EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1031

Nariadenie Komisie (ES) č. 1031/2006 zo 4. júla 2006 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (Text s významom pre EHP)

OJ L 186, 7.7.2006, p. 11–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 119–134 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 002 P. 43 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 002 P. 43 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 26 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1031/oj

7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1031/2006

zo 4. júla 2006,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 z 21. apríla 2004 o štatistikách Spoločenstva o informačnej spoločnosti (1), a najmä na jeho článok 8,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 808/2004 sa vytvoril spoločný rámec pre systematickú tvorbu štatistík Spoločenstva o informačnej spoločnosti.

(2)

Podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 808/2004 sú na určenie údajov, ktoré sa majú poskytovať na tvorbu štatistiky definovanej v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia, a na stanovenie lehôt na ich prenos potrebné vykonávacie opatrenia.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program zriadeného rozhodnutím Rady č. 89/382/EHS, Euratom (2).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Údaje, ktoré sa poskytujú na tvorbu štatistiky Spoločenstva o informačnej spoločnosti definovanej v článku 3 ods. 2 a článku 4 nariadenia (ES) č. 808/2004, sú stanovené v prílohách I a II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júla 2006

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 49.

(2)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


PRÍLOHA I

Modul 1:   Podniky a informačná spoločnosť

1.   TÉMY A UKAZOVATELE

a)   K témam vybraným zo zoznamu v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 808/2004, ktoré sa majú sledovať v referenčnom roku 2007, patria:

systémy IKT a ich využitie v podnikoch,

používanie internetu a iných elektronických sietí v podnikoch,

procesy elektronického obchodovania a podnikania,

znalosti v oblasti IKT v podniku a dopyt po IKT zručnostiach.

b)   Sledujú sa tieto ukazovatele:

Systémy IKT a ich využitie v podnikoch

Ukazovatele, ktoré sa sledujú vo všetkých podnikoch:

používanie počítačov.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, kde sa používajú počítače:

(nepovinné) podiel osôb v % z celkového počtu zamestnancov, ktoré používajú počítač aspoň raz za týždeň,

existencia bezdrôtovej siete LAN,

existencia káblovej siete LAN,

existencia intranetu,

existencia extranetu,

existencia IT systému na spracovanie objednávok (zasielanie alebo prijímanie).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, kde majú IT systém na spracovanie objednávok (zasielanie alebo prijímanie):

IT systém na spracovanie objednávok prepojený na vnútropodnikový systém dopĺňania zásob,

IT systém na spracovanie objednávok prepojený na fakturačné a platobné systémy,

IT systém na spracovanie objednávok prepojený na systém riadenia výroby, logistiky alebo služieb,

IT systém na spracovanie objednávok prepojený na obchodné systémy dodávateľov,

IT systém na spracovanie objednávok prepojený na obchodné systémy odberateľov.

Používanie internetu a iných elektronických sietí v podnikoch

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, kde používajú počítače:

prístup na internet.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré majú prístup na internet:

podiel osôb v % z celkového počtu zamestnancov používajúcich počítače, ktorí sa aspoň raz za týždeň pripojili na internetovú sieť,

pripojenie na internet: klasický modem,

pripojenie na internet: ISDN,

pripojenie na internet: DSL,

pripojenie na internet: iné pevné pripojenie,

pripojenie na internet: mobilné pripojenie,

používanie internetu na bankové a finančné služby,

používanie internetu na vzdelávanie a odbornú prípravu,

používanie internetu na monitorovanie trhu,

používanie internetu na spoluprácu s verejnými orgánmi v predchádzajúcom kalendárnom roku,

existencia vlastnej internetovej stránky.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré spolupracovali s verejnými orgánmi prostredníctvom internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku:

používanie internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku na získavanie informácií z internetových stránok verejných orgánov,

používanie internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku na získanie formulárov z internetových stránok verejných orgánov,

používanie internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku na vrátenie vyplnených formulárov verejným orgánom,

používanie internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku na predloženie návrhu do elektronického systému verejného obstarávania.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré majú internetovú stránku:

internetová stránka na obchodovanie s vlastnými výrobkami,

internetová stránka umožňujúca prístup ku katalógom a cenníkom,

internetová stránka na poskytovanie popredajných služieb.

