EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0541

2006/541/ES: Rozhodnutie Komisie z  20. júla 2006 , ktorým sa nahrádza príloha k rozhodnutiu 2005/769/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96

OJ L 214, 4.8.2006, p. 50–58 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1045–1053 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 164 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 164 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 96 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/541/oj

4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. júla 2006,

ktorým sa nahrádza príloha k rozhodnutiu 2005/769/ES, ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96

(2006/541/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1292/96 z 27. júna 1996 o politike potravinovej pomoci a riadení potravinovej pomoci a špeciálnych operáciách na podporu potravinovej bezpečnosti (1), a najmä na jeho článok 19 ods. 1,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2005/769/ES z 27. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia Rady (ES) č. 1292/96 a ktorým sa zrušuje jej rozhodnutie z 3. septembra 1998 (2), ustanovuje pravidlá obstarávania potravinovej pomoci mimovládnymi organizáciami oprávnenými Komisiou zakúpiť a získavať výrobky určené na dodanie podľa nariadenia (ES) č. 1292/96.

(2)

Nariadenie (ES) č. 2110/2005 zabezpečuje uvoľňovanie viazania pomoci v rámci vonkajšej pomoci Spoločenstva a mení v dôsledku toho nariadenie (ES) č. 1292/96, pokiaľ ide o pravidlá o pôvode tovaru, ktorý sa má zakúpiť, a pravidlá o štátnej príslušnosti pre účasť na verejných súťažiach.

(3)

S cieľom podporiť miestne a regionálne nákupy by sa malo vyjasniť, že iba tovar zakúpený na trhu Spoločenstva by mal byť v súlade s požiadavkami ustanovenými v oznámeniach Komisie týkajúcimi sa vlastností (3) a obalu (4) výrobkov určených na dodanie ako potravinová pomoc Spoločenstva, zatiaľ čo tovar zakúpený na miestnom alebo regionálnom trhu by mal byť v súlade s miestnymi normami, ak existujú, a ak miestne normy nexistujú, v súlade s medzinárodne uznanými normami.

(4)

Uvoľňovanie viazania pomoci vyžaduje dodatočnú flexibilitu pre zmluvné dodacie podmienky, a preto je vhodné stanoviť, aby vyhlásené verejné súťaže a dodávateľské zmluvy uzatvorené mimovládnymi organizáciami pre tovar určený na dodanie ako potravinová pomoc špecifikovali dodacie podmienky v súlade s posledným vydaním medzinárodných obchodných pravidiel (Incoterms) vydaných Medzinárodnou obchodnou komorou (5).

(5)

V dôsledku toho je vhodné zabezpečiť inšpekciu tovaru a dodávky medzinárodne uznanou monitorovacou agentúrou.

(6)

Rozhodnutie 2005/769/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Výbor pre potravinovú pomoc a potravinovú bezpečnosť bude informovaný o súčasnom opatrení podľa článku 29 nariadenia (ES) č. 1292/96,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2005/769/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. júla 2006

Za Komisiu

Louis MICHEL

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 166, 5.7.1996, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 24.

(3)  Ú. v. ES C 312, 31.10.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES C 267, 13.9.1996, s. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

Mimovládna organizácia, ktorá je príjemcom pomoci Spoločenstva (ďalej len „mimovládna organizácia“) je zodpovedná za dodržiavanie nasledujúcich pravidiel nákupu výrobkov určených na dodanie podľa nariadenia (ES) č. 1292/96 ako potravinová pomoc Spoločenstva bez toho, aby boli dotknuté dodatočné požiadavky týkajúce sa finančného riadenia zahrnuté v zmluve uzatvorenej s príjemcom na účely vykonávania politiky potravinovej pomoci.

1.   MIESTO NÁKUPU TOVARU

V závislosti od podmienok ustanovených pre konkrétnu dodávku sa výrobky kupujú v prijímajúcej krajine alebo v jednej z rozvojových krajín uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1292/96 podľa možnosti patriacej do rovnakej zemepisnej oblasti ako prijímajúca krajina, alebo v členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Pôvod dodávok a materiálu je určený v súlade s pravidlami o pôvode tovaru a výnimkami z týchto pravidiel stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2110/2005 (1).

