EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1185

Nariadenie Rady (ES) č. 1185/2006 z  24. júla 2006 , ktorým sa vypovedá Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Angolskej ľudovej republiky o rybolove pri pobreží Angoly a ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 2792/1999

OJ L 214, 4.8.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 190–191 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1185/oj

4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/10


NARIADENIE RADY (ES) č. 1185/2006

z 24. júla 2006,

ktorým sa vypovedá Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Angolskej ľudovej republiky o rybolove pri pobreží Angoly a ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 2792/1999

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 36 a 37 v spojení s článkom 300 ods. 2 a prvým pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Angolskej ľudovej republiky o rybolove pri pobreží Angoly (2) (ďalej len „dohoda“) sa podpísala 1. februára 1989 v Luande a nadobudla platnosť v tento deň podľa článku 15 dohody.

(2)

Posledný protokol pripojený k tejto dohode ustanovujúci na obdobie od 3. augusta 2002 do 2. augusta 2004 možnosti rybolovu a finančný príspevok ustanovený v dohode (3) sa neobnovil, keďže určité podmienky ustanovené v novom legislatívnom rámci o biologických vodných zdrojoch, ktorý v októbri 2004 prijala vláda Angolskej republiky, boli nezlučiteľné s požiadavkami Spoločenstva na rybolov rybárskych plavidiel Spoločenstva vo vodách Angoly.

(3)

Preto je vhodné vypovedať dohodu v súlade s postupom ustanoveným v článku 14.

(4)

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú presné predpisy a opatrenia štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva (4), členské štáty môžu poskytnúť náhrady rybárom a majiteľom plavidiel za dočasné pozastavenie činnosti, ak sa neobnoví dohoda o rybolove alebo ak sa pozastaví pre flotily Spoločenstva, ktoré sú závislé od dohody. Poskytovanie kompenzácie nemôže trvať dlhšie než šesť mesiacov. Jej poskytovanie možno predĺžiť o ďalších šesť mesiacov v prípade, že sa uskutočňuje Komisiou schválený plán konverzie príslušnej flotily.

(5)

Komisia 18. júla 2005 prijala rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje plán konverzie rybárskych plavidiel, ktorých sa dotýka neobnovenie protokolu o rybolove medzi Európskym spoločenstvom a Angolskou republikou v rámci operačného programu FNURH, ktorý sa týka štrukturálnych intervencií Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva pre cieľ č. 1 regiónov v Španielsku počas obdobia rokov 2000 – 2006.

(6)

S cieľom uľahčiť implementáciu plánu konverzie rybárske plavidlá Spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje plán, ktorým sa ako následok vypovedania dohody ukončuje činnosť podľa dohody, by mali byť oslobodené od určitých ustanovení nariadenia (ES) č. 2792/1999. Nemali by mať najmä povinnosť vrátiť verejnú pomoc za dočasné pozastavenie činností alebo za obnovenie, modernizáciu alebo za zariadenia, alebo povinnosť preukázať nepretržitú činnosť v roku predchádzajúcom pred vyškrtnutím z registra rybárskych plavidiel Spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Angolskej ľudovej republiky o rybolove pri pobreží Angoly, ktorá sa podpísala 1. februára 1989 v Luande, sa týmto vypovedá v mene Spoločenstva.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) oznámiť vláde Angolskej ľudovej republiky vypovedanie dohody.

Článok 3

1.   Rybárske plavidlá Spoločenstvá, ktoré sú uvedené v pláne konverzie, ktorý bol schválený v rozhodnutí Komisie z 18. júla 2005, nie sú predmetom článku 10 ods. 3 písm. b) bodu ii) alebo článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2792/1999 alebo bodu 1.1 písm. a) prílohy III k uvedenému nariadeniu.

2.   Každé rybárske plavidlo, ktorá využíva výhody z výnimky podľa článku 10 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2792/1999 sa považuje za loď vyradenú z flotily, na ktorú bola poskytnutá podpora z verejných zdrojov podľa ustanovení článku 11 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (5).

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Stanovisko zo 16. mája 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 268, 19.9.1987, s. 66.

(3)  Ú. v. ES L 351, 28.12.2002, s. 92.

(4)  Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 485/2005 (Ú. v. EÚ L 81, 30.3.2005, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.


Top