Procesy elektronického obchodovania a podnikania

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, kde používajú počítače:

používanie softvérových aplikácií ERP,

používanie softvéru CRM na ukladanie, spracovanie a analýzu informácií o zákazníkoch,

používanie softvéru CRM na ťažbu údajov (data mining),

prijatie voľného/otvoreného zdroja na úrovni operačného systému,

používanie elektronickej fakturácie pri zasielaní faktúr,

používanie elektronickej fakturácie pri prijímaní faktúr,

používanie rozvinutých elektronických podpisov (digitálne podpisy).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré majú prístup na internet a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

objednávali prostredníctvom internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku,

dostali objednávky prostredníctvom internetu v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré objednávali prostredníctvom internetu, a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

podiel z celkového objemu nákupu na základe objednávok cez internet v percentuálnych skupinách v predchádzajúcom kalendárnom roku ([0;1[, [1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100]).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré prijali objednávky prostredníctvom internetu, a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

podiel celkových tržieb na základe objednávok prijatých cez internet v predchádzajúcom kalendárnom roku,

používanie bezpečnostných protokolov (SSL/TLS) pri prijímaní objednávok cez internet.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré používajú počítače, a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

objednávali prostredníctvom počítačových sietí iných ako internet v predchádzajúcom kalendárnom roku,

dostali objednávky prostredníctvom počítačových sietí iných ako internet v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré objednávali prostredníctvom počítačových sietí iných ako internet, a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

podiel z celkového objemu nákupu na základe objednávok prostredníctvom počítačových sietí iných ako internet v percentuálnych skupinách v predchádzajúcom kalendárnom roku ([0;1[, [1;25[, [25;50[, [50;75[, [75;100]).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré dostali objednávky prostredníctvom počítačových sietí iných ako internet, a nepatria do kategórie J OKEČ Rev. 1.1:

podiel celkových tržieb na základe objednávok prijatých cez iné počítačové siete ako internet v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Znalosti v oblasti IKT v podniku a dopyt po zručnostiach IKT

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, kde používajú počítače:

zamestnávanie špecialistov IKT/IT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku prijali alebo sa snažili prijať zamestnancov na pracovné pozície, na ktorých sa vyžadujú odborné zručnosti IKT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku prijali alebo sa snažili prijať zamestnancov na pracovné pozície, na ktorých sa vyžadujú užívateľské zručnosti IKT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku zabezpečili odbornú prípravu na rozvoj alebo zvýšenie úrovne odborných zručností IKT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku zabezpečili odbornú prípravu na rozvoj alebo zvýšenie úrovne užívateľských zručností IKT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby externých dodávateľov, ktorí vykonávajú činnosti IKT vyžadujúce špecialistov IKT/IT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby dodávateľov z dcérskych spoločností vytvorených podnikom v zahraničí, ktorí vykonávajú činnosti IKT vyžadujúce špecialistov IKT/IT,

v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby dodávateľov z iných podnikov v zahraničí, ktorí vykonávajú činnosti IKT vyžadujúce špecialistov IKT/IT,

(nepovinné) v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby externých dodávateľov, ktorí vykonávajú obchodné činnosti vyžadujúce užívateľov IKT,

(nepovinné) v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby dodávateľov z dcérskych spoločností vytvorených podnikom v zahraničí, ktorí vykonávajú obchodné činnosti vyžadujúce užívateľov IKT,

(nepovinné) v predchádzajúcom kalendárnom roku využívali služby dodávateľov z iných podnikov v zahraničí, ktorí vykonávajú obchodné činnosti vyžadujúce užívateľov IKT.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré zamestnávajú špecialistov IKT/IT:

podiel špecialistov IKT/IT z celkového počtu zamestnancov.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré prijali alebo sa snažili prijať špecialistov IKT/IT:

v predchádzajúcom kalendárnom roku mali problém obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré prijali alebo sa snažili prijať zamestnancov na pracovné pozície vyžadujúce zručnosti IKT:

v predchádzajúcom kalendárnom roku mali problém obsadiť voľné miesta z dôvodu nedostatočných zručností uchádzačov pri používaní IKT.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré využívali služby zahraničných dodávateľov na vykonávanie činností IKT:

v predchádzajúcom kalendárnom roku angažovali špecialistov IKT/IT zahraničných dodávateľov z iných členských štátov EÚ,

v predchádzajúcom kalendárnom roku angažovali špecialistov IKT/IT zahraničných dodávateľov z nečlenských krajín EÚ,

(nepovinné) činnosť IKT vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku špecialistami IKT/IT zahraničných dodávateľov: správa IKT,

(nepovinné) činnosť IKT vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku špecialistami IKT/IT zahraničných dodávateľov: vývoj a zavádzanie IKT,

(nepovinné) činnosť IKT vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku špecialistami IKT/IT zahraničných dodávateľov: prevádzka IKT,

(nepovinné) činnosť IKT vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku špecialistami IKT/IT zahraničných dodávateľov: iná.

