ako prvá alebo jediná zložka spomínajú mliečne výrobky, nesmú obsahovať menej ako 2,2 g mliečnej bielkoviny/100 kcal. Všetky ostatné sladké jedlá sú vyňaté z požiadaviek uvedených v bodoch 1.1 až 1.5.

1.8.

Pridávanie aminokyselín je povolené výhradne na účely zlepšenia výživovej hodnoty prítomných bielkovín a iba v takých podieloch, aké sú na dané účely nevyhnutné.

2.   CUKRY

Celkové množstvá cukrov prítomných v ovocných a zeleninových šťavách a nektároch, v jedlách pripravovaných iba z ovocia a v dezertoch alebo pudingoch nesmú prevyšovať:

10 g/100 ml u zeleninových štiav a nápojov, ktoré sa z nich vyrábajú,

15 g/100 ml u ovocných štiav a nektárov a nápojov, ktoré sa z nich vyrábajú,

20 g/100 g u jedál pripravovaných iba z ovocia,

25 g/100 g u dezertov a pudingov,

5 g/100 g u ostatných nápojov, ktoré sa nevyrábajú z mlieka.

3.   TUKY

3.1.

Pre výrobky uvedené v bode 1.1:

Ak je mäso alebo syr jedinou zložkou alebo ak sa v názve výrobku spomína na prvom mieste, celkové množstvo tukov vo výrobku zo všetkých zdrojov nesmie prevyšovať 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2.

U všetkých ostatných výrobkov celkové množstvo tukov vo výrobku zo všetkých zdrojov nesmie prevyšovať 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   SODÍK

4.1.

Konečný obsah sodíka vo výrobku nesmie byť vyšší než 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) alebo nesmie byť vyšší než 200 mg na 100 g. Ak je však syr jedinou zložkou, ktorá sa uvádza v názve výrobku, konečný obsah sodíka vo výrobku nesmie byť vyšší než 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2.

Soli sodíka sa nemôžu pridávať do výrobkov z ovocia ani do dezertov, pudingov okrem prípadov, keď sa to robí na technologické účely.

5.   VITAMÍNY

Vitamín C

Konečný obsah vitamínu C v ovocnej šťave, nektári alebo v zeleninovej šťave nesmie byť nižší než 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) alebo nesmie byť nižší než 25 mg na 100 g.

Vitamín A

Konečný obsah vitamínu A v zeleninových šťavách nesmie byť nižší než 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

Do iných druhov detskej potravy sa vitamín A nesmie pridávať.

Vitamín D

Vitamín D sa do detskej potravy nesmie pridávať.

6.   MAXIMÁLNE MNOŽSTVÁ VITAMÍNOV, MINERÁLOV A STOPOVÝCH PRVKOV, AK SA PRIDÁVAJÚ

Požiadavky týkajúce sa živín sa vzťahujú na výrobky pre okamžitú spotrebu, ktoré sa predávajú v takom stave alebo sa pripravujú podľa návodu výrobcu, s výnimkou draslíka a vápnika, na ktoré sa vzťahujú požiadavky ako na predávaný výrobok.

Živina

Maximálne množstvo na 100 kcal

Vitamín A (μg RE)

180 (1)

Vitamín E (mg α-TE)

3

Vitamín C (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

Tiamín (mg)

0,25

Riboflavín (mg)

0,4

Niacín (mg NE)

4,5

Vitamín B6 (mg)

0,35

Kyselina listová (μg)

50

Vitamín B12 (μg)

0,35

Kyselina pantoténová (mg)

1,5

Biotín (μg)

10

Draslík (mg)

160

Vápnik (mg)

80

Magnézium (mg)

40

Železo (mg)

3

Zinok (mg)

2

Meď (μg)

40

Jód (μg)

35

Mangán (mg)

0,6


(1)  V súlade s ustanoveniami bodu 5.

(2)  Toto obmedzenie sa vzťahuje na výrobky obohatené železom.

(3)  Toto obmedzenie sa vzťahuje na jedlá na báze ovocia, ovocné šťavy, nektáre a zeleninové šťavy.


PRÍLOHA III

AMONIKYSELINOVÉ ZLOŽENIE KAZEÍNU

(g na 100 g bielkoviny)

Arginín

3,7

Cystín

0,3

Histidín

2,9

Izoleucín

5,4

Leucín

9,5

Lyzín

8,1

Metionín

2,8

Fenylalanín

5,2

Treonín

4,7

Tryptofan

1,6

Tyrozín

5,8

Valín

6,7


PRÍLOHA IV

VÝŽIVNÉ LÁTKY

1.   VITAMÍNY

Vitamín A

Retinol

Acetát retinylu

Palmitát retinylu

Beta karotén

Vitamín D

Vitamín D2 (= ergokalciferol)

Vitamín D3 (= cholekalciferol)

