EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_243_R_0021_01

2006/592/ES: Rozhodnutie Rady z  5. mája 2006 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb
Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

OJ L 243, 6.9.2006, p. 21–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.9.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 243/21


ROZHODNUTIE RADY

z 5. mája 2006

o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

(2006/592/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvou vetou prvého pododseku,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 5. júna 2003 poverila Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich bilaterálnych dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(2)

Komisia v mene Spoločenstva dojednala s vládou Singapurskej republiky dohodu o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb (ďalej len „dohoda“) v súlade s mechanizmami a smernicami uvedenými v prílohe k rozhodnutiu Rady, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou so Spoločenstvom.

(3)

S výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu by sa dohoda mala podpísať a predbežne vykonávať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje podpísanie Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb s výhradou rozhodnutia Rady o uzavretí uvedenej dohody.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu v mene Spoločenstva s výhradou jej uzavretia.

Článok 3

Kým dohoda nenadobudne platnosť, vykonáva sa predbežne od prvého dňa prvého mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

Článok 4

Týmto sa predseda Rady poveruje vydať oznámenie ustanovené v článku 7 ods. 2 dohody.

V Bruseli 5. mája 2006

Za Radu

predseda

K.-H. GRASSER


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

VLÁDA SINGAPURSKEJ REPUBLIKY (ďalej len „Singapur“)

na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany“)

POZNAMENÁVAJÚC, že Európsky súdny dvor zistil, že určité ustanovenia bilaterálnych dohôd, ktoré uzatvorilo niekoľko členských štátov s tretími krajinami, sú nezlučiteľné s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva,

POZNAMENÁVAJÚC, že medzi niekoľkými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Singapurom boli uzavreté viaceré bilaterálne dohody o leteckých dopravných službách, ktoré obsahujú podobné ustanovenia, a že členské štáty sú povinné podniknúť všetky príslušné kroky, aby odstránili nezrovnalosti medzi takýmito dohodami a Zmluvou o ES,

POZNAMENÁVAJÚC, že Európske spoločenstvo má výlučnú právomoc v niektorých aspektoch, ktoré môžu byť súčasťou bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

POZNAMENÁVAJÚC, že podľa práva Európskeho spoločenstva majú leteckí dopravcovia Spoločenstva usadení v členskom štáte právo na nediskriminačný prístup k letovým trasám medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami,

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskym spoločenstvom a niektorými tretími krajinami, ktoré umožňujú štátnym príslušníkom týchto tretích krajín získať vlastnícky podiel v spoločnostiach leteckých dopravcov, ktoré sú držiteľmi licencie v súlade s právom Európskeho spoločenstva,

UZNÁVAJÚC, že súlad medzi právom Európskeho spoločenstva a ustanoveniami bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Singapurom poskytne primerané prostriedky na zabezpečenie kontinuity a rozvoja leteckých dopravných služieb medzi Európskym spoločenstvom a Singapurom,

POZNAMENÁVAJÚC, že nie je potrebné, aby sa táto dohoda vzťahovala na ustanovenia bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Singapurom o leteckých dopravných službách, ktoré nie sú v rozpore s právom Európskeho spoločenstva,

POZNAMENÁVAJÚC, že zámerom Európskeho spoločenstva v rámci tejto dohody nie je zvýšiť celkový objem leteckej premávky medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Singapurom ani ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Spoločenstva a leteckými dopravcami Singapuru, ani dosiahnuť, aby táto dohoda mala prednosť pred výkladom ustanovení existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách, ktoré sa týkajú dopravných práv,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.   Na účely tejto dohody „členské štáty“ sú členské štáty Európskeho spoločenstva; „zmluvná strana“ je zmluvná strana tejto dohody; „strana“ je zmluvná strana príslušnej bilaterálnej dohody o leteckých dopravných službách; „letecký dopravca“ je aj letecká spoločnosť; „územie Európskeho spoločenstva“ je územie členských štátov, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva.

2.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na štátnych príslušníkov členských štátov Európskeho spoločenstva.

3.   Odkazy vo všetkých dohodách uvedených v prílohe I na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti členského štátu, ktorý je stranou danej dohody, sa považujú za odkazy na leteckých dopravcov alebo letecké spoločnosti určené týmto členským štátom.

Článok 2

Určenie, oprávnenie a zrušenie

1.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 tohto článku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu príslušným členským štátom, jeho oprávnenia a povolenia udelené Singapurom a zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení leteckého dopravcu.

