EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1184

Nariadenie Rady (ES) č. 1184/2006 z  24. júla 2006 , ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi (kodifikované znenie)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 463–465 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 167 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 167 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 188 - 190

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1184/oj

4.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/7


NARIADENIE RADY (ES) č. 1184/2006

z 24. júla 2006,

ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady č. 26 zo 4. apríla 1962, ktorým sa uplatňujú určité pravidlá hospodárskej súťaže na produkciu poľnohospodárskych výrobkov a obchodovanie s nimi (2), bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Z článku 36 zmluvy vyplýva, že uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže uvedených v zmluve na produkciu a obchodovanie s poľnohospodárskymi výrobkami predstavuje súčasť spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ustanovenia tohto nariadenia by sa preto mali doplňovať pri zohľadnení vývoja tejto politiky.

(3)

Je nutné, aby sa pravidlá hospodárskej súťaže, ktoré sa vzťahujú na dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 81 zmluvy a na zneužitia dominantného postavenia, uplatňovali na produkciu a obchodovanie s poľnohospodárskymi výrobkami do takej miery, pokiaľ ich uplatňovanie nebráni fungovaniu národných organizácií poľnohospodárskych trhov a neohrozuje dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(4)

Osobitná pozornosť by sa mala zaručiť v prípade, že ide o farmárske združenia, ktoré sa hlavne zaoberajú spoločnou produkciou alebo predajom poľnohospodárskych výrobkov, alebo užívaním spoločných zariadení, pokiaľ takéto spoločné aktivity nevylučujú hospodársku súťaž alebo neohrozujú dosiahnutie cieľov článku 33 zmluvy.

(5)

Na účely vyhnutia sa ohrozeniu rozvoja spoločnej poľnohospodárskej politiky a na zabezpečenie právnej istoty a nediskriminačného prístupu k zainteresovaným podnikom je nutné, aby Komisia mala výhradnú právomoc, ktorá podlieha kontrole Súdneho dvora, určiť, či podmienky uvedené v dvoch predchádzajúcich odôvodneniach sú splnené z hľadiska dohôd, rozhodnutí a postupov podľa článku 81 zmluvy.

(6)

Na účely zavedenia pravidiel podpory produkcie poľnohospodárskych výrobkov alebo obchodovania s nimi ako súčasti rozvoja spoločnej poľnohospodárskej politiky by Komisia mala byť schopná vytvoriť zoznam existujúcich, nových alebo navrhovaných podpôr, aby mohla predkladať členským štátom vhodné pozorovania a navrhovať vhodné opatrenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pokiaľ článok 2 tohto nariadenia neustanovuje inak, články 81 až 86 zmluvy a ustanovenia, ktoré ich vykonávajú, sa uplatňujú na všetky dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 81 ods. 1 a článku 82 zmluvy, ktoré sa týkajú produkcie alebo obchodovania s výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluve.

Článok 2

1.   Článok 81 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje na také dohody, rozhodnutia a postupy uvedené v článku 1 tohto nariadenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou národnej trhovej organizácie alebo sú potrebné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 33 zmluvy.

Najmä sa neuplatňujú na dohody, rozhodnutia a postupy farmárov, farmárskych združení alebo združení takýchto združení, patriacich k jednému členskému štátu, ktoré sa týkajú produkcie alebo predaja poľnohospodárskych výrobkov, alebo užívania spoločných zariadení na skladovanie, narábanie alebo spracovanie poľnohospodárskych výrobkov a podľa ktorých neexistuje žiadna povinnosť účtovať určenú cenu, pokiaľ však Komisia nezistí, že hospodárska súťaž je týmto vylúčená alebo ciele článku 33 zmluvy sú ohrozené.

2.   Po konzultácii s členskými štátmi a vypočutí zainteresovaných podnikov alebo združení zainteresovaných podnikov a všetkých ostatných fyzických alebo právnických osôb, podľa potreby, má Komisia výhradnú právomoc, ktorá podlieha kontrole Súdneho dvora, určiť rozhodnutím, ktoré musí byť zverejnené, ktoré dohody, rozhodnutia a postupy spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.

Komisia vykoná takéto určenie buď z vlastného podnetu, alebo na návrh príslušného orgánu členského štátu alebo zainteresovaného podniku či združenia podnikov.

3.   Vo zverejnení sa uvádzajú názvy strán a hlavný obsah rozhodnutia; zohľadňujú sa oprávnené záujmy podnikov pri ochrane ich obchodných tajomstiev.

Článok 3

Ustanovenia článku 88 ods. 1 a 3 prvej vety zmluvy sa vzťahujú na podpory, ktoré sú poskytované na produkciu alebo obchodovanie s výrobkami uvedenými v prílohe I k zmluve.

Článok 4

Nariadenie č. 26 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2006

Za Radu

predseda

M. PEKKARINEN


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 27. apríla 2006 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES 30, 20.4.1962, s. 993/62. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením č. 49 (Ú. v. ES 53, 1.7.1962, s. 1571/62).

(3)  Pozri prílohu I.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Rady č. 26

(Ú. v. ES 30, 20.4.1962, s. 993/62)

Nariadenie Rady č. 49

(Ú. v. ES 53, 1.7.1962, s. 1571/62)

iba článok 1 ods. 1 písm. g)


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie č. 26

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2 prvý pododsek

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

článok 2 ods. 4

článok 2 ods. 3

článok 3

článok 4

článok 3

článok 4

článok 5

článok 5

príloha I

príloha II


Top