Vitamín B1

Hydrochlorid tiamínu

Monodusičnan tiamínu

Vitamín B2

Riboflavín

Roboflavín-5′-fosfát, sodný

Niacín

Nikotínamid

Kyselina nikotínová

Vitamín B6

Hydrochlorid pyridoxínu

Pyridoxín-5-fosfát

Dipalmitát pyridoxínu

Kyselina pantoténová

D-pantotenát vápenatý

D-pantotenát sodný

Dexpantenol

Folát

Kyselina listová

Vitamín B12

Kyanokobalamín

Hydroxykobalamín

Biotín

D-biotín

Vitamín C

Kyselina L-askorbová

L-askorbát sodný

L-askorbát vápenatý

Kyselina 6-palmityl-L-askorbová (palmitát askorbylu)

Askorbát draselný

Vitamín K

Fylochinón (Fytomenadion)

Vitamín E

D-alfa tokoferol

DL-alfa tokoferol

Acetát D-alfa tokoferolu

Acetát DL-alfa tokoferolu

2.   AMINOKYSELINY

L-arginín

L-cystín

L-histidín

L-izoleucín

L-leucín

L-lyzín

L-cysteín

a ich hydrochloridy

L-metionín

L-fenylalanín

L-treonín

L-tryptofan

L-tyrozín

L-valín

3.   INÉ

Cholín

Chlorid cholínu

Citrát cholínu

Bitartarát cholínu

Inositol

L-karnitín

Hydrochlorid L-karnitínu

4.   SOLI MINERÁLOV A STOPOVÉ PRVKY

Vápnik

Uhličitan vápenatý

Chlorid vápenatý

Vápenaté soli kyseliny citrónovej

Glukonát vápenatý

Glycerofosforečnan vápenatý

Mliečnan vápenatý

Oxid vápenatý

Hydroxid vápenatý

Vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej

Horčík

Uhličitan horečnatý

Chlorid horečnatý

Horčíkové soli kyseliny citrónovej

Glukonát horečnatý

Oxid horečnatý

Hydroxid horečnatý

Horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej

Síran horečnatý

Mliečnan horečnatý

Glycerofosforečnan horečnatý

Draslík

Chlorid draselný

Draselné soli kyseliny citrónovej

Glukonát draselný

Mliečnan draselný

Glycerofosforečnan draselný

Železo

Citrát železnatý

Citrát železito-amónny

Glukonát železnatý

Mliečnan železnatý

Síran železnatý

Fumarát železnatý

Difosforečnan železitý (pyrofosforečnan železitý)

Prvkové železo (karbonyl + elektrolyticky + redukované vodíkom)

Sacharát železitý

Difosforečnan sodno-železitý

Uhličitan železnatý

Meď

Komplex medi a lyzínu

Uhličitan meďnatý

Citrát meďnatý

Glukonát meďnatý

Síran meďnatý

Zinok

Octan zinočnatý

Chlorid zinočnatý

Citrát zinočnatý

Mliečnan zinočnatý

Síran zinočnatý

Oxid zinočnatý

Glukonát zinočnatý

Mangán

Uhličitan mangánatý

Chlorid mangánatý

Citrát mangánatý

Glukonát mangánatý

Síran mangánatý

Glycerofosforečnan mangánatý

Jód

Jodid sodný

Jodid draselný

Jodičnan draselný

Jodičnan sodný


PRÍLOHA V

REFERENČNÉ HODNOTY NA OZNAČOVANIE OBSAHU VÝŽIVNÝCH LÁTOK NA OBALOCH POTRAVÍN URČENÝCH PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Živina

Referenčná hodnota na označenie na obale

Vitamín A

(μg) 400

Vitamín D

(μg) 10

Vitamín C

(mg) 25

Tiamín

(mg) 0,5

Riboflavín

(mg) 0,8

Ekvivalenty niacínu

(mg) 9

Vitamín B6

(mg) 0,7

Folát

(μg) 100

Vitamín B12

(μg) 0,7

Vápnik

(mg) 400

Železo

(mg) 6

Zinok

(mg) 4

Jód

(μg) 70

Selén

(μg) 10

Meď

(mg) 0,4


PRÍLOHA VI

ŠPECIFICKÉ MAXIMÁLNE HLADINY REZÍDUÍ PESTICÍDOV ALEBO METABOLITOV PESTICÍDOV V POTRAVINÁCH SPRACOVANÝCH NA BÁZE OBILNÍN A V DETSKEJ POTRAVE URČENÝCH PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Chemický názov látky

Maximálna hladina rezíduí

(mg/kg)

Cadusafos

0,006

Demeton-S-metyl/demetol-S-metyl sulfón/oxydemeton-metyl (jednotlivo alebo kombinovaný, vyjadrený ako demeton-S-metyl)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil (suma fipronilu a fipronil-desulfinylu, vyjadrená ako fipronil)

0,004

Propineb/propyléntiomočovina (suma propinebu a propyléntiomočoviny)