Vo výnimočných prípadoch a v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1292/96 môže Komisia povoliť, aby boli výrobky zakúpené na trhu krajiny inej, než sú krajiny vymenované v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1292/96, alebo na trhu členského štátu Európskeho spoločenstva.

2.   VLASTNOSTI VÝROBKOV

Výrobky čo najviac zodpovedajú stravovacím návykom obyvateľstva prijímajúceho pomoc. V najväčšom možnom rozsahu by sa preto mali uprednostňovať nákupy v krajine, v ktorej sa opatrenie vykonáva, alebo v susednej krajine.

Vlastnosti výrobkov a ich obal rešpektujú normy kvality stanovené v domácom právnom poriadku krajiny pôvodu a/alebo krajiny určenia podľa toho, ktorá krajina má vyššie normy kvality. V prípadoch, keď miestna právna úprava neexistuje, rešpektujú sa v najväčšom možnom rozsahu medzinárodne uznané normy, ako je napríklad potravinový kódex.

V prípade, že výrobky sú zakúpené v Európskom spoločenstve, ich vlastnosti sú v súlade s požiadavkami ustanovenými v oznámení Komisie vzťahujúcom sa na charakteristiky výrobkov určených na dodanie ako potravinová pomoc Spoločenstva (2). Okrem toho je obal v súlade s požiadavkami ustanovenými v oznámení Komisie vzťahujúcom sa na obal výrobkov určených na dodanie ako potravinová pomoc Spoločenstva (3).

3.   PRAVIDLÁ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

Spôsobilosť na účasť na verejných súťažiach je určená v súlade s pravidlami oprávnenosti a výnimkami z týchto pravidiel stanovenými v nariadení (ES) č. 2110/2005.

Účastník verejnej súťaže musí byť právne zaregistrovaný a na požiadanie musí byť schopný o tejto skutočnosti predložiť dôkaz.

4.   DÔVODY NA VYLÚČENIE Z ÚČASTI NA POSTUPOCH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A Z UDEĽOVANIA ZÁKAZIEK

4.1.   Dôvody na vylúčenie z účasti na postupoch verejného obstarávania

Účastníci verejnej súťaže sú vylúčení z účasti na postupe verejného obstarávania v týchto situáciách:

a)

ak sú v konkurze alebo likvidácii, ich záležitosti spravujú súdy, uzavreli dohodu s veriteľmi, pozastavili výkon obchodných činností, sú účastníkmi konania týkajúceho sa týchto záležitostí, alebo sa nachádzajú v akejkoľvek analogickej situácii vyplývajúcej z podobného postupu ustanoveného vo vnútroštátnych právnych alebo iných predpisoch;

b)

ak boli právoplatne odsúdení (res judicata) za protiprávne konanie v súvislosti s výkonom povolania;

c)

ak sa dopustili závažného odborného pochybenia preukázaného akýmikoľvek prostriedkami, ktoré môže príjemca grantu odôvodniť;

d)

ak si neplnili povinnosti týkajúce sa platenia príspevkov sociálneho zabezpečenia alebo platenia daní v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej majú sídlo, alebo s právnymi ustanoveniami krajiny príjemcu grantu, alebo s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej sa má zákazka plniť;

e)

ak boli právoplatne odsúdení (res judicata) za podvod, korupciu, účasť v zločineckej organizácii alebo akúkoľvek inú nezákonnú činnosť poškodzujúcu finančné záujmy Spoločenstva;

f)

ak v súvislosti s iným postupom verejného obstarávania alebo postupom o udelenie grantu, ktoré boli financované z rozpočtu Spoločenstva, bolo zistené, že vážnym spôsobom porušili zmluvu nesplnením svojich zmluvných záväzkov.

Účastníci verejnej súťaže musia potvrdiť, že sa nenachádzajú ani v jednej z uvedených situácií.

4.2.   Vylúčenie z udeľovania zákaziek

Zákazky nemožno udeliť tým účastníkom verejnej súťaže, ktorí v priebehu postupu verejného obstarávania:

a)

sú v situácii konfliktu záujmov;

b)

previnili sa skreslením poskytnutých informácií, ktoré vyžadoval príjemca grantu ako podmienku účasti na verejnej súťaži, alebo tieto informácie neposkytli.

