EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1033

Nariadenie Komisie (ES) č. 1033/2006 zo 4. júla 2006 , ktorým sa ustanovujú požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze pre jednotný európsky vzdušný priestor (Text s významom pre EHP)

OJ L 186, 7.7.2006, p. 46–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 277 - 281
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 277 - 281
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 010 P. 49 - 53

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/02/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1033/oj

7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/46


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1033/2006

zo 4. júla 2006,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze pre jednotný európsky vzdušný priestor

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec pre vytvorenie jednotného európskeho vzdušného priestoru (rámcové nariadenie) (2), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Viaceré štúdie, ktoré uskutočnila Komisia a Európska organizácia pre bezpečnosť leteckej navigácie (Eurocontrol), upozornili na výrazné nezrovnalosti v údajoch letových plánov, ktoré používajú strany, ktorých sa týka bezpečné vykonávanie letov, a to najmä stanovištia letových prevádzkových služieb, prevádzkovatelia a piloti. Tieto nezrovnalosti môžu mať dosah na bezpečnosť a účinnosť európskeho systému manažmentu letovej prevádzky. Okrem toho by väčšia konzistentnosť údajov letového plánu prispela k hladkej prevádzke, podporila by nové koncepcie prevádzky najmä v oblasti usporiadania toku letovej prevádzky a prispela by k zvýšeniu úrovne bezpečnosti. Mali by sa prijať vhodné opatrenia na zníženie výskytu nezrovnalostí v údajoch letových plánov.

(2)

V súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 549/2004 Eurocontrol bol poverený vypracovať požiadavky na letové plány v predletovej fáze pre jednotný európsky vzdušný priestor. Toto nariadenie sa zakladá na výslednej správe o poverení zo 17. marca 2005.

(3)

Územný rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa mal jasne vymedziť odkazom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom vzdušnom priestore (3).

(4)

Medzinárodná organizácia civilného letectva (ďalej len „ICAO“) určila postupy predkladania, prijímania a distribúcie letových plánov, ktoré by sa mali zaviesť na účely ich jednotného uplatňovania v rámci jednotného európskeho vzdušného priestoru. Tieto postupy by sa mali doplniť o ustanovenia, ktoré zaväzujú prevádzkovateľov, pilotov, stanovištia letových prevádzkových služieb a ďalších predkladateľov letových plánov, aby zabezpečili, že základné položky letových plánov na lety odlietavajúce zo vzdušného priestoru, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, zostanú konzistentné až do skončenia predletovej fázy. Tieto základné položky je potrebné jasne identifikovať.

(5)

Centralizovaná služba spracovania a distribúcie letových plánov, ktorá sa poskytuje prostredníctvom integrovaného systému spracovania letových plánov (ďalej len „IFPS“), sa vytvorila v rámci pôsobnosti Eurocontrolu. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby IFPS poskytoval informácie podporujúce konzistentnosť základných položiek letových plánov.

(6)

Ak IFPS nedostane žiadny letový plán letov vstupujúcich do vzdušného priestoru, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, z priľahlých vzdušných priestorov, môžu nastať podobné riziká, ako sú riziká vyplývajúce z nekonzistentnosti v údajoch letových plánov, ktoré používajú stanovištia letovej prevádzky, prevádzkovatelia a piloti pre lety odlietavajúce z tohto vzdušného priestoru. V takýchto prípadoch by mali stanovištia letových prevádzkových služieb poskytovať IFPS náležité letové údaje s cieľom predísť takýmto rizikám.

(7)

S cieľom udržať alebo zvýšiť súčasné úrovne bezpečnosti letovej prevádzky členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné strany uskutočnili posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie hazardu, posúdenia rizika a jeho zmierňovania.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre jednotný vzdušný priestor, zriadeného článkom 5 nariadenia (ES) č. 549/2004,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze s cieľom zabezpečiť konzistentnosť letových plánov, stálych letových plánov a súvisiacich správ o aktualizácii medzi prevádzkovateľmi, pilotmi a stanovišťami letových prevádzkových služieb prostredníctvom integrovaného systému spracovania letových plánov v období, ktoré predchádza prvému vydaniu letového povolenia na lety, ktoré odlietavajú zo vzdušného priestoru, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, alebo v období, ktoré predchádza vstupu do tohto vzdušného priestoru pre iné lety.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky lety, ktoré sa majú prevádzkovať alebo sa prevádzkujú ako všeobecná letová prevádzka v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov v rámci vzdušného priestoru vymedzeného v článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 551/2004.

3.   Toto nariadenie sa uplatňuje na každú z nasledujúcich strán, ktoré sa podieľajú na predkladaní, zmene, prijímaní a distribúcii letových plánov:

a)

prevádzkovatelia a zástupcovia konajúci v ich mene;

b)

piloti a zástupcovia konajúci v ich mene;

c)

stanovištia letových prevádzkových služieb poskytujúce služby všeobecnej letovej prevádzke, ktorá sa vykonáva v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v nariadení (ES) č. 549/2004.

