EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0538

2006/538/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady a Komisie z 24. januára 2006 o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS

OJ L 224, 16.8.2006, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 206 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 206 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 106 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/538/oj

16.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/21


ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

z 24. januára 2006

o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS

(2006/538/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 2, poslednú vetu článku 47 ods. 2, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, články 93, 94, 133 a 181a v spojení s druhou vetou jej článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom jej článku 300 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na druhý odsek jej článku 101,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení z roku 2003, a najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na súhlas Rady podľa článku 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

(1)

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS bol v mene Európskeho spoločenstva a členských štátov podpísaný 29. apríla 2004 v súlade s rozhodnutím Rady 2006/537/ES (2).

(2)

Protokol sa predbežne vykonáva odo dňa pristúpenia až do nadobudnutia jeho platnosti.

(3)

Protokol by sa mal schváliť,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (DPS) o pristúpení Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k DPS a o úpravách DPS sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a členských štátov.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu (3).

Článok 2

Predseda Rady odovzdá v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov oznámenie ustanovené v článku 4 protokolu. Predseda Komisie zároveň odovzdá takéto oznámenie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

V Bruseli 24. januára 2006

Za Radu

predseda

K.-H. GRASSER

Za Komisiu

predseda

J. M. BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ C 174 E, 14.7.2005, s. 45.

(2)  Pozri stranu 15 tohto úradného vestníka.

(3)  Pozri stranu 16 tohto úradného vestníka.


Top