5.   POSTUPY UDEĽOVANIA ZÁKAZIEK

5.1.   Všeobecné ustanovenia

Mimovládna organizácia vyhlasuje medzinárodnú verejnú súťaž na dodávateľské zmluvy s hodnotou najmenej 150 000 EUR. V prípade medzinárodnej verejnej súťaže uverejňuje mimovládna organizácia oznámenie o verejnej súťaži vo všetkých vhodných oznamovacích prostriedkoch, najmä na internetovej stránke mimovládnej organizácie, v medzinárodnej tlači a vo vnútroštátnej tlači krajiny, v ktorej sa činnosť vykonáva, alebo v ďalších špecializovaných periodikách.

Dodávateľské zmluvy s hodnotou medzi 30 000 EUR a 150 000 EUR sa uzatvárajú prostredníctvom verejnej súťaže uverejnenej v miestnych oznamovacích prostriedkoch. V prípade miestnej verejnej súťaže sa oznámenie o verejnej súťaži uverejňuje vo všetkých primeraných oznamovacích prostriedkoch, ale len v krajine, v ktorej sa činnosť vykonáva. Toto však musí poskytovať ďalším oprávneným dodávateľom rovnaké príležitosti ako miestnym firmám.

Dodávateľské zmluvy s hodnotou nižšou ako 30 000 EUR sa musia uzatvoriť prostredníctvom súťažného rokovacieho konania bez zverejnenia, v ktorom mimovládna organizácia konzultuje aspoň s tromi dodávateľmi podľa svojho výberu a rokuje o podmienkach zmluvy s jedným alebo viacerými z nich.

Dodávateľské zmluvy s hodnotou nižšou ako 5 000 EUR sa môžu uzatvoriť rokovacím konaním na základe jedinej ponuky.

Lehoty na predkladanie ponúk a žiadostí o účasť musia byť dostatočne dlhé na to, aby sa zúčastneným stranám umožnilo primerané a vhodné obdobie na prípravu a predloženie ponúk.

Ak mimovládne organizácie používajú centrálny nákupný úrad ako poskytovateľa služieb v súlade s bodom 8.4 prílohy IV Verejné obstarávanie prostredníctvom príjemcov grantu z hľadiska vonkajších opatrení Európskeho spoločenstva, tento sa vyberá v súlade s postupmi o zmluvách o poskytovaní služieb stanovenými najmä v bodoch 4.1 a 4.2 uvedenej prílohy. Pri nákupe výrobkov potravinovej pomoci na trhu je centrálny nákupný úrad povinný dodržiavať pravidlá a podmienky tohto rozhodnutia a prílohy k nemu.

5.2.   Rokovacie konanie na základe jedinej ponuky

Príjemca môže využiť rokovacie konanie na základe jedinej ponuky v týchto prípadoch:

a)

ak lehotu na postupy uvedené v bode 5.1 nie je možné dodržať z dôvodu mimoriadnej naliehavosti spôsobenej udalosťami, ktoré príjemca nemohol predpokladať a ktoré mu v žiadnom prípade nemôžu byť pripísané. Okolnosti, ktoré opodstatnene spôsobujú mimoriadnu naliehavosť, sa nesmú v žiadnom prípade pripísať príjemcovi.

Usudzuje sa, že činnosti vykonávané v krízových situáciách určených Komisiou, spĺňajú podmienku mimoriadnej naliehavosti. Komisia informuje príjemcu, či krízová situácia existuje a kedy sa končí;

b)

pre doplňujúce dodávky od pôvodného dodávateľa, ktoré sú určené buď ako čiastková náhrada bežných dodávok alebo zariadení, alebo ako rozšírenie existujúcich dodávok alebo zariadení, ak by zmena dodávateľa nútila príjemcu, aby si zadovážil zariadenie, ktoré má rozdielne technické parametre, čo by mohlo mať za následok nekompatibilitu alebo neprimerané technické ťažkosti pri prevádzke alebo údržbe;

c)

ak bola verejná súťaž neúspešná, čiže keď nebola obdržaná žiadna kvalitatívne ani finančne vhodná ponuka. V takýchto prípadoch po zrušení verejnej súťaže môže príjemca rokovať s jedným alebo viacerými účastníkmi verejnej súťaže podľa svojho výberu, za predpokladu, že pôvodné podmienky verejnej súťaže sa podstatne nezmenia;

d)

ak sa príslušná zákazka má udeliť subjektom, ktoré majú de jure alebo de facto monopolné postavenie. V takomto prípade to musí byť riadne odôvodnené v rozhodnutí o udelení;

e)

priame zadanie sa môže vykonať v prípade zaručenia konkrétnymi podmienkami dodávky, a najmä v prípade experimentálnej dodávky.