(Nepovinné) Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch využívajúcich služby zahraničných dodávateľov na vykonanie obchodných činností:

(nepovinné) obchodná činnosť vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku užívateľmi IKT zahraničných dodávateľov: predaj a marketing, zákaznícke služby,

(nepovinné) obchodná činnosť vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku užívateľmi IKT zahraničných dodávateľov: výskum a vývoj, navrhovanie výrobkov a inžinierska činnosť,

(nepovinné) obchodná činnosť vykonávaná v predchádzajúcom kalendárnom roku užívateľmi IKT zahraničných dodávateľov: iné obchodné činnosti (mimo IKT),

(nepovinné) v predchádzajúcom kalendárnom roku angažovali užívateľov IKT zahraničných dodávateľov z iných členských štátov EÚ,

(nepovinné) v predchádzajúcom kalendárnom roku angažovali užívateľov IKT zahraničných dodávateľov z nečlenských krajín EÚ.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré majú problém obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré si vyžadujú špecialistov IKT/IT:

dôvody, prečo bolo v predchádzajúcom kalendárnom roku ťažké obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT: nedostatok alebo nízky počet uchádzačov,

dôvody, prečo bolo v predchádzajúcom kalendárnom roku ťažké obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT: nedostatočná kvalifikácia,

dôvody, prečo bolo v predchádzajúcom kalendárnom roku ťažké obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT: nedostatočné pracovné skúsenosti,

dôvody, prečo bolo v predchádzajúcom kalendárnom roku ťažké obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT: príliš vysoké požiadavky na plat,

(nepovinné) dôvody, prečo bolo v predchádzajúcom kalendárnom roku ťažké obsadiť voľné miesta na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú špecialistov IKT/IT: iné.

c)   Tieto základné ukazovatele o podniku sa zbierajú alebo získavajú z alternatívnych zdrojov:

 

Ukazovatele, ktoré sa sledujú vo všetkých podnikoch:

hlavná ekonomická činnosť podniku v predchádzajúcom kalendárnom roku,

priemerný počet zamestnancov v predchádzajúcom kalendárnom roku,

umiestnenie z hľadiska regiónov cieľa 1/regiónov nepatriacich pod cieľ 1 v predchádzajúcom kalendárnom roku.

 

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v podnikoch, ktoré nepatria pod oddiel J OKEČ Rev. 1.1:

celkový objem nákupu tovarov a služieb v predchádzajúcom kalendárnom roku (hodnotovo, bez DPH),

celkové tržby v predchádzajúcom kalendárnom roku (hodnotovo, bez DPH).

2.   POKRYTIE

Ukazovatele stanovené v časti 1 písm. b) a 1 písm. c) tejto prílohy sa sledujú a získavajú za podniky zaradené do týchto kategórií ekonomických činností, veľkostnej triedy a geografickej oblasti.

a)   Odvetvie ekonomickej činnosti: podniky zaradené do týchto kategórií OKEČ – Rev. 1.1:

Kategória OKEČ

Opis

kategória D

„priemyselná výroba“

kategória F

„stavebníctvo“

kategória G

„veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru“

skupiny 55.1 a 55.2

„hotely“ a „kempingy a iné krátkodobé ubytovanie“

kategória I

„doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie“

trieda 65.12

„ostatné peňažné sprostredkovanie“

trieda 65.22

„ostatné poskytovanie úverov“

trieda 66.01

„životné poistenie“

trieda 66.03

„neživotné poistenie“

kategória K

„nehnuteľnosti, prenájom a obchodné činnosti“

skupiny 92.1 a 92.2

„tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov“ a „činnosti rozhlasu a televízie“

Podniky zaradené do týchto kategórií OKEČ Rev. 1.1 sa pokrývajú dobrovoľne:

Kategória OKEČ

Opis

kategória E

„výroba a rozvod elektriny, plynu a vody“

skupiny 55.3, 55.4 a 55.5

„reštaurácie“, „bary“ a „jedálne, výroba a dodávka hotových jedál“

skupiny 92.3 až 92.7 vrátane

„rekreačné, kultúrne a športové činnosti“, okrem „tvorby a distribúcie filmov a videozáznamov“ a „činností rozhlasu a televízie“

oddiel 93

„ostatné služby“

triedy 67.12, 67.13, 67.2

„pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním“ okrem „správy finančných trhov“

b)   Veľkosť podniku: podniky s 10 a viac zamestnancami, podniky s menej ako 10 zamestnancami sa pokrývajú dobrovoľne.

c)   Geografické pokrytie: podniky, ktoré sa nachádzajú v akejkoľvek časti územia členského štátu

3.   REFERENČNÉ OBDOBIA

Referenčným obdobím pre ukazovatele, ktoré sa vzťahujú na predchádzajúci kalendárny rok, je rok 2006. Pre ostatné ukazovatele je referenčným obdobím január 2007.

4.   ČLENENIE

Témy a ukazovatele uvedené v časti 1 písm. b) tejto prílohy sa poskytujú oddelene v tomto členení:

a)   Členenie podľa odvetvia ekonomickej činnosti: údaje sa predkladajú v členení podľa týchto agregátov OKEČ Rev. 1.1.

Agregáty OKEČ

 

DA + DB + DC + DD + DE

 

DF + DG + DH

 

DI + DJ

 

DK + DL + DM + DN

 

F

 

50

 

51

 

52

 

55.1 + 55.2

 

60 + 61 + 62 + 63

 

64

 

65.12 + 65.22

 

66.01 + 66.03

 

72

 

70 + 71 + 73 + 74

 

92.1 + 92.2

 

(nepovinné) 22

 

(nepovinné) 40 + 41

 

(nepovinné) 55.3 + 55.4 + 55.5

 

(nepovinné) 67.12 + 67.13 + 67.2

 

(nepovinné) 92.3 až 92.7

 

(nepovinné) 93

b)   Členenie podľa veľkostnej štruktúry: údaje sa predkladajú v členení podľa týchto veľkostných skupín v závislosti od počtu zamestnancov.

Veľkostná skupina

 

(nepovinné) menej ako 10 zamestnancov

 

(nepovinné) menej ako 5 zamestnancov

 

(nepovinné) 5 až 9 zamestnancov

 

10 a viac zamestnancov

 

10 až 49 zamestnancov

 

50 až 249 zamestnancov

 

250 a viac zamestnancov

c)   Geografické členenie: údaje sa predkladajú v členení podľa týchto regionálnych skupín.

Regionálna skupina

 

Regióny patriace pod cieľ 1 (vrátane prechodných oblastí alebo oblastí vyraďovaných z cieľa 1)

 

Regióny nepatriace pod cieľ 1

5.   PERIODICITA

Údaje sa predkladajú raz za rok 2007.

6.   LEHOTY

a)   Agregované údaje, ktoré sú v prípade potreby označené ako dôverné alebo nespoľahlivé, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004, sa odošlú Eurostatu do 5. októbra 2007. Do tohto dátumu musí byť súbor údajov vypracovaný, overený a prijatý. Tabulovaný formát na prenos, čitateľný pre počítač, má spĺňať požiadavky Eurostatu.

b)   Metaúdaje uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa odošlú Eurostatu do 31. mája 2007. Metaúdaje musia zodpovedať vzoru Eurostatu.

c)   Správa o kvalite uvedená v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa odošle Eurostatu do 5. novembra 2007. Správa o kvalite musí zodpovedať vzoru Eurostatu.


PRÍLOHA II

Modul 2:   Jednotlivci, domácnosti a informačná spoločnosť

1.   TÉMY A UKAZOVATELE

a)   K témam vybraným zo zoznamu v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 808/2004, ktoré sa majú sledovať v referenčnom roku 2007, patrí:

prístup a využívanie systémov IKT jednotlivcami a/alebo domácnosťami,

použitie internetu na rôzne účely jednotlivcami a/alebo domácnosťami,

bezpečnosť IKT,

znalosti v oblasti IKT,

prekážky pri využívaní IKT a internetu.

b)   Sledujú sa tieto ukazovatele:

Prístup a využívanie systémov IKT jednotlivcami a/alebo domácnosťami

Ukazovatele, ktoré sa sledujú vo všetkých domácnostiach:

prístup k zariadeniam IKT v domácnosti: počítač,

prístup na internet v domácnosti bez ohľadu na to, či sa používa.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v domácnostiach s prístupom na internet:

zariadenia, cez ktoré má domácnosť prístup na internet: stolový počítač,

zariadenia, cez ktoré má domácnosť prístup na internet: prenosný počítač,

zariadenia, cez ktoré má domácnosť prístup na internet: televízny prijímač so špeciálnym zariadením s prístupom na internet,

zariadenia, cez ktoré má domácnosť prístup na internet: herná konzola,

zariadenia, cez ktoré má domácnosť prístup na internet: iné zariadenia (nepovinné: uviesť osobitne: mobilný telefón s prístupom na internet, vreckový počítač s prístupom na internet),

typ internetového pripojenia v domácnosti: modem alebo ISDN,

typ internetového pripojenia v domácnosti: DSL (napr. ADSL, SHDSL atď.),

typ internetového pripojenia v domácnosti: iné širokopásmové pripojenie (napr. káblové, UMTS atď.),

typ internetového pripojenia v domácnosti: mobilný telefón s úzkopásmovým prístupom (GPRS atď.).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u všetkých jednotlivcov:

využívanie osobných počítačov v poslednom období (v priebehu posledných 3 mesiacov; pred viac ako 3 mesiacmi a menej ako 1 rokom; pred viac ako 1 rokom; nikdy nepoužíval počítač),

používanie mobilného telefónu.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú pri všetkých jednotlivcoch okrem dôchodcov:

samohodnotenie, či počítačové zručnosti jednotlivca sú dostatočné v prípade, keď si potrebuje nájsť prácu alebo zmeniť prácu počas roka (áno; nie; nehodí sa).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí využívali osobný počítač za posledné 3 mesiace:

frekvencia využívania osobného počítača [každý deň alebo skoro každý deň, aspoň raz za týždeň (ale nie každý deň), aspoň raz za mesiac (ale nie každý týždeň), menej ako raz za mesiac],

miesto využívania osobného počítača za posledné tri mesiace: doma,

miesto využívania osobného počítača za posledné tri mesiace: v práci (mimo domácnosti),

miesto využívania osobného počítača za posledné tri mesiace: v mieste vzdelávania,

miesto využívania osobného počítača za posledné tri mesiace: u iných ľudí v ich domácnosti,

miesto využívania osobného počítača za posledné tri mesiace: iné.

Používanie internetu na rôzne účely jednotlivcami a/alebo domácnosťami

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u všetkých jednotlivcov:

využívanie internetu v poslednom období (v priebehu posledných 3 mesiacov; pred viac ako 3 mesiacmi a menej ako 1 rokom; pred viac ako 1 rokom; nikdy nevyužíval internet).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí už využívali internet:

využívanie internetu na nákup alebo objednávanie tovaru a služieb pre osobnú potrebu v poslednom období (v priebehu posledných 3 mesiacov; pred viac ako 3 mesiacmi a menej ako 1 rokom; pred viac ako 1 rokom; nikdy nenakupoval ani neobjednával).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí využívali internet za posledné 3 mesiace:

frekvencia využívania osobného počítača [každý deň alebo skoro každý deň; aspoň raz za týždeň (ale nie každý deň); aspoň raz za mesiac (ale nie každý týždeň); menej ako raz za mesiac],

miesto využívania internetu za posledné tri mesiace: doma,

miesto využívania internetu za posledné tri mesiace: v práci (mimo domácnosti),

miesto využívania internetu za posledné tri mesiace: v mieste vzdelávania,

miesto využívania internetu za posledné tri mesiace: u iných ľudí v domácnosti,

miesto využívania internetu za posledné tri mesiace: na iných miestach [nepovinné: uviesť osobitne: verejná knižnica, pošta, verejné orgány, radnica alebo vládna agentúra, spoločenské alebo dobrovoľné organizácie, internetové kaviarne, prístupové body na pripojenie k internetu (hotspot)],

využívanie mobilných zariadení s prístupom na internet: mobilný telefón cez GPRS,

využívanie mobilných zariadení s prístupom na internet: mobilný telefón cez UMTS (3G),

využívanie mobilných zariadení s prístupom na internet: vreckový počítač (palmtop, PDA),

využívanie mobilných zariadení s prístupom na internet: prenosný počítač (laptop) cez bezdrôtové spojenie mimo domácnosti alebo práce,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na posielanie a/alebo prijímanie e-mailov,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na telefonovanie cez internet,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na iné komunikačné činnosti (používanie internetových stránok s chatom, messenger atď.),