2.   Ustanovenia v odsekoch 3 a 4 tohto článku majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami v článkoch uvedených v prílohe II písm. a) a b), pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu Singapurom, jeho oprávnenia a povolenia udelené príslušným členským štátom a zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení leteckého dopravcu, ak príslušný členský štát potvrdí uplatňovanie ustanovení v odsekoch 3 a 4 tohto článku.

3.   Po obdržaní takéhoto určenia a žiadostí určeného leteckého dopravcu alebo dopravcov vo forme a spôsobom, ktoré sú predpísané pre prevádzkové oprávnenia a technické povolenia, každá strana s prihliadnutím na odseky 4 a 5 udelí príslušné oprávnenia a povolenia s minimálnym procedurálnym zdržaním za predpokladu, že:

a)

v prípade leteckého dopravcu určeného členským štátom:

i)

letecký dopravca je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva a

ii)

členský štát, ktorý zodpovedá za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, vykonáva a udržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu a príslušný letecký orgán je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu a

iii)

letecký dopravca má hlavné miesto podnikania na území členského štátu, ktorý mu udelil licenciu na vykonávanie leteckej dopravy, a

iv)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia a účinne kontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov;

b)

v prípade leteckého dopravcu určeného Singapurom:

i)

Singapur účinne kontroluje leteckého dopravcu a túto kontrolu zachováva a

ii)

má hlavné miesto podnikania v Singapure.

4.   Každá strana môže zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť prevádzkové oprávnenia alebo technické povolenia leteckého dopravcu určeného druhou stranou, ak:

a)

v prípade leteckého dopravcu určeného členským štátom:

i)

letecký dopravca nie je usadený podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na území určujúceho členského štátu alebo nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskeho spoločenstva alebo

ii)

členský štát, ktorý zodpovedá za vydanie osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, nevykonáva alebo neudržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu alebo príslušný letecký orgán nie je zreteľne uvedený v určení leteckého dopravcu, alebo

iii)

letecký dopravca nemá hlavné miesto podnikania na území členského štátu, ktorý mu udelil licenciu na vykonávanie leteckej dopravy, alebo

iv)

leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastnia ani účinne nekontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov a/alebo iné štáty uvedené v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov, alebo

v)

je možne preukázať, že vykonávaním dopravných práv podľa tejto dohody na trase, na ktorej sa nachádza bod v inom členskom štáte, vrátane prevádzkovania služby, ktorá sa označuje ako priebežná služba alebo predstavuje takúto službu, by letecký dopravca v konečnom dôsledku obchádzal obmedzenia týkajúce sa dopravných práv, ktoré ukladá dohoda medzi Singapurom a daným iným členským štátom, alebo

vi)

letecký dopravca je držiteľom osvedčenia leteckého prevádzkovateľa, ktoré vydal členský štát, a medzi Singapurom a týmto členským štátom neexistuje bilaterálna dohoda o leteckých dopravných službách a je možné preukázať, že dopravné práva potrebné na vykonávanie navrhnutej prevádzky nie sú obojstranne k dispozícii určenému leteckému dopravcovi (leteckým dopravcom) Singapuru;

b)

v prípade leteckého dopravcu určeného Singapurom:

i)

Singapur nezachováva účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu alebo

ii)

nemá hlavné miesto podnikania v Singapure.

5.   Pri výkone svojho práva podľa odseku 4 a bez toho, aby boli dotknuté práva podľa odseku 4 písm. a) bodu v) a vi) tohto článku, Singapur nediskriminuje leteckých dopravcov členských štátov na základe štátnej príslušnosti.

Článok 3

Práva súvisiace s regulačnou kontrolou

1.   Ustanovenia v odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. c).

2.   V prípade, že členský štát (prvý členský štát) určil leteckého dopravcu, ktorého regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava druhý členský štát, uplatňujú sa práva Singapuru vyplývajúce z bezpečnostných ustanovení dohody medzi prvým členským štátom, ktorý určil leteckého dopravcu, a Singapurom rovnako aj na bezpečnostné normy, ktoré druhý členský štát prijal, vykonal alebo udržiaval, ako aj na prevádzkové oprávnenie príslušného leteckého dopravcu.

Článok 4

Tarify za prepravu v Európskom spoločenstve

1.   Ustanovenia v odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe II písm. d).

2.   Tarify, ktoré uplatňujú leteckí dopravcovia určení Singapurom podľa dohody uvedenej v prílohe I, ktorá obsahuje ustanovenie uvedené v prílohe II písm. d), za prepravu uskutočnenú len v rámci Európskeho spoločenstva, podliehajú právu Európskeho spoločenstva. Právo Európskeho spoločenstva sa uplatňuje na nediskriminačnom základe.