5.3.   Povinnosti pri predkladaní ponuky

V oznámení o verejnej súťaži sa uvádza forma a termín, v súlade s ktorými sa musí uskutočniť ponuka účastníka verejnej súťaže.

Hodnotiaci výbor musí vyhodnotiť a klasifikovať všetky žiadosti o účasť a ponuky, ktoré spĺňajú požiadavky, na základe kritérií vylúčenia, výberu a udelenia zákazky, ktoré boli vopred oznámené. Výbor musí mať nepárny počet členov, a to najmenej troch, so všetkými technickými a administratívnymi kapacitami potrebnými na poskytnutie kvalifikovaného stanoviska k ponukám.

Na každú položku je možné predložiť iba jedinú ponuku. Je platná len vtedy, ak sa vzťahuje na kompletnú položku. Ak je položka rozdelená na čiastočné položky, ponuka sa stanovuje ako ich priemer. Ak sa verejná súťaž vzťahuje na dodanie viacerých položiek, na každú položku sa predloží samostatná ponuka. Účastník verejnej súťaže nie je povinný predložiť ponuku na všetky položky.

V ponukách sa uvádza:

meno a adresa účastníka verejnej súťaže,

referenčné čísla verejnej súťaže, položky a činnosti,

čistá hmotnosť položky alebo určitá peňažná výška, na ktorú sa ponuka vzťahuje,

navrhovaná cena za čistú metrickú tonu výrobku na mieste dodávky tak, ako je špecifikovaná a zosúladená s podmienkami stanovenými v žiadosti pre ponuky; alebo čisté množstvo ponúkaných výrobkov, ak ide o verejnú súťaž na dodávateľskú zmluvu najvyššieho množstva určeného výrobku za určitú peňažnú sumu,

náklady na prepravu na špecifickú fázu dodávky z miesta nakládky na miesto dodávky,

termín dodávky alebo časový rámec dodávky.

Ponuka je platná len v prípade, ak je k nej priložený dôkaz o tom, že účastník verejnej súťaže zložil záruku na ponuku. Výška záruky na ponuku vyjadrená v mene platby a obdobie platnosti sú ustanovené v oznámení o verejnej súťaži. Záruka predstavuje najmenej 1 % z celkovej výšky ponuky a obdobie platnosti je aspoň jeden mesiac.

Záruka sa zloží v prospech mimovládnej organizácie vo forme zábezpeky z úverovej inštitúcie uznanej členským štátom alebo akceptovanej mimovládnou organizáciou. Záruka je neodvolateľná a je možné ju priamo vymáhať.

V prípade nákupu výrobkov v krajine, ktorá je sama príjemcom potravinovej pomoci, môže mimovládna organizácia v oznámení o verejnej súťaži definovať ďalšie podmienky záruky, pričom zohľadní zvyklosti danej krajiny.

Záruka sa uvoľňuje:

listom alebo faxom od mimovládnej organizácie, ak ponuka nebola prijatá alebo bola zamietnutá, alebo ak žiadna zákazka nebola udelená,

ak účastník verejnej súťaže určený ako dodávateľ zložil dodaciu záruku.

Záruka prepadá, ak dodávateľ neposkytne dodaciu záruku v primeranom termíne po udelení zákazky, a taktiež, ak účastník verejnej súťaže stiahne svoju ponuku po tom, čo bola prijatá.

Zamieta sa ponuka, ktorá nie je predložená v súlade s týmito ustanoveniami alebo obsahuje iné výhrady alebo podmienky, než sú ustanovené vo verejnej súťaži.

Ponuku, ktorá bola prijatá, nie je možné zmeniť ani stiahnuť.