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na vyhľadávanie informácií o tovare a službách,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na využívanie služieb týkajúcich sa cestovania a ubytovania,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na počúvanie rádia alebo sledovanie televízie cez internet,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na hranie alebo sťahovanie hier, obrázkov alebo hudby,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na sťahovanie softvéru,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na čítanie alebo sťahovanie online novín alebo časopisov,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na hľadanie práce alebo posielanie žiadostí o prácu,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na vyhľadávanie informácií týkajúcich sa zdravia,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na vyhľadávanie iných informácií alebo online služieb,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na internetové bankovníctvo,

(nepovinné) využívanie internetu za posledné tri mesiace na predaj tovarov alebo služieb,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na získavanie informácií z internetových stránok verejných inštitúcií,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na sťahovanie úradných formulárov z internetových stránok verejných inštitúcií,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na posielanie vyplnených formulárov verejným inštitúciám,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na vyhľadávanie informácií o ponukách vzdelávania, školení alebo kurzov,

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na online kurz (akéhokoľvek zamerania),

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na vyhľadávanie informácií na internete na účely vzdelávania,

účasť na kurze (akékoľvek školenie, nie iba školenie o používaní počítača alebo internetu vrátane škôl alebo univerzít) za posledné tri mesiace,

záujem o používania internetu vo väčšej miere.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí využívali internet na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na čítanie alebo sťahovanie online novín alebo časopisov:

využívanie internetu na osobnú potrebu za posledné tri mesiace na čítanie alebo sťahovanie online novín alebo časopisov, ktoré si jednotlivec, aby ich dostával pravidelne, predplatil.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí za posledné tri mesiace využívali internet a zúčastnili sa na kurze:

využívanie internetu za posledné tri mesiace na vykonanie prieskumu, ktorý je súčasťou vzdelávacieho kurzu alebo individuálneho vzdelávania,

využívanie internetu za posledné tri mesiace na výmenu odkazov týkajúcich sa kurzu s ostatnými účastníkmi,

využívanie internetu za posledné tri mesiace na stiahnutie učebného materiálu, ktorý sa poskytol online,

využívanie internetu za posledné tri mesiace na zistenie dostupnosti knihy alebo článku pre kurz v knižnici.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí za posledných 12 mesiacov využívali internet na nákup alebo objednanie tovaru alebo služieb:

využívanie internetu na objednanie jedla alebo potravín,

využívanie internetu na objednanie tovaru pre domácnosť,

využívanie internetu na objednanie filmov alebo hudby (uviesť osobite: či sa dodali online),

využívanie internetu na objednanie kníh, časopisov alebo vzdelávacích materiálov na internetové kurzy (uviesť osobitne, či sa dodali online),

využívanie internetu na objednanie odevov alebo športového tovaru,

využívanie internetu na objednanie počítačového softvéru alebo aktualizácie (uviesť osobitne, či sa dodali online),

využívanie internetu na objednanie počítačového hardvéru,

využívanie internetu na objednanie elektronických zariadení,

využívanie internetu na objednanie nákupu akcií, objednanie finančných služieb alebo poistenia,

využívanie internetu na objednanie cestovania alebo dovolenkových pobytov,

využívanie internetu na objednanie lístkov na podujatia,

využívanie internetu na účasť na lotériách alebo podávanie stávok,

využívanie internetu na objednanie iného tovaru alebo služieb.

Bezpečnosť IKT

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí využívali internet za posledné 3 mesiace:

výskyt počítačového vírusu, ktorý spôsobil stratu údajov alebo času pri použití internetu za posledných dvanásť mesiacov,

frekvencia, s akou sa robia bezpečnostné kópie alebo zálohované súbory (dokumenty, obrázky atď.) z počítača napr. na disketu, CD alebo do priestoru na disku na internetových severoch (vždy alebo takmer vždy; niekedy; nikdy alebo skoro nikdy; nehodí sa, lebo jednotlivec neukladá súbory na počítač).