0,006


PRÍLOHA VII

PESTICÍDY, KTORÉ NESMÚ BYŤ POUŽÍVANÉ V POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBE URČENEJ NA VÝROBU POTRAVÍN SPRACOVANÝCH NA BÁZE OBILNÍN A V DETSKEJ POTRAVE URČENEJ PRE DOJČATÁ A MALÉ DETI

Tabuľka 1

Chemický názov látky (definícia rezídua)

Disulfoton (suma disulfotonu, disulfoton sulfoxidu a disulfoton sulfonu vyjadrená ako disulfoton)

Fensulfotion (suma fensulfotionu, jeho kyslíkatých analógov a ich sulfónov, vyjadrená ako fensulfotion)

Fentin, vyjadrený ako trifenyltinový katión

Haloxyfop (suma haloxyfopu, jeho solí a esterov, vrátane konjugátov, vyjadrená ako haloxyfop)

Heptachlór a trans-heptachlór epoxid, vyjadrený ako heptachlór

Hexachlórbenzén

Nitrofen

Ometoat

Terbufos (suma terbufosu, jeho sulfoxidu a sulfónov, vyjadrená ako terbufos)

Tabuľka 2

Chemický názov látky

Aldrín a dieldrín, vyjadrený ako dieldrín

Endrín


PRÍLOHA VIII

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 9)

Smernica Komisie 96/5/ES

(Ú. v. ES L 49, 28.2.1996, s. 17)

Smernica Komisie 98/36/ES

(Ú. v. ES L 167, 12.6.1998, s. 23)

Smernica Komisie 1999/39/ES

(Ú. v. ES L 124, 18.5.1999, s. 8)

Smernica Komisie 2003/13/ES

(Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 33)

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 9)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Povolenie obchodovania s výrobkami, ktoré sú v súlade s touto smernicou

Zákaz obchodovania s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou

96/5/ES

30. septembra 1997

1. októbra 1997

31. marca 1999

98/36/ES

31. decembra 1998

1. januára 1999

1. januára 2000

1999/39/ES

30. júna 2000

30. júna 2000

1. júla 2002

2003/13/ES

6. marca 2004

6. marca 2004

6. marca 2005


PRÍLOHA IX

TABUĽKA ZHODY

Smernica 96/5/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1, 2 a 3

článok 1 ods. 1, 2 a 3

článok 1 ods. 4 úvodná veta

článok 2 úvodná veta

článok 1 ods. 4 prvá zarážka

článok 2 písm. a)

článok 1 ods. 4 druhá zarážka

článok 2 písm. b)

článok 1 od. 4 tretia zarážka

článok 2 písm. c)

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6 ods. 1

článok 7 ods. 1

článok 6 ods. 2 prvý pododsek

článok 7 ods. 2 prvý pododsek

článok 6 ods. 2 druhý pododsek

článok 7 ods. 4

článok 6 ods. 2 tretí pododsek

článok 7 ods. 2 druhý pododsek

článok 6 ods. 3 písm. a) prvý pododsek úvodná veta

článok 7 ods. 3 úvodná veta

článok 6 ods. 3 písm. a) prvý pododsek bod i)

článok 7 ods. 3 písm. a)

článok 6 ods. 3 písm. a) prvý pododsek bod ii)

článok 7 ods. 3 písm. b)

článok 6 ods. 3 písm. a) druhý pododsek

článok 7 ods. 4

článok 6 ods. 3 písm. b)

článok 7 ods. 5

článok 6 ods. 4

článok 7 ods. 6

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9

článok 10

článok 10

článok 11

príloha I úvodná veta

príloha I úvodná veta

príloha I body 1, 2 a 3

príloha I body 1, 2 a 3

príloha I bod 4

príloha I bod 4

príloha I bod 4.1

príloha I bod 4.1

príloha I bod 4.2

príloha I bod 4.2

príloha I bod 4.2 písm. a)

príloha I bod 4.2 prvá zarážka

príloha I, bod 4.2, písm. b)

príloha I bod 4.2 druhá zarážka

príloha I, bod 4.2, písm. c)

príloha I bod 4.2 tretia zarážka

príloha I body 5 a 6

príloha I body 5 a 6

príloha II úvodná veta

príloha II úvodná veta

príloha II bod 1

príloha II bod 1

príloha II body 1.1 až 1.3

príloha II body 1.1 až 1.3

príloha II bod 1.3a

príloha II bod 1.4

príloha II bod 1.4

príloha II bod 1.5

príloha II bod 1.4a

príloha II bod 1.6

príloha II bod 1.4b

príloha II bod 1.7

príloha II bod 1.5

príloha II bod 1.8

príloha II body 2 až 5

príloha II body 2 až 5

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha V

príloha VI

príloha I bod 7 a príloha II bod 6

príloha VII

príloha VI

príloha VIII

príloha VII

príloha VIII

príloha XI


Top