2.   Okrem vymedzenia pojmov uvedeného v odseku 1 sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„letový plán“ znamená konkrétne informácie poskytované stanovištiam letových prevádzkových služieb o plánovanom lete alebo o časti letu lietadla;

2.

„predletová fáza“ znamená obdobie od prvého predloženia letového plánu do prvého vydania letového povolenia;

3.

„stály letový plán“ znamená letový plán týkajúci sa série často sa opakujúcich, pravidelne vykonávaných individuálnych letov s rovnakými základnými charakteristikami, ktorý prevádzkovateľ predkladá stanovištiam letových prevádzkových služieb na uchovanie a opakované použitie;

4.

„prevádzkovateľ“ znamená osobu, organizáciu alebo podnik, ktorý vykonáva alebo ponúka vykonávanie letov;

5.

„stanovište letových prevádzkových služieb“ (ďalej len „stanovište ATS“) znamená civilné alebo vojenské stanovište, ktoré zodpovedá za poskytovanie letových prevádzkových služieb;

6.

„integrovaný systém spracovania letových plánov“ (ďalej len „IFPS“) znamená systém v rámci siete manažmentu letovej prevádzky v Európe, prostredníctvom ktorého sa poskytuje centralizovaná služba spracovania a distribúcie letových plánov, ktorá sa zaoberá ich prijímaním, potvrdzovaním a distribúciou v rámci vzdušného priestoru, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie;

7.

„letové povolenie“ (ďalej len „povolenie ATC“) znamená povolenie pre lietadlo postupovať podľa podmienok určených stanovišťom riadenia letovej prevádzky;

8.

„pravidlá letu podľa prístrojov“ znamenajú pravidlá letu podľa prístrojov, tak ako sú stanovené v prílohe 2 (4) k Chicagskemu dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve z roku 1944;

9.

„stanovište riadenia letovej prevádzky“ (ďalej len „stanovište ATC“) znamená buď oblastné stredisko riadenia, približovacie stanovište riadenia, alebo letiskovú riadiacu vežu;

10.

„základné položky letového plánu“ znamenajú tieto položky letového plánu:

a)

identifikácia lietadla;

b)

letisko odletu;

c)

predpokladaný dátum začatia rolovania;

d)

predpokladaný čas začatia rolovania;

e)

letisko určenia;

f)

trať s výnimkou terminálnych postupov;

g)

cestovná rýchlosť (cestovné rýchlosti) a požadovaná letová hladina (požadované letové hladiny);

h)

typ lietadla a kategória turbulencie v úplave;

i)

pravidlá letu a druh letu;

j)

vybavenie lietadla a súvisiace schopnosti;

11.

„predkladateľ“ znamená osobu alebo organizáciu vrátane pilotov, prevádzkovateľov a zástupcov konajúcich v ich mene a stanovíšť ATS, ktorá predkladá letové plány a všetky súvisiace doplňujúce správy do IFPS;

12.

„podaný letový plán“ znamená letový plán, ktorý pôvodne predložil predkladateľ, vrátane prípadných zmien, ktoré iniciovali a prijali piloti, prevádzkovatelia, stanovište ATS alebo centralizovaná služba spracovania a distribúcie letových plánov počas predletovej fázy;

13.

„identifikácia lietadla“ znamená skupinu písmen, číslic alebo ich kombináciu, ktorá je buď totožná s volacou značkou lietadla, alebo je jej kódovaným ekvivalentom, ktorá sa má používať v komunikácii zem-vzduch a ktorá sa používa na identifikáciu lietadla v pozemnej komunikácii letových prevádzkových služieb;

14.

„predpokladaný dátum začatia rolovania“ znamená predpokladaný dátum, keď sa lietadlo začne pohybovať v súvislosti s odletom;

15.

„predpokladaný čas začatia rolovania“ znamená predpokladaný čas, keď sa lietadlo začne pohybovať v súvislosti s odletom;

16.

„terminálne postupy“ znamenajú štandardné prístrojové odletové a príletové trate, tak ako sú definované v Postupoch na vykonávanie letov ICAO (PANS-OPS, Doc 8168 – 1. diel – štvrté vydanie – 1993 – obsahujúce zmenu a doplnenie č. 13).

Článok 3

Výkonnostné požiadavky a požiadavky na interoperabilitu

1.   Ustanovenia ICAO uvedené v prílohe sa uplatňujú na predkladanie, prijímanie a distribúciu letových plánov každého letu, ktorý podlieha tomuto nariadeniu, a na všetky zmeny v položkách letového plánu v predletovej fáze v súlade s týmto nariadením.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že keď IFPS dostane letový plán alebo jeho zmenu:

a)

skontroluje jeho súlad s dohovormi, ktoré sa týkajú formátu a údajov;

b)

skontroluje jeho úplnosť a v maximálnej možnej miere jeho správnosť;

c)

v prípade potreby prijme opatrenia, aby bol plán prijateľný pre letové prevádzkové služby, a

d)

potvrdí predkladateľovi prijatie letového plánu alebo jeho zmien.