Zákazka sa udeľuje účastníkovi verejnej súťaže, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou, pri rešpektovaní všetkých podmienok verejnej súťaže, najmä charakteristík výrobkov, ktoré sa majú získať. Ak ponuku s najnižšou cenou predložia súčasne viacerí účastníci verejnej súťaže, zákazka sa udeľuje na základe žrebovania.

Dodávateľ a neúspešní účastníci verejnej súťaže sú o udelení zákazky riadne oboznámení listom alebo faxom.

Mimovládna organizácia sa môže rozhodnúť neudeliť zákazku po uplynutí prvého alebo druhého termínu, najmä vtedy, ak sú predložené ponuky mimo rámca bežných trhových cien. Mimovládna organizácia nemusí uvádzať dôvody svojho rozhodnutia. Účastníci verejnej súťaže sú v rámci troch pracovných dní písomne informovaní o rozhodnutí neudeliť zákazku.

6.   POVINNOSTI DODÁVATEĽA A DODACIE PODMIENKY

Oznámenie o verejnej súťaži obsahuje zmluvné podmienky dodávky Incoterms platné pre danú dodávateľskú zmluvu a zahŕňa uplatniteľné vydanie Incoterms. Vybraný dodávateľ plní svoje povinnosti v súlade so všetkými podmienkami stanovenými v oznámení o verejnej súťaži vrátane tých, ktoré vyplývajú z Incoterms a jeho ponuky.

Pokiaľ nie je uvedené v oznámení o verejnej súťaži a zmluve inak, dodávateľ (predávajúci) a mimovládna organizácia (kupujúci) si plnia povinnosti, ako je stanovené v Incoterms.

Ak podmienky Incoterms uvedené v oznámení o verejnej súťaži ukladajú dodávateľovi povinnosť uzavrieť prepravné poistenie, je dodávateľ povinný ho uzavrieť; toto poistenie musí pokrývať aspoň výšku uzavretej ponuky a všetky riziká súvisiace s prepravou a akoukoľvek ďalšou činnosťou týkajúcou sa dodávky dodávateľom až do zmluvne stanovenej fázy dodávky. Taktiež pokrýva všetky náklady na triedenie, stiahnutie alebo zničenie poškodeného tovaru, opätovné balenie, kontrolu a analýzu tovaru, ak poškodenie neznemožňuje príjemcovi tovar prijať.

V prípade prepravy a dodania námornou dopravou sa tovar nemôže doručiť vo forme viacerých zásielok na viacerých plavidlách, pokiaľ s tým mimovládna organizácia nesúhlasí.

V prípade dodania pozemnou dopravou sa tovar nemôže doručiť inak ako zmluvne dohodnutým spôsobom prepravy, pokiaľ s tým mimovládna organizácia nesúhlasí.

V prípadoch, v ktorých dodávateľ žiada súhlas mimovládnej organizácie na zmenu spôsobu prepravy alebo plánu dodávky, mimovládna organizácia ako podmienku pre takýto súhlas požiada dodávateľa, aby znášal dodatočné náklady, a najmä náklady na dodatočnú kontrolu a analýzu.

V oznámení o verejnej súťaži je v prípade potreby možné uviesť dátum, pred ktorým sa akákoľvek dodávka považuje za predčasnú.

Dodávateľ znáša všetky riziká vrátane rizika straty alebo poškodenia, ktorým môže byť tovar vystavený až do ukončenia dodávky a zaznamenanie tejto skutočnosti monitorom v konečnom osvedčení o zhode (pozri bod 7).

Ak nie je uvedené inak v oznámení o verejnej súťaži, dodávateľ bezodkladne písomne informuje príjemcu a monitorovaciu agentúru o použitých dopravných prostriedkoch, dni nakládky, očakávanom dni príchodu na miesto určenia uvedené v zmluve a o akejkoľvek nehode, ktorá sa vyskytla počas tranzitu tovaru.

Ak nie je uvedené inak v oznámení o verejnej súťaži a v pravidlách Incoterms uplatňovaných na zákazku, dodávateľ zaistí formality súvisiace so získaním vývoznej licencie, tranzitným colným konaním a dovozným colným odbavením, pričom znáša príslušné náklady a poplatky.

