EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1544

Nariadenie Rady (ES) č. 1544/2006 z  5. októbra 2006 , ktorým sa ustanovujú zvláštne opatrenia na podporu chovu húseníc priadky morušovej (kodifikované znenie)

OJ L 286, 17.10.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 507–513 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 076 P. 74 - 77
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 076 P. 74 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; Zrušil 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1544/oj

17.10.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 286/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1544/2006

z 5. októbra 2006,

ktorým sa ustanovujú zvláštne opatrenia na podporu chovu húseníc priadky morušovej

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 845/72 z 24. apríla 1972 ustanovujúce zvláštne opatrenia na podporu chovu húseníc priadky morušovej (3) bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Nariadenie Rady (EHS) č. 827/68 z 28. júna 1968 o spoločnej organizácii trhu s určitými výrobkami uvedenými v prílohe II zmluvy (5) ustanovuje opatrenia, ktoré upravujú obchod s húsenicami priadky morušovej a vajíčkami priadky morušovej, avšak bez stanovenia podporných opatrení v Spoločenstve. Chov húseníc priadky morušovej má istý význam pre hospodárstvo určitých regiónov Spoločenstva. Táto činnosť je zdrojom doplnkového príjmu pre farmárov v týchto regiónoch. Preto by mali byť prijaté opatrenia, aby sa zabezpečil primeraný príjem pre chovateľov húseníc priadky morušovej.

(3)

Na tieto účely by sa mali vziať do úvahy opatrenia, ktoré umožnia prispôsobiť ponuku požiadavkám trhu, a na chov húseníc priadky morušovej by sa mala poskytovať pomoc, ktorá nahradí všetky národné pomoci pre priadku morušovú. So zreteľom na charakteristické znaky chovu húseníc priadky morušovej by táto pomoc mala mať formu pevnej čiastky na jednu krabicu použitých vajíčok priadky morušovej.

(4)

Výdavky, ktoré vzniknú členským štátom v dôsledku povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, by malo financovať Spoločenstvo v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(5)

Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tohto nariadenia by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Pomoc sa poskytne na priadku morušovú spadajúcu pod kód KN 0106 90 00 a na vajíčka priadky morušovej spadajúce pod kód KN 0511 99 90 chované v rámci Spoločenstva.

2.   Pomoc sa poskytne chovateľom priadky morušovej za každú použitú krabicu vajíčok priadky morušovej za podmienky, že krabice obsahujú minimálne množstvo vajíčok, ktoré sa určí, a že húsenice sú chované úspešne.

3.   Pomoc na krabicu použitých vajíčok priadky morušovej je 133,26 EUR.

Článok 2

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 4 ods. 2.

Podrobné pravidlá upravia najmä minimálne množstvo uvedené v článku 1 ods. 2, informáciu, ktorá má byť členskými štátmi postúpená Komisii, a akékoľvek kontrolné opatrenia na ochranu finančných záujmov Spoločenstva pred podvodom alebo inými protiprávnosťami.

Článok 3

Odchov priadky morušovej sa začína 1. apríla každého kalendárneho roka a končí 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Článok 4

1.   Komisii pomáha Riadiaci výbor pre prírodné vlákna, zriadený článkom 10 nariadenia Rady (ES) č. 1673/2000 z 27. júla 2000 o spoločnej organizácii trhu s ľanom a konope pestovanými na vlákno (7), ďalej len „výbor“.

2.   Tam, kde sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota uvedená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES sa stanoví na jeden mesiac.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 5

Ustanovenia upravujúce financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky sa uplatňujú na produkty uvedené v článku 1.

Článok 6

Nariadenie (EHS) č. 845/72 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 5. októbra 2006

Za Radu

predseda

K. RAJAMÄKI


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)  Ú. v. ES L 100, 27.4.1972, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1668/2000 (Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 6).

(4)  Pozri prílohu I.

(5)  Ú. v. ES L 151, 30.6.1968, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 865/2004 (Ú. v. EÚ L 161, 30.4.2004, s. 97).

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. EÚ L 193, 29.7.2000, s. 16. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 953/2006 (Ú. v. ES L 175, 29.6.2006, s. 1).


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Rady (EHS) č. 845/72

(Ú. v. ES L 100, 27.4.1972, s. 1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 4005/87

(Ú. v. ES L 377, 31.12.1987, s. 48)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2059/92

(Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 19)

Nariadenie Rady (ES) č. 1668/2000

(Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 6)


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 845/72

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 6

článok 7

príloha I

príloha II


Top