Článok 5

Prílohy k dohode

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 6

Revízia alebo zmena a doplnenie

Zmluvné strany môžu túto dohodu kedykoľvek po vzájomnej dohode revidovať alebo zmeniť a doplniť.

Článok 7

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne písomne oznámia, že ich príslušné vnútorné postupy, ktoré sú potrebné k nadobudnutiu platnosti tejto dohody, sú ukončené.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa zmluvné strany dohodli, že túto dohodu budú predbežne vykonávať od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po dni, keď si zmluvné strany vzájomne oznámili ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3.   Dohody a iné dojednania medzi členskými štátmi a Singapurom, ktoré ku dňu podpisu tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú, sú uvedené v prílohe I písm. b). Táto dohoda sa vzťahuje na všetky takéto dohody a dojednania po nadobudnutí ich platnosti alebo začatí ich predbežného vykonávania.

Článok 8

Ukončenie platnosti dohody

1.   V prípade, ak sa ukončí platnosť niektorej z dohôd uvedenej v prílohe I, ukončí sa zároveň platnosť všetkých ustanovení tejto dohody, ktoré sa týkajú príslušnej dohody uvedenej v prílohe I.

2.   V prípade, ak sa ukončí platnosť všetkých dohôd uvedených v prílohe I, ukončí sa zároveň platnosť tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO, podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V Luxemburgu v dvoch vyhotoveniach dňa deviateho júna dvetisícšesť v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku. V prípade odlišností anglické znenie má prednosť pred zneniami v ostatných jazykoch.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Por el Gobierno de la República de Singapur

Za vládu Singapurské republiky

For Republikken Singapores regering

Für die Regierung der Republik Singapur

Singapuri Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

For the Government of the Republic of Singapore

Pour le gouvernement de la République de Singapour

Per il governo della Repubblica di Singapore

Singapūras Republikas valdības vārdā

Singapūro Respublikos Vyriausybės vardu

A Szingapúri Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor

Voor de regering van de Republiek Singapore

W imieniu Rządu Republiki Singapuru

Pelo Governo da República de Singapura

Za vládu Singapurskej republiky

Za vlado Singapurske republike

Singaporen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Singapores regering

Image

PRÍLOHA I

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a)

Dohody o leteckých dopravných službách medzi Singapurskou republikou a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré sú ku dňu podpisu tejto dohody uzavreté, podpísané a/alebo sa predbežne vykonávajú:

Dohoda medzi rakúskou spolkovou vládou a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 8. augusta 1978, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Rakúskom“),

Dohoda medzi vládou Belgického kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 29. mája 1967, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Belgickom“),

Dohoda medzi vládou Singapurskej republiky a vládou Cyperskej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná v Nikózii 27. januára 1989 (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Cyprom“),

Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 7. septembra 1971, v súvislosti s ktorou Česká republika vyhlásila, že sa považuje za viazanú jej ustanoveniami, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Českou republikou“),

Dohoda medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 20. decembra 1966, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Dánskom“),

návrh Dohody medzi vládou Dánskeho kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách, parafovaný v Singapure 21. októbra 1998 a predbežne vykonávaný (ďalej len „návrh revidovanej dohody medzi Singapurom a Dánskom“),

Dohoda medzi vládou Fínskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 19. januára 1984, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Fínskom“),

Dohoda medzi vládou Francúzskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 29. júna 1967, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Francúzskom“),

Dohoda medzi Spolkovou republikou Nemecko a Singapurskou republikou o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 15. februára 1969, v znení zmien a doplnení a doplnená doplnkovým memorandom o porozumení podpísaným 7. júna 2000 v Bonne (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Nemeckom“),

Dohoda medzi vládou Gréckeho kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 21. augusta 1971, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Gréckom“),

Dohoda medzi vládou Maďarskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckej doprave, podpísaná v Singapure 9. marca 1990 (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Maďarskom“),

Dohoda medzi vládou Talianskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 28. júna 1985, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Talianskom“),

Dohoda medzi vládou Írska a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 20. februára 1981 (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Írskom“),

Dohoda medzi vládou Lotyšskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách, podpísaná v Singapure 6. októbra 1999 (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Lotyšskom“),

Dohoda medzi vládou Luxemburského veľkovojvodstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 9. apríla 1975, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Luxemburskom“),

Dohoda medzi vládou Maltskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Londýne 19. júla 1983, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Maltou“),

Dohoda medzi vládou Holandského kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 29. decembra 1966, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Holandskom“),

Dohoda medzi vládou Poľskej ľudovej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 22. decembra 1979, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Poľskom“),