Po oznámení o udelení zákazky zloží dodávateľ v primeranom termíne dodaciu záruku, aby sa zabezpečilo plnenie záväzkov z jeho strany. Táto záruka vyjadrená v mene platby predstavuje 5 až 10 % z celkovej hodnoty ponuky. Obdobie platnosti sa končí jeden mesiac po dni poslednej dodávky. Je zložená rovnakým spôsobom ako záruka na ponuku.

Dodacia záruka sa uvoľňuje v plnej výške listom alebo faxom od mimovládnej organizácie, ak dodávateľ:

vykonal dodávku v súlade so všetkými svojimi povinnosťami alebo

bol oslobodený od svojich záväzkov,

alebo

nevykonal dodávku z dôvodu vyššej moci, ktorý mimovládna organizácia uznala.

7.   MONITOROVANIE

Mimovládna organizácia uzavrie zmluvu s „monitorovacou agentúrou“ (medzinárodne uznaná kontrolná spoločnosť alebo zoskupenie medzinárodne uznaných spoločností, pokiaľ možno akreditovaných podľa štandardnej normy ISO 45004 – ISO/IEC 17020 v odvetví potravinárskych výrobkov). Ihneď po udelení zákazky mimovládna organizácia písomne informuje dodávateľa o výbere monitorovacej agentúry. Oznámenie o verejnej súťaži stanovuje povinnosť dodávateľa písomne informovať monitorovaciu agentúru o názve a adrese výrobcu, baliarne alebo držiteľa skladu tovaru určeného na dodanie a o približnom dni výroby alebo balenia, ako aj o mene jeho zástupcu na mieste dodania.

Monitorovacia agentúra je zodpovedná za overenie a vydanie osvedčenia o kvalite, množstve, balení a označení tovaru určeného na dodanie pri každej dodávke, vydanie osvedčenia o predbežnej zhode a osvedčenia o zhode na zmluvne určenom mieste dodania. V tejto súvislosti monitorovacia agentúra vezme do úvahy rôzne vlastnosti výrobkov, ako je uvedené v bode 2 tejto prílohy.

Mimovládna organizácia v zmluve zabezpečí, aby sa monitorovacia agentúra zaviazala k nasledujúcemu:

zachovať úplnú nezávislosť,

neprijímať pokyny od akejkoľvek inej strany ako nakupujúcej mimovládnej organizácie, najmä neprijímať pokyny od dodávateľa, príjemcov alebo ich zástupcov, zástupcov darcov alebo iných sprostredkovateľov zapojených do uvažovaných činností,

predchádzať akémukoľvek konfliktu záujmov medzi jej aktivitami podľa zmluvy s mimovládnou organizáciou a akoukoľvek ďalšou aktivitou, ktorú vykoná so stranou zapojenou do uvažovaných činností.

Monitorovacia agentúra vykonáva aspoň dve kontroly na základe podmienok zadania v súlade s medzinárodnými kontrolnými štandardmi takto:

a)

Predbežná kontrola zhody kvality sa vykonáva pred naložením a kontrola množstva sa vykoná pri nakladaní tovaru. Záverečná kontrola sa vykoná po vyložení tovaru na mieste dodania uvedenom v dodávateľskej zmluve.

b)

Po dokončení predbežnej kontroly vydáva monitorovacia agentúra dodávateľovi predbežné osvedčenie o zhode, ktoré je v prípade potreby predmetom výhrady. Preprava z miesta nakládky sa môže začať iba po vydaní predbežného osvedčenia o zhode.

c)

Keď sa ukončí záverečná kontrola na dohodnutom mieste dodania, vydáva monitorovacia agentúra pre dodávateľa konečné osvedčenie o zhode, v ktorom stanovuje najmä deň ukončenia dodávky a dodávané čisté množstvo; toto osvedčenie je v prípade potreby predmetom výhrady.

d)

Ak monitorovacia agentúra vydá po uskutočnení záverečnej kontroly na dohodnutom mieste dodania odôvodnené „oznámenie o výhrade“, čo najrýchlejšie o tom písomne upovedomí dodávateľa a nakupujúcu mimovládnu organizáciu. Dodávateľ môže namietať voči záverom monitorovacej agentúry a nakupujúcej mimovládnej organizácie v lehote dvoch pracovných dní po zaslaní tohto oznámenia.

