EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0536

2006/536/ES,Euratom: Rozhodnutie Rady a Komisie z 21. februára 2005 o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

OJ L 224, 16.8.2006, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 204 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 204 - 204
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 105 - 105

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/536/oj

16.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 224/14


ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

z 21. februára 2005

o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii

(2006/536/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE A KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 2, poslednú vetu článku 47 ods. 2, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, články 93, 94, 133 a 181a v spojení s druhou vetou článku 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na druhý odsek jej článku 101,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení z roku 2003, a najmä na jej článok 2 ods. 3,

so zreteľom na Akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na súhlas Rady podľa článku 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

(1)

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, ustanovujúc isté technické úpravy spojené s inštitucionálnym a právnym vývojom v rámci Európskej únie, bol v mene Európskych spoločenstiev a ich členských štátov podpísaný 30. apríla 2004.

(2)

Protokol sa predbežne vykonáva od 1. mája 2004 až do nadobudnutia jeho platnosti.

(3)

Protokol by mal byť schválený,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii, sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a členských štátov.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu (2).

Článok 2

Predseda Rady odovzdá v mene Spoločenstva a jeho členských štátov oznámenie ustanovené v článku 4 protokolu. Predseda Komisie zároveň odovzdá takéto oznámenie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

V Bruseli 21. februára 2005

Za Radu

predseda

J. ASSELBORN

Za Komisiu

predseda

J. M. BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ C 174 E, 14.7.2005, s. 43.

(2)  Pozri stranu 10 tohto úradného vestníka.


Top