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby IFPS v predletovej fáze oznámil všetkým dotknutým stanovištiam ATS prijatý letový plán a všetky prijaté zmeny základných položiek letového plánu a súvisiace doplňovacie správy.

4.   Predkladateľ, ak nejde o prevádzkovateľa ani o pilota, musí zabezpečiť, aby podmienky prijatia letového plánu a akýchkoľvek potrebných zmien týchto podmienok oznámených zo strany IFPS, boli k dispozícii prevádzkovateľovi alebo pilotovi, ktorý predložil letový plán.

5.   Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa podmienky prijatia letového plánu a akýchkoľvek jeho zmien oznámených zo strany IFPS predkladateľovi, zapracovali do plánovaného letu a oznámili pilotovi.

6.   Prevádzkovateľ sa pred začiatkom letu musí presvedčiť, či obsah podaného letového plánu správne vyjadruje prevádzkové zámery.

7.   Stanovištia ATC musia v predletovej fáze oznámiť prostredníctvom IFPS akékoľvek potrebné zmeny základných položiek letového plánu týkajúce sa trate alebo letovej hladiny, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečné vykonanie letu, pokiaľ ide o letové plány a súvisiace správy, ktoré predtým dostali od IFPS.

Stanovište ATC môže upravovať alebo rušiť letový plán v predletovej fáze len po koordinácii s prevádzkovateľom.

8.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že IFPS oznámi predkladateľovi letového plánu akékoľvek zmeny v predletovej fáze v zmysle prvého pododseku odseku 7.

9.   Príslušné stanovištia ATC, ktoré nedostali od IFPS žiadny letový plán na let vstupujúci do vzdušného priestoru ich zodpovednosti, musia sprístupniť prostredníctvom IFPS aspoň identifikáciu lietadla, typ lietadla, bod vstupu do ich priestoru zodpovednosti, čas a letovú hladinu v tomto bode, trať a letisko určenia pre takéto lety.

Článok 4

Bezpečnostné požiadavky

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetkým zmenám týkajúcim sa existujúcich postupov súvisiacich s letovým plánom v predletovej fáze v rámci pôsobnosti tohto nariadenia alebo uvedeniu nových postupov predchádzalo posúdenie bezpečnosti vrátane identifikácie hazardu, posúdenia a zmierňovania rizika, uskutočnených dotknutými stranami, ktorých sa tieto zmeny dotýkajú.

Článok 5

Dodatočné požiadavky

1.   Stanovištia ATS zabezpečia, aby ich personál podieľajúci sa na plánovaní letov bol riadne informovaný o príslušných ustanoveniach tohto nariadenia a náležite odborne pripravený na svoje pracovné funkcie.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby personál prevádzkujúci IFPS podieľajúci sa na plánovaní letov bol riadne informovaný o príslušných ustanoveniach tohto nariadenia a náležite odborne pripravený na svoje pracovné funkcie.

3.   Stanovištia ATS:

a)

vypracujú a aktualizujú prevádzkové príručky obsahujúce potrebné pokyny a informácie, aby umožnili svojmu prevádzkovému personálu uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia;

b)

zabezpečia, aby tieto príručky boli dostupné a aktualizované a aby ich aktualizácia a distribúcia podliehala náležitému riadeniu kvality a usporiadania dokumentácie;

c)

zabezpečia, aby pracovné metódy a prevádzkové postupy boli v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení.

4.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby centralizovaná služba spracovania a distribúcie letových plánov mohla:

a)

vypracovať a aktualizovať prevádzkové príručky obsahujúce potrebné pokyny a informácie umožňujúce ich prevádzkovému personálu uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia;

b)

zabezpečiť, aby tieto príručky boli dostupné a aktualizované a aby ich aktualizácia a distribúcia podliehala náležitému riadeniu kvality a usporiadania dokumentácie;

c)

zabezpečiť, aby pracovné metódy a prevádzkové postupy boli v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení.

5.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto nariadením.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2006

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20.

(4)  Desiate vydanie – júl 2005, www.icao.int


PRÍLOHA

Ustanovenia ICAO uvedené v článku 3 ods. 1

1.

Kapitola 3 ods. 3.3 (Letové plány) prílohy 2 ICAO – Pravidlá lietania (desiate vydanie – júl 2005).

2.

Kapitola 4 ods. 4 (Letový plán) a kapitola 11 ods. 11.4.2.2 (Správy podaného letového plánu a súvisiace správy) ICAO PANS-ATM Doc. 4444 (štrnáste vydanie – 2001).

3.

Kapitola 3 (Letové plány) a kapitola 14 ods. 14.1.4 (Vypočítané časy na hranice letových informačných oblastí) Doplňovacích regionálnych postupov, Doc 7030/4 – EUR, časť 1, Pravidlá lietania, Letové prevádzkové služby a pátranie a záchrana (štvrté vydanie 1987 – obsahujúce zmenu č. 210).


Top