Náklady na vyššie uvedené kontroly sú fakturované mimovládnej organizácii a zaplatené mimovládnou organizáciou, ale oprávnenými nákladmi Spoločenstva sú pod podmienkou, že sú zahrnuté do rozpočtu pre zmluvu o grante. Dodávateľ znáša finančné následky v prípade kvalitatívnych nedostatkov alebo neskorého predloženia tovaru na kontrolu.

Ak dodávateľ alebo príjemca namieta voči záverom kontroly, monitorovacia agentúra po schválení mimovládnou organizáciou zabezpečuje inšpekciu na preverenie, ktorá sa podľa povahy námietky týka preverenia vzoriek, preverenia analýzy a/alebo opätovného odváženia, alebo opätovnej kontroly balenia. Inšpekciu na preverenie uskutočňuje agentúra alebo laboratórium určené v zmluve medzi dodávateľom, konečným príjemcom a monitorovacou agentúrou.

Náklady spojené s inšpekciou na preverenie znáša strana, ktorá spor prehrá.

Ak sa po vykonaní kontrol alebo inšpekcie na preverenie konečné osvedčenie o zhode nevydá, dodávateľ je povinný tovar vymeniť.

Náklady na výmenu a s ňou spojené náklady na kontrolu znáša dodávateľ.

Monitorovacia agentúra vydáva písomné pozvánky pre zástupcov dodávateľa a konečného príjemcu, aby sa zúčastnili na kontrolách, najmä pri odbere vzoriek, ktoré sa majú využiť pri analýzach. Odber vzoriek sa vykonáva v súlade s odbornou praxou. Pri odbere vzoriek odoberie monitorovacia agentúra dve dodatočné vzorky, ktoré sa uchovajú zapečatené k dispozícii pre mimovládnu organizáciu na ďalšiu prípadnú kontrolu alebo pre prípad námietok vznesených príjemcom alebo dodávateľom.

Náklady na tovar odobratý ako vzorky znáša dodávateľ.

Adresát/príjemca tovaru podpíše prepravný doklad o prevzatí tovaru na dohodnutom mieste dodania a uvedie svoje výhrady k fyzickému stavu tovaru a baleniu na základe vizuálnej kontroly. Nakupujúca mimovládna organizácia alebo jej zástupca bezodkladne vydáva pre dodávateľa osvedčenie o prevzatí po dodaní tovaru na dohodnuté miesto dodania a po tom, čo dodávateľ poskytol nakupujúcej mimovládnej organizácii originál konečného osvedčenia o zhode vydaného monitorovacou spoločnosťou a zálohovú faktúru, v ktorej je stanovená hodnota tovaru a jeho bezplatný presun príjemcovi.

Prípustná tolerancia hmotnosti a/alebo množstva tovaru dodaného na dohodnuté miesto dodania je uvedená v zmluvných podmienkach.

Dodávateľ nemôže požadovať platbu za dodané množstvo prevyšujúce zmluvne dohodnuté množstvo tovaru.

8.   DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Tovar sa dodáva v súlade s jedným z nasledujúcich medzinárodných obchodných pravidiel (Incoterms):

EXW: zo závodu (… označené miesto)

FCA: vyplatené dopravcovi (… označené miesto)

FAS: vyplatené k boku lode (… označený prístav nalodenia)

FOB: vyplatené na palube (... označený prístav nalodenia)

CFR: náklady a prepravné (… označený prístav určenia)

CIF: náklady, prepravné a poistenie (… označený prístav určenia)

CPT: preprava platená do (… označené miesto určenia)

CIP: preprava a poistenie platené do (… označené miesto určenia)

DAF: s dodaním na hranicu (… označené miesto)

DES: s dodaním z lode (… označený prístav určenia)

DEQ: s dodaním z nábrežia (… označený prístav určenia)

DDU: s dodaním clo neplatené (… označené miesto určenia)

DDP: s dodaním clo platené (… označené miesto určenia)

Suma, ktorú má nakupujúca mimovládna organizácia zaplatiť dodávateľovi, nepresahuje sumu ponuky zvýšenú o všetky náklady a zníženú o všetky zrážky uvedené v nasledujúcom texte.

