EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1029

Nariadenie Rady (ES) č. 1029/2006 z  19. júna 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1906/90 o niektorých normách pre uvádzanie hydinového mäsa na trh

OJ L 186, 7.7.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 28–30 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 241 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 241 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Nepriamo zrušil 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1029/oj

7.7.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/6


NARIADENIE RADY (ES) č. 1029/2006

z 19. júna 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1906/90 o niektorých normách pre uvádzanie hydinového mäsa na trh

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

S účinnosťou od 1. januára 2006 sa smernica Rady 71/118/EHS z 15. februára 1971 o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich výrobu čerstvého hydinového mäsa a jeho uvádzanie na trh (2) zrušuje smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/41/ES (3) a nahrádza sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (4) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (5).

(2)

Smernica Rady 79/112/EHS z 18. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín určených na predaj konečným spotrebiteľom (6) sa zrušila a nahradila smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (7).

(3)

Nariadenie Rady (EHS) č. 1906/90 (8) obsahuje viaceré odkazy na smernicu 71/118/EHS a smernicu 79/112/EHS. V záujme zrozumiteľnosti je vhodné tieto odkazy upraviť. Podobne vymedzenie pojmu „jatočné telo“ by sa malo prispôsobiť kapitole IV ods. 7 písm. c) oddielu II prílohy III nariadenia (ES) č. 853/2004.

(4)

V druhej zarážke článku 1 ods. 3 nariadenia (EHS) 1906/90 sa vyníma z rozsahu pôsobnosti toho nariadenia spôsob predaja uvedený v kapitole II článku 3(II) smernice 71/118/EHS. Toto ustanovenie upravuje voliteľnú výnimku pokiaľ ide o malovýrobu do 10 000 kusov. Hoci nariadenia (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 obsahujú výnimku, ktorá nie je ani voliteľná, ani obmedzená na určitý počet kusov, voliteľná výnimka akou je výnimka v článku 3(II) smernice 71/118/ES, obmedzená na určitý počet kusov by sa mala v nariadení (EHS) č. 1906/90 zachovať.

(5)

V článku 6 nariadenia (EHS) č. 1906/90 sa nachádza odkaz na smernicu Komisie 80/879/EHS z 3. septembra 1980 o zdravotnom označovaní veľkých balení hydinového mäsa (9). Táto smernica sa zrušila smernicou Rady 92/116/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa mení, dopĺňa a aktualizuje smernica 71/118/EHS o zdravotných otázkach týkajúcich sa obchodovania s čerstvým hydinovým mäsom (10). Tento odkaz je nadbytočný a mal by sa vypustiť.

(6)

Nariadenie (EHS) č. 1906/90 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 1906/90 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v článku 1 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na

a)

hydinové mäso určené na vývoz zo Spoločenstva,

b)

na hydinu s odložením pitvaním, ako sa uvádza v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (11).

b)

vkladá sa tento odsek:

„3a   Členské štáty môžu urobiť výnimku z požiadaviek tohto nariadenia v prípadoch priameho dodávania malých množstiev hydinového mäsa, ako sa uvádza v článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004 výrobcom s ročnou produkciou menej ako 10 000 kusov.“;

2.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

‚jatočné telo’ je celé telo jedinca druhu uvedeného v článku 1 ods. 1 po vykrvení, ošklbaní a vypitvaní; odstránenie obličiek je však voliteľné; vypitvané jatočné telo sa môže prezentovať na predaj s drobkami alebo bez nich, čím sa rozumie srdce, pečeň, svalnatý žalúdok a krk vložený do brušnej dutiny;“

b)

bod 4 sa nahrádza takto:

„4.

‚predbalené hydinové mäso’ je hydinové mäso prezentované v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (12).

3.

V článku 4 sa úvodné slová nahrádzajú takto:

„Okrem dodržania vnútroštátnych právnych predpisov prijatých v súlade so smernicou 2000/13/ES, sprievodné obchodné dokumenty obsahujú ďalšie údaje v zmysle článku 13 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice:“

4.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 „smernicou 79/112/EHS“ sa nahrádza „smernicou 2000/12/ES“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade čerstvého hydinového mäsa sa v súlade s článkom 10 smernice 2000/13/ES dátum minimálnej trvanlivosti nahrádza slovami spotrebujte do.“;

c)

v odseku 3 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

číslo schválenia bitúnku alebo rozrábkarne pridelené v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, s výnimkou rozrábky a vykostenia na mieste predaja, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 2 písm. d) uvedeného nariadenia“;

d)

odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:

„4.   Keď sa hydinové mäso ponúka na predaj bez predbalenia, s výnimkou mäsa, ktoré sa rozrába a vykosťuje na mieste predaja, ako sa ustanovuje v článku 4 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004, pod podmienkou, že rozrábka a vykostenie sa vykonáva na požiadanie spotrebiteľa a v jeho prítomnosti, na označenia uvedené v odseku 3 sa uplatňuje článok 14 smernice 2000/13/ES.

5.   Podrobné pravidlá na označenie názvu, pod ktorým sa výrobok predáva v zmysle článku 3 ods. 1 pododseku 1 smernice 2000/13/ES, sa môžu stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75.“

5.

Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Odchylne od článkov 3, 4 a 5 nie je potrebné hydinové mäso triediť a uvádzať dodatočné údaje uvedené v týchto článkoch v prípade dodávok do rozrábkarní alebo spracovateľských zariadení.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 19. júna 2006

Za Radu

predseda

J. PRÖLL


(1)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 679/2006 (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 33. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 195, 2.6.2004, s. 12.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).

(6)  Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/4/ES (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 21).

(7)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).

(8)  Ú. v. ES L 173, 6.7.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1101/98 (Ú. v. ES L 157, 30.5.1998, s. 12).

(9)  Ú. v. ES L 251, 24.9.1980, s. 10.

(10)  Ú. v. ES L 62, 15.3.1993, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

(11)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2076/2005 (Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83).“;

(12)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15).“;


Top