Znalosti v oblasti IKT

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí už používali počítač:

účasť na kurze (trojhodinovom alebo dlhšom) zameranom na využívanie počítača (v priebehu posledných 3 mesiacov, pred viac ako 3 mesiacmi a menej ako 1 rokom, pred viac ako 1 rokom a menej ako 3 rokmi, pred viac ako 3 rokmi, nikdy sa nezúčastnil na kurze),

počítačové zručnosti na kopírovanie alebo presúvanie súboru alebo adresára,

počítačové zručnosti na použitie nástrojov na kopírovanie a vkladanie na prekopírovanie alebo presúvanie informácií v dokumente,

počítačové zručnosti na použitie základných aritmetických rovníc v tabuľkách,

počítačové zručnosti na kompresiu (alebo zipovanie) súborov,

počítačové zručnosti na pripojenie a inštaláciu nových zariadení, napr. tlačiarne alebo modemu,

počítačové zručnosti na písanie počítačových programov s použitím špeciálneho programovacieho jazyka,

počítačové zručnosti na pripojenie počítačov do miestnej oblastnej siete,

počítačové zručnosti na zistenie a odstránenie problémov na počítači (napr. počítač je pomalý).

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí už využívali internet:

zručnosti pri práci s internetom na používanie prehliadača na vyhľadávanie informácií,

zručnosti pri práci s internetom na zasielanie e-mailov s pripojenými súbormi,

zručnosti pri práci s internetom na posielanie príspevkov do chatroomov, diskusných skupín alebo online diskusných fór,

zručnosti pri práci s internetom na použitie internetu na telefonovanie,

zručnosti pri práci s internetom na použitie peer-to-peer zdieľaných súborov na sťahovanie filmov, hudby atď.,

zručnosti pri práci s internetom na vytvorenie internetovej stránky,

zručnosti pri práci s internetom na vyhľadanie, stiahnutie a inštaláciu softvéru,

zručnosti pri práci s internetom na zabránenie vstupu vírusov, spyvéru a advéru do počítača.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí majú jednu alebo viacero zručností pri práci s počítačom alebo internetom:

spôsob získania e-zručností: v oficiálnych vzdelávacích inštitúciách,

spôsob získania e-zručností: vzdelávacie kurzy v centrách vzdelávania dospelých (ale nie z iniciatívy zamestnávateľa),

spôsob získania e-zručností: odborné vzdelávacie kurzy (na žiadosť zamestnávateľa),

spôsob získania e-zručností: samoštúdium s použitím kníh, CD-Romov atď.,

spôsob získania e-zručností: samoštúdium v zmysle „učenia sa prácou“,

spôsob získania e-zručností: pomocou kolegov, príbuzných, priateľov,

spôsob získania e-zručností: iný.

Prekážky v použití IKT a internetu

Ukazovatele, ktoré sa sledujú v domácnostiach s prístupom na internet, ale nie so širokopásmovým pripojením:

prekážky širokopásmového pripojenia na internet v domácnosti: príliš drahé,

prekážky širokopásmového pripojenia na internet v domácnosti: nie je potrebný,

prekážky širokopásmového pripojenia na internet v domácnosti: nedostupný v danej oblasti,

prekážky širokopásmového pripojenia na internet v domácnosti: môže mať širokopásmový prístup inde (napr. v práci),

prekážky širokopásmového pripojenia na internet v domácnosti: iné ako vyššie uvedené.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí využívali internet za posledné tri mesiace a chcú ho využívať viac:

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: nedostatočné znalosti cudzích jazykov,

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: nedostatok času,

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: spojenie je príliš pomalé,

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: dodatočné náklady na pripojenie alebo sťahovanie v závislosti od objemu dát,

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: náklady na online obsah,

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: obsah (obsah nie je dostatočne zaujímavý na využívanie internetu vo väčšej miere),

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: nedostatočné zručnosti alebo vedomosti (napr. internetové stránky nie sú optimálne pre užívateľa alebo sú príliš zložité),

prekážky intenzívnejšieho využívania internetu: obavy o bezpečnosť alebo súkromie.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí už používali počítač, ale nezúčastnili sa na kurze (aspoň trojhodinovom) zameranom na využívanie počítača za posledné tri roky:

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: nepotrebuje, lebo má dostatočné počítačové zručnosti,

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: nepotrebuje, lebo jednotlivec používa počítač zriedka.