Ak kvalita, balenie alebo označenie tovaru na mieste nakládky a dohodnutom mieste dodania uvedenom vo verejnej súťaži nezodpovedá špecifikáciám zákazky, pričom však táto nezhoda nebola dôvodom na odmietnutie vydania predbežného osvedčenia o zhode alebo osvedčenia o prevzatí, môže mimovládna organizácia pri výpočte sumy, ktorá sa má zaplatiť, uplatniť zrážky.

Zmluvné podmienky vymedzujú postup na zavedenie zrážok za odchýlku od kvality, ako aj zrážok za dodávku uskutočnenú po zmluvnej dodacej lehote alebo termíne dodávky.

Dodávateľom sa vyplatí čistá suma získaná odpočítaním vypočítaných zrážok zo sumy, ktorú fakturoval dodávateľ. Ak zrážky nemožno strhnúť z platby, uhradia sa čiastočným alebo úplným prepadnutím záruky na dodávku.

Mimovládna organizácia môže dodávateľovi na základe jeho písomnej žiadosti preplatiť určité dodatočné vynaložené hotovostné rozpočtované náklady, ako sú náklady na skladovanie alebo poistenie, ktoré dodávateľ skutočne zaplatil, avšak s výnimkou akýchkoľvek administratívnych nákladov, ktoré mimovládna organizácia posudzuje na základe príslušných podkladov, za predpokladu, že bolo vydané osvedčenie o prevzatí alebo dodací list bez výhrad vzťahujúcich sa na povahu nárokovaných nákladov, a v prípade:

predĺženia dodacej lehoty na žiadosť príjemcu alebo

omeškania presahujúceho 30 dní, ktoré uplynú odo dňa dodania do vydania osvedčenia o prevzatí alebo vydania konečného osvedčenia o zhode.

Suma, ktorá sa má zaplatiť, je splatná na základe žiadosti dodávateľa predloženej v dvoch exemplároch.

K žiadosti o vyplatenie celej sumy ponuky alebo o vyplatenie jej zostatku sa prikladajú tieto doklady:

faktúra na požadovanú sumu,

originál osvedčenia o prevzatí,

kópia konečného osvedčenia o zhode podpísaná a overená dodávateľom, ktorá sa zhoduje s originálom.

Po dodaní 50 % z celkového množstva ustanoveného v oznámení o verejnej súťaži môže dodávateľ predložiť žiadosť o vyplatenie zálohy, ku ktorej sa prikladá faktúra na požadovanú sumu a kópia predbežného osvedčenia o zhode.

Všetky žiadosti na vyplatenie celej sumy ponuky alebo vyplatenie jej zostatku sa predkladajú mimovládnej organizácii po vydaní osvedčenia o prevzatí. Všetky platby sa uskutočňujú do 60 dní odo dňa, keď mimovládna organizácia prijala úplnú a správnu žiadosť o platbu. Neodôvodnené prieťahy sa zaťažia úrokmi z omeškania podľa mesačnej úrokovej sadzby používanej Európskou centrálnou bankou (úroková sadzba, ktorú používa Európska centrálna banka na svoje hlavné operácie refinancovania).

9.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Mimovládna organizácia rozhodne, či skutočnosť, že dodávateľ nedodal tovar alebo nesplnil niektorú zo svojich povinností, možno pripísať pôsobeniu vyššej moci. Náklady vyplývajúce z prípadu vyššej moci, ktorý mimovládna organizácia uzná, znáša mimovládna organizácia. Komisia musí byť informovaná o dôvodoch, ktoré viedli mimovládnu organizáciu k uznaniu prípadu vyššej moci. Nikdy sa však nemožno odvolávať na vyššiu moc v prípade zlyhania, ktoré spôsobila mimovládna organizácia a/alebo jej subdodávatelia.

V prípadoch, ktoré sú riadne odôvodnené a uznané Komisiou, je možné náklady vynaložené z dôvodu prípadu vyššej moci považovať za oprávnené priame náklady a je možné ich refundovať iba v limite, ktorý je v rozpočte činnosti vymedzený pre nepredvídateľné udalosti.“


(1)  Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 312, 31.10.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. ES C 267, 13.9.1996, s. 1.


Top