EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1790

Nariadenie Komisie (ES) č. 1790/2006 z  5. decembra 2006 , ktorým sa schvaľujú činnosti kontroly zhody s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu vykonávané v Turecku pred dovozom do Spoločenstva

OJ L 339, 6.12.2006, p. 8–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 56 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 56 - 59

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; Zrušil 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1790/oj

6.12.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1790/2006

z 5. decembra 2006,

ktorým sa schvaľujú činnosti kontroly zhody s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu vykonávané v Turecku pred dovozom do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2200/96 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii trhu s ovocím a zeleninou (1), a najmä na jeho článok 10,

keďže:

(1)

V článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 1148/2001 z 12. júna 2001 o kontrolách zhody obchodných noriem čerstvého ovocia a zeleniny (2) sa ustanovujú podmienky schválenia operácií zameraných na kontrolu zhody vykonávaných určitými tretími krajinami, ktoré o to požiadajú pred dovozom do Spoločenstva.

(2)

Turecké orgány zaslali Komisii žiadosť o schválenie operácií zameraných na kontrolu zhody vykonaných pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre normalizáciu zahraničného obchodu. V tejto žiadosti sa uvádza, že uvedený kontrolný orgán má potrebný personál, vybavenie a zariadenia na vykonávanie kontrol, že používa metódy rovnocenné metódam uvedeným v článku 9 nariadenia (ES) č. 1148/2001 a že čerstvé ovocie a zelenina vyvážané z Turecka do Spoločenstva spĺňajú obchodné normy Spoločenstva.

(3)

Informácie, ktoré poslali členské štáty Komisii, preukazujú, že v období od roku 2001 do 2005 bol výskyt prípadov nezhôd s obchodnými normami pri dovozoch čerstvého ovocia a zeleniny z Turecka pomerne nízky.

(4)

Kontroly zhody vykonané Tureckom by sa preto mali povoliť s účinnosťou odo dňa zavedenia postupu administratívnej spolupráce ustanoveného v článku 7 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1148/2001.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre čerstvé ovocie a zeleninu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1148/2001 povoľujú kontroly zhody s obchodnými normami uplatniteľnými na čerstvé ovocie a zeleninu vykonávané Tureckom pred dovozom do Spoločenstva.

Článok 2

Údaje o úradnom a inšpekčnom orgáne v Turecku, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 2 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1148/2001, sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Osvedčenia uvedené v článku 7 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1148/2001 vydané po kontrole uvedenej v článku 1 tohto nariadenia sa musia vyhotoviť na formulároch v súlade so vzorom ustanoveným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa odo dňa uverejnenia oznámenia uvedeného v článku 7 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1148/2001, ktoré sa týka ustanovenia administratívnej spolupráce medzi Spoločenstvom a Tureckom, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2006

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 297, 21.11.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 47/2003 (Ú. v. ES L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Ú. v. ES L 156, 13.6.2001, s. 9. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 408/2003 (Ú. v. EÚ L 62, 6.3.2003, s. 8).


PRÍLOHA I

Úradný orgán uvedený v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1148/2001:

Generálne riaditeľstvo pre normalizáciu zahraničného obchodu

Generálny riaditeľ: pán Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Vedúca odboru poľnohospodárstva: pani Çiğdem KILIÇKAYA

Adresa: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Tel.: (90-312) 212 58 99

Fax: (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

E-mail: kilickayac@dtm.gov.tr

Inšpekčný orgán uvedený v článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1148/2001:

Regionálne riaditeľstvo západnej Anatólie

Regionálny riaditeľ: pán Muzaffer ERTÜRK

Adresa: Gazi Bulv. No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Tel.: (90-232) 483 40 26

Fax: (90-232) 48 37 72

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionálne riaditeľstvo južnej Anatólie

Regionálny riaditeľ: pán Şükrü ÇALIŞKAN

Adresa: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Tel.: (90-324) 237 97 18

Fax: (90-324) 237 19 59

E-mail: mersinbolge@dtm.gov.tr

Regionálne riaditeľstvo juhovýchodnej Anatólie

Regionálny riaditeľ: pán M. Zihni DOĞAN

Adresa: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Tel.: (90-342) 230 78 52

Fax: (90-342) 221 21 44

E-mail: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Regionálne riaditeľstvo regiónu Marmara

Regionálny riaditeľ: pán Çağatay ÖZTÜRK

Adresa: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tel.: (90-212) 454 08 20

Fax: (90-212) 454 08 22

E-mail: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Regionálne riaditeľstvo východného regiónu Čierneho mora

Regionálny riaditeľ: pán Ö. Naci GENÇTÜRK

Adresa: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tel.: (90-462) 230 19 82

Fax: (90-462) 229 73 09

E-mail: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionálne riaditeľstvo strednej Anatólie

Regionálny riaditeľ: pán Caner SOLMAZ

Adresa: Mithatpaşa Cad. No: 18/4 Kızılay/Ankara

Tel.: (90-312) 430 61 08

Fax: (90-312) 430 61 09

E-mail: ankarabolge@dtm.gov.tr


PRÍLOHA II

Vzor certifikátu uvedeného v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1148/2001

Image


Top