Ukazovatele, ktoré sa sledujú u jednotlivcov, ktorí už používali počítač, ale nezúčastnili sa na kurze (aspoň trojhodinovom) zameranom na použitie počítača za posledné tri roky, ale potrebovali by takýto kurz:

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: nedostatok času,

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: náklady na kurz,

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: žiadny vhodný kurz nie je k dispozícii,

prekážky účasti na kurze zameranom na používanie počítača: kurzy sú príliš ťažké.

2.   POKRYTIE

a)   Štatistickými jednotkami, pri ktorých sa majú sledovať ukazovatele uvedené v časti 1 písm. b) tejto prílohy, ktorá sa týka domácností, sú domácnosti, v ktorých aspoň jeden člen patrí do vekovej skupiny 16 až 74 rokov.

b)   Štatistickými jednotkami, pri ktorých sa majú sledovať ukazovatele uvedené v časti 1 písm. b) tejto prílohy, ktorá sa týka jednotlivcov, sú jednotlivci vo veku 16 až 74 rokov.

c)   Geograficky sa pokrývajú domácnosti a jednotlivci žijúci v akejkoľvek časti územia členského štátu.

3.   REFERENČNÉ OBDOBIE

Referenčným obdobím pre tvorbu štatistík je prvý štvrťrok roku 2007.

4.   ČLENENIE

a)   Pri témach a ukazovateľoch uvedených v časti 1 písm. b) tejto prílohy, týkajúcich sa domácností, sa sledujú tieto východiskové ukazovatele:

geografická lokalita: s bydliskom v regiónoch patriacich pod cieľ 1 (vrátane prechodných oblastí alebo oblastí vyraďovaných z cieľa 1); s bydliskom v iných regiónoch,

stupeň urbanizácie: s bydliskom v husto zaľudnených oblastiach; s bydliskom v stredne zaľudnených oblastiach; s bydliskom v riedko zaľudnených oblastiach,

typ domácnosti: počet členov domácnosti (osobitne sa sleduje počet detí vo veku do 16 rokov),

(nepovinné) čistý mesačný príjem domácnosti (zisťuje sa ako hodnota alebo použitím kvartilov).

b)   Pri témach a ukazovateľoch uvedených v časti 1 písm. b) tejto prílohy, týkajúcich sa jednotlivcov, sa sledujú tieto východiskové ukazovatele:

geografická lokalita: s bydliskom v regiónoch cieľa 1 (vrátane prechodných oblastí alebo oblastí vyraďovaných z cieľa 1); s bydliskom v iných regiónoch,

stupeň urbanizácie: s bydliskom v husto zaľudnených oblastiach; s bydliskom v stredne zaľudnených oblastiach; s bydliskom v riedko zaľudnených oblastiach,

pohlavie: muž; žena,

veková skupina: do 16 rokov (nepovinné); 16 až 24; 25 až 34; 35 až 44; 45 až 54; 55 až 64; 65 až 74; nad 74 rokov (nepovinné),

najvyššie ukončené vzdelanie podľa Medzinárodnej normalizovanej klasifikácie vzdelania (ISCED 97): nízka úroveň (ISCED 0, 1 alebo 2); stredná úroveň (ISCED 3 alebo 4); vysoká úroveň (ISCED 5 alebo 6),

postavenie v zamestnaní: zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činní, vrátane vypomáhajúcich členov domácností v rodinnom podniku; nezamestnaní; nepracujúci študenti; iní nepracujúci jednotlivci,

zamestnanie podľa Medzinárodnej normalizovanej klasifikácie zamestnaní [ISCO-88 (KOM)]: manuálni pracovníci, nemanuálni pracovníci; IKT pracovníci, pracovníci mimo oblasti IKT.

5.   PERIODICITA

Údaje sa predkladajú raz za rok 2007.

6.   LEHOTY NA PRENOS VÝSLEDKOV

a)   Súhrnné údaje, ktoré sú v prípade potreby označené ako dôverné alebo nespoľahlivé, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004, sa odošlú Eurostatu do 5. októbra 2007. Do tohto dátumu musí byť súbor údajov vypracovaný, overený a prijatý. Tabulovaný formát na prenos, čitateľný pre počítač, má spĺňať požiadavky Eurostatu.

b)   Metaúdaje uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 808/2004 sa odošlú Eurostatu do 31. mája 2007. Metaúdaje musia zodpovedať vzoru Eurostatu.

c)   Správa o kvalite, uvedená v článku 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 808/2004, sa odošle Eurostatu do 5. novembra 2007. Správa o kvalite musí zodpovedať vzoru Eurostatu.


Top