Dohoda medzi Portugalskou republikou a Singapurskou republikou o leteckých dopravných službách, pripojená k memorandu o porozumení parafovanému v Singapure 7. novembra 1997 (ďalej len „návrh dohody medzi Singapurom a Portugalskom“),

Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou, podpísaná v Singapure 7. septembra 1971, v súvislosti s ktorou Slovenská republika vyhlásila, že sa považuje za viazanú jej ustanoveniami, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Slovenskom“),

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách, parafovaná v Singapure 27. decembra 1996 a predbežne vykonávaná (ďalej len „návrh dohody medzi Singapurom a Slovenskom“),

Dohoda medzi Španielskym kráľovstvom a Singapurskou republikou o leteckej doprave, podpísaná v Madride 11. marca 1992, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Španielskom“),

Dohoda medzi vládou Singapurskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 20. decembra 1966, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Švédskom“),

návrh Dohody medzi vládou Švédskeho kráľovstva a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách, parafovaný v Singapure 21. októbra 1998 a predbežne vykonávaný (ďalej len „návrh revidovanej dohody medzi Singapurom a Švédskom“),

Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách medzi územiami ich štátov a mimo nich, podpísaná v Singapure 12. januára 1971, v znení zmien a doplnení (ďalej len „dohoda medzi Singapurom a Spojeným kráľovstvom“).

b)

Dohody o leteckých dopravných službách a iné dojednania parafované alebo podpísané medzi Singapurskou republikou a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré ku dňu podpisu tejto dohody ešte nenadobudli platnosť a predbežne sa nevykonávajú.

PRÍLOHA II

Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe I, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody

a)

Určenie leteckého dopravcu členským štátom:

článok 3 dohody medzi Singapurom a Rakúskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Belgickom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Cyprom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Českou republikou,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 3 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Fínskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Francúzskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Nemeckom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Gréckom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Maďarskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Írskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Talianskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Lotyšskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Luxemburskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Maltou,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Holandskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Poľskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Portugalskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 3 návrhu dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Španielskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 3 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Spojeným kráľovstvom.

b)

Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

článok 3 dohody medzi Singapurom a Rakúskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Belgickom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Cyprom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Českou republikou,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 4 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Fínskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Francúzskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Nemeckom,

článok 5 dohody medzi Singapurom a Gréckom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Maďarskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Írskom,

článok 5 dohody medzi Singapurom a Talianskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Lotyšskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Luxemburskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Maltou,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Holandskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Poľskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Portugalskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 4 návrhu dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Španielskom,

článok 3 dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 4 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 4 dohody medzi Singapurom a Spojeným kráľovstvom.

c)

Regulačná kontrola:

článok 11 dohody medzi Singapurom a Cyprom,

článok 14 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 8a dohody medzi Singapurom a Fínskom,

článok 9A prílohy F Doplnkového memoranda o porozumení podpísaného 7. júna 2000 v Bonne – predbežne vykonávaného v rámci dohody medzi Singapurom a Nemeckom,

článok 8 dohody medzi Singapurom a Maďarskom,

článok 8 dohody medzi Singapurom a Lotyšskom,

článok 15 dohody medzi Singapurom a Portugalskom,

článok 8 návrhu dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Španielskom,

článok 14 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 11a dohody medzi Singapurom a Spojeným kráľovstvom.

d)

Tarify za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva:

článok 9 dohody medzi Singapurom a Rakúskom,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Belgickom,

článok 13 dohody medzi Singapurom a Cyprom,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Českou republikou,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 10 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Dánskom,

článok 11 dohody medzi Singapurom a Fínskom,

článok 9 dohody medzi Singapurom a Francúzskom,

článok 7 dohody medzi Singapurom a Nemeckom,

článok 11 dohody medzi Singapurom a Gréckom,

článok 12 dohody medzi Singapurom a Maďarskom,

článok 11 dohody medzi Singapurom a Írskom,

článok 8 dohody medzi Singapurom a Talianskom,

článok 12 dohody medzi Singapurom a Lotyšskom,

článok 9 dohody medzi Singapurom a Luxemburskom,

článok 11 dohody medzi Singapurom a Maltou,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Holandskom,

článok 9 dohody medzi Singapurom a Poľskom,

článok 18 dohody medzi Singapurom a Portugalskom,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 12 návrhu dohody medzi Singapurom a Slovenskom,

článok 6 dohody medzi Singapurom a Španielskom,

článok 10 dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 10 návrhu revidovanej dohody medzi Singapurom a Švédskom,

článok 9 dohody medzi Singapurom a Spojeným kráľovstvom.

PRÍLOHA III

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a)

Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore),

b)

Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore),

c)

Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore),

d)

Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave).


Top